Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

11 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD, Nikaragua'ya 8 maddelik öneri sundu Dış Haberler Servisi Raagan yönetimi, göruşmelere başlayabilmek amacıyla Nikaragua hükümetlne seklz maddelik bir öneri sundu. ABD'nin Nıkaragua büyükelçisi Anthony Quainton tarafından sunulan öneri paketinds, özellıkle, Nıkaragua' nın El Salvador'a yaptığını ıd dia ettiklen yardımm kesılmesi isteniyor. Bu koşul yerine getirildiği takdirde, kongremn de onaylaması koşuluyla ABD' nin Nikaragua'ya ekonomık yardımda mıiunacagı Delırtilıyor. AED Dışişlert Bakanlığmın bır yetkihsı, Büyükelçi Anthony Qiuainton'un geçen gün Sandinısta hükümetine 8 maddelik bir öneri sunduğunu duyurarak, bunun ıkı ülke arasındakı anlaşmazlıkları çözmede bır başlangıç olacağını umduklarını belirtti. Yetkili, aşın iyimser olmamakla bırlikte, Nıkaragua'nın bu onerilere ılgı gos termesınin cesaret verdiğmı vurguladı. ABD'nin Nikaragua' ya ılettığı 8 maadelık lıstede, Nıkaragua'nın komşu ulkelerdeki ısyancı güçlere yaptığı yardımları durdurması ve ıkı ülkenın bırbırlermın ve bolgedekı dığer ulkelerın ıçışlerıne karışmamayı taahhüt ederek dostça ılışkiler kurmaları öngo rıilüyor. Öneriler arasında, bolgeye ağır saldırı sılahlarının ıthalınin yasaklanması, bölgedekı ya bancı askeri danışmanların sayısının azaltılması, askeri güglerin de, guvenlik gereklermı yerine getırebılecek düzeye ın dırilmelerı bulunuyor. îvıkardgua'nın kuracağı havaalanıarını, askeri tesıslen, liman ve sınırlarını Amerıkan devletlerı örgütu ya da dığer yerel orgutierın gözlemıne açık tutma sı da ıstenen lıstede, kongrenin onaylaması halinde ıkı ulke arasında elronomık ve kulturel ışbırliğme gıdılmesı amaçlanıyor. Onenlerde, Sandınista ybnetiminm, «siyasal çoILAN KONKORDATO KOMtSERLİĞİNDEN Eurdur Cumhuriyet Cad desinde 62/C'de konfeksıyonculuk yapan Hüseyın Aşık'ın vakı müracaatı uzerine Burdur İcra Tetkık Mercii Hakimliğının 9.2.1982 tarıh, 1982/127 sa yüı kararı ile kendısıne konkordato mühletı verilmiştır. Bu arada anılan karar ile konkordato komıserliğı gorevı tarafıma tevdi edılmiştir. ÎIK'nun 292. maddesı ge reğınce, adı geçen borçludan alacağı olanların 20 gün ıçinde alacaklarım Burdur'da Adlıye Karşısın da bulunan büroma bızzat dilekçe ile başvurmak suretıyle kaydettırmelerı, başka yerlerde ıkamet edenlerin ıse, buıundukları ycr icra memurluğu veya icra hakımlığı kanalıyla alacaklannı bıldırmelerı, aksi halde konkordato muzakeresıne kabul edılmiyeceklerı gibı, dılekçele rinın ışleme tabı tutulmıyacağı, 20 gıinlük süre dol duktan sonra 10.5.1982 gü nu saat 16.00'da Burdur Asliye Hukuk Mahkemesi Salonunda teklifi müzakere etmek için toplanmalan, alacaklıların 1.5.1982 gtinünden itibaren alacaklılara ait vesıkaları tetki edebileceklerı, IİK'nun 292. maddesi hükmüne gona ilan olunur. Ali Ihsan Kılınç Konkordato Komiseri Burdur Barosu avukatlarından Gökaşan Cad. No: 9 BURDUB (Basın: 13785) 253( ğulculuk, karma ekonomi ve bloksuzluk ilkelerine» bağlı kal ması ıçın çaba harcaması gerektiğı de kaydedıhj or. Ote yandan, Nıkaragua yetkılıleri ıse, yaptıkları açıklama da, göruşmelere başlamak ıçın t>azır olduklarını, belırttıler. bınır bolgelenne yapılan saldı rıların surdugunu soyleyen yet kıliler, saidırüarın surmesındsn kaygı duyduklarını belirterek onemli olanuı bolgede barış ve ıstıkrarm sağianması olcıuğunu da vurguladılar. EL SALVADOR'DA SON DURUM Öte yandan, El Salvador'da seçımlere katılan sağ partilerın, Duarte'nin de katılacağı bır koalısyon hükümeü kurulması konusunda anlaştıkları bıldirildi. Partı temsılcilerırun yaptıkları konusmalarda, yenı kurulacak hükümetin askerlen mümkun olduğunca devre dışı bırakması da anlaşılan konu lardan birı oldu. El Salvador'da kurulacak ye ni hukumet modelinin, ABD modelinin ornek alacağı, başkan, başkan yardımcısı ve bakanlardan oluşan bir kabıneye sahıp olacağı konusunda da anlaşmaya varıldı. Polonya Kilisesi: Halk, ruhi bunalım icin de VARŞOVA (AP) Paskalyanın yaklaştığı bugtinlerde, Polonya katolik kilisesi bir bildiri yayınlayarak, «hemen hemen her Po lonyalı'nın komşusundan, yetkililerden, boş dükkanlardan, işyerlerinden, yarın larmdan ve kendilerinden korktuğunu» sdyleyerek, bu korkunun da ruhi bunalımlara yol açtığını belirtti. Ote yandan askerı yöne timin işbaşına gelmesinden berı tutuklu bulunan mu halafet lıderlerınden Jasek Kuron, Dayanışmanın Varşova bolgesınde dağıtılan bir gazetesine hücresinden yolladığı bır yazıda, Polonya'hlann «kollektif ve örgütlü» eylemlere hazırlan malarım söyledi. «Direniş harekeü Polonya top'umunu kollektif ve örgiitlü ey lemlere hanrlamalıdır» der ken, genç ve coşkulu olan ları hiçbirşeyin mücadeleden yıldıramayacağını da belirtti. Kuron, yetkililerın vadettiklerinı başarma şanslarının çok az olduğu nu, böyle bir basarısızlığın da ülkeyi felakete sürükle yeceğini ds sözlerine ekledi. Gençler üzerindeki bas kının ise, onları ancak terörizmin karanhklarına sürükleyebileceğini belirtti. Yaser Arafat: 48 saat icinde Israil saldırısı bekliyoruz Dış Haberler Serrisi Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat dün yaptığı bir açıklamada, 48 saat icinde bir Israil hava saldırısmın beklendiğini söyledi.. Israil'in 48 saat icinde VEFAT Merhum Hüsnü Erten ve Zehra Erten'in oğlu, merhume Hayriye Erten'in eşi, merhuma Münire, Sadiye ve Nebahat Erten'in kardeşleri, Azize Bergin'in babası, Ahmet Bergin'in kaympederi, Fulya Bergin'in dedesi. Rana Arıbaş, Necli Erten ve Sedat Öcal'ın dayılan, Bursa Işıklar Askeri Lise si, Kuleli Askeri Lisesi, Erzincan Askeri Lisesi emekli fizik öğretmeni ve Askeri Liseler Müfettişi. ALMANAK DUNYA Mustcsfa Danis Erten Allahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 12 nisan 1982 pazartesi günü ikindi namazma müte akip Şişli Camii'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir. AtLESt VEFAT thsan Kent'in sevgili eşi, Aydın Kent'in, Sem ra ve Ester'in anneleri Ayla Sven ve Anders'in Büytik anneleri ÎSTANBUL l'NCÎ SULH HÜKUK HAKİMLİGİNDEN Sayı: 971/459 Beyoğlu, Imam Sokak, Muhıttin Paşa Apt. 22/6'da ıkamet etmekte ve Beyoğlu, Asmalımescıt Mah. 002/ 03 cılt, 30 sayfada kayıtlı 1339 D. lu Azız Kemali Soy lemezoğlu mahkememızce vesayet altında ıken 21.11.1981 tarihinde ölmüş olmakla verılen karar gereğince: Mütevefta Azız Kemali Soylemezoğlu'nun kanuni mırascılarının 3 ay ıçersınde vesıkaları ile mahkemeye muracaatlan, aksi taktirde terekenin Hazıneve mtıkal edecegı ve duruşmanm da 31.5.982 gunü saat 10'da yapılacagı ılanen tebliğ olunur. 9.4.982 (Basın: 3827) 2529 t L A N •0 BAYAN HILDEGARD KENT Vefat etmiştir. Cenaze merasimi 12 nisan 1982 pa zartesi günü saat 12'de Feriköy Alman Protestan mezarlık kilisesinde icra olunacaktır. KEDERLt AtLESt BM Guvenlik Konseyi: Güney Afrika'daki 3 zenci idam edilmesin NEW YORK, (a.a.) Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyı, Güney Afrika hükümetinden, yasadışı Afrika Ulusal Kongresi'nin üç üyesinin idamının durdu rulmasını istedi. Konsey, idamların durdurulması karannı, ABD'nin karar tasarısında yapılmasım lstediği değişikliklerden sonra oylayarak kabdl etti. Devlete karşı eylemlere girişmekle suçlanan üç Gü ney Afrikah, Ncimbithi Ao hnson Lubisi, Petrus Mashigo ve Napthali Manama, geçen 5 şubatta idama mah kum edılmişler. temylz mahkemesi de geçen çarşamba günü kararı onaylamıştı. Aynca Afrika Ulusal Kongresi üyesi altı zenci de, çesitli hapis cezalanna çarptınlmıştı. • En yeni bilgilerie Türkiye ve Dünya Ekonomis! • Ansiklopedik dizin icinde Bütün dünya ülkeleri • En önemli aynntılarıyla 1981 olaylar kronoiojisi • Sonyüzyılın tarihteki akışı • Dünya tarihinde dünden bugüne unutulmaz takvim yapraklan • 1982'nintam vergi takvimI DUYURU Toplu Konutta Gerçek Uygulama Bılım Kent Yapı Kooperatifı Ankara Buyukesat'ta 500 Kcnutluk Sıteler kurmayı planlamıştır. Uye kayıtları devam etmektedır. •»,;. f.**** Mektupla veya şahsen başvurulablllr. <!>TJ' " < ~ c * ADRES: Kucukesat Coâ1. 89/52 ANKARA •Türkiye'de bütünüyle belirli günler ve özelliklerl • Türkiye ve dünya için aradığımz her biigi Ayten Altın ile Orhan Berkan KONUSUIMDATEKKAYNAKKITAP BÜTÜN KİTAPÇILARDA Filistin Kurtuluş Hareke* tine ağır bir darbe indirmek amacıyla FKÖ'nün Beyrut'taki karargâhlarına hava akınları düzen, leyeceğiüi soyleyen Arafat, bu nedenle Kuveyt'e yaptıgı resmi ziyareti kı sa kesmek zorunda kaldı ğmı belirtti. Arafat Lübnan'daki solcu gruplarla ortaklaşa dtt zenlenen olağanüstü bir toplantıda bu açıklamayı yapmadan önce Güney Lübnan'daki Filistin ve solcu Lübnanlı gerilla güç lerinin mevzilerini gezdl. Lübnan'da yayınlanaa solcu AsSafir gazetesi i^ se, Arafat'm beklenen bir İsrail saldırısı karşısmda kısa bir süı® önce Sovyet ler Birliğl ve Suudi Ara< bistan liderleriy^e ve ayrn ca Birleşmiş Mületler'dekî Bağlantıeızlar grubunun başkanlığını yürüten Kü ba BM temsilcileriyle go rüştü&ünü duyurdu. Arafat'm açıklamasın^ dan birkaç saat önce Ise ABD yetkllileri, Israil'in çok yakında FKÖ'inün G(l ney Lübnan'daki üslerin» saldırmasından korktukla rını bUdirdl. öte yandan öncekl gün Beyrut'un Müslüman ve Hı ristiyan kesünlerini ayıran sınırda yeniden çatı? maların başladığı bildirili yor. Makinalı tüfeklerin ve havan toplannm kul' lanıldığı çatışmalarda bir kadm otomobil sürücünüa öldüğü bildirildi. Dün ABD'nin Beyruftakf Elçisi Robert DUlon üe gö* nişen Lübnan Devlet Ba§kar> nı Elias Sarkis îse İsraü'in Lübnan sınınna 40 bin asker ve mekanize birlikler, yığdığını belirterek, ABD'J nin İsrail saldırısmın önün» geçmek için müdahale etme sini istedi. Elias Sarkis'in sözcüsu, Devlet Başkanmın 30 dakt. ka süren görüşme boyunca» ABD yönetiminden İsrail'in Lübnan'ı istila etmeyeceğine dair güvence almaya çalıştığım belirtti. önceki gün ABD yetkill leri, tsrail'in FKÖ'nün Gü ney Lübnan'daki üslerine saldırmasından korktukla rını duyurdular. ABD yetkillleri önümüzn deki birkaç günün tsrail için ideal bir fırsat olduğıj nu, çünkü ABD bagkartt Reagan ve Dışişleri Baka nı Alexander Haig'in ülke dışında olduklarını belirtti, ler. Tfiırt iüısüdppedisi ökurlarına: 2 A 1 VURT ANSlKLOPEDlSInin harita eklert , Nlsan 1982 sonunda verümeye baslanacaktı/ YURT ANSIKLOPED1S1 nın harita eklen ülen. komşulanyU bırlıkle vp ayruıtılı olarak göstermektedu Bu hantaiarda daglar ovalar yaylalaı pöller ve akarsular yollar köy bucak ılce ve ü merkezlen. tanhı vp lunstık degerler yer altnaktadu YURTANSlKLOPEDtSi nin hanta eklen 36 paftadan oluşmaktadır Bu paftalar yan yana geUnldıgınde yaklaşık 1.5 x 4 ro boyutlannda dev bu Türkiye hantası eld« edılmektedır ANADOLU YAYINCILtK harıtalann konınabümes) «» duzenb bır bıcimde yeı alabılmesı ıcln bır Hanta Dosvası hazırlamıştır Yapımı coU taman aldışo ICID Hanta Dosyaa. yurdun cesıtlı yörelerlnde değışık zamanlarda dagıtılacakur Dagıtıro 23 (asjküll* başlavacak 27 (asikülle »amamlanacaktır Budosya, tasıkullerlnlzle blrlikte, ücretsfe olaralı sunulmaktadır Harita Dosyanızı bavır.zden ısteyınız 23 (asikfitle YURT ANS1KUOPEDISI (asıkullenntn fıyatı ISO lıradan , 200 lıraya ciknustu ANADOLU YAYINCILIK YURT ANSIKLOPEDISI nın yayınıns bastadıklan aonra l hamur kâgi' fıyatlanna ıkı kex renklı (otograflann w (asıkO) kapaklannın baaıldıgi kuae kagıı fıyaüanno ıse bırcob ket eam yapümısıır Sonucta ı hamur kâgıdın fıyau % 3!> kttşt kagıdıu (iyau ıs» * 60 dolaylannda arunısur Bunlann yanoııra baskıdan baslayarak cıll v* otekı gidertenn tümu 1981 vılı Kasım basına görp toptam % 100 P varan anıslaf gösLermLStır Bu Cnemh esen yayinlamaya devam edebılmek tcın malıyet artıslannın LUmOyte olmasa da bu oranda (asıkül fıyatına ransıulması kacınılmaı olmu» «onucta YURT ANSIKLOPEDISI nın laaıkot fıyau 200 T l olarak behrtenmısitr A B B C 3 4 YURT ANSIKLOPEDISI nın 2 cildt l« fasıkülden oluşacakur Büındıgı gıbı üh cıtd? 13 fasıkül gırmıs cılt fcapaklannız l« 15 I 6 v n * tasıT<OlleTİebırlıktPdagıulmıstı Bu kex 2 cül Tİ fasıkulle lamamlanmakla cılt kapaklannın büıun yurua aynı anda dagıulmas) ıcıo çahşmaiaj yapümakıadıı D YURT ANSlKLOPEDlSInin harita eklen de ucretsızdır Bu ekler tasıkullerle bırlikte dağıtılacak harita ekJ olan lasıküllerın kapagında o tasîkülla bırlıkte harıta verıldıp belırf.üeceku» Kapakta HARİTA KKI yazısıru gordüpunü2 tastküllen alırken baymlzden hanlanızj ısıeyınıı Okur1anmızdan «ıh ııh ba» (aaikfillenlen «liennd» bulunmadıgım bayılerden «aglayamadıklanm belırten «e eksık tastküUen lalep eden mekluplar almaktaytı YURT ANSIKLOPEDISİ Mtun rurUa yaygın bır lalep görmuştur Bunun sormcu olarah ba/j taslkttller ıki bazıtan tse Oc Itea basıtmt» yıne < h kım» (aslkCUer rıero Törklye Cenel Oagıtırnım yapan Hürnyet Holdtng teftem A1MADOLU Y AYlNCtLIK ta tükenmısttr Bununla bJrtıku bır ya da blrkac fasikülü eksıh kalanokurlanmu ' bu eksıklennl bfldırdıkten takdırd* ısıechklen fasıkuller mevcutsa kendilenne post» Odemell olarak göndenlecektu Unıanır» Coddesı MoV;i loteo" '«aıiDui le) «9ıo.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog