Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyet 12 11 NİSAN 1982 Tüm gençlik örgütleri tekrar oluşturulacak Hükürnet gençlik sorunlarını ele alıyor Hasan UYSAL ANKAKA Hükümetin, gençlilc sorunlarını ele aldığı ; öğrenildi. Gençlik ile ilgili o, larak çalışmalann sonuçlandı•ğı ve belirlenen tasarının be, nimsenmesi halinde, Başbakan ,lığa bağlı olarak «Ulusal Gençlik Hizmetleri Konseyi» kuruilacağı saptandı. Hükümet çevrelerinden sızan "bilgilere göre, tüm bakanlıklar, TRT, Diyanet Işleri Başkanhğı, Eeden Terbiyesi Genel iMüdürlügü, spor kulüp ve ku jTuluşlan, yerel yönetimler, iini iversiteler, DPT, Türk Dil Kuru ;mu, Türk Tarih Kurumu, mes lek odaları başta olmak üzere çok sayıda kuruma gençlik so runlan için görev yükleyen ta sanda, 12 Eylül öncesi tüm gençlik örgütlerinin kapatıhp, tekrar örgütlenmelerinin önlen jrnesi, gençliğin devlet deneti»ıi ve gözetiminde kurumlaş; Iskece Müftüsü: Yunan yönetimi ırkcı bir • tutum izliyor Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ATİNA İskeçe Müftüsü Mustafa Hilmi dün çeşitli uluslararası kuruluşların İnsan Hakları Komitelerine birer telgraf çekerek, «Yunan vönetiminin aziniık üzcrinıle ırkçı bir tutum izlediğlni» bildirdi ve durumu protesto etti. Batı Trakya müslüman Tüvkleri adına çekilen telg raflarda şöyle dendi: «Biz Yunan vatandaşıyız, 1923 yılında (Türkiye ve Yunanistan'ın da taraf olduğu) imzalanan Lozan Anlaşnıası ile azınlık olarak bırakılmışızdır. Lozan anlaşmasına göre Batı Trakya müslüman a(Arkcsı 9. Sayfada) Yönetmelik aleyhine Danıstay'a dava açıldı UESYO'nun bağlanması Akademiye tartısılıyor malı Endüstri Sanatlar Yüksek Okulunun Akademinin ilgili fa« kültelerinin lısans kesimi statüsüne yükseltildlğini, kararın UESYO'nun kapatılması anlamına gelmediğini savunuyor. Ayrıca yüksek okulun kadrolarının fakülte bünyesine aktarıldıklarını, mağduriyetlerinin söz konusu olmadığını bildiriyor. Kararı UESYO'nun kapatılması olarak değerlendiren UES YO kadrolarına göre ise Sana yiin gereksinmesine cevap veren, meslekte çok başarılı pratikle uygulamayı birleştirebilmiş elemanlar yetiştiren Okul fiilen ortadan kalkıyor. Karar sonrası gelışmeler öz9tle şöyle değerlendirıhyorlar: «UESYO kontenjanı için artık öğrenci alınmıyor. Okul yönetimi lağvedildi. UESYO'da görevli memurlar İOGSA'ya kaydırıldı. Okuldaki arac ve gereclerden bir kısmı nakledildi. Bu son durum karşısında halen UESYO'da öğretim gören 650 öğrenci de şimdiden mağdur edilmişlerdir. UESYO'da görev yapan kadrolu öğretim elemanlarının oka demik kariyere glrmeleri engel lenmiş, özlük hakları güvenceden yoksun bırakılmıştır. UESYO'nun kapatılması iç)n öne sürülen IDGSA ile aynı eğitimi yaptığı tezi de tamamen yanlıştır. Gerek kuruluş amaçları, gerekse enitim proğ ramları farklıdır. İDGSA'da sanata yönelik dersler tüm derslerin %60'ını, teknik dersler %20'sini teşkil eder. UESYO'da teknik dersler %50, sanata yönelik dersler %30 oranındadır. Bugün üeri sanayi ülkelerinde benimsenmiş ve sürekM acılan UESYO benzeri eğitim yapan kurumlar endüstri • okul sanat ilişkisini sağlayan vazgeçilmez çağdaş kurumlardır.ı Akademi çevrelerine göre «Akademi bünyesine alma» okul çevrelerine göre ise «yasaya rağmen yüksek okulun varlığına son venne» olarak nitelendirilen karar dava konusa oldu. İstanbul Haber Servisi İstanbu! Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okuluna ilişkin kararı üzerine cıkan tartışma bir cözüme varamadı. Akademi çevrelerine göre; «Akademi bünyesrn» alma» Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu cevrelerine göre ise, yasanın izin vermemesine rağmen «Yüksek okulun varlığına son verme» olarak nitelsnen karar dova konusu oldu. istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 4 Aralık 1980 tarihli Senato kararı ile Endüstri Sanatları, Görüntü Sanatları ve Yapı Cevre Düzenleme olmak üzere üc fakültenin kurulmasına ilişkin karar almışlı. Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunun kapanmasını öngören bu kararın yönetmelıği 20 Aralık 1S80 tarihli Resmi Gazetede yaymlanmıştı. Akademi yönetmeliğinin iptali icin Danıştay'da dava acan Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mensupları, Akademinin yeniden örgülleme adına yüksek okulu kapatma yetkisinin olmadığını savunuyorlar. Ayrıca gcrek Akademinin başka fakülteleştır me örneklerinde, gerekse diğer akademi ve üniversltelerde yüksek okullar fakülteye dönüştürüldükten sonra, yeni yasa kapsamına alındıklarını, Uy gulamalı Endüstri Sanatlar Yüksek Okulu'nun eskiden alınan öğrencileri için ise, Akademinin mezuniyete kadar eski yasayı uygulama kararı aldığmı vurguluyorlar. Akademi yönetimi Uygula ması, ulusal kültür blrliğinin sağlanması, çok amaçlı lise eği timine yönslinmesi, kredilerın koşullara uydurulması, yurtların bannak olmaktan kurtarılması, genç kesimde büyük işsiz kitlesinin birikiminin önlen mesi gibi konular bulunuyor. Tasarmm Bakanlar Kurulun da incelendikten sonra yasalaşacağı ve belirlenen hizmetlerin denetlenmesi ve yürütülme si amacryla Başbakanlığa bağlı olarak «Ulusal Gençlik Hizmetleri Konseyi»'nin oluşturulacağı ifade ediliyor. Başbakanlığın incelemesins sunulan tasan, gençlik sorunlan, gençiiğin kazanüması ve sağhklı bir yapıya kavuşturulması için önlemleri beş ınadde içinde toplanıyor. Bunlar; Genç liği tanıma, Gençliğe gelecek güvencesi kazandırma, GençliSİ bilinçlendirtne ve isteklendirme, Gençliğin eğitim ve öğretim!, Gençliğin psiko sosyal ve kültürel doyuma ulaştırılması, başlıklan altında belir leniyor. Taslağın giriş bölümünde, 12 Eylül öncesi gençliğin anarşi ve teröre kanşarak sağlıkh ya pısını kaybettiği, gençliğin yaşadığı sosyal topluma, okul va okul dışı oluşuna, çalışıp çalış madığına, çalıştığı kesime, çag daşlaşma düzeyine göre çeşitli gruplarda toplanabileceği belirtiliyor. Toplumun en dinamik gücü olan gençliğin kazanılarak, vönetimin hedefleıi doğrultusunda harekete geçiril mesi için diyalog kurulması, ih tiyaçlannın karşılandığı, sorun larının çözümlendiği, uyumlu bir ortamın sağlandığı, sağlanan bu uyuml u ortamla sağlık lı bir yapıya kavuşacağı ifade ediliyor. Taslakta, gençliğin hangi sıralamaya girerse girsin, gençliğin bütününde varolan sorunlar ve eksiklikler ise şöyle gösteriliyor: «tlgisizlik ve anlaşılamama, imkansızlık ve sahipsizlik, geçiş dönemi bunalımları, uyum sağlama Kültür ıjoku, yabanc? ideolojiye kapüma, hedef yoklıığu, alkoliznı, uyuşturucu, ku mar ve suça yönelme gibi zararlı alışkanhklar, eğitimde lır sıU eşitliği, belirsiz hizrnet alanı ve geçersiz eğitim, geleceU endişesi, kaldırım kitapüğı en doktrinasyonu, eğitimde kitap ve yardımcı kitap, dil becerisi ve bilgi eksikliği, aile kurma, seksüel sorun, barınma ve bes lenme, dinlenme ve eğlence, boş zaıııan değerlendirmesi.» Taslakta bunca sorunlarla ve eksikliklerle gençlerin karşı Karşıya kalmasında devletin u gisiz kalmasından çok, hızlı ve bozuk demografik gelişme ile ekonomik yetersizliğin rolü olduğu, bunun sonucunda devlet otoritesinin, ülkü ve ideolo.ii birliğinin kaybolduğu vurgulanıyor. Taslağın «tnceleme ve Mütalaa» bölümünde ise gençlik sorunlarını ve eksiklerinj çözümleyecek ve karşılayacak ana (Arkası 9. Sayfada) Gösteri yürüyüşleri yasası Meclis'ten geri alınıyor leri Komisyonu gündeminde bulunan tasan, «Herkesin yasa hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak yasaların sııç saymadığı belirli amaclarla topiantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkında sahip olmasını» öngörüyor. Topiantı ve yürüyüşlerin, yapılmasmdan en az 72 saat ön ce valilik veya kaymakamhğa düzenleme kurulunun her bırinin imzalayacağı bir bildirimin verilmesinden sonra yapılabileceği hükmünün yer aldığı tasan «Genel hükümleri», «Topiantı yöntem ve koşulları», «Gösteri yürüyüşleri yöntem ve koşulları», «Yasaklar», «Ceza hükümleri» ve «Usul hükümleri* olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Tasan, gösteri ve yürüyüşler yasa tasarısına aykırı hare ketlerin cezalarını artırırken, parlamenterler ve dokunulrr.azItğı olan kışilerin topiantı ve gösteri yürüyüşü organize etmelerini önlüyor. Bu arada, kamu güvenliği acısından gerekli görülmesi halinde, kaymakam ve valilere, 20 İcişleri Bakanlığına 30 gün topiantı ve gösteri yürüyüşlerini erteleme ANKARA, (a.a) Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşarı yetkisi veren tasan, topiantı Osman Tekinel, «Güney Anadolu bölgesinde 915 bin dekar alanve gösterilerin en az 7 kişi tada ikinci ürün araştırma ve yayın pro|esi uygulanacağını» açıklcdı. Tekinel. «Projenin ona hedefinin ise, üç milyon 350 bin rafından düzenlenmesini öngörüyor. Düzenleme kurulunda dekar alanda ikinci ürün tarımınm yapılmasınm sağlanması olyer alan kişilerin, toplantının duğunu» bıldirdı. 1982 yılında 3,5, 1983 yılında ise 11 milyar lira yapıldığı yerde ikamet etmegayrı safi hasıla ile milli ekonomiye katkı sağlayacağını belırten leri zorunluluğu getiren tasaTekinel, «Milli ekonomimize büyük katkılar temin edecek ve rı, pankart el ılanları ve propa aynı zamanda çiftci gelirlerinl ganda araclarında yer alan artıracak ve istihdam olanakla sloganların altında bu kurul rı yaratacak olan ikinci ürün tarihi, hükümetimizce destek üyelerinin imza ve isimlerinin lenmekte olup, bununla ilgili yer almasını hükme bağlıyor. Topiantı ve gösteri yürüyüşkararnamenin bugünlerde yalerlnin yapılacağı alanların yöyınlanması beklenmektedir» netmelikle saptanmasını öngödedi. ren tasan, düzenleme kuruluPROJE 10 İL'DE nun sorumluluklarını ve cezaUYGULANACAK Tekinel, projenin ırygulana larını da artırıyor. cağı 10 ilde ikinci ürün olarak soya, mısır, yerfıstığı ve susam ekecek çiftc'ılerin belirlendlğini, projede görev alan teknik elemanların eğitlmlerinin tamamlandığını, konuyla ilgili 33 İstanbul Haber Servisl bin broşürün çiftçiye dağılıldıİstanbul Belediyesi'ne bağ lanan çeşitli bağımsız bele ğını, bu yıl ve gelecek yıllar diyelerde çalışan işçilerin lcin tohumluk ve bakteri tedasözleşmelerinden doğan rik dağıtım hazırlıklarının tasendikal hakları ödenmimamlandığını da kaydettl. yor. Çeşitli belediyelerden, İstanbul Belediyesi'nin de ğişik işietmelerine bağlanan işçilerle ilgili uygulaHaber Merkezl Mamak ma kendi içinde de çelişÖzel Askeri Ceza ve Tutukevin kiler gösteriyor. Bağımde İstiklâl Marşı okunurken sız belediyelerin İstanbul ayağa kalkmadıkları iddiasıyla Belediyesine bağlanması aralarında gerek sağ, gerekse tararmdaki, «İşçilerin kazanılmış haklannın korusol görüşlülerin bulunduğu 45 LEFKOŞE Kıbrıs Rum Yö nacağına ilişkin» açık hük netimi Başkanı Spiros Kipri tutuklu ve hükümlQ hakkında, me karşm, işçiler ne ken yanu, önceki gün Atina'dan dava açıldı, «Türk devletini ve dı sözleşmelerinden ne de, Kıbns'a dönerken, Kıbrıs Türk İstiklâl Marçmı küçümsemek» bağlandıkları işyerinin ana Federe Devleti Başkanı Bauf ile suçlanan sanıklar, TCK'nın sözleşmesinden, bütün hü Dsnktaş, BM Genel Sekreteri 159/1 maddesi uyarınca 1 yılKümleri ile yararlanabiliPerez De Cuellar ile, Cenevre' vorlar. Sözleşmelerin uyde yaptığı görüşmeden iyim dan altı yıla kadar ağır hapis cezası Istemiyle yargılanacakşulanması kapsanıı da işser ayrıldı. lar. letmeler arasında büyük BM Genel Sekreteri'nin Cefarkhlıklar gösteriyor. Ankara Sıkıyönetim Komunevre'de kaldığı oteldeki odasında gerçekleşen görüşme tanlığı Askeri Savcılığınca açıİşçiler, İstanbul Beledide, «Kıbrıs sorununun esaslı lan dava iddianamesinde, 5 yesi, İETT ve İstanbul bazı konulannda ilerleme oldu Bölge Çalışma MüdürlüğüEkim 1981 tarihinde, cezaevl ğuna ilişkin görüşbirliği»ne va ne yaptıklan sayısız baş(A) Blok, 1'inci, 2'inci ve 3'ünrıldı. Denktaş ile De Cuellar, vurulara bugüne kadar so cü koğuşlarında, saat 17'de İsayrıca «KıbTıg sorununun gümut hiçbir yanıt alamatiklâl Marşının okunduğu sırarüşmeler yoluyla çözümlenmesi dıklarını belirtiyorlar. da, sözkonusu 45 tutuklu ve nin mümkiin olduğu konusun İşçüerden en yoğun yada da görüşbirliği»ne vardılar. hükümlünün ayağa kalkmadıkkınmalar İE7TT iş yerinde larının yüzbaşı Mehmet Özer BM Genel Sekreterinin Kıbki uygulamalara ilişkin rıs Özel Temsilcisi Hugo Gobtarafından bellrlendiği ve yapıoluyor. Merkez Belediyede bi, KTFD Başkanı Denktaş'ın lan duyuru üzerine soruşturma de sözleşmelerinden doAnayasa Danışmanı Profesör ccıldığı belirtildl. »an pek çok hakkın uyguTurhan Feyzioğlu, toplumlaralanmadığı, ancak Sular 1• Kara Harp Okulu Öğrenrası görüşmelerdeki hukuk da daresi ve özellikle İETT' cisiyken, Kurtuluş ve Halkın nışmanı Necati Ertegün'ün de de uygulanmıyan sözleşme Yolu adlı yasa dışı örgütlere atıldığı ve bir saat sürdtip hükümlerinin çok daha bu üye oldukları iddiasıyla, 29 kibildirilen görüşmede, Perez De yük bojutlar kazandığmı, şi hakkında dava açıldı. sanıkCuellar'a, «toplumlararası gökeyfi uygulamalann yoğun rüşmelerin vardığı nokta ko larm TCK'nın 14Vlncl maddeluk kazandığmı bildiriyor nusunda, derinliğine bilgi» ve sini Ihlâl «tmek sucundan 5 yıl l&r. rüdl. ile 15 yıt arosındo hapudUma (Arkası 8. Sayfada) lerl tstsndt. ANKARA .(Cumhuriyet Bürosu) Hükümetin, topiantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında değişiklik yapan tasarıyı Danışma Meclisi'nden geri alacağı pğrenildi. Danışma Meclisi Adalet KoTnisyonu'nda görüşüldükten sonra Milli Savunma, İçişleri ye Dışişleri Komisyonu gündemine galen tasan, topiantı ve gösteri yürüyüşleri hak ve hürriyetini yeni esaslara bağlıyor. Hükümetin tasarıyı geri alma gerekçeleri arasında: «Tasarının sert ve ağır hükümler içermesini» bulunduğu ilgili cevrelerce belirtiliyor ve Anayasa'yla bağlantısı üzerinde duruluyor. Bilindiği gibi Anayasa'nın 28. maddesi «Herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için kanunla sınırlanabilir» hükmünu ıcerıyor. Halen Danışma Meclisi MilII Savunma, İcişleri ve Dışiş Güneydoğu Projesi: 915 bin dekarda 2 ürün projesi uygulanacak Memur emeklileri Sümerbank taksitlerini üc ayda bir ödeyecek ANKARA (a.a.) Sümer bank Genel Müdürü Şükrü Akgüngör, memur emeklileri ile dul ve yetimlerine yapılan taksitle satışlarda üç ayda bir ödeme uygulamasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı. Sümerbank Genel Müdürü Akgüngör, yaptığı açıklamada, memur emeklileri, dul ve yetimlerinin üç ayda bir maaş aldıklannı hatırlatarak, Sümerbank'ın hizmeti yaygınlaştırma çabaları çerçeveslnde bu yenl uygulamaya geçildigini kay detti. CİCEK VERİYOR Polis Örgütünün 137. kuruluş yıldönümunü kutlama törenlerlnde istanbul içmde bir gos.e.. geç.d. d.zenlendı. Fotoğrafta panzerden bir ha.iıma çiçek uzatan polis görülüyor. (Fotograî: Ali ALAKUŞ) Polis örgütünün kurulusu kutlandı Haber Merkezi Polis örgü tünün 137. yılı törenlerle kut landı. Ankara'daki ilk tören, Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü başkanlığındaki Emni yet Heyetinin Anıtkabir'i ziya retiyle başladı. Görgülü Anıtkabir'e bir çelenk koydu ve bü yük önder Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bu lunuldu. Görgülü, Amtkabir özel defterine şunları yazdı: «Yüce Atatürk, Emniyet Teş kilatımn 137. kuruluş yıldönümünde en değerli armağan olan cumhurlyetin iç huzur ve güvenliğini sağlamakla gürevli bir teşkilatın mensupları olarak manevi huzurundayız. 11kelerinden, hiçbir sapma göstermcksizin daima senin yolun da yürüyen, bu yolda sapma eyleminde bulunanlarla amansız bir şekilde mücadele eden ve gerektiginde bu uğurda şehit vermekten çekinmeyen Türkiye Cumhuriyeti Polisi, san» minnet ve şiikranlarını sunar.» İSTANBUL'DA Edirnekapı Polis Şahitliği'nde yapılan ilk törene 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komu tanı Orgeneral Haydar Saltık, İstanbuı Valisi Nevzat Ayaz, 3. Kolordu ve Batı Garnizon Komutanı Korgeneral Fikret Oktay, İstanbul Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, İstan bul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı ve diğer yetkililer katıldı lar. Şehitlik'teki saygı duruşun dan sonra saat 10.45'te de Tak sim'de düzenlenen törende İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı anıt şeref defterine şunları yazdı: «Ariz Atam, 137. yıldönümün de bizlere verdiğiniz talimat gereğince görev ifa edilmiştir. Müsterih uyu.» Taksim'deki törende daha sonra tören kıtası denetlendl ve İstiklâl Marşı eşliğinde gön dere bayrak çeldlmesini takiben Polis Okulu öğrencileri, sporcular ve istanbul Toplum Polis Merasim Bölügünün katıldığı geçit töreni yapıldı. Halk geçitte polislere çiçek attı. Daha sonra polisler tarafından da izleyicilere çiçek atıldı. Polis Örgütünün 137. yılı nedeniyle gece de Spor ve Ser gi Sarayı'nda «Polis Gecesi» dü zenlendi. Bağtmsız belediyelerde calısan iscilerin sendikal hak!arı ödenmiyor İkinci Fen Lisesi İstanbul da acıiıyor ANKARA, (ANKA) Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, İkinci Fen Lisesinin 19821983 öğretim yılında İstanbui'da, «Atatürk Fen Lisesi» adıyla hiz mete sokulacağını açıkladı. Sağlam: «Amacımız yetenekli çocuklanmızı olanakları en iyi şekilde kullanarak, günumüzün eğitim ve öğretim program ve yöntemleriyle yetenekleri yönünde hazırlamak, böylece yurdumuzun ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki bilim ve fen adamlarımn yetişmesine kaynaklık ctmektir.» dedi. Hasan Sağlam, Fen Liselerinin, diger ortaöğretim kurunılarmda okutulan matematik ve t'en programlannın KÜnümüzün gerektirdiği yeniliğe kavuçturulması konusunda yapılan çalışmalara laboratuarhk görevini de üstlendiğini belirtti. • Denktas, De Cuellar'la görüsmesinden iyimser ayrıldı Çezaevinde İstiklâl AAarsı'na • kalkmayan sanıklar yargılanıyor Türkiye, "Camgöz,, dıssatımından vazgecti Evdeki hesap çarşıya tstanbul Haber Servisi Balıkçılarm ağlanna takılınca tekrar denize atılan köpek balığı •mahmuzlu camgöz», dışsatım ürünü olduktan sonva kıymete bindi. Ancak, dışsatımcılann çekişmesi sonucu «mahmuzlu camgöz»ler tekrar denizin dibini boyladı... 1981 yılında Fransa'ya 400 ton fileto köpek balığı satan Buzcan firmasınııi Ihracaat Müdürü Alpaslan Kuzucan, 387 bin dolarlık bu girişimleri üzerine en az 10 firmanın daha piyasaya katıldığını ve fiyat yükselterek köpekbahğı topladığını söyledi. Kilosu 15 liradan alınan camgözlerin fiyatını 45 liraya kadar yükselten uymadı kartılınca dörtte bir oranmda fire veren köpekbahğı etinbı lulosu ambalaj ve nakliye giderleri ile birlikte 500 lirava geldi.. Fransız ve Ingilizlerin «bahk niyeüne yedikleri, eti biraz agır ve yağlı camgözler, Istanbul'dakı buzhanelerde dışpiyasa fiyatlarının artmasını beklerken, açıkgöz» firmaların bekleme dikleri bir olay oldu.. Etinde binde 57 oranında cıva bulunan camgözler sıhrın al tında 20 25 derecede 20 günden fazla durunca amon yak kusmaya başladılar.. Fiyat yerine «zehir» kazanan fileto etler böylece dışsatım şanslannı yitirdiler.. Ve Tür kiye, Fransa'daki köpekbalığı filetosu piyasasından çe kilmek zorunda kaldı.. Bu arada olan, Rumelifeneri'ndeki balıkçılara oldu. Küosunu 45 liradan sattıkları köpekbalıklarının parasını alamadılar.. Balıkçılann kimisi bazı firmalarla mahkemelik oldu, kimisi zaran sineye çekti.. Piyasalanndaki en ucuz ete, Türkiye'deki bazı kimseler kazançlarını yükseltsin diye «zam» yapmayan Paris balık halindeki alıcüar yüzündeıı de Türkiye, «camgöz» seferberliğinden vazgeçmiş oldu.. Bol miktarda köpek balığı toplayan dışsatımcılar tarafından buzhanede bekletilen «mal» amonyak kusunca «zehir» oldu. Fransa'ya yapılacak dışsatım da suya düştü öteki firmalar, bahkların filetosunu çıkartıp buzhanelere koydular. Bundan sonra iş, kilosu 18 franktan (yaklaşık 420 lira) köpekbahklannı Paris'e göndermeye gelmişti ki, evdeki hesap çarşıya uymadı.. Filetosu çı Öngören: Basın özgürlüğii dar ve tehlikeli bir cemberin ieinde ANKARA, (ANKA) Çağdaş Gazeteciler Derneğinin dü zenlediği «Yerel Basın ve Eğitim» konulu seminer dün başla dı. Seminerde konuşan Dernek Başkanı Mahmut Tali Öngören yerel basının kendine özgü so run ve koşullarının, genel basından ayrı olmadığını bellrterek «Basın ve düşünce özgürlüğü yavaş yavaş dar ve tehll keli bir çember lclnde kalıyor» dedi. Türkiys'de Bosının son ekono mlk koşullarla birlikte tekelleş m«ye glttlğinl bunun ise tek yönlü kamuoyu oluşturulmasına yol açtığını vurgulayan Ön gören şöyle dedi. «Tekelleşme ile blrlikte basında çok seslllik de korunamaz hale gelmiştlr. Türkiye'nln Batı Demokrasisl gereklerinl uygulamaya calıştığını düşünürsek, fikir suçunu artık batı demokrasisi ka bul etmiyor, Türkiye'nin de bu aşamaya gelmesi gereklidir. De mokraslnln kuruluşunda basına önemll görevler düşecektir. DevletBasın llişklslnde basına lllşkln demokratik düzenlemeler gareklldlr. Basın dsmokra tlk bir ortamda görev yapmalı dır.» Seminerde Balıkesir Yenl Ha ber Gazetesi'nden Ekrem Balı bey, yerel basının tarihsel ge lişimi üzerinde dururken Aziz Demlrcloğlu'nun tebliginde de yereı basının sorunlarına deği nildi. Seminerde ayrıca, Siirt Son söz Gazetesi'nden Cumhur Kılıççıoğlu'nun yerel basın ve örgütlenme konusundakl tebll ği ve Trabzon İlerl Gazetesi'n den Ömer Güven'in yerel basın ve teknoloji konulu tebliği sunuidu. İstanbul Haber Servisi îstanbul Belediyesi tarafın dan denetlenen 324 otelden 9'unun kapatıldığı bildirildi. Turizm mevsimi nedeniyle îstanbul'da faaliyette bulunan ,otellerin kontrol edildiği belirtilen îstanbul Belediye Başkanlığı açıklamasında de netimlerin yaz boyu süreceği de yer aldı. Belediyece denetlenen otellerden 139'unun normal bulunduğu, 105'ine bazı kural dışı hareketlerinden doIayı bir defaya mahsus olmak üzere ihtar, 71 otele 45 bin 500 lira tutarında para, 9 otelde de 1 ile 4 gün arasın da kapama cezalan yerildiği açıklandı. İstanbui'da 9 otele kapama cezası veriidi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog