Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

YAYINIARI BirinciAsamayaHİzırlama 1001 Genet Yetenek Modern Matematik Modern Rzik ZthİrcienÇöaım (KotejlereHazırlama) Besiktaş. İstanbui 60 7200607201 Cumhuriy 58. Yü; Sayı: 20722 Knrucusn : Ynnus NADt 20 TL. 12 Nisan 1982 Pazartesi Tasarmın «grev veya lokavt halinde işlerinden ayrılma zorunluluğu> başlıkh 24. maddesinde aynen şöyle denillyor: «Madde 24 1 blr Işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlamasıyla birlikte işçiler işyerinden aynlmak zorundadırlar. Greve katılan veya lokavta maruz kalan Işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri veya işyeri önönde veya civannda topluluk teşkil etmeleri yasaktır. Bu esas. kanun dışı grevde de uygulamr. 2 Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştınp çahştırmamakta işveren serbestör. Çalışan işçilerin üretttğj ürunlerle her türlü stoklann işyertnden dışarı çıkanlması, satılması ve lüzumlu hammad denin, araç ve gereçlerin işyerine getirilmesine engel olanamaz. Bu işlerin görülmesinde de 27. madde hükümlerine uyulması şarttır. 3 Grev sonunda yapüan toplu iş sözleşmesinde aksine bir httküm yoksa, sözkonusu sözleşme, 2. bendde belirtilen işçilerden işyerinde çahşmış olanlara uygulanmaz. 23. madde gereğince greve katılamıyacak olan işçilerin haklan saklı dır.Tasarmın 28. maddesinde. işverenle rın, «Yasal grev ve lokavt sflresince greve katılan veya lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve işveren tarafradan saglanmış konutlardan çıkmalarını isteyemeyeceği» belirtiliyor. Tasarıda bu sürenin 90 gün olacagı bildirifeyor. Tasarıda «yasa dışı grev ve lokavtın sonuçları» şöyle anlatılıyor: «Madde 29 1 kanun dışı grev yapıl(Arkası Sa. 11. Sü. l'de) ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 İLHAN SELÇUK Atatürkcü.ügün Alfabesî ÎSTEME ADBESt: TUrkocağı Cad. 39/41 Cağaloglu tSTANBUL Ederi: 150 TL. Yasadışı grevde sözleşme bitecek Isverenin yasadışı grevden doğan zararlarını sendika ve işciler ödeyecek Erbil TUŞALP ANKARA Toplu iş sözJeşmesi. grev ve lokavt yasa tasarısında «Greve katı lan veya lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri veya işyeri önünde ve civannda topluluk olusturmaları» yasaklanıyor. Tasarıda, işvereniere yasal grev veya lokavt süresi içinde, haklı sebeplerle hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi alabilme hakkı tanınıyor. Yunanistan Ege'de sismik araştırmaya başhyor • PETROL ARAŞT1RMA ÇALIŞMALARl TÜRKtYE ÎIM ANLAŞMAZL1K OLMAYAN 7 BÖLGEDE YAPILACAK. ATtNA (Cumhuriyet) Yunan hükümetinin lerde petrol çalışmalanna ağırlık vererek Türkiye ile an; laşmazlık olmayan yedi bölgede sismik araştırmaianna bugün başlayacagı bildirildi. Yunan petrol şirketi (DEP>, 3.5 milyon dolarlık bir anlaşma ile «Western Geophys!. cal» adlı bir yabancı şirketten kiralanan «Western an» adlı sismik gemisi yedi . . bölgede toplam 6500 kilometrekarelik bir alanda ça lışma yapacak ve bulgular Londra'da değerlendirilecek. Panama bayraklı «Western Ocean» sismik araştırma gemisi şu bölgelerde araştırma yapacaktır: 1. Thermaikos Körfezi (Selanik körfezi), 2. Kuzey Korfu <Mathraki Othonos adacıklart arası), 3. Ierapet ra Denizl (Glrit adası), 4. Stelyo BERBEBAKİS Messeara Denizi (Girit ada sı), 5. Kythira adası yöresi bildiriyor (Peloponez'in en güneyi), 6. Zakinhtos adası yöresi ATtNA îskeçe'nin l n (îyon denizi kuzeyi), 7. Zahanlı köylülerinin, toprak^ kinhtos adası yöresi (îyon larına el konulmak istendenizi güneyi). mesi üzerine giriştikleri pro Western Ocean gemisi 0testo niteliğindeki oturma cak ayının ortalarında Gtadirenişi 10. gününü doldur sos adasının Doğu ve Batı du. Bu arada, açılan yarbölgesinde Yunan karasuladım kampanyasmda 2 milrı djşında da sismik araşyon Türk Lirasına yakın ba tırmaları üç şirketten oluğış toplandı. şan bir konsorsiyum adına Batı Trakya bölgesinda yapılmış ve Türkiye'nin geçen cuma günü tüm ca, Bern protokoluna göre tepmilerde okunan hutbede küerine yol açmıştı. «Yer yatak, gök yorgan» 0turma direnişini sürdüren înhanlı Müslüman Türk köylülerine her türlü maddi ve manevi yardım çağrı; sında bulunulmuştu. GÜ: mülcine'de de yardım kampanyasının sürdüğü ve önü müzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Yalmz İskeçe'de açılan yardım kam panyasmda 600 bin Drahmi ANKARA, (Cumhuriyet (1,8 milyon TL.) tutarında Bürosu) Son gelişmelerin yardım toplandığı açıklanışığında Türk Yunan ilişdı. kileri tam bir belirsizliğin Bu arada köylülerin avuiçine girmiş bulunuyor. Cst katlarmın. Tarım Müdürdüzeyde bir yetkili, «münalüğünün devlet arazileri da sebet var, ama diyalog yok» nışmanhğma verdiği ve Inderken, bir ara sözü ediîen hanlı köylülerinin toprakladiyaloğun başlayacagı yormm «güvenlik» nedeniyle lunda şimdilik herhangi bir ellerinden almmasmı öngöişaret yok. ren «gizli raporu» ile ilgill Bidayet Mahkemesi duruşYunanistan'm Bern anlaş(Arkası Sa. 11, Sü. 6da) (Arkası Sa. 11. Sü. 4'de) Türkiye Isverenler Sendikası'nm görüsü: "Sosyal devlet,, ilkesi Anayasa'dan çıkmalı ANKARA, (Cumhurtyat Büro•u) Türkiye İşverenler Sen dikosı (TİSK) yeni Anayasa ko mj«undaki oöröşlerinl Anayosa Koml«vonuno llettl. TİSK, sendlkaların dertetlenmesinin Anoyosa hükmü olmosını iste dl, sendlka kurma hakkmı dü zenleyen yosaların «devletln ülk«sl ve mllleUyle bütünlüğüniin, mllll güvertlğln, kamu dii zenlnln v» genel ahlâkın korun mosı maksadıyla v« bu kuruluşların ideolo|ik akımlaro kapılmomoları ve slyaset yop (Arkası Sa. 11, Sü. ?'de) DIRENIŞ 10. GÜNÜNDE • TİSK: 'Türk toplumunun uyguladığı ve tercih ettiği sistem, özel sektöre dayalı serbest pazar ehonomisidir.» • TİSK görüşünde 300 üyeli tek meelis sistemine dönülmesinin uygun olacağı savunulurken, danışma görevini yapacah bir konsey oluşturulması da öngörülüyor. • Lohavtın işverenler için bir ekonomik savaş aracı ve hak olduğu görüşünü savunan TİSK genel grev, dayaruşma grevi ve siyasi grevlerin yasaklanmasmı istiyor. İNHANLI KÖYLÜLERİNE BAG!S YAĞİYOR Falkland bunalımı; • t ABLUKA BAŞLIYOR • Arjantin bu sabah baflayacah tngilız ablubasını yarmah için girifimde bulunmayacağıru açıhladı. İkiti dışmdaki bütün Arfantin savaş gemileri üslerine döndüler. Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Buenos Aires'te yaptığı temaslardan sonra dün akşam yine Londra'ya dönerken. İngiltere'nin Faikland adalarmı abluka etme kararı bu sabah Türkiye saati ile 04 OO'te yürürlüğe girdi. Bu karar gereğince Falkland adaları çevresinde 200 millik bölge tngiltere tarafmdan «savaş alanı» sayılıyor. İngiltere hükümeti bu alana girecek Arjantin gemilerine ateş edileceğini geçtiğimiz hafta açıklanmıstı. Arjantin hükümetinin ise tutumunu yumuşattıgı ve bunalımdan çıkmak içln blr diplomatik yol aradıgı gözleniyor. Buna baglı olarak, ikisi dı şında tüm Arjantin savaş gemilerinin üslerine döndük leri bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Bland, Arjantin'in bölgeye gönderAhmet TAN diği savaş gemilerinin üsleyasıyor rinde görüldüklerini ancak, eksik olan bir Destroyer ile Firkateyn'in halen denizde LONDRA «Eskiden olduğunun anlaşıldığını söy diplomatik sorunlar bir ledi. topçu gemisi gönderileBu arada Alexander Harek çözümlenebilirdi. ig, Londra'ya gitmek Uzere Şimdi ise, öyle değil. Dış Buenos Aires'ten aynlırfşleti Bakanlığı'nın göken verdiği demeçte Faikrevleri, işlevleri değişland bunalımı konusunda ti... Arjantin'li yönetlcilerle Bu sözleri, İngiltere yaptığı temaslarda hiç bir Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşma sağlayamadığını 200. kuruluş yılı nedeniy bildirdi. le radyoda konuşan Sovyetler Birllği ise, tnLord Carrington söylügiltere'yi Falkland'da kuvyordu. vete başvurmaması konuAradan bir hafta geçsunda dün blr kere daha umedi Falkland olayı pat yardı. lak verdi ve «hükümetin Bu konuda SSCB KP'sien oturaklı Bakanı» nin organı «Pravda» gazeLord istifa etmek zorun tesinde yaymlanan bir yada kaldı. Suçu kendi Ba zıda, Falkland adalarmda, kanlığı'nın «görev ve iş «Sömürge yönetiınlne» dölevlerinikavrayamanülmesinin kabul edllememış olmak mı. yoksa yecegi belirtildi. Ve 8SCB «topçu gemisi. gönderDışişleri Bakanlığının, bumekte geç kalmak mı nalımın çözümlenmesi içln idi. Bu husus. «savaş gii kuvvete başvurulmaması rültüleri arasında güme gitti. yolunda yaptığı çağrı ha(Arkası Sa. 11. Sü. 3'de) *•• Günes'i karsıladık Uğur MUMCU NKARA Turan Güneş in tabutunu taşıyan lzmir uçagı, Esenboğa Havaalanfna inince şöyle bir çevreme baktım. Herkes ora daydı, eski bakanlar. parlamenterler, İzmitli hemşehrileri. biz gazeteci dostlan ve hocayı sevon yurttaşiar... Güneş'in Turk Bayrağı na sanlı tabutu uçaktaıı gorevlilerce indirüdi. Snnra tabut, dosüarının ellerı üzerinden yüksBİdi. Ambulansa ka dar Hoca'nın tabutunu birlikte taşıdık. Sağlığındd, esprileri. fıkralarıyla gözlerimizi yaşartan Turan Hoca, şimdi zamansız ölümü ile bizleri ağlatıyordu. Hepimi zi ağlatıyordu. Uçagı beklerken yakın arkadaşlanndan Pro fesör Muammer Aksoy ile konuşuyordum. «Bütün meziyetleri yanmda Turan ayrıca. politik ha yatımızm Nasreddin Hoca'sıydı. Böyle bir zeka kolay kolay gelmez» diyordu Aksoy Hoca. Ha(Arkası Sa. 11, Sü. l'de) A TÜRKYUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLAR! GÖRÜŞMESİ TEHLİKEDE Agır çekim savaştarı görüntüler AıVKARA'YA GETİIIİLOİ Turan Giineş'in ceııazesi dün sabah Ankara'ya getirlldi. SBF önündeki tören üniversite sınavı nedeniyle yarına kaldı. Turan Güneş çarşamba günü İstanbul'da Zinclrlikuyu mezarhğında toprağa verilecek. (Fotojraf: THA) Turan Güneş için tören yarın ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Cenazesi dün Ankara'ya getirilen Prof. Turan Güneş için yann bir tören yapılacak. Güneş, çarşamba günü İstanbul da toprağa verilecek. Esenboğa'da Güneş'in TUrk bayrağına sarüı tabutu, feshedllen CHP'nin eski parlamenterlerince omuzlara alınarak cenaze arabasına götürüldü. Turan Güneş'in eşi Nennln GU neş ile kızı Ayşe de, cenaze iıe birliltte Izmir'den Ankara' ya geldiler. Oğlu Hurşit Güneş de îstanbul'dan gelerek cenaze yi karşılamaya yetişti. Nermin Güneş'in çok üzgün ve bitkin olduğu görülüyordu. Esenboğa'ya Turan Güneş'in cenazesini karşılamak için fes hedilen CHP'nin yüzü aşkın es kı parlamenteriyle, bazı SBF üj'eleri, Güneş'in yakın arkadaşları, dostlan gelmişlemı. Gelenler arasında, CHP'nin es ki Genel Sekreteri Mustafa Üs tündağ ile eski bakanlar da var dı. Dışişleri Bakanhgı Protokol Genel Müdüril Kıcıman Akgün ile, Dışişleri mensuplan da Esenboğa'daki karşılamada bulundular. (Arkası 9. Sayfada) Kudüs'te bir yahudi müslümanları taracSı 2 ölü, 3 0 yaralı var • Tapınaktepe'de dua eden müslümanlann üzerine atef açan Amerihan asıUı musevi, İsrail asherleri tarafından yahalandı. İslâm Yükseh Konseyi işgal altındaki toprah larda yafayan ArapUın 7 gün genel greve çağırdı. Dış Haberler Servisi Kudüs'ün dogu kesiminde bulunan «Tapınaktepe>de dua eden müs lümanlann üzerine ateş açan AmerUtan asülı bir musevi iki kişiyi öldürdü, 30'dan fazla müslümanı da yaraladı. M16 tüfeği ile ateş açan ve üzerinde İsrail üniforması bulundugu bildirilen Harry Goodman adlı Amerikan asıllı musevi olaydan sonra kaçtığı ömer camiinde îsrail askerleri tarafmdan yakalandı. Saldırı sırasında Tapınaktepe çevresüv de bulunan Kutsal ElAksa Camii ve ömer Camii de isabet aldı. Müslümanlar arasında büV yük tepkiye vol açan olay üzerine Islam Yüksek Konseyi ışgaı altındaki topraklarda yaşayan Filistin'lilere 7 gün süreyie genel greve gitmeleri için çağrıda bulundu. Bu arada, Associated Press AJansı, 38 yaşındaki Goodman' ın ABD'deki son adresinin Baltimore'de oldugunu ve saldırganm bir Amerutan pasaportu taşıdığım saptadı. Polis, salclır ganm kimügini dogrulamaktan (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Ecevit için mahkeme, salma ya da tutuklama kararını bugün veriyor • BÜLENT ECEVİT 29 NİSANDA DA HOLLANDA TELEV1ZYONU VE BATI ALMAN «DEfi SPİGEL* DERGİSİNE VERDİĞİ DEMEÇLER NEDENİYLE YAGILANACAK. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Gözaltına alınan, münfesih CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, bugün yargıç önüne çıkanlacak. Sorgu yargıçlığında Ecevit'in tutuklanması ya da salıverilmesi konusunra karar verilecek. Önceki gün evinden alınarak Ordu Dil ve Istihbarat Okulu'nn götürülen Ecevit'in. asken savcılıkta ifadesi alındı. Ecevit'in Norveç'te ya yınlanan bir gazeteye demeç vererek MGK'nin 52 numara lı bildiri&ine ve Türk Ceza Yasasının 140. maddesine ay kın davrandıgı ileri sürülüyor. Bu arada avukatları, Ecevit'in böyle bir demeç ver medigini bildirdiler. Ecevit, bugün Ankara Sıkıyönetim Başkanlığı (2) Nu marah Askeri Mahkemesine çıkanlarak, tutuklanması ya da salıverilmesi konusunda karar verilecek. TCK'nun 140. maddesi 5 yıldan aşağı (Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) HALIL TUNÇ: ÜLKE YARARI, İŞVEREN YARARI DEĞİLDİR TÜRK İŞ ESKİ GENEL BAŞKANI HALİL TUNÇ, 'ULKEMIZDE İŞVERENLER AĞZI VAR. DİLt YOK BİR SINIF YARATMAK İSTİYORLAR* DEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TUrk tş eski Genel Başkanı Halil Tunç, «bu talepleriyle işverenler, kendileri perde arkasından ya da doğrudan ber türlü siyaseti yapabildikleri halde açn var dili yok bir sınıf yaratmak istiyorlar.» dıye konuştu. Yankı dergisinin sorularını yanıtlayan Halil Tunç, TÎSK'in çalışma hayatı ile ilgüi önerilerini değerlendirerek, işverenlerin toplu sözleşme düzenini içlerine sindiremediklerini söyledi. Tunç sözlerini şöyla sürdürdü. «Eğer batılı bir toplum olacaksak, bstının tüm müesseselerini ve bunlann her türlü nıüdahaledeıı uzak işleyişlerini kabul ctmeye mecburuz. Bir yandan batılı özgür üikeleri ve demokrasi temeli üzerine inşa dilmiş kuruluşları ile işbirliği içinde olmak, öbür yandan bu kuruluşların amaç ve yapılsrıyla tamamen ters düşen blr sosyal ve politik uygulamaya girişmek düpedüz çelişklli bir tutumdur.» Halil Tunç, «iyi niyct terine» karşılık işverenlerin «ülke yaran» kavramını öne sürmelerine ilişkin olarak «ülke yaran İşveren yaran değildir» dedi. (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Ingiliz donanması, uç hafta sürecek «Arjantin seferi»ne çıktı ya, gemifere yüklenen tank. tüfek, silah cephanenin miktan açıklanmadı, as(Arkası Sa. 11, SU. 5'de) «Arjantin Tangolan» Haluk Şahin'in yazısı 12. sayfada LÜBNANDA GERGİNLIK H1ZLA ARTIYOR Reagan "Hidal,, çağnsmda Dış Haberler Servlsl tsrail'in Lübnan sınınna yığınaK yaptığı yolundaki haberlarm yogunlaşması üzerine Baskaa Reagan bir açıiclama yaparas bölgede «gerginilfi arttsracak girişimlerden kaçınılmasım» s tedi. EBC radyosunun haberine göre Karaiblerde tatilde bu lunan Başkan Reagan, bölgetîe son günlerda artan gerginiiği «kaygı ile izlediklerSni» belirıti ve taraflara «Hidal» tavsiya etti. Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis ise, îsrail'in Gü(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) olaylann ÜSS'nin Arılamı Üniversite Seçme ve Yerleştirme sınavlannın ilh basamağı olan seçme sınavla. n (USS) bugün 45 il merkeziyle, lefkoşe'de yapıhyor. Sınava 40S bin 588 aday katılıyor. ÜSS artık kurumlaşmıştır. Sınav soruları gizli yöntemlerle hattrlanıyor. Soru sınavlannın basıldığı yer güvenlih kuvvetlerince gü~ venceye aünıyor. Basımevi işçileri belirli süre dışarı çı kamıyorlar. 435 bin soru kitapçığı ve eh belgeteri içeren paketler sınavlann yapıldığı merkezlere ddğıtuıyor. 419 binadaki 12 bin 823 salonda sınavdan önce paketler açıhyor ve sorular dağıtılıyor. 42 bin kişi görevi yürütüyor. ÜSS'ye katılan 408 bin adaydan bir bö lümü 28 haziranda yapüacah ikinci basarnak yerleş••• (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) 408 bin adaydan 250 bini elenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Üniversite Secme ve Yerleştirme Sınavlannın ilk basamağı olan seçme sınavı bugün 45 il merkezl İle Lefkoşe'de yapılıyor. İlk basamak sınavında en az 200 bin öğren ci elenecek, 28 hazlran'da yapı lacak Ikincl basamak sınavına 150200 bin aday çağrılacak. Secme 9inavına katılan adaylgrdan Ikincl basomok sı navına çağrılacak aday sayı sı merkezi yerleştirme sistemine dahiı olan yüksek öğretim kurumlorının toplam kon (Arkası Sa. 11, Su. 6da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog