Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇACDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç I KTI Sanat ve yazm dünyamızla yaşam Ustüne denemeler EDERİ 200 UtRA tSTEME ADRESt: Türkocafcı Cad. 89/41 Cağaloğln ÎSTANBUL Cumhuriy 58. Yd; Sayı: 20723 Kurucusu: Yunus NADİ ÇAĞDAŞ^ Prof. NuâteM Felsefe razıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Lira tSTEME ADRESÎ: Türkocajı Cad. 39/41 Cagalogfu tSTANBUL 20 TL. 13 Nisan 1982 Salı ABLUKA BAŞLADI G KARAMSAR HAİG, BAYAN THATCHER'LE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TARAFLAR ARASINDA BÜYÜK GÖRÜŞ AYRILIĞININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ LONDRA • BUENOS AİRES, (AJansIar) tngiliz savaş getnıiermın Falkland adnları çevresine dun sabah TSİ ıle 07.00'de başlattığı abluka olaysız devam ederken, Buenos Aıres'ten tekrar Londra'ya gelerek Başbakan Margaret Thatcher ile uzun bir gorıişme yapan ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, taraflar araemda büyuk görüş aynlığının davam ettiğini ve bunalımın çdzümü konusunda karamsar olduğunu sdyledl. Haig Londra'dan sonra tekrar Buenos Aıres'e doneceğinı de sözlerine ekledi. Haig dun Başkan Beaganla telefon gorüşmesl yaparak temaslan hak kuıda bilgi verdi. BBC radyosu Arjantın Dışış lerı Bakanlığı yetkıluerine dayanarak verdiğı habere göre Arjantin, Ingıiiz donanmasmın donmesine karşıhk, askerlerını adalarc'.an çekmeyı. ancsk ada larda Arjantin bayrağınm dalgalanmasını dnerdi . Ariantm ayrıca adalarda hükümranlığının tanmmasına karşılık, burada yaşayan 1800 İngilız'e yo netıme katılma hakkı vereceğini bildîrdi. Ancak îngıltere hükümetinin, Haıg'e de ıletılen bu onerilerı kabul etmedığı bıldiriliyor. Eaşbakan Thatcher pasKalya nedeniyle tatılde bulunan Avam Kamarasmı yarın toplantıya çağırdı. Thatcher'in üyele(Arkası Sa, 11, Sü. 4'de) Mahkeme, tutuklama istemmi reddetti Ecevit bir baska demecinden yine gözaltında ANKARA, (Cumhuriypt BUrosu) Kapatılan CHP'nm eski genel başkanı Bülent Ecevit'ln Norveç'te vaymlanan bir gazeteye demeç vererek, MGK'mn 52 numaralı bıldirisi ile TCK'nun 140'ncı maddesıne aykırı davrandığı savıyla çıkarıldığı Askerı Mahkemede salıverilmesi kararlaçtınldı. Ancak, CHP eski genel başkanı Ecevit, BBC ye verdiğı demeçle MGK'nın 52 numaralı bıldırisıne muhalefet ettıgı savıyla yenıden gozaltıra almdı Ecevit, Ankara Sıkıyonetım Komutanlıgı (2) Numaralı Askerı Mahkemesı'nde dun mahkeme onune çıkanldı. Norveç'te yayınlanan bir yayın organına demeç vererek MGK'nın 52 numaralı bıldırısı ile Turk Ceza Yasası'mn 140. maddesıne aykırı davrandığı savıyla cumartest çunü gozaltına alınan Ecevit, dun saat 14.50 sıralarında askeri bır araçla gözaltmda bulunduğu Ordu Dıl ve İstıhbarat Okulu'ndan (2) numaralı Askeri Malıkemeye getırildı. (Arkası Sa. 11, Sü. l'det Arjantin'de sıkı para polîtikası uygulanıyor YENÎDEN GÖZALTINDA 2 Numara'j Askeri Mahkemesi, feshediien CHP' nin eski Genel Başkanı BiMent Ecevit hakkmdaki tutuklama istemini reddettî. Ecevit bir başka demeeiyle ilgil) olarak tekrar Dil Okuluna götüriildü.. Enflasyon oranı yüzde 140'a cıktı Dı» Haberler Servisi 1978 yılmın mart ayından. yanl Isab«l Peron hükümetinin duşurulmesınden bu yana askerl cunîa ile yonetilen Arıantin. batıda Şılı, kuzeyde Bolıvya ve Paraguay, kuzeydoğuda da Brezılya ve Uruguay ile çevrıli ve yüzölcumu yaklaşık 2 milyon 766 bın kılometre kare olan bir ülke. Nıifusu 30 milyon ve bu nüfusun yüzde 97'sini Avrupa kökmliler (Italyan ve ispanyollar) oluşturuyor. Yuzde 3'lük bir bölümü Isa yerlıier, melezler ve Arcplar oluşturuyor. Halkm yüzd» 20*81 kato lık, Ekonomlslnde sıkı para polıtikasınm uygutandığı, enflosyon oranının İse yuzde 140 dolayında olduğu Arıcntın onemlı sayılabıleosk bır sanayı sektörune sahıp &t ıırunlerı sanayıı, un değırmenlerı, kımyasal moddeler, tekstil. makıne ve otomobıl bu 1 sektorun başını ceken başlıca sana/ıi dalları olarok goze car pıyor. Tarıma gelınce, Arıontın hatırı sayılır bır tahıl ihracotçısı Tarımsal ürünler arasında da şunları saymak mumkun: Pamuk. mısır, üzüm, keten tohumu. şeker, meyve ve tütun. Onemlı madenlere de sahıp uır ülke Arıantin Pairol, komıır, kurşun. çınko. demır. sıiıfur, bakır ve alîın bol mıktarda cıkanlıyor. Üstelık 2,5 mılyar varıllik bır petrol rezer(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Falkland adalan çsvresindeki abluka dün sabah TSİ 07.00'den itibaren başladı. Ingütere, adaların çevresindekı 200 mıl genişUğmdeki alanı 'Savaş bölgesU sayıyor. Bu alana giren Arıantin gemilerine ateş açılacak. Ingiltere'nin halen bölgede 4 denizaltısı bulunduğu biidirilıyor. Yolda olan vfe 35 savaf gernisinden oluşan esas İngiliz donanma8inın ise bir haftaya kadar bölgeye ubışması bekleniyor... TİSK: AAüIkiyet, devlet feminatında olmah Savas bölgesî ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turkiye jşveren Sendıkaları Konfederasyonu (TİSK) yenı Anayasa'da ılgl alanına gıren konularo ılışkın onerılennı mad de metnl halıne getırerek acık ladı. TİSK'ın yenı Anayasa'da yer almasını ıstedığı «Mulkiyet hokkı toprak mülkiyetl . kamulaştırma • devletleştirme çalıştırma v« sözleçTÜRKİYE İŞVERENLER SENDİKASVNIN YENİ ANAYASA ONERILERÎNDE .İŞÇİ HAKLARI İLE İŞVEREN HAKLARININ YAPILACAK YASALARDA EŞİT VE DEN GELI OLARAK KORUNACAĞl ZARURİDİR DENİLİYOR me hürriyttl dlnlenm» hokkı • ücretts adalet sağlanması sendlka kurma hakkı toplu 6ozlaşm« v« grav hokkı aağhazırladt. TİSK onerisinde ayrıca devletin ekonomık ve sosyal ödev lerlyle ilgıli olarak faaliyet gos termek ve ıcra organına ya da yasama organına yardımcı o l mak üzere ikı kuruluş oluştulık hakkı kooperatlfçiliğ! ge rulması ıstenlyor. TİSK, cişvelljtirme devletin okonomık renİşçi llişkllerl Yüksek Kuruve sosyal ödevlerlnin »ınırı» lu» ile tEkonomik ve sosyal gibl konularda Anayaso metnl (Arkası 9. Sayfada) Kim, Kimdirr Sınav sonuçları mayıs sonunda acıklanacak Haber Merkezi Yaklaşık 408 bin adayın katıldığı Ünıversıtelerarası Seçme Sınavı dün 45 il merkezinde ve Lefkoşe'de yapıldı. îlk ba samak sınavının sonuçları mavıs ayı sonlarında açıklanacik Mamak Ceza ve Tutukevı'nde seçme sınavına 55 Sehmıye Kışlasında ise, 45 tutuklu ve hukumlü katıl dı. Saat 09'da başlayan sınav ı.3'e doğru tamamlandı. Sınavların yapıldığı merkezlere özel kuryelerle güvenlik önlemleri altmda mühürlü paketlerle getirilen soru kltapçıklarının mühürlerl adayların önünde söküldü. îkl ayn testln yeraldığt soru kitapçıklarının adaylara dağıtılmasından sonra da Üniver sitelerarası Seçme Sınavı başladı Sınav süreslnce sınav güvenliğini sağlama k üzere gözetmen ve yönetlcl olarak toplam 41 bln 92 kişl görev yaptı. Sınavlarda yolsuzluk yap tıklan belirlenen bazı aday ların sınav girlş kartlan iptal edildl. Bu yıl da iki aşamada ger çekleştirilecek olan Üniversite giriş sınavları sonun da 60 bln dolayında aday merkezi yerleştirme yoluyla yüksek öğretim kurumlarına girmeye hak kazanacak Merkezi yerleştirme yoluyla geçen yıl 47.727 aday yüksek öğretim kurumlarına alınmıştı. Bu yıl alına(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de), Iktisatçılar Haftasî'nın ardından • HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAK Istanbui' da Sıkıyönetim suçlanndan hükümlü ve gözaltında bulunanlar dün Selimiye Kışlası'nda sınava girdiler. (Fotoı Erdoğan KÖSEOĞLU) ARJANTİN DEVLET BAŞKAN! LEOPOLDO F. GALTIERI ÖZAL MODELİNE İLGİNÇ ELESTIRİLER.. Osman ULAGAY 56 büyük toprak sahibi topraklarını geri almak icin adliyeye basvurdu ANKARA, (ANKA) E4r madde olan Toprak Tarım Beformu ön Tedbirler Yasa Tasansı, Danışma Meclisi Toprak Tanra Reformu «Geçici Komisyonu»nda 2.5 ayda sonuçlandırüameyuıca, kamulaştınlan toprakları geri almak için mankemeye başvu ran eski toprak sahıplerınin sayısı gıderek artıyor. ANKA muhabirinin konuya ilişkin sorulannı yanıtlayan Devlet Bakanı tlhan Öztrak, durumu doğrulayarak «Toprak Tanm Reformn ö n Tedbirler Yasa Tasansınm Danışma Mec lisine sunuldugn tarihten sonra 56 büyük toprak sahibi daha topraklarını amak için mah ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) kemeye başvurdular» dedi. Sol görüşlü dört sanığın ANKA muhabirinin öğrendiölüm cezasının yerine getirilğine göre, «geçici komisyon» meslne ilişkin Başbakanlık tez un tasarıya eklediği bir fıkray kerelerl Adalet Komisyonunun la, bu konuda mabkemelerde perşembe günkü toplantısında sürdürülen daTalannın durdu ele alınacak. rulamayacağı hükmünUn getirilmesinden sonra, başvurula(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) rın sayısında artıs oldu. Bilindlği gibl, 1973 yılında MHP'nin 5 çıkanlan Toprafc Tanrn Refor mu Yasasryla, ilk olarak Uryöneticisînin (Arkası Sa. 11, Sü. 6'dal BuKösecbn Turan Günes... ALTAN Güneş için bugün tören yapıliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Geçtiğimiz hafta sonunda gecirdığl bir kalp krizi sonuou yasama gözlerini yumar» Prof. Tnran Güneş için bugün Ankara'da iki ayn tdren yapılacak. Prof. Güneş'ın cenazesi daha sonra yarın toprağa venleceği Istanbul'a gotürülecek. Prof. Guneş'in cenazesi bu sabah 10.45de Numune Hastanesinın morgundan alınarak doğruca Dışişterı Eskaniığının önüne getınlecek. Bakanlığm onünde Prof. Güneş ıçm saygı duruşunda bulunulacak. Guneş'in cenazesi Dışişlerı Bakanlığından Çankaya'da Vali Konağınm yanındakı evlnın önüne getirilecek, buradan da uzun yıllar öğretim üyeliği yap tığı SBP getirilecek. Törende Dekan Prof. Cevat Geray bır konuşma yapacak. SBF'deki törenden sonra cenaze Maltepe Camiine taşınacak. Maltepe Camiinde öğle na(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) O tsraü askerlen Kudus'tekı olayı protesto eden gosterıcıArkadaşkn lere ateş açtı. l ölu, Tnran Güneş'i 20 yaralı var. Arafat Tapınah tepeanlaüyorlar. deki kailiamdan İsrail'i sorumlu tuttu. 7. Sayfada (3. Sayfada) Kahramaniığa özenen bir diktatör Dış Haborler Servisi Anantin Devlet Başkanı Le opoldo F Galtıeri, bugunler de Baçkanlık ^orevının ılk rıddı sınnvını verıyor Falkland adaları uvuşma/lığını İngıltere ıle nasıl çö?ece£ı merak konusu. Galtieri'nin Başkanhk koltuğuna oturuş tarihl pek öyle eskilere uzanmıyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayı başlannda eski Başkan Viola'nm istifasıyla boşalan bu Röreve ordu ko (Arkasi Sa. 11, Sü. 3'de) 1îstanbul Üniversltesi tktlsat Fakültesl Mezunları Cemiyeti güç olanı yaptı: «evet efendimciliğin» kural, tartışma ve eleşttrinin kural dışı sayıldığı bir ortamda, ülkemizde uygulanraakta olan ekonomi politikasının enine boyuna tartışılmasım, hatta alternatif politlkalarm ortaya atılmasmı sağlama başansım gösterdl. İzmir'de yapılan 2. Türkiye îktisat Kongresinde ve onu lzleyen çeşltll seminerlerde anlamsız ve (Arkası Sa. 11, SO. l'de) 4 sanıgın ölüm cezası Adalet Komisyonunda BONN Politıka, hele bizim gibl ülkelerde asık suratlı gorünür, sinırler hep gergmdir, kargıhklı suçlamalar ağırdır. Tabli genel bır neden var; sorunlar da ağır ve acımasızdır. Kişi başma 1000 dolan aşmayan blr milli gelir düşüklüğünün ve milyonlarca işsizin sorunları altında politikada gülmek bir yana, gülümseyebilmek bile zaten güçtür. Turan Güneş, bu güçlüğü yenebllen ve başkalarmın da yenmeslne yardımcı olan çok az sayıda kişiden biriydi. Onun, olaylara, gene bütün bne(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Sayfalarda GOZLEN ebylann CEBgEK TİSK ve Cağımız Yeni Anayasa hazırlıklan ılginç tartışma ortamı yaratacağa benzer. Bu tartifmalann yararlı olmadığt söylenemez. Bir bakuna çeşitli kuruluşlann niteUhlertni de vurgulayan bir gelişme karşmndayız. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonuna yeni Anayasa konmundaki görüşunü bildiren her kuruluş, kendi dünya görüsunü ve kimliğini de bir belge ile tarihe yazmaktadır. Bunlar arasmda TİSK (Tür feiya İşveren Sendikaları Konfederasyonu) göruşlerini belirtirken yeni Anayasa'dan sosyal devlet ilkesinin çıkarümasını istedi. Bu görüş TİSK'in son günlerdeki açıhlamalanyla tutarlıdır. Ülkemizde işsiz sayısı daha çok olduğu için işçilerin mutlu azınlık oluşturduğunu söyleyen bir yöneCArkan Sa. 11, Sü, 6'da) CHP soruşturmasına ilişkin ifadeleri alındı Rüsvet. UĞUR MUMCU Rüşvet, hemen hemen her toplumda görülen blr suç çeşididir. ITT ve Lockheed gibl çok uluslu şirketlerin uçak ya da elektronik aygıt alımlan için ödedikleri rüşvet, bu konunun önemlnl büsbüttin artırmıştır. üçak alımlarmda ödenen rüşvetin ulaştığı rakamlar akılalmaz boyuttadır. ITT ve Lockheed'in Türkiye'de ödedlği Ueri (Arkası Sa. 11., Sü. 7 6m) ANKARA (Cumhuriyet Bfl rosu) Münfesih MHP'nin 5 yönetlclsinin CHP soruşturmasına ilişkin Ankara Sı kıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca ifadelerinin ahndığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Sıkıyönetim Komutan hgı Askeri Savcılığı'nca bir süreden beri surdürülmekts (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) IŞGÜZAR HAKKINDA KARAR BUGÜN ANKARA, (Cmnhnrlyet Bflro»u) «GSıerlni kötüye kul landığı vc rüsvet aldıgı» savıyla Yüce Divanda yargılanan Sosyal Gtivenllk Eski Bakanlanndan Hilmi îşgüzar ve 22 arkadaşı hakkında bugün karar verilecek. îşgüzar ve arka daslannın Yüce Divanda yargı (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) • 4 kışilık bir emeklı ailesi 9 bın lırayla karın doyurmaya çahşıyor. (6. Sayfada) • İşveren grevde geçen süre için 6deme yapmayacak. (7. Sayfada) • •Cellatlanmızla Yiız yüze» ASALA ile görüşme. • Banker alacakhları için bir ay süre tanımyor. (12, Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog