Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

11 NİSAN 1982 ğutran yeni blr dttzene, ycni bir reorganizasyona tabi tutulması sadece bendileri bakımından defcü, Türk ekonomisinin tümil bakımından bir zorunluluktur.» nemll Iç talebe yönelik üretim artışı tek çıkış yoludur. Ürctimtle artış oltnadan ne büyüme ne de istihdam sorunJan çö'zülebUir. Büyfimede rol alacak hfitün kesîmlerde kaynaklan tıarakete geçirecek. yatınıtı kararlannı olusturacak kl şi ise yöneticidir.» Cumhuriyet 7 BARLAS Türk basını önce kendini eğitmelidir Ekonomi Serrlsi Mtlliyet Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, «bunahmdan büyümeye geçmek için önce Türk basını kendini eğitmeiiâir» dedi. 7. İktisatçllar Haltası'nın dünlcü «Bunalundsn • Büyüme ye Geçişte Basının Rolü» konu lu panelinde konuşan Barlas, «Türk basınından istediğim, daha gerçekçi daha saygüı, da ha bilgili ve kendisine daha saygılı olmasîdır» şeklinde ko nuştu ve 1960'lardan b u yana içine düşülen kavram kargaşasının yeniden gündenıe geldi ğmi belirtti. Barlas, 196080 dö neminde ekonomi üe siyasetin birbirine karıştınldığun, bugünlerde yıno aym eğilimin doâmakta olduğunu öne süre rek şoyle dedi: «24 Ocak politikaları enflas yonu durdurmuştur. önce ba ektmomik gevçpçi kabul etmeli sonra diğer aksayan yanlarını tartışmalıyız. Oysa. 24 Ocak po iitikaları geçmlş jıllarda yapıl tlığı gibi aynı anlayış süzgecin den geçirilerek Latin Amcrlka modell diye nilelendi. 24 Ocak ın doğru yanlarını kabul etmek, demokrasiyl kaybetmek ularak ele alındı, Ben, 24 Ocak'ı savunuyorum çünkü alter natif önümüze konmadı. Ayrıca, bunun alternatifi dünya fi yatlarından uzak, gümrük du varlı bir neomerkantili7jr.dir. Bu da sarunulamaz, çünkü ya şantiı.» Easırun 1960'lardan sonra bir kapitalistleşme süreci yaşadığı m da söyleyen Barlas, son 10 yıldır 10 milyarlık biıaa ve ma kine yatınmı yapan basmra personele yatırım yapmadığıru, ama şimdiki rekabetin bası nı buna ittiğini de ekledi. ÎKTİS&TCILJIR HflfTHSI J DÜNDAR: Durgunluğu kader kabul edersek gelecek kuşaklara karşı sorumlu oluruz. Ekonoml Servisi 7. îkti»atçılar Haftası'run dlinkU otu rumunda bir konuşma yapan MAT Genel Müdürü A. Aydın Dündar, «büyüme Ue enflasyon arasında dlrekt bir llişkl kurup durgunlugu bir kader telakki etmek ve buna rıza gös termek bugünkü ve yakın gelecekteki nesillere karşı bizi sorumluluktan kurtaramaz. Bu zincir, uluslararası sahalsrda görev alabllecek geli$me seviyelerine ulaşan Ttirk yönetlcileri tarafından kırılmahdır», dedi. Gerelc KlT'lerde gerekse 6"zeı keslmde yöneticılerın tüm uygulanmak istenen politikaların «anahtar adamı» olduğunu ve biîbirine n t çıfcarlan denge leme durumunda bulunduğunu belirten Aydın Dündar, ko nuşmasını şöyle sürdürdü: «Bü yüme için raııtlaka entlasyonist talep beklenmemelldir. Dış talep ve hatta onun kadar ö 1ŞIL Büyumeyi kısıtlayan idari feodalizmdir Ekonoml Servisi Eskl Enerji Bakanlanndan Er&an 1şıl, «hem kamu, hem özel kesitnde görülen önemli bir has talık idari feodalizmdir. Büyü me bu yüzden kjgıtlanmaktadır» cfcdı. 7. Iktisatçıiar Haftası'nın dünkü bölümüııde konuşan Işıl, büyumeyi kısıtlayan en önemli nedenin kamu ve özel kesim yöneticilerinin bilimsel yönetinı eğitlmi gbrmemelerı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: «l ikeınlzin büyümest ve ge llşmcsl çok seçkin ve nitcltkli yöneticîlerin ortaya çıkmalarını gerektirir. Yapılacak iş idari Teformu gerçekleşttrmek, kökenleşmiş yasalar ve yasal düzenlemeleri çağdaş ve amaca uygun hale getirmek ve yö netim görevlerini yapma ve ya pacak kişileri yftnetim billmi a lanında efitmektlr.» "KNI GEÇENİN KAFASINI KtRARlM,, BAYKARA (Baştaraft l. Sayfada) me dönemlne glrmenln 1984 sonlarına doğru gerçekleşebüeceglnl söyledi ve göyle konuştu: «öyle sanıyorum ki, ekonomik durutnun 1982 yılı sonundaki görünüşü elveriş li olduğu takdirde, 1983 yıLtndan başlayarak, kaynak tahsisinde, jalırını ve üretim artışına tedricen b'ncelik verîlmeye başlamak gerekll oiacaktır. Şüphesiz, bo durumda dış kredilere dayab finansman irakânlarınm şu veya bu mülahaza ile kallanılmasından kaçınmak için taiçbir sebep olmayacaktır. Bu koşullar altında, daha yüksek btr fiyat düzeylnde olusacagt kesin olan bir arztalcp dengeslne yaklaşmanın ve dolayısıyla normal büyüme dönemine girmenin takriben 1984 soniarına dogru gerçekleşebileceği tahmin edilebilir.» Enflasyonun söndürülilp büyümeye geçişte en önemli rollerden blrinin de KÎT ve özel sektör yönetlcilerine düştügünü belirten Baykara, «Türk ekonomisinin her Uretim, ulaştırma ve hizmet dalında önemll katkısı bnlunan KİT, toplulu İçlşlerl Bakanı Solahattin Çetlner'ın perşembe gunkü basın topiantısıncia basın mensupları sorularını yazılı oiarak verdıier. Her gazetecı, soru formunun ü zernie adını ve çalıştığı ye rı de yazıyordu. Soruların yanıtlanması sırasmda once soru kartı okunuyor, o gazetecı ayağa kalkarak kenaını gösterıyor ve (çışie rı Bakanı soruyu yanıtiıyor du. Soruların yanıllanması sırasmda gorevli kışı, bir soru formunu okudu. «Güneş ve Tercüman 6a zetelerinden saytn Kema< Akın, (gazetelarimizin sizin le olan soruniarı), şeklinde genel bir soru tevcih et mişler. Bu soru sayın Bakanımız tarafından yczılı olarak cavcplandınlacaklır» Soru formunun okunmasından sonra Kemal Akın ayağa fırladı ve Çetiner ile Akın arasında karşılıklı bir diyalog başladı: Akın Müsode edsrsen!z durumu acıklamak istiyorum. Çetiner Lütfen, sizin gazetenizin kişisei menfaatlyle alakalı bir kaiudur. Resmen, yazılı olarak, teterruatlı olarak cevaplandır dım. Ayrıca siz isterseniz ooama gelirsiniz, cevabı ar kadaşlanm size ckutur. Akın İstanbul'dan hususı, tüm İstanbul basınının selamıyla geldim. Çetiner Anlad'.m. Akın Güneş'in ve Tercüman'ın dışında üc gazete nm temsılcısıyım. Basının boyutlorı, problemlerı kendini çok aşmıştır. Dolaylı veya dırekt olarak bakaniığımızın bunyesınde bırtakım problemlerımız \ıar. 0ç aydan ben sızm huzurunuzda şerefbndırilmek istıyorum. Ama o fırsatı bulamadım. Çetiner İşte geldiniz. Akın Ama clayımızı anlaıma fırsatını bulamıyorum. T.C. ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlügünden Müfettis Muavinliği Giris Sınavı Sınava kaülabilmekiçin: a) 657sayılı Devlet Personel Kanunu ile Bankara^Persoml YönctmeSgiveTeftişKuruIuSiflavYöoctmeligne göre, bankada görev alabilme şartlannı haizbulunmak, b)Hukuk, İkîisat, îşletme, Siyasal Bilglcr Fakültclcri üe Bogaâçî, Ortadoğa Teknik, Atatürk ve Haccttepe Üniversitelerinin İdari İlimler, İş İdaresi ve İktisat Bölümlerinden veya Fakültelerinden, İktisacü ve Tîcari îlinıler Akademileri ve bünlara bağU fakülte ve yükseîc okuUann 4 yülılc mesleki öğrenim vercn bölümlerinden veyabuniara. jnuadeleti Milli E|itim Bakanhğınca kabul edilmiş yabancı ülkderdeki fakülte ve yüksek okullann birinden mezun olmak, c)Smavgünüolaıı45J932tarihinde30yaşımdoldıınnanuşbdunmak>(S.5.1952tanh^ kabul edilmeyecektir.) d) Askerlik göıevini yaptraş veya bu görevi sınav günündc crtektmiş olmak, e) Bankamız dışında tk kuruma herhangi bir hizmet taahhüdü altinda bulunmamak, f) fyihal sahibi olmak vc müfettişlik mcsleğinc âknmasna engel bir durumda olmamak, g) Sağlık ve bedeni durunıu, yurdun her ycrinde müfettişlik görev ve seyahati yapmaya musait olmak, h) Evvelce bankamız müfettiş muavinliği anavına. bir defadan fazla katılmamış olmak, şartor. ÖCAL Kitle iîetişimi değil seçkinler iîetişimi Ekonomi Servisi Tercüman Gazetesi Genel Yaym Mü dürü Hakkı Öcal, «3. Dünya ül keleri için basının yaptığı kitle iîetişimi değil, Reçkinler Uctlşi mldir» dedı. 7. Iktisatçıiar Haftasınm, «Bu nahmdan Büyümeye Geçişte BA sının Rolti» konulu panelinde konuşan Öcal, 50 milyon nüfus lu Türkiye'de 2,5 milyon gaze te okurunun olmasınm basının kitle iîetişimi yaptığı savı nı geçersiz kıldığmı öne sürerek, bir başka nedenin de ba sının merkezi bir elıt tarafın dan kurulması olduğunu vurgu ladı. öcal, Easınm Türkıye'deki gelişimi konusunda da şunlavı söyledi: «Kemalist kuruluşlar kendi basınlarını kendileri yarattılar. Basına, bu donemde büyük bir önem verildi. Gaaete, falanca başyszarm gazetesi uUrak algılamyordu. 1950'lerde ise, okuyucu ve özel ilan olgu su yasayan gazetenin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu a şamayla birlikte, basın kapita list pazann kanunlarına uyma ya başladı. Önce şirketleşti, sonra holdingleşti. Ben buna hasında sağlamlaşma döncmi dlyorum. 1970 lerin sonumla ise, holdinglerin basuilaşması olayıyla karşıkarşıyayız.» Basmın kendı ustüne düşen görevi başarabilmesi için, top luma aynasını tutan proîesyonel iletişimcinin ortaya çıkma sının gerekeceğini belirten O cal, bunun 3040 yıl alabileceği ni öne sürdü. Çetiner Buyurun ben cevabını vereyim. Akm iki uc dakıka mü saade ederseniz acıklayayım. Çetiner Hayır, Ben cevabını vereyim. Buyurun bu münibüslere ilan asma mevzuu değil ml? Akın Evet. Çetiner Şimdl arkadaş lar, yeni bir trafik kanun tcsansı hazırlandı. Bu tra fik kanun tasarısında motorlu araçların dışında ne tür yazılar bulunacağı sek IKids blr hüküm var. Ve bu nu Bakanlar Kurulu ycnetmeüğine bırakıyor. Biliyorsunuz. Masallahlı, (beni ge çenin kafasını kırarım) bil mem ne, (gonlüm açkla do lu) diye saçma sapan blr sürü yazılar var. Trafik fca nun tasarısında buna dolaylı olarak kıtaca değlndlk. Oedik kl, her türl u motorlu araçların üzerlnde ne Eskl hakcn olmanın keyfi îstanbuliu 180 kadar ihraefftçı ve İŞRdMtönin kurmak üzer8 harekete geçtiğ; Türkiye Ihracat Bankası'nın müteşebbis Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Erkmen ile üyelerden liivi Yenal geçenlerde tzmir'e gelerek çeşltli toplantıların amacının bankaya kurucu crtak aramak olduğu çokça vurgulandı. 200 milyon lira sermaye ile yola çsîtan ancak sermaye miktarlarımn 4 mllyara çıkarılması karanndan sonra yeni ortak aramak zorunda kalan banka kurucuları bu tcplantılarda banka ile bilgi verdilar. İzmir Ticaret Odası Meclis salonunda yapılan böylesi bir toplar.tıda sayılan 1520'yi geçmeyen sanayici ve i'nracatçılara bilgi veren Hayrettin Erkmen daha sonra kendilerine yoneltilecek scrulara yanıt vereceklerini bildirdi. Söz alan Ege Bölgesi Esnayi Odası Yo'netim Kurulu eski Başl:anı Yı'ınnz Adıgüzc! kürsüye gelerek önce konuklan selamlamak ıstedi. Adıgüıcl şöyle dedı: «Sayın Bakanım, sayın konuklar, sayın basın mensııplan..» Bu hitap basın mensupları arasında merakla karsılanırken başkan koltuğunda oturan Hayrettin Erkmen de gülümsedi. Haftfcede kızardı. Basın mensuplanndan birt şöyle dedi: «Hayrettin Bey bu hitap karsısmda eskl bakanlık gtinIprini anımsadı galibs. Ne de olsa Çauşma, Ticaret ve Drçişleri eski bakanı.» Sınav biçimi, zamanı ve yeri: Sınavkr, yaalı ve sözlü olmak üzere 2 bölümdtir. Yaalı anavlar, 456 Mayıs 1982 tarihlerînde, AricaraMa, Genel Müdürlük binasında, İstanbul'da, Karaköy şubesinde ye Izmir'de, İzmir şubesinde, saat 9.00'dan itibaren yapılacaktır. Yaalı sınavı kazananlardan, Tefciş Kurulunca yapnnlacafc araşurmalar sonucunda engel hali görüimeyenler, söziü. sınav için Ankara'ya çağınîacakîaidır. Sınav konulanm ve gerekli sairfoilgilerikapsayan broşür: Ankara'da Teftiş Kurulu Başkaniığından. İstanbul,tzmir, Erzurum, Adana, Diyarbakır ve Samsun'damevcutBölge Müduriüklerimizden ve MerkezŞubelerimizden temin edilebüir. Sınava kaülmak isteyenlcrin "T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanhğı Ankara" adresine, en geç 26.4,1982 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar, şahsen veya yazıh müracaatla istenikn belgeleri vennekn gerekmektedır. tür Işarete, yazılar bulunocağı ayrıca yönetmelikte tarif edllir. Bu yönetmelik de Bakanlar Kurulu yönetmeliğidlr. Bu sebeple Türkiye'de kl tüm münibüslerde ilan yazılorı levhaları bulundurulması konusunda sayın arkadasıma cevap verome yeceğim. Kusura bakmasın. Akın Devletirnizs yararlarını arzetmeme müsaa de eder mlsinlz Beledlveler... Çetiner Yetklmlz yok şu onda. Akın Ama üc maddoyl sunmak ıstiyorum müsaade ederseniz lütfen. Çetiner Efendim. O Ikimizin kanusu. Lütfen öğle den sonra gelin. Resmen muracaat edln. Bu arkadasları işgal etmeyin. Akın Emredersıniz efendım, teşekkur ediyorum efendim. Öğleden sonra ka bul buyurmanızı istırham ediyorum efendlm. Çetiner Tabl. Ben de memnun olurum. Ama ifode ettiğim glbl bu, yönetmelikla tanzim edllecektir. İyl taraf lan var, kötü tarafları var, tartısacaksimz. Düşünün ar kadaşlar, bütün münibüsler etraflarında bir sürü ilanlar, r e k I a m I a r , yazılar kişlsel sirkete alt, şursa ait. İyi ml olur, kötü mü olur? İyl diyen de olur, kötü diyen de olur, Buna karar verecek kişi de ben değilim.» KOÇMAN Basın, eğitici bir kültür hizmeti vermelidir Bir TİSK kongresi böyle geçti Mutsuz azınlık îşverenler Örgiitu TISK'ın Genel Kuruiu'nda, yeniden Genel Baş kanlıga seçüen Halit Narm Genel Kurul boyunca bir an bıle oturmadı desek yalan olmaz. Oradan oraya koştu. Genel Kurul'a gelen Vtonukiarı «n iyi bir bıçımde agırlamak için elinden geieru yaptı. Narln'in en çok ilgilendi ğı bakan, ÎSO Başkam Nurullah Uezgin'jn ışverenlerin aıle doktoru gıbı görduklerinı açıkiadığı Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut ıdı. Kongreyı en erlten terkeden Turgut' u Narm arabasma kaüar uğuriadı. Narln'ın içten ılglsl Ue karşilanan konukların başında Yüksek Hakem Kuru lu Başkaru Naci Varlık da gelıyordu. Varlık'm genel kurula geldigı soylenüıce Narin yorınden çevık bir hareketle kalktı ve Varlık' ı dışarda karşıladı. Genel Kuruı'da Türk İş Genel Başkan Vekili ve Te* sıi Genel Başkanı Şevket Yılmaz kürsuyo çıkUğıncrd konuk bakanıar kongredBn ayrılmışlardı. Y'ılmaz, konuşmasında, Çalışma Baka nı Turhan Esener'ın «Türkİş Ue TİSK arasında maalcset diyalog kopukluğu var dır» bıçimindekı sözlennı şoyle yanıtladı: «Türk • i ş ile TİSK aıa sında diyalog kopuklugu yolitur. Kopukluk sayın dıı kanla aramızda vardır. Blzi dtnleme zahmetine bile kat lanmadılar.» Yılmaz, ışverentere seslenerek, «Biz, siz fabrika ac madiKUuz takdirde yokuz. Biz et tırnak dcğlliz de ne yiz?» diye konuştu. îşçilerin fabrika ve ınakinalarını sevdiMermi, o makinalarda daha sonra çocuklarının ça lışacaklarmın bilincinde oiduklannı anlatan Yılmaz, «Açtığınız işjevleriııi bera. herce korumaya çalısacaKiz» dedı. î^evkct yılmaz'ın bu S02leri TÎSK Genel Kurulunda alkışlarla karşılandı. T.C. ZİRAAT BANKASI Sanat Galerileri CADDEBOSTAN GİİZEL SANATLAR ATELYESİ ve GALERÎSİ i. N«. 2S6 CadO.tvıü.ın Td 58 97 » OM AJANS 449295 BURHAN TEMEL RESİM SERCİSİ »mart »niı turızm seyaltat ttUL AO'UDU taoı T C TURIZM BANKASI A.Ş ABWr amü t«l,mU)74»l 82 29 ••rglal Abctl Ipnkçl CKI. 17NİMna>ı. İST. Tıl41101» KESİN HAREKETLK TAM PANSİVON P£RŞEMBEPA2AR 15.500 PA2ARPERSEMBE 14.500 . ZERBİN Heykel Sergisi 6 Niun • 5 Mayts İMAÇKA SANAT GALERlsl Eyum C»d. 31 lıt Tel: 4080 23 AKX IreKCI CADOESI21 NtSMffASI ISTANSUt. SANAT GALERtSt ÜRART m£W.4«U26 nLtKSJtttaulUTTIl. MELİKEABASIYANIK Oann va Saramlk Sergirt 6 Nisan • 1 Mayıs SULEYMAN SAİM 118 nisan • 1.12.1980980..2245 M.D.V. 1.12.980 980/2258 GM.K.A.V. makbuzları yitirilmiştir. Hükümsüzdür. VakıfİBr BasmüdürlüM Ekonomi Serviai Türkiye Sanayici ve îşadamlan Dernefei TUSÎAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçman «basın e ğiticl bir küUür hizmeti verme lidir» dedi. Gündemde olmamasına rağmen, konuşmacılann isteği uze rine panele katılan Koçman, «Bunalımdan • Büyümeye Geçi?te Basının Rolü» konusunda şunları söyledi: «Türkiye'de insanlar basını bir ihtiyaç olarafc mı görüyor lar, yoksa. basın kendini bir ihtiyaç olarak kabul ettinneye mi çalışıyor? öncelikle buna cevap verümeU. Bana göre Türk Basını Ikincl durumda. Vatandaşuı büyük bir kısmı halS gazetey) vaad ettiği plyan go, hediye, otomobil v.b. için ve spor sayfası İçin alıyor» Basının politik ve sosyal olayları yönlendirmede bir araç değil, sadece olayları aktaran ve yansıtan bir kurum olması gerektiğine işaret eden Koçman, «Türk basını 196080 yıllarında belirll Rİyasal güçlerle karşı karşıya gelmiştir. Oysa. Batı'da olduğu gibl bu siyasal güçlerle dayamşma eğiliml içinde olmalıydı» dedi. HALE ARPACIOĞLU Resim Sergisi 9 30 Nisan 40 47 83 Kurtutuj Cad. 191/B Slnemköy 'm 7. Kunıluş Yıldömimfl 'Türk Resminde tnsan ve Portre' seraisiyle kutlanıyor Kâsım 1982 Resim satmak isteyenleriçîil Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 mmt i L AN İSTANBUL ASLİYE 9. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1980/555 Davacı Sabrlye Tunca v»klli tarafından davalı Alaaddin Tunca aleyhıns acıian boşanma davasının yapılon muhakemesind»; Istanbul Samatya Coddesi Ateşbaş Sokok No: 8 Kat: 4 de ikamet ettiği beyan olunan davalıya dava dilokçesi ve davetiye ılânen tabllfl edildiği halde duruşma gününde muhakemey» gelmemlş olduğundan üânen gıyab kararı tebllğine bir nüshasmm divanhaneye talikine karar verilmiş olmokla. muhakeme için tayin edilen 17.5.1982 günü saot 14.30'da mahkemeye gelmediği veya kanuni bir vekıl göndermediği takdirde bir daha muhakemoyo kabul edilsmlyeceği ve duruşmaya gıyabında devam edüeceği hususu gıyab kararının tebliği makamına koim olmak üzere üân oiunur. 8.4.1982 (Basın: 3856) 2532 REFİKEPIKMAN ilkToplu Sergisi 830 Mayıs Kurtulu* Cad. 191/B Slnemkuy 404783 V/aldheim üniversite hocası oldu Bu yılın ilh günlerinde 10 yıldır yurüttüğü Birmif Mületler Genel Sekreterliğinden aynhn Avusturyah Kurt Waldheim, Washington'daki Georpefovvn Universitesmde hocalı yapacak. Ancak Waıdheim: bu universitede diplomasi dersleri vermekten başka bir çoh işi daha üstlendi. Eski Bırleşmiş Milletler Sekreteri aym zamanda üniversitenin Uluslararası Diplomnsi Bölümünün Başkanı oldu. Viyana'dn hukuh dalında doktora yaprruş olan Waldheim, 1945 yılından beri diplomatik görevlerde bulunuyordu. NUR KOÇAK Sergi j 2 0 nisan "aonatrilar" İPEK AKSÜGCR Resim bu kösede v yayınlanmasmı i t d g tedg llanlannız AJANS lıtınbui Oevıer Guz*< 5 J " y Gaı«r'sı / SftyoO1^ V UtanO'H Dsvlal QlU«l Sjnl'ljr Gaıerısı / B«vojiu 320nia«n tel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog