Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

13 NÎSAN 1982 • ••• Danışma Meclisi îçtüzüğü değiştirilecek Cumhuriyet 11 Türkıyeden S Âbtukayla birlikte (Baştarafı 12. Sayfada) re Arjantin'in önerileri ve Haig'le yaptığı görüşme hakkmda bilgi vereceği belirtiliyor. tngiliz hükümetl Falkland adalarım abluka etmesinı, BM yasasının 51. maddesinde öngö rulen «meşru müdafaa» hakkının kullanılması şeklinde yorumluvor Ancak tngilir donanması abluka Dölgesme gıren bir Arjantin gemislne he men ateş açmayarak önce B» yan Thatcher'den talimat alacak. Ajanslar dün sabah ablukanın başladığı saatlerde Falk land adaları çevreslnde 4 tngıllz denizaltısının bulunduğunu bildirdil«r. Bölgeye doğru yol alan tngiliz donanmasında ise 3035 dolaylarında savaş gemı sinin bulundugu belirtiliyor. Arjantin'in ise bölgede bir muhriple bir fırkateynden başka gemisı kalmadıgı ve diger savaş gemilerinin Arjantin 1 1 manlarına çekildiği haber verildi. öte yandan, tnglltere Başbakanı Bayan Margaret Thatcher, önceki gece Bakanlar Ku rulu Uyeleriyle bir toplantı yapıp durumu değerlendirdikten sonra, Falkland adalannda oturan 1.800 Ingiliz yurttaşuıa bir mesai volladı, Başbakan mesajında, Falkland adalannda otu ran halkın morallerinl bozmamalannı, kenditerine yardım 1 çln higbir şe.yin esirgenmeyece ğini büdtrdi. Falkland adalannda ve çevre sinde bu gelişmeler olurken, Arjantin hükümeti de boş dur muyor ve bir yandan askeri ön lemleri arttırırken bir yandan da diplomatik Uişkilerini yoğunlaştınyor. Bu çerçeve içinde, AET üyesi ülkelerin Bueno, Aires'teki Eüyükelçileri Dışişlerl Bakanlı ğma çağrılmış ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Felbc Pe otaytar^ı • 1580 sayılı kanunda değişlklik yaparak mezbaha açma yetklslnl Belediyelerin tekelinden çıkaran ve özel kestme de mezbaha açma iznl veren tasan, Komisyon tarafından Danışma Mec Hsl Genel Kurulu'ndan geri ahndı. • Çevre sorunlanmn tartışılacağı «Sanayileşme SUrecinde Çevresel Etkiler» konulu «Uiuslararası sempozyum» yarm Ankara'da başhyor. • Çorlu'da askerlik görevinl yaparken, firar ederek Güngören'de yengesi Melahat Sankarnış'ın boğazını kesmek suretiyle öldüren Enver Sarıkamış, Cinayet Masası dedektiflerlnce Van'da yakalandı. • İstanbul Belediyesi pilot bölge olarak seçilen Fatih'te ilaç toplama kampanyası açtı. Perşembe günü başlayacak olan kampanya bir ay sürecek. Kampanya, tedavi sonrası arta kalan ilaçların değerlendirilmesinl amaçiıyor. ECEV1T (Baştarafı 1, Sayfada) Çok sayıda yerli ve yabancı basm mensubu ile Ecevit'in avukatlan Orhan Tosun ve Şahin Mengü Ecevit'in Askeri Mahkemeye getırilmesini dün sabahtan itibaren beklemeye başladılar. Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit de (2) numaralı kapı önünde yanmda Mukbü Abay ile kansı olduğu halde bekledi. Ecevit (2) Numaralı Askeri Mahkemesi'nin önünde guvenlik görevlilerinin gözetiminde araçtan indirildi. Ecevit bu sırada avukatlanyla görüşmek is tediğini söyledi. Ancak, görev liler kendisine avukatlarıyla gö rllşmesinin mümkün olmadığı nı, hemen duruşma salonuna alınacağını söylediler. Ecevit, hemen Askeri Mahkemenin «O duruşma salonuna alındı. Salona basın mensuplan İle Ecevit'in avukatlan alınmadılar. Ecevit'in mahkemede tfadesi yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Ecevit'in duruşma salonundan çıkanlmasmdan sonra (2) Numaralı Askeri Mah keme'nin kıdemli yargıcı yarbay Gün Soysal'ın Ecevit'in sahverllmeslni kararlaştırdığı bellrtlldl. Ecevit ifadesinin almmasından sonra, yine aynı askeri araçla gözaltında bulunduruldu* ğu Ordu Dil ve tstihbarat Okuluiıa götürüldü. Norveç'te yayınlanan bir gazeteye demeç vererek, «Devletin harlçtekl nüfuzunu kıracak şekllde devletln dahili vazivet) hakkında yabancı bir memlekete asılsız» haberler neşrettiğ! savıyla Türk Ceza Yasası'mn 140. madesi uyannca 5 yıldan az olmamak Uzere ağır hapis cezasına çarptırılması istenen Ecevit hakkındaki tutuklama istemine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcüığı ka tılmamıştı. Ecevit hakkındaki salıverilme kararına Sıkıyönetim Komutanlığı'nın itiraz yetkisi bulunuyor. Sıkıyönetim Komutanmı itiraz yetkisiyle ilgili 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası'nm 74'ncü maddesinde de şöyle deniliyor: «Tutuklama karanna karşı samk, Askeri Savcı ve nezdinde askerl mahkeme kurnlan kıt'a komutanı veya askeri kurum amiri, tutuklama îstemlnin red dine dair karara karşı Askerl Savcı ile nezdinde Askerl Mahkeme kurulan kıt'a komutanına veya askeri kurum amiri 7 gün içinde itiraz edebilirler. Yukarıdakl fıkralarda yazılı itirazlar, tutuklama istemini in. celeyen Asker) Mahkemeye en yakın Askerl Mahkeme'ye yapılır. Bu mahkemenln verdlği ka rar keslndir.» YENİDEN GÖZALTI Ecevit hakkındaki mahkeme karanna ilişkin dosya Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na iletildi. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın mahkeme karanna itiraz edilmeyeceftini belirlemek için dosyayı lncelemeye al dı. Komutanlık karannm 7 gün içerisinde belirlenmesi gerekiyor. Bu arada Ecevit'in Basm Yaym Genel MüdürlüSü"nün dünkü bülteninde yer alan Hollanda televizyonuna verdiği demeç nedeniyle, «MİUİ menfaatler gözönüne alınarak yeniden gözaltına alınması» kararlaştınldı. Ecevit'in BBC tarafından yayın lanan demecinde Milli OUvenlik Konseyi'nin 52 numaralı bildirisine aykırı davrandıgı ileri sü rüldü. GÜNAY VE ATEŞ TUTUKLANDI Kapatılan CHP'nin eski Ordu milletvekilleri Ertugrul Gü nay ve Temel Ateş, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nce tutuklan dılar. Geçtlğimiz cumayı cumartesiye bağlayan gece gözaltma alınan Ertuğrul Günay ile Temel Ateş hakkında Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca açılan bir dava nedeniyle gıyabi tutuklama karan verilmişti. Gıyabl tu tuklama karan, dün nöbetçl 2 Nolu Askerl Mahkemece vlcahiye çevrildl. Özal modellne (Baştarafı ı. Sayfadal kisır bir monolog lzlemekten bıkmış olanlar 7. Iktlsatçılar Haftası'nda değigik bir havanın estiğlnl gör düler. Bunda, konuşmacılarm oldukça iyi seçilmiş olma8inm ve bugün lçin anlamlı blçimde temsill sağlanamayan lşçl kesimi dışmda hemen tum kesimlerin ve fark lı görüşlerln temsil edilmeslne gösterilen özenln payı btiyüktü kuşkusuz. Ancak en az bunun kadar önemll olan bir diğer faktör de bu gün vanlan noktada, uygulanan polltikalara karşı du yulan tepkilerin giderek yaygınlaşması, uygulanan modell gözden genirme ya da alternatif model arama çabalannın güncelleşmesiydi. Halen uygulanmakta olan ekonomi politikasının mimarı ve uygulayıcısı olan Sayın özal'ın haftayı açar ken yaptığı konuşma da bu bakımdan ilglnçti. Uygulan makta olan programın ana çizgilerini açıklarken «sıkı» değil «yeterll» para politikası uvgulandıgını, ücretterin «ahenkli» olarak iyileştlrllmeslnin amaçlandıgmı bellrten özaî, Türkiye ekoöomlsinln kısa sürede yapısal bir değişlklik geçirmesl gerektl&inl vurgularken de şöyle dlyordu: «Bnnu yaparken dısardan büvtik yar dım alacağımızi flmit etmeyellm. Bunu kendi gücilmüz ve grayretlerimizle yapıyoruz ve vapmaya devam ede cefeiz. önemlt olan hıısus yasaklayıcı bir ithai ikamest politiknsmın degll ihracatın tesviki ve ithal ika mesinin ekonotnik bir anlayışla ve den?eli btr şekilde viirütiilmesidtr.» özal, uygulanan programm başarıya ulasması lcin lç ve dış dengelerln korunmasma verdlği btiyflk öneml bir kez daha dlle getirirken bu basarımn asıl sahlbin'n «Tttrk mMetintn te sebbiis eücü, cahskanhgı ve fedakârlığı» oldu^unu vurguluyordu. Gerçekten de ö zal'm «blze has» dediğl modelln başarıya ulasması lcin halkm fedakârlığınm stirmesi en önemll unsurdu gallba. özal modelinin tartısma gündemine gelmesindekl başlıca nedenlerrten biri de lşte bu «fertakarlık» konusuydu. 7. îktisatçılar Haftası'nm en ilginç konuşmalanndan birini yapan deneylmll işadamı Fuat Süren'ln şu sözleri sanırım llginçti:, «Bir tophıtn, fertlerlnden fevkalade hallerde elbette fpdakftrlık lsteveblllr. Fakat Künliik yasamda toplum ka idelerl fedakârlığa değll, ta rafların denprell metıfaat ta leplerfne dayanmatıdır. Do&u Berlin'e grlrdifclîHz vakît bu bakikat Brecht'in bfr sözüyle vecir spknde sererllenmiştir: Vatandaşmdan her giin fedakârlık Isteyen trrolumlarm sonu vahlmdir.» Konuşmasımn bir diger bölümünde Kore modelinln Türkiye için geçerll bir model olamayacagmı bellrten Süren, Türkiye'nln yalnızca ihracata yönelik bir sanayileşme modellyle çıkış yolunu bulamayacağını ve ithal ikamesine yönelik mev cut sanayl yapısmı gözden çıkarmadan ihracata yönel me yoiunun bulunmasmı öneriyordu. Türkiye'de uygulanan mo del sonucunda kitlelerln ahm gücünün düşmesi ve lç pazann daralması. politik ve ekonomik yönlerlyle baş kalannı da kaygılandınyor du. DPT eski Müsteşan Bilsay Kuruç çok sınırlı bir ke simi kaymrken özellikle 1lerl teknolojl sektörlerlni ve calısanları dışlayan bu modelle demokrasinin de çok dar bir çerçeveye sığdınlmak lstenecegl kaygısmı dile getirlrken Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara da «Enflasyonla mücadele öncellflnln sınırlan hlç bir zaman orta sınıf vatandasm yasam şartlannı torlar bir noktaya kadar ırenlMetümemelldlr» dlyordu. Sanayi yönetlcisl Aydm Dündar da «BüyUme İle enflasyon arasmda dlrekt bir lllşkl kurnp ekonomik durirunlutn kader kabul etmek ve bnna nza (röstermek bnnrünktt ve yakın gelecektekl nesillere karsı blzlerl sorumluluktan kurtarmaı», derken aynı vurguyu farklı kelimelerle dlle getlrlyordu. Sorunun ekonomik boyutunu vurgulayan ÎSO Yömetlm Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin ve lktlsatçı yönetlci Güngör Uras lse lç taleptekl düşmenin geniş kitlelerin reel gelirlerlndeki düşmenta sonucu olduğunu bellrtlyor, büyümeyl sürekll erteleyen ve iç pazarı unutan bir modelin başarısından kaygı duyduklarını gizlemiyorlardı. YARIN: NASIL TAPISAL DEĞİŞİM? na, Falkland adaları sorumı karşısında AET Ulkelerlnin Arjantin'e ekonomik boykot uyANKARA (Cumhuriyet Bürogulamalannı sert blr dille esu) Danışma Meclisi içtüzüleştirdi. ğünü değiştirmek Uzere bir koArjantin hUkUmetı bu arada (Baştarafı 1. Sayfada) misyon kuruluyor. Komisyon a, Falkland adalannı da bir saldı Başkanlık Divanı Uç, diğer Korıya karşı hızla tahkim ediyor. timden daha başka bir yakmısyonlar ise birer üye vereArjantin'in güney kıyılanna ise laşım beklenemez. cekler. olası blr tngiliz çıkartmasına TlSK'in yeni Anayasa için karşı çok sayıda ask«r ve si göruşleri Kurucu Meclis'te îçtüzük Taslagı îhtisas Kolah yığılıyor. misyonlarınm sayısmı ll'den, Arjantin'in Falkland adaların nasıl karşılanacaktır, biline10'a indirilmesini; Mali tşler Ko da ne kadar asker bulundurdu mez. Ancah askeri yönetimi, misyonu'nun kaldmlmasını önğu bilinmiyor. Ancak askeri işveren sendikaları vönetimi görüyor. Başkanlık Divanı'nda gözlemciler bu sayısırun 6.000 niteliğine donüştürmek istegörev alan üyelerin Komisyonile 9.000 deniz piyadesl arasın yen bu tür çagdışı politikalarda görev almaları ilkesi de da oldugu kanısındalar. Bu as lann geri tepen bir silah taslakta yer alıyor. kerler arasında topçularla am olması da beklenebilir. fibik blrliklerın de yer aldığı Sosyal devlet kavramı bir ileri sürülüyor. B u bolgedeki Arjantin askerlerine, Amiral tarihsel sürecin sonunda Ba Huan Jose Lombardo'nun ko tı uygarhğının vardığı aşa(Baştarafı 1. Sayfada) muta ettiği belirtiliyor. Beşln madır. Eskiden landarma mutanlığından geldi. ci bölge komutanı General Os devlet kavramı geçerliydi. Kendinl «demokrat diye valdo Garcia ise yaptığı denet însanlık çok v.zun savaşımniteleyen Galtieri, yıne ken lemeler sonucu, askerin buyuk lardan sonra hukuk devleti di kendini «demokratik sis bir «kararlıhk» içinde oluşun Itavrammı benimseyebildi. temin en ateşli savunucudan kıvanç duyduğunu bildır Sanayıleşmeyi içeren 19. di. Iarından» biri olarak görüyuzyüın nice acüanndan yor. Buna karşm Arjantin Arjantin'in güney kıyılarında sivil halkın da büyük bir gerı sonra da sosyal devlet kavDevlet Başkanı'nın ülkede lün içinde savaşa hazır bekle ramı, huhuk devletinin çağaskeri yönetimi kaldırarak dlği gözleniyor. Bu çerçeve i daşlığı için kaçımlmaz bübir an önce ulusal seçimlere çinde, hastanelere varmcaya de tünleyici oldu. Sosyal devgitme konusunda hiç aceleğln tüm kamu kuruluşlan «ha let kavramınm temel ilke ci olmadığı biliniyor. zır kıta» oluşturacak biçimde ve kuralları Türkiye'nin de 55 yaşındaki General Galörgütlenmiş durumda. imzaladığı Avrupa İnsan tieri'nin kökü güneyli ItalGALTlERt OE HALKI Hakları sözleşmesinde de yan göçmenlerine uzanıyor. SEFERBERLİĞE yazılıdır. ÇAĞIRDI Kendini Amerikalı tanınmış Şimdi işverenler insanlıArjantin Devlet Eastonı Geaktör George C. Scott'a ben neral Galtieri lse Arjantin hal ğın ve Türkiye'nin bunca 7,aten Galtieri ABD yanhsı kına yönelik olarak yayınladıgı çaba ile uğraşabildiği dü~ bir Devlet Bn$kanı. Birçok bir mesajda, ülkenin güneyln zeyden ülkeyi geriye çefeArjantinli'nin ekonomik dur de sllahlann tehdldi altında bu meh istiyorlar. Sosyal devgunluga neden olarak göslunan yurttaslara yardım ve terdiği liberal ekonoıntnin destek sağlamak Uzere tüm let kavramım bir yana bırakarah Türkiye'de yaşakoyu bir savunucusu. halkı seferberlığe çağırdı. «Tüm güncel olayların gerl mak artih olası mıdır? DünGeneral Leopoldi F Galtiplanda kaldığını ve şu sıralar yanın gidişine ters bir göeri, Arjantin Silahlı Kuvvetda sadece ulusal egemenllği ko rüşü benimserseh toplumsal leri'nin 1976 m=)rtmda iktirumanın söz konusu ulduğtınu» birlık ve düzenlih sağlanadarı bir darbe ile ele geçirkaydeden General, Falkland a cah mıdır? mesinden bu yana üçüncü dalarına Arjantin çıkarmasının Yazık hi TİSK çağdışı gö asker Başkan oluyor. Bılinbosuna olmadığını hatırlattı, bu arada kendllerinin, kan dö rüşlerin savunucusu olmakdigi gibi sözkonusu tarihte külmesinden yana olmadıkları tadır, Sağduyu sahibi işveAriantinli generaller, ulke(Baştarafı X. Sayfada) nı belirtti. renlerin bu durumu tez el nın bir ekonomik kriz ıçinRamazan Yukarıgöz, Ömer üen düzeltmeleri gerekiyor. MEKSIKA, ARJANTİN'İ de bulundugu ve solcu geril Yazgon, Erdoğan Yazgan ve DESTEKLİYOR lalann güvenlik kuvvetleri Ahmet Kambur'un ölüm cezaFalkland adalan sorunu karne saldınlannın bir türlü lorına İlişkin tezkereler komls şısmda Arjantln'l destekledlğv önlenemediği gerekçesiyle yonda görüşüldükten sonra ha nl bildiren Meksika, son olaItabel Peron hükümetini bir (Baştarafı 1. Sayfada) zırlanacak metinler Danışma rak Devlet Başkanı Jose Lorez darbe ile devirmişlerdi. ağzmdan bu desMeclisi Genel Kurulu'nda görü Portülo'nunkez daha hatırlattı. fa bölgesl «Toprak Reformu teğini bir Böl^esl» ilan edilerek kamuGaltieri, askeri yönetimin şülecek. Meksika Devlet Başkanı, Falk laştınlmalan yapılmıstı. An«Arjantln'l 100 yıl sürecek Sol göruşlü Ramazan Yuka land adalan sorunuyla İlgili obir demokrasiye» hazırladı rıgöz, Teğmen ömer Yazgan, larak çok önceleri Birleşmiş cak, Yasa'nın «blçlm yönün» Anayasa Mahkemesinco gını ileri sürüyor. Slyasal Erdoğan Yazgan ve Ahmet Kam Milletlerce kabul edilen karar den yılmda iptal edümesi ü1977 gözlemcilere göre General tasanlan doğrultusunda çözü zerine kamulaştırılan toprakbur Donanma ve Gölcük SıGaltieri'nin hedeflerinden bi kıyönetim Komutanlığınca me vanlabileceğini, bu arada, lar dağıtümamış, 1175 aileye ri de Arjantin'i bağlanüsız ölüm cezasına çarptırılmışlar Arjantin hükUmetl'nin bu a dagıtılar» topraklarda «3 yülık lar çizgisinden çekerek, Ba dı. Sanıklar 17 Ocak 1981 tari daları sömürgelikten kurtarma aday»lık süresinin tamamlana tilı kapitalist kampa sok hinde biri polis dört kişinln öl hakkının inkar edilemiyeceğini maması nedeniyle mülkiyetibildirdi. mak. nin söz konusu ailelere devrldürüldüğü Akyazı ilceslnde kuKARŞI ÇIKT1 gerçekleşememlşti. «Dünyayı sarsan ideolojik yumcu soygunundan sonra yaÖte yandan, Japonya BaşbaHükümet, topraksız ya savaşta ABD ile birlikte yü kalanarak yargılanmışlardı. kanı Zenko Suzuk, tngiltere topraklı çiftçi ailesine da az verilrüyeceklerini» geçen yıl Danışma Meclisi Genel Ku Başbakanı Thatcher'e bir me mek Uzere kamulaştınlan, anWashington'da açıklamış bu rulu bugüne kadar Başbakan saj yollayarak Arjantin'e yapToprak Tarım Reformu lunan Galtieri, 1943 yılında lıkça gönderilen 27 idam tes tırım uygulamayacagmı bildir cak askeri koleje girerek askeri keresindfln 3'ünü göruşerek ka di. îngiltere Japonya'nın Arjan Yasası'nın iptal edümesiyle datlnio kredili mal satıslarını dur ğıülmayan toprakların, eski sa .yaşamına başladı. Kolejılen*hiplerlnce, 6830 sayılı Istlmlak durmasım istemişti. dört yıl sonra teğmen ola» tma Bajîadı. • Kanunu'nun 23*neü maddesi ge Danışma* Meclisi Başkanlığı' rak mezun olan Galtieri da rekçe gösterilerek geri alınmana iletilen bu taskerelerden 2' GÖZÜBÜYÜK: ha sonra mekanize birlikler sını önlemek amacıyla bir yasa sl İse hükümetçe geri alındı. de görev aldı ve bu alandatasansı hazırladı. 6830 sayılı tsİNGİLTERE'NİN ANKA Muhablrlnln edlndlğl kı çalışmalannı Panama Ka timlak Kanunu'nun 23. maddesi, «amacına uyfun kullanıbnayan nal bölgesinde ve ABD'de bilgiye göre, Başbakanlıkca DURUMU NATO topraklann» geri alınması için sürdürdü. ABD'de aynca bugüne kcdar 36 kişlyle ilglll İTTİFAKINA eski sahiplerine 5 yıl sonra da bir dönem Muhabere Eğitira ölüm cezasının yerine getirilve açma hakkı tanımrken, tasa meaini öngören toplam 27 tes AYKIRI Koleji'ne gitti. Evli olan Gal nyla, kamulaştınlan topraklar tieri'nin biri erkek üç çocu kere Danışma Meclisi'na gönlcin bu süre 10 yıla cıkartıldı. ANKARA, (Cumhuriyet derildi. Danışma Meclisinin ilğu var. gili komisyonlarında görüşüle Bürosu) Danışma Meclisi Tasarı, aynca, bu konuda mahdavaların dur rek Genel Kurula Inen ve 6 kl Genel Kurulu'nun dünkü bir kemelerde açılan hükme bağhdurulmasını da şmin ölüm cezasının yerine leşiminde gündem dışı söz yor. getirllmeslnl öngören 3 teske alan Merkez üyesi Abdullah (Baştarafı 1. Sayfada) «Geçicf Komisyon» sürenln 5 lanmaları 382. gününü dolduru re İse kabul edlldl. Danışma Pulat Gözübüyük, îngiltere' yıldan 10 yıla çıkarılmasım beyor. Meclisi Genel Kurulu'nca ka nin Arjantin'e savaş llan et nimserken, mahkemelerdeki da Kasım 1980'de gözaltma alı bul edilen üç toskere, daha mesl karşısında Dışişleri Ba vaîarm durdurulmasma ilişkin nan Hilmi tşgüzar'ın 3 kez gö sonra Milll Guvenlik Konseyi'n kanlığı'nın tutumunun ne ol hükmü tasarıdan cıkarttı. Ve revi kötüye kullanmak, iki ce de onaylanarak 6 kişi hak duğunu sordu. bu fıkranın yerine, açılan dakez rüşvet almak iddiası ile en kmda verllen ölüm cezalan ınKuzey Atlantik antlaşma valarm durdurulamayacağı hük az 13 yıl hapis cezasına mahsınm beşinci maddesine gö münü getlrdi. kum edllmesi isteniyor. Hilml faz edildl. TASARI AYNEN Danışma Mecllsı'nln İlglll Ko re, taraf lardan her birine bir işgUzar hakkındaki iddialar YASALAŞIRSA.. misyonlan'nda halen 28 klşiy tecavüz halinde BM antlaşşöyle: Yetkililer, tasanmn aynen «Sosyal Slgorts fonlannın le İlgili 22 idam teskeresi bu masının 51. maddesi ile tanınan meşru müdafaa hakkı yasalaşması halinde «amacma Devlet Yatırım Bankası dışın lunuyor. kullanılarak tecavüze uğra ulaşamsyacağını» ifade ettiler. daki bankalara yatınlmasmda yan taraflara yardım konu Buna gerekçe olarak, tasarı rüşvet almak, Üsküdar arsa alunlarında Eörevt kötüye kul sunda mutabik kahndığını yasalaşıncaya kadar, diğer eslanmak, Mslatya'da tamam (Baştarafı 1. Sayfada) belirten Gözübüyük, şunları ki toprak sahiplerinin de mah kemelere başvurarak. 10 yıllık lanmamıs bina alımlannda gö cak öğrencl sayısı lse ke söyledi: süreyi işlemeı duruma düşürevi kötüye kullanarak, Eş sin olarak Yüksek öğretlm «Bu hükümleri hiçe sayan rebilecekleri gösteriliyor. refpaşa ve Boyabat inşaatlaîngiltere hükümeti sömürgenna Ulşltin olarak müteahhit kurumu (YÖK) tarafından si Falkland adasının işgâli lere kolaylıklar sağlama karşı belirlenecek. Üniverslte glrlş sınavla üzerine Arjantin'e savaş ilan hğında rüşvet alarak, oğlu Ha (Baştarafı 1. Sayfada) ssn tşgüzar'a daire almak, İs rının ikinci aşaması 28 ha ettiğini dünya kamuoyuna tanbul Bomonti'dekl Inşaatm ziran Pazartesl günü «Üni açıkladı. tngiltere'nin bu tu vine sahlp. Et uretlmlne gelinalınmasında çörevi kötüye versitelerarası Yerleştirme tumu ittifaka tamamen ay ce, yılda 3,2 milyon ton sığır kullanmak..» Sınavı» adı altında gerçek kırıdır. İngiltere'ye karşı etl, 210 bin ton domuz eti, müttefikleri ve Türkiye Dış 137 bin ton kuzu etl üretiliyor. 17 mart 1B82 tarihinde YUce leştirilecek. işleri Bakanlığı herhangi Divan'da Gümrük ve Tekel Es Kişl başına düşen yıllık geİSTANBÜL'DA ki Bakanlarından Tuncay Mata llr 2,500 dolar dolaylarmda. ÜSS sınavlan tstanbul' bir tepki göstermediler. racı 7 kez rüşvet almak dört Müttefiklerimiz Kıbrıs Bakez de görevi kötüve kullan da dün saat 12.30 sıralann rış Harekâtı sırasında Tür Nüfusu yılda yüzde 1.4 oranın da artan ülkeda okur yazar da sona erdl. ÜSYM tstanmak suçlanndan 36 vıl ağır ha pis ve 787 milyon lira para ce bul Başkanı Prof. Dr. Ha kiye'ye karşı aldıklan tavrı oranı >se yüksek: Yüzde 93. Tüm bu ekonomik göstergszasına çarptınlmışU. Aynı da san Çanakçıoğlu, sınav gi İngiltere'nin bu defaki tutulere ve sıkı para politikasına vada Bayındırlık Eski Bakanla riş kartlarını kaybettikle rauna karşı almadılar.» Bu durum karşısında Dış karşın ülkedekl enflasyon oranndan Şerafettln Elçl ise be rinl beyan ederek ikinci bir raat etmişti. MİUl GUvenlik sınav kartı çıkararak kulla içleri Bakanhğımızın tutu nı uzun süredir yüzde 140 doKonseyi Mataracı davasında nanlar ile kartlarındakl fo munun ne olduğunu, gerek laylarında, işslzlik oranı da doberaat eden Bayındırlık Eski toğraflarında benzerlik ol li herhangi bir teşebbüste ruk noktasında. Bakanlarından Şerafettin Elçi bulunup bulunulmadığını so İle Enerji ve Tabll Kaynaklar madığı yolunda kuşku do ran Gözübüyük, Bakan'dan Eski Bakanlarından Selahat ğuran yaklaşık 100 klşlnin bu konuda açıklama yaptin Kıhç'ın görevi kötüye kul lfadelerlnin alındığım bil masını istedi. (Baştarafı 1. Sayfada) lanmak ve menfaat temin su dirdl. mazınm kılınmasından sonra retl ile hazineyt zarara soktuk Sınava Adana'da 19.484 da karayolu ile tstanbul'a göKani Güngör'ün lan gerekçesiyle Yüce Divan öğrencl glrdi. Bunlardan türülecek. Bu arada İzmit'te da yargılanmalanna karar ver 4.362'sinin yöre 11lerden gel sağlık durumu durulacak ve hemşehrilerinin dl. dlgi blldirildl. ciddiliğini koruyor katılacağı kısa bir tören yapılacak. Mamak Askeri özel ceza OTTAWA, (a.a) Ottavra Bü Prof; Güneş, yann Şişll Cave tutukevinde sınavlara yükelçiliği Ticaret Ataşemiz Ke8'i bayan 55 tutuklu ve hü malettin Kani Güngör'ıin sağlık miinde kıhnacak öftle namazm(Baştarafı 1. Sayfada) dan sonra Zincirlikuvu Mezarolan CHP soruşturmasına i kümlü katıldı. durumunun ciddiliğini korudu lığında toprağa verilecek. tstanbul Selimiye Kışla ğu açıklandı. Geçtiğimiz hafta lişkin olarak dün sabah Ya şar Okuyan ve Mehmet Do sında yapılan ve sınavın Ermeni teröristlerin silahlı salğan'ın öğleden sonra da Sadi güvenllk altında yapıldığı dırısı sonucu yaralanan Güngör'ün tedavi gördüğü «RlverSomuncuoğlu, Necati Gülte belirtildl. kin ve Mehmet Irmak'ın iÜSYM Başkanı Prof. Altan side» Hastanesi'nin doktorları tunzm seyahat fadelerl almdı. Ifadeleri a Günalp, «Sınavlar tüm yurt Güngör'ün halen yoğun bakım altında olduğunu Iman 5 MHP yöneticisi ta büyük bir sükünet içe Kani Güngör, saldırıbildirdiler. sonucunT C TURIZM BANKASI A.Ş. «MHP ve ülkücü kuruluşlar» risinde geçti» dedi. da ayağından ve omuzundan davası nedeniyle halen OrBİR ÜYENİN ÖNERİSt kurşunla yaralanmıştı. du Dil ve tstihbarat Okulu'n Danışma Meclisi'nde gunBu arada Ottawa polisi, katilda tutuklu bulunuyorlar. dem dışı konuşan Hakkari lerin aranmasının sürdürüldüKEStN MAREKETU MHP davasmın bazı avu üyesi Evliya Parlak, lise ve ğünü, olayda yeni bir gelişmePLRSEMBEPA2AR 1SS00 katları bir süre önce An dengi okullan birincilikle bi nin olmadığuıı, yeni deliller bu PA2ARPER5EMEE 14.500 kara Sıkıyönetim Komutanlı tirenlere tanmdığı gibi ikin lunamadığını bildiriyorlar. SalBukun Bulvan 3V5 B.tatİSTT. gı Askeri Savcılığı'na CHP' ci ve üçüncü olarak bitiren dırının sorumlulugunu, yasa tel.ffl ID746) 82 2fl ye ilişkin bir dilekçe ver lere de üniversitelerde kon dışı Ermeni Gizli Ordusu üstlenmişti. mişlerdi. tenian aynlmasım istedi. BuKoseden ALTAN Turan Günes... (Baştarafı 1. Sayfada) mlyle. ama espri ile yönelen bakış açısı, en soğuk tartışmaların arasma, biraz insancıl bir sıcaklık getirirdi.. Soyadına da uygun.. Esprisinin altında çok sağlam bir mantık vardı, ve geniş bir tecrübe bîrikimi, 1954'den beri Türk demokrasisinin çeşitli sarsıntılarını yaşayıp anlamaktan gelen.. Tahlillerl, konulara çok defa yeni açıklıklar getirmiştir.. Sadece kürsü ve kurul konuşmalarında değil, «blr çay Içelim» sohbetlerinde de.. «Bir çay içelim»i anılarında şöyle anlatıyor: «1954'te yeni mllletvekili olmuşum.. Gencim.. Heyecanlıyım.. Anayasa Komisyonunda söz öyle geldl. Sebati Ataman'ı şiddetle eleştlrdim. Ama ne kelimelerle, akiıma «eleni söyledim, adamı yerden yere vurdum. öyle ki, konuşma bitince ben de utandım. Bari yüzyüze gelmeyeyim diye, aceleyle Komisyon odasından çıkıyorum, kolııma biri girdi, baktım Sebati Ataman «Gel Turan'cığım bir çay içellm» demez mi?.. Beni kahveye oturttu. Sanki içerde o sözleri söyleyen ben degillm. Haliml hatırımı sordu, başka şeylerden söz etti. Büsbütün mahçup oldum.. Sonra dost olduk. Daha sonra tartışsak bile medenice tartıştık, çok defa da anlaştık.» Turan Gtineş, bu olayı «Politikada ilk aldığım ders» diye anlatırdı. Kendisi de en mücadeleli zamanlarda bile, karşısmdakl ile «çay içme»yi bilirdi. Yani «diyalogu» bilirdi. Alışılmamış bir «devlet adamı davranışı» vardı. Çatık kaşla ve ağır adımlarla yürüyeceksinlz.. Söyleyeceğiniz her cümle sofrada tuz isterken bile düzgün ve dddl olacak. Bellrll konuşmalarm dışında ne siz konuşacaksmız, ne de yanınızda başkalan konuşabilecek.. Turan Gtineş'e bu tavır yabancıydı: Ben bu işl yapamıyorum azizim, derdl.. Bir kere adımlanmı ayarhyamıyorum. Dışişleri Bakanıyım. Merdivenleri çıkarken. dahp koşmaya başlıyorum. Bir şey yetiştireceğim çünkü.. Aklımda o var.. Halbukl ne olursa olsun yavaş yürüyeceksin, kapıdaki polise selama duracak vaklt kalacak.. Başbakan Yardımcısıyım ziyaretçl geliyor.. Ben o sırada ceketimi çıkarmışım.. Oturmuş, memur gibi masa başmda yazı yazıyorum. Halbuki başmda «kahp» gibi oturup, el sıkarken de hesaplı doğrulacaksın, adamm sana saygısı artacak.. Benim gibi «devlet adamı» olur mu?.. Tabil «Ohır mu?» dediğl şey, çoktan «olmuş» olandı. Türk devlet hayatına yeni bir devlet adamı tavrı getirenlerdendl Turan Güneş.. Başta pek çok demokrat ülkede uzun zamanlardan beri mevcut olan ve herhalde bizim de ihtiyacımız olan tavrı.. Profesör Turan Güneş'ln. öğretim Uyesl, mllletvekili, Kurucu Meclis Anayasa Komlsyonu sözcüsü, partl yöneticisi, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Avrupa Konseyi Asamblesi Başkan Yardımcısı olarak ülkemize ve halkımıza hizmetleri büyüktür. Bütün bunların yamnda bir katkısı da şudur: Şunu hatırlatan, unutulmayan blr örneğl, kendl yagamı ve klşiliği ile vermiştlr: Politika, devlet yönetimi, lnsanlar İçln, ama gene insanlar tarafından yapılır. Insanların lse bu işl yaparken kendilerini çatık kaşlı olmaya zorlamaları zorunluluğu yoktur. Devamlı çatık kaslı, devamlı katılık, hoşgörti* aüzlük, gerginllk, sertlik, olaylan gerçekçt bir bi" çimde değerlendirmeye de engeldir. Etrafınızdakl herşeyl, ya siyah ya beyaz görmeye başlarsanız .slyahlar düşman, beyazlar dost.. Ve tabl gözünüzde beyazlar da gitgide grileglp siyahlasır.. Aldığmız kararlar da.. Böyle bir, gitgide koyulaşan slyahlığın da demokratlıkla, demokratik tutumla llglsl yoktur. Profesör Turan Güneş, lnançlarıyla oldugu glbl her haliyle de demokrattı.. ölümüyle Türk kamuoyu çok şey kaybetti. Anısı lse elbette çok yaşayacak.. Kim kimdir? 4 sanıyın 56 büyük îşgüzar GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) sürülen rüşvet İle İlgili soruşturroalar açılmıg, ancak blr türlü sonuçlandırılamamıştır. Evet, ne olmuştur Lockheed soruşturması? önce sorusturmaya gerek olmadığı karan verilmls, sonra bu karar kaldırümış, ABD'ye <maip yargıç» gönderilmiş, blr kısım yeni kanıtlar toplanmış, ABD Adalet Bakanlığı, bir ara kesilen belge akımını yeniden başlatmıştır. Soruşturma şimdilik bu aşamadadır. Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı, geçenlerde, Anayasa Mahkemeslnce rüşvet alrnak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet dönemlnin tabii şimdilik kaydıyla ifade edlyoruz rüşvet suçundan mahkum olan son Bakanı Mataracı'dır. Rüşvet suçundan mahkum olan ilk Bakan lse eski Bahrlye Veklll ve Çebellbereket mebusu İhsan Bey'dir. Slyasal tarihimizde «Tavuz Havuz davası» olarak bllinen bu davada, Topçu îhsan Bey, 1928 yıhnda yargılanmış ve mahkum olmuştur. Osmanlı Devleti'ndeki rüşvet, Ankara Hukuk Fakültesi öğretim tiyelerlnden Prof. Dr. Ahmet Mumcu tarafından özgün kaynaklarıyla incelenmiştir. Bu bilimsel inceleme, binlerce belgeyl taramakta ve Osmanlı Devleti'nde kimlerin, kimlere rüşvet verdiğini ortaya koymaktadır. Rüşvet, uçak ve elektronlk aygıt alımı gibi lşlerde neredeyse bir «sistem» haline geliyor. Devlet bürokrasisinin çürüdüğü, enflasyonun başdöndürücü hızla yükseldlgi dönemlerde rüşvet büsbütün artıyor. Büsbütün artıyor ama rüşvetçinln yakalanması gittikçe de güçleşiyor. Güçlük şurada ortaya çıkıyor: Rüşvet almak kadar vermek de suçtur. Rüşvet veren, bu yüzden verdiği rüşvetl gizliyor. î kinclsl, rüşvet, ancak suçüstü halinde yakalanabiliyor. Bu da kolay olmuyor. Suçüstü haller dışında rüşvetin kanıtlara bağlanması, geniş bir soruşturma açılmasma bağlı oluyor. Mataracı davasında önce rüşvet dedikoduları yayıldı, bunlar «kaaıt» düzeyinde değlldl; bu yüzden inandırıcı da gelmlyordu. Dedikodular, kuşkuya dönüştükten sonra harekete geçildi ve bilindiği gibi olay, geniş bir soruşturma ile Yüce Divan'ın önüne getirüdi. Yüce Divan'da rüşvet. ödeınen çekler ve rüşvet veren bir işadamının açık itirafı ve de rüşvete aracılık eden kişilerin beyanları ile kanıtlanmış oldu. Son günlerde bazı sanıkların kaçakçılık suçlarmda hangi kamu görevlllerine rüşvet verdiklerini itiraf ettikleri yolunda güvenilir bilgiler almaktayız. Dedlkodudan kuşkuya dönüşüldüğü an tıpkı Mataracı davasmdakl gibi açılacak geniş blr soruşturma birçok gerçeğl ortaya çıkarmaya yetecektir. «Ateş olmayan yerde duman çıkmaz..» dumanı izleyerek ateşi bulmak ise güç değlldir. Elimizde bir yetki olsa da şu «Babalarsı bir sorguya çeksek. neler neler çıkar.. Babaların itlrafı, kimblllr, kimlerin anasmı ağlatır! Sınav Enflasyon Günes MHPnin ABANZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog