Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM Pcszor Sinemotsı (14.40) 11 NÎSAN 1982 televizyon 13.30 HABERLER 13.35 GÜNAYDIN «Dünya Sağiık Günü» ve Saghk Haftası»nın ls.lenznesınden sonra Satranç köşesinde «Gambit» oyunu ögretllecek. Müzik köşesinde Mustafa Özgül «Mey»l tanıtıyor. TRT Çocuk Korosu «Dalda duran üç elma» adlı şarkıyı söyleyecekler. özer Sezgin'in sunduğu programda bu akşam Besteclmiz Nuri Samı Koral tanıtıhyor. Solist Oya Gökber ve Piyanist Seli.n Yenen'den dinleülecek olan besteıerden sonra Istanbul Devlet Senfonl Orkestrası besteci Nuri Sami Koral'ın «Kızıbrmak» adlı bestesüü yorumlayacak. Pedagog AAevlide Birsun, TV'nin çocuk programlarını eleştirdi Peirolcüler Town) . JACK CONWAY / OYTJNCVT *R: CLA*JK GAB rc. SPFNTFJI TRACY, CLA TTDETTF, COT.BKRT, HEDY LAMAIÎR FHANK MORGAN, TİONFX /VTWtLL, CHİTL WtTXS / 1940 YAPTMI / 2 SAAT. Sanat Servisi Amerika boyunca pptroi arayan ve buldukip.nnda zenp;in olan 2 arkadaşın ve yanlarındakl kadınlarm öyküsü... MGM sirketlnin ttim kozlannı biraraya getirerek ve zamanımn 4 ünlti oyuncusunu ük kez birarada kullanarak yaptığı gösterişli ve dayanılmaz bir film... 1887 de dogup 1952'de ölen çalışkan yönetmen Jack Conway, Hollywood tarlhlnln en büyüklerinden değll, ama belli bir ustalığı ve becerisl oîan üst düzeyde bir «zanaatçi» olarak tanını çocugun örnek aiabiieceği kisilerden secilmeli,, Sanat Servlsl Televizyonda özellikle son zamanlarda izlc dlğimiz ysTİi yapımlar, eksik likl'jrine karşın yine de yüzü müzü ağarttı; hiç değilse biz de de dizi hazırlanabileceğint gösterdiği için. Yabancı dizile rin egemcnllğl de blr yandan .ürüyor. Çoğunun izleyici Uzeriudeki olumsuz etkisini yeni den yazmaya gerek yok sanıyo ruz. Pcki, tslevizyonla küçılk izleyicilerin arası nasıl acaba'' TRT, Kurumu televizvonda çocuklara yeterince eğüebiUyor mu? Eğiliyorsa nasıl vo ne öl çüds olumlu? Neler yapı'abllir, çocuk programları daha başka nasıl hazırlanabılir? So rularımızı, halen îstanbul t)ni versitesl Mediko Sosyal Mer kezi'ndo Sosynı Hizmet üzma nı olarafc görev yanan ve yurt dışmda da çocuklara yönelrt etkin hizmetiyle tanınan Peda gog Mevlide Eîrsun yanıtladı «Genel olarak televizyonun çocuk proçramlann» Uişkin göruşlerlniz...» Gelecekteki yasamında Ul kemizin sonunlulugunu Ustleaecek olan çocuklarımıza televizyonun dalıa uzun bir sUre ayırması, yapvlan yayınların eğıtimcilerin denetimınde hazır lanması gerekmektedlr. Televizyonumuzdaki haftalık ço cuk nro«ramları totıVanı 3 8a a"; sürelidir. Haftada 5 kez 15" er dakika süren «Uykudan ön ce» yayınlanmalrta, pazartesl lanmalı örneğin Nasrettin Hoca, Karagö* ve Hacivat gibi bunlarda ulusal değerleri miz» yer verilirken evrensel değerler de göz önünde tutulmalıdır. «Son zamanlarda çok tartışılan bir protn*am da «UykU' dan önce» siıin eleştiriîerlniz...» Televlzyondaki çocuk programlanndan en fazla ilgi çekeni «Uykudan önce»dir. Ço cuklan ve yetişkinleri dll açı sından da eğitme görevini üstlenmes' gereken televizyonda çocuklara «knznraklanın. amanm benim canlarım» olarals sesleniş kanımca yanlıştır. Ashnda toplum olarak yabancı ki şilere hitaplanmızda gerçekte çok içli dışlıyız. (Abla, ağabey, amca, dayı, teyze hatta anne gibi) Çocuklarımızda dilin temelleri atılırken televizyonun bu konuda da büyük bir dikkat sarfetmesi gerekmektedir. «Uykudan Önce'nin çok eleştlrücn bir yanı da küçüklerin adlanmn sayılması oluyor. Sskmcalan neler olabllir?» Çocuk adlanmn okunma«nın kanımca Iki sakıncası var dır: Onbeş dakika süren bir program içerisinde bütün isim lerin sayılması olanaksızdır. Süre olsa bile bazı isimlerin unutulabilecegi veya söylenmeyeceğl gözönüne »lındıgvnda SAKINCAU Mevllde Blr yarardan çok zarar getirecegi sun: «Uykudan Önce Progranun açıktır. Ikincl sakınca ise: îda çocukların adlarının sayü slmlerin sayılması için geçen mosı sakıncalar taşıyor.» zamanın zaten kısıth olan ço(Fotoğraf: Scrdar BORA) cuŞa ayrılmış süreden çalmmasıdır. günlen «Mavi Bilye» 15 dakika «Uykudan Önce» programısürmekte böylece çocuklanmının çocuk eğitımi açısından en za sunulan hafta lçi programolumlu yanı ise program sclan toplam bırbuçuk saate ununda Saym Adile Naşit'ln çclaşmaktadır. Programlarda sal cuklan «uykuya daveti»dır Ol dırganhk, korku, dehşet konu kemizde okul öncesı çağda ve larına ve vurduiu kırdılı film ılkokul çocuklarınm pekçogu lere ver verilmemelidır Kahrs kapanıncaya kadar televizyonu manlar yiğıtlık sembolü, ustün Izleme alışkanlıŞmdadır Bu insan, yanılmayan insan gib) çagn etkin ve çok izlenen bir abartmalı değil, tam ters) nor program olması nedeniyle peK mal, çocugun çevrede sıkça çok çocuğa vaktinde yatma ve rastladığı ve gördüğü örnek uykusunu düzene koyma alışaiabiieceği kisilerden seçllmekanlıgı verecektir lldlr Yerii çizgi tilmler hazır 14.10 BÎR BESTECt Filmle ilgill bulecaksınız. 14.40 PAZAR SÎNEMAS1: «PETROLCÜLER> ayrıntüı bîlglyi yandaki sutunlarda 16.35 BAŞARILI GENÇLER Aylin Ermenek söyleşi yapıyor. Masa Teniscisi Oktay Çimen'le Spenceı Tracy ve C'ark Gable «Petrolcüler» de~ yor. TV'de ilk kez bir yapıtını izleyeceğiz. Clark Gable ve Spencer Tracy gibi 2 «kıral»m yanısıra, Amerikan sinemasmın gelmiş geçmiş en iyi oyunculanndan Fransız kökenll Claudette Colbert ve en güzel kadınlarından Çek kökenll Hedy Lamarr, fllmi süslüyorlar. Frank Morgan, Llonel Atwill, Chill Wills gibi ünlü karakter oyuncularm katkısı da caba... Komedi. heyecan, aşk ve duygusallığın Hollywood usulü bu ustaca karışımını mutlaka izleyin... ük bölümünün bu akşam yaymlanacağı yeni dizi «DOnyadan Esintîler» on beş gunde bir pazar gunleri izlenecek. Yerli belgeselde ülkemizin pereksinimi olan alanlarda, yabancı ülkelerin uygulamalan ve getirdiklerl yenilikler sergılenecek. Dizide diğer kıtalardan alınacak olen görüntülerin yanısıra ülkemlz yörelerinden de örnekler yer alacak. Ilk bölümün konusu «Verimlilik» Yapım ve yönetımmi Gürkan Elçi'nin üstlendiği programı Hale Şaher sunuyor. Haendel'in «Rodrigo Operasundan bir «Suit» seslendirilecek. «Savaş Yıldızlan» Galaktika yine Cylon savaşçılan fle Çarpışmak î.orunda kahyor. 16.50 DÜNYADAN ESİNTÎLER 17.10 BAŞKENT ODA ORKESTRAST TRTI 05.00 Açılış ve program, 05. 05 Ezgi kervanı, 05.30 Sabah şarkıları, 06.00 Kısa haberler. 06.02 Bölgesel yayın. 06. 30 Köye haberler. 06.40 GUnaydın. 07.30 Haberler 07.40 Eölgesel yayın. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Tatil sabahı. 11.00 Kısa haberler. 11.07 Hafü müzik. 11.17 Solistler geçidi. 11.42 Şahin Gültekin1 den türküler. 12.00 Kısa ha berler. 12.05 Unutulmayanlar. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Bölgesel yayın. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Spor magazin. 17.00 Eölgesel yayın. 19.00 01.00 TRT II ile ortak yayın. 19. 00 Haberler. 19.30 Türküler geçidi. 20.00 Tarla dönüsü 20.20 Solistleı geçidi. 20.45 Yeni sesler. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Film müzikleri. 21.30 Spor dergisi. 22.00 Kısa haberler. 22.05 StUdyo ka 17.30 SAVAS YILDIZI radyo yıtlsnnden. 22.35 Beraber ve solo türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Bizden sesler bizdsn melodiler. 23.45 Oyun havaları. 24.00 Kısa haber ler. 00.05 Sevilen eserler. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program vo ka panış. 01.05 05.00 Gece yansı. Çocugun dünyası. 11.00 Küçük konser. 11.30 Seylt Al'dan türküler. 11.45 Türkçe söıiU hafif müzik. 12.00 Er tan Ersoylu'dan şarkılar. 12.15 Gençlik saati. 13.00 Ha berler. 13.15 Hallf müzik. 13 30 Ses ve saa dünyamızdan. 14.00 Piyano sololan. 14.20 Türküler geçidi. 14.40 Gönlll Akın'dan şarkılar. 15.00 Her telden. 15.30 Beraber ve solo şarkılar. 16.00 HafU mü zik dünyasmdan seçmeler 16.30 Ekrem Çaktllı'dan tür1 küler. 16.45 Mülkiye Toper den şarkılar. 17.00 Saz eserlerl. 17.15 Ülkeler sesleniyor. 18 00 Yurttan sesler. 18. 30 Pasıl. 19.00 01.00 TRT I ile ortak yayın. TRTIII 17.00 Açılış ve program. 07. )2 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkça haberler. 09.03 Müzik stüdyosu. 10.00 Yorumlar yorum cular. 11.00 StUdyo FM. 12. 30 müzik panoraması. 13.00 Ravel anlatıyor. 13.30 Oda müziği. 14.00 PazaTdan pazara. 15.00 Yüların içinden. 16. 00 Günün konseri. 17.00 Haberler. 17.12 îşte Anadolu (Fransızca). 17.30 Tatil günü için müzik. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.12 tş te Anadolu (tngilizee). 19. 30 Akşam konseri. 20 00 MUzik ekspresi. 21.00 Piyanonun öyküsü. 21.30 Caz konseri. 22.00 Haberler. 22.12 îşte Anadolu (Almanca). 22 30 Gecenirt setirdikleri. 23.00 Pazar konseri. 24.00 Gece ve müzik. 01.CO Program ve ka pamş. 18.15 19.45 20.10 20.30 20.55 21.10 21.16» SPOR TAŞ DEVRt UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU SAZ ESKRLERt PATLAS Osman Bey'in Segfth Semai'si seslendMlecefc. Dallas'da dunım yine J.R.'m lehine gelişmeye başlamıştır. Diğer bütön kahramanlar, bunca olandan sonra halâ ona inanmakta ve oyurilanna gelmektedir. 24 nisanda Tngiltere'nin Harrogate ilinde yapılacak olan 27. Eurovion Şarkı Yanşmasınu katılan yarışmacılar ve parçalar tanıtılacak» TRT o II 07.00 Açılış ve program. 07. 02 Solistlerdan seçmeler. 07. 30 Paberler. 07.40 TUrküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 örnekleriyle Türk musikisi. 09 15 Hafit müzik. 09.30 Türkü ler ve oyun havalan. 10.00 22.20 EUROV^tON TANÎTMA 23.25 HABERLER 23.30 KAPANIŞ SOLDAN SAĞA: 1 16811767 yıllan arasmda yaşamış, bir kısmı Fransız müaiğinin etkisini yansıtan pek çok sayıdaki eserlerl arasmda 40 opera, sonatlar, suitler, konçertolar, uvertürler, Passlon'lar (Hazreti îsa'mn çektiklerinden esinlenen dinl besteler) bulunan UnlU Alman bestecisl. 2 tkind Dünya Savaşı sıraeında Fransız ordusunda savasmış olmakla beraber, Faa Kraiı Muhammed V'in Rabat'a girişinde onun tarafım tutmuş, 1963 temmuz «komplo»sunda ye ni kral Hasan Il'nin tahtını korumuş, 1964 yılında îçislerl Bakanlığma getirilmiş, 1965'de Casablanca'da çıkan kanşıklıklan bastırmış, Bin Barka meselesinde sorumlu görülerek bit Fransız mahkemesi tarafmdan gıyaben müebbet hapis cezasına çarptınimış, ancak kral tarafmdan ısrarla desteklenerek Savunma Bakanhgına ve Kraliyet Ordulan Baskomutanlığına getirilmiş, 1972'de krala karşı düzenlenen sulkastten sonra intihar etmiş Faslı general Hıristiyan Demokrat Parttoin lideri olup 19491963 yıllan arasmda Almanva Federal Cumhuriyetinin Basbakanlığını yapmış olan ünlü devlet adamı... MuhakemetülLugateyn adlı eserinde Türkçenin Parsçava Ustünlüğünü savunmuş olan büyük TUrk şairi. 3 Son temsilcisi 1910'da 3aponlar tarafmdan tahttan lndirilen Kore imparatorluk haneöam... Sadi Yaver önadlı TUrk halk müzigi ve folklor uzmanı . Fransız ünlülerinin, hiç değilse bazılarmın, son uykulalarını uyudukları yer. 4 Avrupada bir başkent.. Dün... Buçün Güney Afrika Cumhuriyetinin resmî dillerinden biri olan Boerlerin diline esklden verilen ad... Brsit bir cismin sitns;esi. 5 Cyrano de Berfrerac'm yazan . Göze rengini veren tabaka. 6 Bir renk Bir tann Derin,.. Mısır'm plaka işareti. 7 Başta Barchester Towers (Barches ter Kuleleri) olmak Uzere taşra hayatmı dile getiren romanlariyle Unlü, Dickens ve Thackeray gibi büyük çagdaşlanna göre daha az tanınmış bir tngiliz yazarı . Alplerdeki kışın gidilemeyen yüksek çayırlara ve rilen ad. 8 Doğu mıısiklsine özpü bir çalgı .. Tantalın simgesi... Bir nota .. Güney Amerikanın Batı kıyısı boyunca uzanan büvük dai* silsilesi. 9 Radikal partinin liderlerinden biri olup 19541955 arasmda Başbakanhk yapmış ve Çinhindi savaşına son verilmesinde önemli blr rol oynamış Fransız devlet adamı. 10 Boşluktaki elektromanyetik dal galan alan, yayımlayan iletken tel ya da çubuk... Rusya'da bir ırmak... Son derece hiyerarşik olan eskl Japon toplumunda en alt tabakayı oluşturan ve blr ceşit parya sayılan kasapiar ve köseleciler takımı... Ukrayna'da bir şehir. 11 Bir renk... James Il'nin kızı olan, Fransa Kralı Louis XrV'e karşı savaşan, îngiltere Ue tskoçya"yı BüyOk Britanya adı altmda bir leştiren Kraliçe... Sodyumun simgesi.. îskandirw mitolojlslnde Uç Norn'dan biri olup geçmişi simgeleyen ve yaşlı bir kadm biçiminde temsil edilen kader tannçası. 12 Şlirierl (D£barcaderes, Gravltatlons), hikâyeleri (Le Voleur d"En. fants • Çocuk Hırsızı ) ve tiyatro oyunlan (La Belle m Bofs Ormandakl Güzel ) ile tanmmış, 1884'de üruguay'da Zafer veya hiç!»... Devinim. 5 Bir agırlık ölçüsü birimınin kısaltması Üstü süslü ve lake boyalı, bel3 takılan ilâç kutularına Japonya'da verilen ad.. Radonun simResi... Evroplyumun simgesi. 6 Bir müW. SCHNURRE zik terimi.. Kaplar, mutfak takımlan. 7 Tehlike («Kâr«CEPHEYE bânı râhı tecrldlz... havfln çoYOLLANIRKEN» Xüp / Gâh Decnun gaR ben devr lçre növbet bekleriz»).. Suudl Arabistan Petrol Bakanı.. Gü2 5 A" 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1? Î8 19 20 zellik. 8 Girit adasmda, Zeus'un mağaralaruıdan biri doğduğu söylenilen bir dağ... Rcmanya'da bir nehir.. Yumuşaklık. 9 1956'da Demokratık Birlik Partisinin desteği iie başkan seçilen, siyasl sürgUnlerin affını kabul ederek baskı kanunlannı kaldıran, ancak tanm Ürünleri fiyatlanndaki düş meler vüzünden askerl bir darbe ile dUşUrülen Salvadorlu asker ve politikacı. Sıkıştınlacak parça Ue somun arasına konulan küçük, dellkli pul. 10 Geciktirme, alakoyma... Bir iktisadî devlet kuruluşumuzun simgesi... Bir nota.. Üç tanınmış temsilcisi bulunan bir TUrk gazeteci ailesi. 11 Himalaya'larda yaşayan, ayıya benzer bir hayvan... Oskültasyon (organlann çıkardığı sesleri dinlemeye davanan muayene) metodunu bulmuş ve yaygınlaştırmış olan Fransız hekimi. 12 Plutonyumun sımgesi... Ünlü tarihçi ve yazar îbnülemin Mahmud Kemal'in soyadı,. IXX. yüzyılda yaşamış Arles ve Provence kontu ve ttalya kralı. 13 Petrol İçin karşılastırma blçütU olarak alınan başka enerji kaynaklannm ya da türlerinin kadoğrauş ve 1960'da Paris'te öl yumun simgesi... Eski dilde hikâye yazarlarından biri. 2 lori değerini Uade etmeye yamüş Fransız yazan... îğreti komşu.. Bizmutun simgesi. Engerek yılanı... Moliere'in ünrayan birim... Şiiri ve özellikle mal... 19331944 yıllan arasmda 15 Son Roma Kralının oğlu lü bir komedislnin, küçük adı müzigi Ue bütün varUklan. ABD Dışişleri Bakanı olan, tarafmdan ırzma geçilmesi kral George olan kahramanı... Pen vahşl hayvanlan bile büyüledi1945 Nobel Banş Odülünü ka lıgm devrilerek Cumhuriyetin guene benzeyen bir deniz kusu. ğine inamlan Trakya efsanesizanan politikacı. 13 Bir yükurulmasma yolaçan Lucretia' 3 Yahya Kemal'in hece vez nin UnlU sair ve müzikçlsi zey ölçüsü birımi... Radyumun nın kocası ve Brutus ile birlik niyle yazdığı tek çiirln adı... (Fransızca söylenişinin Türkçe simgesi.. Bağlama ailesinin en te Roma'mn ilk ikl konsülünAmonyağm hidrojeni yerlne bir yazüışlyle...) ... Haftalık Gırgır küçük boylu sazı... Avrupa ve den biri. asit kökünün geçmesiyle mey derglsini yöneten OiSuz önadlı Kuzey Amerikada yaşayan iri dana gelen bileşiklerin sımî karikatürcü. 14 thtiyaçlan YUKARDAN AŞAĞIYA: cins bir geyik. 14 fyi, güzel.. 1 Fransız ve belki tüm adı... Evre... Kriptonun sim devlet tarafmdan saftlanan rüt Kur'an surelerinden biri... Gal dünya edebiyataun en büyük gesi. 4 « bu nedir? besiz askerlerle onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlerin tü28 Mart tarihÜ armağanlı pazar bulmacasının yanıtı mü .. Yırtmaç anlamında kullamlan bir temizlik terimi. ve kur'ada Emile Zola'nın kitabı «Tohum Yeşerince»yi 15 «NazU büyUtülmüş» anlamma gelen Abdülhamid Il'kazanan okurlanmızın listesi: nin kızlanndan birinin adı.» İSTANBULTDAN: Esin Üs Yüksel Cihangiroglu. GUlten Devrim Altaylı, Ekrem Hayri îsviçre'de bir nehir... Kalsltün, Şevki Tümer, Şebnem Ca Karmış, Nur Gürtan, Şahin Türkmen. NAZÎLLt'DEN: Ah yumun simgesi. 16 Kadın nik, Barbaros Erdogan, Ayten Türkmenoğlu, Mithat Esmer, met Babaeren, ADANATÎAN: giysisi... Zihin .. Bir satranç Tutkun, Nihal Didin, Burhan AKŞEHtR'DEN: Ferhat YaşaŞener Yunusoğlu, Egemen DenSultana âşık Uyanlar, Fikret Hızlıalp, Cahit yan, KONYA'DAN: Erhan Poy li, Cemil Denli. ZONGULDAK' terimi. 17 « Oruç, Nesrin Zerel, Işıl Duyra, Selin Doğuç, Mustafa LUt> TAN: Alaaddin KoktÜTk, MA yedi genç / Gece sehrin kapıgun, HUseyin Şahin, Mustafa fi Onat, Ümit Erten, Bengü LATYATÎAN: Muzaffer Kut sından çıktı»... Klorun simgeYumak, Gani Zebil, Semih Yay Küçüközmen. EREfiLİ'DEN: nay. BURSATJAN: Levent Boz si... Cennet kızı. 18 Latinla, Doğan Gâzkaya, Sibel Va Rıdvan Sertlek, Hatice Sertleö. kurt. ÇANAKKAUÜ'DEN: Ha cede «selâm»... M.ö. I. yüzyılran, Zehra TJluç, Mualla AltazMERSÎN'DEN: Fuat ÇUtçioğsan Basri Şener. KAYSERİ' da vaşamış, Catullus'un öncusü lı, Murat özgen, Mine Çokku lu. SAIMSUN'DAN: Ahmet SönDEN: Suat Hümmet, KOCA sayılan bir Latin sairi. 19 çük, Nermin Arman, Turan Öz mez, Hanife Sezgln, Necmiye ELtTTOEN: Leyla Boyacı, ÇO Eskl Mısır'da tapmagın mihrab kısmına yerleştirilen ve içinde damar, Adviye Yılmaz, Nevzat Isal, Banş Altaylı, C3em Zerin, RUM'DAN: Nevin Samsunlu. tann heykeli bulunan ktiçük Berker, Ahmet Ertürk, Nuray ahşap veya taş yapı... GUvenGökank, Leyla Şahin. Nimet M. 13 44 <S * V « 19 20 lik .. Koku. 20 1948'de Yellmen, Enis Çongar, Orhan şılköy'de TUrkiye'nin Uk bale Doğu, Sabri Ülken, Saadet Haokulunu kuran ünlü Ingllla lıcı, Bahir Eren, Hikmet Tekadın dansçı ve koreografı (asmelakarsu, Turhan Aksu. lında îrlandahdırt. ÎZMtRT)EN: ömer H. Koşal, Gani Akarkut. Ozan Ünal, Merüı Eken, Orhan Akarkut, KadDÜZELTME: Geçen haftaM bul rl YUcel, AbduUah Neyzar Ka. macamızda bir yanlışlık olrahan, Mücella Görgülü, Hamuş, yukardan aşagı 20'de sosan Ataç, Muzaffer Narman, rulan resamın adı RAHMÎ Deniz Koral, Serdar Evren, trPEHLtVANLI olduftu halde akfan GUrgân, Ecmel Çelik, Malımda yanlıs kaldığı için RAcit ülubelde, Avnl GUven, ÇıSÎM PEHLtVANLI imiş glb> nar Yürekli, Nesrin Malay, Ersorulmuş, soldan sağa 3, 4 ve ciyes Ediboğlu, Zarife Banş, 5. sıralarm son kelimeleriyle Metin Karayazgan. bağlantılar ona göre kurulmuş ANKARA'DAN: Yıldız TTzuntur. Bu itibarla her iki cevabın ali, Lütfi Yalçmkaya, Sadan Odoğru kabul edilecegini duyuğul, Cengiz Tuncer, Nevin Durur, gerek degerli ressamınuzru, Mehmet Turgut. Ekrem Fat dan gerekse sayın okurlanmıznos, Cihan Duru, Tekin Erkip, dan özür dilerim. Ş.Y, Murat Ayter, Muzstter Onat, HAFTANİN ARMAĞANI ŞiarYALÇIN 100 OKURUMUZA pazaroyun ADI NE? Aşağıda on sflz var. erkek adı çıkann. '. 1. 2. 3. 4 5. BİRHAMİ. HAT BU TRENİN. MAZRUF EF. AH BAL DUL1 DERSNEKİ? Her sözün harflerlnden blr 6 7. 8. 9. 10. ÇURET MENl ÖRMEZDI. ALET ÎNCELTt AŞtLlM GÜL EKTİN. nevzat erkmen Desenler: Semih POROY Bildiginiz, sevdiğiniz oyunlar varsa gönderin paylaşalım. Adres: Nevzat Erkmen (Cumhuriyet Gazetesi) P.K. 246, tstanbul Oyun göndermiş olan okurlara teşekkür ederim. Her hafta bir tanesini yayımhyoruz N.E. HAM//, ÇORAPLAR ELDİVENLER Bir çekmecede 10 çift kahverengi ve 10 çift siyah çorap van bir başka çekmecede de aynı miktarlarda kahverengi ve siyah eldivenler var Aynı renkten bir çift çorapla, bir çift eldıven aimak için bu çekmecelerden kaç tek çorap ve kaç tek eldiven almaK gerektr? Hava karanlık falan tabıil okuroyun RİFAT YAVUZ AFYON AşağıdaM işlemde harflerin hangi rakamların yenni aldığını bulun. İPUCU: A = 3 ^ =7 A B A 8 C D 1 D 1 5 E 2 D C C A 2 E 1 3 8 E TERSİ YÜZÜ BAŞKA SÖZCÜKLER Aşağıda baş ve son harfleri verilen tersi yüzü başka sözcükler var. Bulun. 1. K A 5. K S 2. K K 8. K S K K 7. K S / 3 . '4. K M 8. K Y farama? bir çocuk fben ce yaramaz değil, yalnızca doğayı ıncelemeye me raklıO bir kavanoza bir kaç örumcekle birkaç an koymuş (topîam 8) Bunların ayaklannı saymış: Tam 54 tane Kavanozda kaç tane örümcek, kaç tane an vardır? Bulun.. ÖRÜMCEK1.ER ARILAR HARF SEÇ Karelerin altlanndaki sutunlarda verilen harfler birer birer kendi üstlerindeki karelere yerleştirilecek. Hangi harfin hangi kareye konulacağını siz karartaştıracaksmız. Harfleri kullandıkça üstlerine bir çizği çekjn. Bakalıra Victor Hugo' nun yaşlarla ilgili ünlü bir sözünü bulabilecek misiniz? (Sözcükler. kareli satırlann sonundan alttaki satınn başına sark mış olabilir. Sözcuk aralan kara karelerte beÜrtilmlştlr.) N K y A s L L A ĞĞ D L R L 1R Gy N 5 1 İ E N 1 E Ğ 1N y E Ac y L 1İ C L 1 K L İ A G$ L 1 İ 1 w m • 1 (Çözümleri 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog