Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 13 NISAN 1932 Yılmaz Tokatlı basın toplontısı yaptı: Hakemler artık yemin edecek Federasyonun toplanhsmda alınan karar gereği Altmordu Denizli maçında Denizlispor; Tekirdağ Davutpaşa maçmda da Tekirdağspor hükmeş galip sayıldılar. Spor Servisl Futbol ha larda ilk göreve başlavanlann kemleri göreve başlamadan ön yemin törenleri düzenlendiği tflbi kuruluşlann anma ve kntlace yemin edecekler... Futbol Federasyonu Başkanı ıtıa çünleri de vardır. Tüm Yılmaz Tokatlı, Asbaşkan Eş bunlardan voksnn olan hakemfak Aykaç ve Merkez Hakem lik müessesesine bu yeniliğl Komitesi üyesi Mustafa Cakar getirdik. Hakemlik kıırumıınun diln bir basın toplantısı dü kuruluş çütıü olan 13 nisanı bir zenlediler. Federasvon yönetıra hafta süre ile hakem haftası kurulunun geçtigimiz haîta olarak kabul ettik.» Federasyon Başkanı Tokatlı, içînde yapılan toplantısı konusunda açıklamalarda bulunan bundan böyle hakem lisansı Tokatlı bundan bövle 1319 ni alacak olan her adaym bu lisan tarihleri arasınm «Hakem sansı almadan önce eörevini taHaftası» olarak kabul edildiği rafsız ve bağlılık içinde yapacağına ilişkin bir yemin edece ni belirterek şunları sbyledi: «Toplumnmuzcla vemln etme gini belirterek «Hakemlik Annin manevi suç ve inanırlılıçı dı» adını verdikleri vemini şoyoldukça, fazla. Tüm kuruluş le ackladr «Türk futbo! hakemi olarak vatanımda ve yurt dışında RÖReklam rev alaca&ım müsabakalarda nluslararası futbol ktırallannı kurallarına tarafsız olarak uvBUİayacaeıma, görevimle llgfll vönetmeuymayanlar lik ve talimatlara her zaman ve her yerde arnen nyacatıma, Türk bakemmt viiceltmek Içln saha Içi ve saha dışında Atatürk ilkelerinln verdiği iröç ve billnçle çalışacaguna, namıısum ve şerefim üzerine and içerim». Federasyon Başkanı daha son Ta toplantıda alınan kararları da şövle açıkladı: «Inkaragücü ve Eskfşehirspor kulüplerîne birer ihtar verilmesine. Hatayspor • Meran tdmanvurdu maçmda cıkan olavlardan dolavı saha komiserlnîn srörevden almmatına ve Hatavspor kulühüne ihtar verilme«îine, ötlemişspor Manisaspor maçındakf olaylardan dolayı Ödemisspor kulübüne ihtar verilmesine, Kast&monu • Taksim terfl maçındaki olaylardan Kastamonu sahasmm 1 maç ka patılmaiına. \ltmnrdu Denizlispor maçında 11 vaşmdan kücük ovıınru ovnatrrnsıpdan dofayı Altmordu Inılöbünün hükmen yenik savılmaMna. Tckirdağ • Davutpnşa maçında 17 .T»şından büyiik amatör ovuncu ovnatmasmdan dolavı Davnt. paşa'nın hffkmen yenik sayılmasına karar verilmlstlr». ulusal Voleybol Takımimızın Avrupa Bahar Kupasında 16 takım arasmda dördüncü olması, haftanın en önemli spor olayı idi kuşkusuz. Avrupa'nm güçlü eklpleri ile çekişen voleybolculanmız, îskoçya ve îsviçre'yi 30 yendi, îsveç'e 32 yenildi ve grubunda ikinci olarak flnallere kalmaya hak kazandı. Finallerde ise F. Almanya'ya 30 yenilen voleybolcularımız. îspanya ve Isvec'i yendi, üçün cülük maçmda Hollanda ya 32 yenilerek dördün cü oldu. Voleybolda söz sahibi olan S. Birliği. Bulgaristan. Çekoslovakva. YUEOS lavya ve Romanya'nın katılmadıgı turnuvada ka zanılan dördüncülük. öte ki spor dallarını gözönün de bulundurursak bi?im için başarıdır kuşkusuz. Haftanın Görüsü Baharla gelen Bahar Kupası sevinci... rulmaya çalışılırken, Eskişehir'den gelen haber oldukça ilginçti: «Tamer Güney görevinden alındı!..» Fenerbahçe önümüzdeki günler yeni bir teknik adam arayacak. yeni umutlar, yeni düşlerle.. vada sağlanan başarıyı abartmak yanlış olur. Niteklm, Ulusal Takım Çalıştıncısı Aydan Siyavuş bile turnuva öncesi «Hazırlık turnuvasmdan öte hiçbir anlamı yok» demiş ti. Her şeye karşın. şampiyonluklara hasret kaldığımız bir dönemde bu tür küçük başarılar bıle manşetleri süslüyor.. ve maddi olanaksızlıklara bu kez de hakem sorunu eklendi. Amatör takımlar, tüm güçlüklere karşm bir yakadan ötekl yakaya maça gidiyor, bir bakıyorlar hakem gelmemiş. Nlçin?.. Çünkü: aynı saatte îstarbul'da pro fesyonel maçlar var da ondan. Son haftalarda sabalı maçlarm oynanması, öğleden sonra hakem yokluğu nedeniyle ertelenmesi bunun en açık kanıtı. Tamer Güney ile Gündüz Tekin Onay çok lyl ikl arkadaştılar. Sonra ne olduysa oldu bozuştular. Günaydm muhabirl Onay'a Tamer Güney hakkındaki görüşlerinl sordu, Onay da çunlan söyledl: «Tamer Güney, bataklıkta gezerken boğulmaya yüz tuttuğu bir ortamda arkasmdan kendislyle birlikte bataklığa itmek istediği kişileri he def almıştır.> Günaydın 11 Nisan 1982. Pire devoldu FİBA Turnuvasına katılan Ulusal Basketbol Ta kımımız Avusturya, Norveç ve Danimarka'yı yenerek birinci oldu. Basketbolda etkin olmayan ülkelerın katıldığı turnu Değisik yorumlar Ulusal Genç Takımımızın Finlandiva'da yapılacak olan finallere katılma hakkı kazanması ve bu başarınm özelltkle futbolda olması sevincimizi bir kat daha artırdı. 1.5 yü süren planlı bir çalışmanm ürününü alan Gençlerimiz, Avrupa fınallerine katılma hakkı kazanarak, agustos ayında Balkan ikıncisi olmalarının tesad'ıf olmadıgını kanıtladılar... Olayın diğer ılginç yönü. başarmın, başarıda payı olmayan kişiler tara fmdan bölüştürülmesi ve manşetlere gazetelerin desteklediŞİ kişilerin çıkmasıydı. Örne^in bir gazete ErdoSan Senay'ı lanse ederken. bir baskası Left.er'i on plana çıkanyordu. Amatörlerin cilesi Amatörlerin sorunları bitmek bilmiyor... Tesis Haftanın Sorusu 7 Nisan 1982, Adanaspordan, sonra da Ümit takımından istifa eden Tamer Güney Güneş gazetesinin Ankara bürosundan bir muhabir, bir de foto muhabiri alarak önce müsteşar Ismail Hakkı Güngor'e sonra da Bakan Vecdi özgül"e gittl, gazeteci olarak so rular sordu. 7 Nisan 1982. îstanbulda Fenerbahçe Ga latasaray oynadılar, F. Bahçe yenildi, Ali Şen Ankaraya Tamer güneye t»lefon açtı ve o gün Yamer Güney Fenerbah çeye Teknik Direktör oldu. Şimdi soruyoruz. Tamer Güney gazeteci mi. yoksa antrenör mü?.. Y^SAMİÇİNSPO İ7K0CU.I HURMUZ KOCÛ i. L;G TRABZOrJ N1HAVET LIDER OLDuı» • . cezalandmlacak ÎSTANBUL (THA) Son zamanlarda bazı amatör sporcularm reklam yonetmelıklerine aykın hareket ettiklerl belirtilerek, kuralları zedeleyici hareketlerde bulunan amatör sporcuların cezalandmlmaları istendi. Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafmdan yayın lanan bildiride, şöyle denildi: «Son zamanlarda başan kazanmiş bazı sporcularm reklam yönetmeliklerine ay kırı hareket etmekte oldukları, bazı kuruluşlann ise bn sporcuları Istismar etmek suretiyle bir reklam aracı olarak kullandıkları Te bu suretle gençlerimizin el açan kimseler haline getirlldikleri müşahede edilmektedir. Ulnslararası kurallara aykın düşen bu hareketler amatörlüğe gölge diişürme ğe başladığından gerekli işlemlere başvurmak zorun lulnğu dogmaktadır. Komitemizi memnnn eden yan, Beden Terblyesl Genel MUdürlügtinün söz konusu olaylar hakkmda ge rekli soruşturmaya başlamış olmasıdır. Şunun bllinmesl gerekir ki komitemiz bu gibl konularda şimdiye kadar oldnğn gibl gereken duyarlıgı gösterecek ve kurallan zedeleyici hareketlerl görülenlerin amatörlükleri kaldınlacaktır.» Birinci Ligde HÜRMUZ GlZ 6 O Ulusal Genç Basketbol Takımımız Malta'ya gitti Spor Serviai Ulusal Genç Basketbol takımımız dün saat 11.15'de uçakla Malta'ya gıt tı. Malta'nm La Valetta kentın de bugün başlayacak ve 18 nisan tarihine dek sürecek olan Avrupa Gençler Basketbol Şam piyonası eleme gurubunda şans arayacak olan takımımız da 12 sporcu bulunuyor. Recep Ogan'm başkanlığını yaptığı ka file dün geceyi dinlenerek geçirdl. Takımımız gurubundaki ilk maçı için bugün îtalya kar şısına çıkacak. SPOR DUNYASINDAN Spor Servisi Türkiye Birinci Ligi'nin 24. haftası 08ride hahrhen lig, atüan 7 golle en kısır haftasını yaşadı. Teknih adamlann haftaya ilişkin görüşleri şöyle: O2KAN SUMER *Trabzonspor karşısmda yenilmekle Jipdeki şampiyonhık umutlarımızı da yitirdik Artık tum hedefimiz Federasyon Kupaiıdır» DORDE MİLİÇ Futbolcvlarım şampiyonluk havasına erken girince bunun cezasını Diyarbakırspor'a bir puan fr^ntırarak ödedik * MUSTAFA GUNAYD1N 'Trabzonspor'un bugün bulunduğu lîderlik koltuğu, O'nun ahştığı yerdit. Amacımız lıderliği sampivonluğa dek sürdürmektir.» CÜRCAN BERK Gazıantepspor küme düşmeyecektir Amacımız deplasmanlardan bile puanla dönmektir. Tek istediğimiz ise, taraftarlarımızın bize güvenmesi ve bizi destekiemesidir.» YILMAZ SEZER 'Şanlı bir geçmişe sahip Eskişehirspor liçde kalacak ve büyüh taraftanmızm başı önüne eğilmevecektir Şaibe altmdaki hakemin bizim maçımıza görevlendirilmesi de bUinçlidir • RIDVAN BURTEÇİN *AHay olarak her geçen gün daha derli toplu bir oyun sprgiliyoruz. Genç kadro geleceh yıl için umut veriyor. Tek üzuntümüz kardes kulüp Göztepe'nin puan yitirmesidir.* '¥> ' .."' * '••'^ rvHaftanm basanlıiarı şöyle' " ' HAPTANJN TAKJMLARh Bursaspor ve Trabzonspor HAFTAN1N HAKEMİ: Neiat Öztürk (Begiktaş Diyarbakırspor ma^ının yan hakemi) HAFTAMN FUTBOICUSU Seref (Diyarbakırspor). HAFTAN1N KARMAS1 Senol (Trabzonspor) Şevkot (Adanaspor). Şeref (Diyarbakırspor). Alpaslan (Fenerbahçe). Samet (Beşiktaş) Recai (Bursasrxır). Önder (Adana D S) . îskender (Trabzonspor) Fevzullah (Adanaspor) Ömer (EskisPhîrsDor) Mustafa (Altav) SARI KART GORENLER Şeref (Diyarbakırspor). Ali Kemal (Besiktaş). İsmaii (Eskişehirspor). Selçuk, Bahtiyar, Arif (Fenerbahçe). Hayrî (Gaziantenspor). Erol (Adana D. S.). Sadullah CGöztepe), Murat (Bursaspor). Rıfat (Boluspor) Emin. Hukic (Sakaryaspor). KIRM1ZI KART GÖREN: Hayri (Gaziantepspor). GOl KRALLJĞI: 11 GOL ATAN Halil îbrahim (Ankara^ucu). 10 GOL ATAN: Mustafa (Altay). o GOL ATAN: K. Hüseyin (Gaziantepspor). 8 GOL ATANLAR:Şeref (Altay). Selçuk (Fenerbahçe). EN GOLSÜZ HAFTA BEN; HA SÜKt/R 5EN; 6E.LECE&M Haftanın Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Şen'in Tamer Güney ile yaptığı görüşmeden... «Sen de boşta olraasan kimi getirirdik.» Cumhuriyet 10 Nisan 1982. Eski kral 1O'lar takımı Trabzon... Sessiz. sâkin. gösterişsiz, tek farklı yengilerle, golsüz beraberlikler le ligin doruğuna doğru yükseldi ve bu dönem ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Eski kral, Trabzon mucizesi öldü, Trabzonspor olayı bitti. diyenlere kral her zaman kraldır diyordu adeta... e.z; B R ŞEYLEfi ÖUDU.. MOCAM Haftanın Dü^ündürdiigu Boks federasyonu Baş kanı Cemil Erkök: «Bulgaristanda açacagımız kampa götürmek İçin boksör buiamıyoruz.» Günaydın (11 Nisan 1982.) F.Bahce yeni olaylara gebe tkinei yarının başarısız ekibi Fpnerbahçp kötü e,\dişe bir kurban buldu. Galatasaray'a kupa maçmda 20 yenilen Sarı Lacivertli takımm Alman Çalıştıncısı Friedel Rausch. maçtan sonra istifa ederken. bu göreve Tamer Güney getiriliyordu. Rausch kendi iste&i ile mi istifa etmiştl. yoksa istifaya mı zorlanmıstı?.. 12 yılda 15 takım degistlren. iki takımı küme dü şürten Tamer Güney'in bir hafta önce hem Adanaspor'dan hem de Ümit Ulusal Takımından ayrılması ikinci olasılığı daha da kuvvetlendiriyordu. Başkan Ali Şen. Rausch'un istifası tçin. bir yenilgi bekliyordu kuşkusuz. Hazırlanan plan çerçevesinde Güney stepne olarak kenarda bekletilecekti. Güney'e önce bazı Yönetim Kurulu üyeleri, ardmdan futbolcular karşı çıktı. Gittiği her takımı yarıda bırakan çabuk bozulan bu teknik adama nasıl güveneceklerdi. Fenerbahçe bünyesinde ki huzursuzluk her geçen gün daha da arttı. «Güney Eskişehir'e gidecek, gitmeyecek» tartışmaları, Şen'in baskısı ile durduSPÖRSEVERLER.N RJTgOUUN PAPUCUMU OÛMA SIRIKTA BULURLAR BiUMEM Haftanın Yanıtı Geçen hafta bir okurumuzun sorusunu haftanın sorusu olarak Basketbol Federasyonu'na sormuştuk. Yanıtı geldi. «Cumhuriyet Gazetesi Spor Şefligine ISTANBUL ÎLGÎ Cumhuriyet Gazetesi'nin 6 4 1982 günlü sayısı. 1 Uluslararası basketbol oyun kurallan ki tabının 34. maddesi uyannca basketbolde beraberlik yoktur. Beraberhk halinde beşer dakikahk uzatmalı devre uygulanır Beraberliğin kaldırılması uluslararası oyun kurallarına tam uy^unlu gım sağlanmas] ıçın yapılmış onemlı ve kural ge reği bir uygulamadır. 2 Basketbol oyunun da genel prensip: Her iki takım galibiyeti temin için ellerinden geleni yapmaya çalişmalı fakat bu husııs sporcu luk ruhu içın~'p ve hılesiz yapılmalıdır Bu ruhun kâsden bo7u'ması tekr.ık hata olarak degerlendiri lip cezalandırılmalıdır. (Oyun kurallan madde 76). 3 Bir takım kendi se petine bir sayı yaparsa bu sayı karşı takım kaptanı tarafmdan yapılmış gibi kaydedüecektir (BRS ketbol oyun kuralları açıklamalar bolumu resmî sayı cetveli artan puan sayılan madde A). 4 Baş hakem bu nizamnamedeki kaidelerde belirtilmeyen herhangi bir husus hakkında karar vermeye yetkilidir. (Oyun kurallan madde 17) Yazınızda belırtılen ko nularla ils;ili uygulamanm müsabakayı yöneten hakemler tarafmdan bas ketbol oyun kurallan kitabınm yukanya çıkarılan maddelerine uygun olarak değerlendirilmesl ve yapılması gerekmekte dir. Savgılanmla Osman SOLAKOĞLU Basketbol Federasyonu Başkanı Ali Şen'in istifası son ânda önlendi tSTANBUL (THA) Fenerbahçe Yönetim Kurulu' nun dün gecekl toplantısında Başkan Ali Şen'in istifası son anda önlendi. Frledel Rausch'dan boşalan Teknik Dlrektörlük görevine Tamer Güney'in getirilmesîyle yönetim Kurulu'n da oluşan ikilîk dün geceki toplantıda sona erdl. Yönetim Kurulu toplantısında teknik direktör için yeni bir islm konuşulmadı. Ancak sızan bilgilere göre Lefter Küçükandonyadis ile bir görüşme yapıldı ve olay açıklık ka zanmadan noktalandı. Dün geceki Yönetim Kurulu toplantısından sonra Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Acar tarafmdan yapılan açıklamaya göre dönem sonuna dek Fenerbahçe'nin teknik kadrosu Enver Katlp ve Basri Dlrimlili'den oluşacak. Yapılan açıklamada Fenerbahçe teknik kadrosunda doğan boşluk ve Güney aleyhine oluşan cephe Uzerine Başkan Ali Şen görevinden istifa etmek Istedlğini ancak Yönetim Kurulunun «ya hep, ya hiç» demesi üzerine Şen' in istifpdan vazgeçtiği de belirtildi. • • • BUYIL 6Ü(?£STE 6.6, OUÛMIMA ANLÛ'olU Dl ... ' SCİSfi KlSfl • Resmi yarışmalarda üstün dereceler elds ed&n ya da ulusal yarışmalarda başarı sağlayan İzmir'li 39 sporcuya iticl güc yardımlarının ödenmesine başlandı. • Luksemburg'da yaş gruplorı şampıyonasmda ülkernızı temsıl edec9k 11 ulusal yüzücumuz 15 Nısan gunu Lüksem burg'a hareket edecek. • Türkiye şampiyonlarından Hasan Hüseyin Sahan'ın kişlsel çabaları sonucu kurup çalıştırdığı Silrt Llsesl güreş takımı grup ikincisl oldu. Universitesi Spor Şöleni bugün baslıyor. Bugün saat 11.00'de Vefa Stadı'nda olimpik bir törenle açılacak olan şölene 16 fakülte ve 3 yüksek okul katılıyor. Yarışmalar kızlı erkekli 6 dalda yapılacak. Törenlere ilk olarak kız Istanbul Universitesi Spor Söleni baslıyor Spor Servisl Istanbul erkek kros yarışları ile baş lanacak. Daha sonra da futbol karşılaşmaları yapılacak. Futbol karşılaşmalarının programı şöyle: 12.00 Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi. 13.45 Dlş He kimliği Edirne Tıp Fakültesi, 15.30 Eczacıhk Fakültesi İktisat Fakültesi. gontm Varna sınavı öncesi güresimiz SPORTÖTO TAHMİHİ Galatasaray Sakarya Adanaspor A. Gücü Boluspor Adana D. S. D. Bakır Esklşehir Kocaeli Trabzon Bıırsa Zonguldak Fenerbahçe Göztepe Altay Beşikt&ş : nıVefa Sim. Sanyer : 201 Edirne Tekirdağ 02 Altmordu Aydm 1 Konya G. Bırliği 10 Slvas Tokat 1 Amasya Sebat G. 2 Bandırma K. Yaka 02 Samsun YSE 19 Mayıs 1 Alakus ve Önal ödül aldılar Spor Servisi Türkiye Spor Yazarlan Derneği tarafmdan düzenlenen «Spor Yazarlan Yarışması> sonuç landı. «Bu top nerede?..> adh siyah beyaz fotoğrafıyla Ali Alakuş ve «tzlanda Genç ve Yıldız Güresçiler> adü karikatürüyle Orhan önal ödüle değer bulundular. Arkadaşlanmız ödüllerini 15 nisan perşembe günü îstanbul Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonu'nda ALl ALAKUŞ Spor Yazarla düzenlenecek bir törenle n ödülü kazanan arkadaşmıız.. alacaklar. yük Önümüzdeki günlerde Türk güreşi Varna'da bübir sınava girecek. Güreşımız için Devletçe kolları sıvayıp, Devlet Başkanımızın imzası ile topyekun bir kalkmmaya gi ristiğimiz son yıl içinde ne yazık kı güreşte istenilen patlamayı ümit edecek durumda değiliz.. «Güreşteki patlama» diyoruz, patlamanm gerçekleşmesi için yeterli koşulların hazırlanıp hazırlanmadığma nedense kimse değinmek istemiyor. Güreşte deolasmanlı lig maçlan organizo edildi. Aslında güreşte alt yapı için böylesine bir güreş ligi gerekliydi. Ami görüldü ki gıireş ligi için ortam benüz hazır değildi. Alelacele ve derme çatma takımlarla başlatılan ligde ancak birkaç müessese ta kımı işi ciddi tutarak mindere cıktılar. Bunlar da vatınmlan karşılıftı başarı elde etmek için minderi tartışma alanı haline soktular. Güreş ligi için hakemlerimiz de hazır değildi, tesıs açısından eksiler vardı. Istanbul gibi çok geniş bir alana yayılmi5 ilimizde Çerkezköyden kalkıp gelen bir takıma bıle «siz Istanbul takımısımz* diya yolluklan bile verilmedi. Görüyoruz kl güreş liginde başlayan karmaşa, bölgelerarası güreş organizasvonunda bile varhğını duyurdu. Giderek tepeye, yani milli takımımızın oluşturulmasına u:anahm Güreş kampma sözüm ona her sıkletten en iyi adamlar çağınldı. Kampta ikilik hatta üçlükler oluştu. Her kafadan bir ses çıktı.. Herkes bir adamı tutuyor, adamı olmayan bir kögede kaderini bekliyordu. Takım kafalarda oluşmuş tu. Kadro dışı olduklannı hıssedenler idmanlara boş vermeye başlamış, kampta düzensizlik başgösterınTşti. Geçen hafta ise kadro dışı kalanlara durum açıklandı ve 'kamptan çıkanldı. Şımdi kamptakiler Varnaya hareket gunünü bekliyorlar. Omitliler mi, yoksa ümitsiz mi. bilemiyoruz, ama şurası açık seCik ortada kî gördüğümüz kadanyja biz dışardakiler ile olaylan yaşayan içerdekilor Avrupa güreş şampiyonasma iyi hazırlanmadıgı görüşünü paylaşıyoruz. Türkiye televizyon ve radyolannda nisan ve mayıs aylannda patlama bekliyoruz diyen güreş yetkililerimiz de acaba bizim gibi mi düşünüyor?. Şurada bir şey kalmadı, bekliyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz. Avrupa Güreş Şampiyonası arifeslnde yapılan bu yorumun gureşçilerin moralinı bozacağını ileri sureceklere bir hatırlatma yapalım Bütün bu yazdıklanmızı güreş kampındakiler de paylaşıyorlar. Biz kamptaki havayı kendi görüşümuzle pekiştirerek bu yorumu hazırladık. Umanz haksız çıkanz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog