Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

11 NİSAN 1982 Cumhurıyet 11 kun yerlerinde, d) Itırızın mevsıminde turistik teslsler de. 10) Toplu ış sozleşmesi süresl içinde, grev ve lokavt yapılamdz. Mılli Savunma Bakanlığı'nca veja Içişleri Bakanlıg] Jandarnıa OeneJ Komutanlığınca doğrudan doğruya işletiierı Işyerlerı üe tum uretimı sılahlı kuvvetlerın Uıtıyacı Da tah.sıs eden ışyerlerınde ışçnerın ucret veya sair çalışma şartlarının, pıyasa daki benzerl işyerlerindekl ücret ve saır çaiışma şartlanna nazaran işçllerm ateyhinde oldu gu yetkılı ışçi sendikasının başvurması bzenne Yuksek Uakem Kurulunca tespıt edılmedıkçe bu işyerlerinde greve karar verile mez. Yukarıdald fıkrada sbz konusu ışyerlerınde uygulanan ücretlerin ve çaiışma şartlaruıın aynı şekıide içvercnln aleyhıode olduğu tespit edılmedikçe bu İşyerlerinde lokav ta karar verilemez» Tasaruun ertelemeye ilışkın hükümlen lse şoyie MADDE 21 Vangın, su oasfcım toprak veya çığ kayması veya depremlerın sebebiyet verdiğı ve genel hayatı £elce ağ ratan telaset hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu hallenn vuku bulduğu yerlere inhısar et tnek, ve bu hallerin devamı süresince yurürlukte kalmak üzere gerekli gbrduğü lşyerleri veya lşkollarında grev ve lokavtın yasak edildıgine daır karar aJabilir 2 Sıkıybnetlm uygulandığı bolgeler de Sıkıydnetim Kornutanlığı grev ve lokavt jetkılerlnin kullanılmasıru, süreli veya süre sız oUralc yasaklayabillr veya izne bağlayabılır J (a) uygulanmasına karar verllmış veya başlamış olan kanum bir grev veyi (Baştarafı 1. Sayfada) Cirev yasağının stnırlan gesiişliyor lokavt, memleket sağlığım veya mıl h guvenlığı bozuo u nıtellkte ıse Bakan lar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev veya lo kavtı bır kararname ıle 30 gün süre lle er teleyebılır. Erteleme süresı, kararnarnenın yayım tarihınden 2 gun sonra başlar Ba kanlar Kurulu erteleme karannı her seferın de 3u günü geçmemek Uzere uzatabıllr. B J takdlrde, kararnamenln yürürlüge gırış tan hı yajırru tanhıdır Erteleme karaıı ıle bır lıkte uyuşmazlık ıçln bır resmı arabulucj gorevlendınlır (b) Bakanlar Kurutunun erteleme KU rarlarına karşı açılacak vptal davalarınaa Damştay 15 gün ıçınde karar vereoıllr (c) Ertelamenın (bır hafta) Jo gunu aş maması halinde, çağırıjı yapan taral, uyuş mazlığın hallı ıçın kanuni hakeme ba$vu rabıleceğı gıbı ertelemenın 90 gunü a^ma ması halmde Çalışma Bakanlığıda uyuşmaz lıgın çozumü ıçın Yuksek Hakem Kuruluna büvvurur Yuksek Hakem Kurulurid, başvu rudan ltıbaren grev ve lokavt yapılamaz Hakem Kurulu karan toplu iş sozleşmet.1 hükmündedır (ü) Erteleme süresl ıçınde aynı uyuş mazlık ıçın grev ve lokavt yasağı eşıt ola rak uygulanır. Grev oylaması konusunda «grev ılanınuı yapıldığı tarıhte işyerinde çalışan (şçilerın yandan fazlası» uoşulunu getiren ta sanda şöyle denlliyor MADDE 2i ı Kanuni blr grevın blr lşyerinde uygulanabllmesl Içın oylama yapılmasını o ışyerınde çalışan ışçılerin 1/3' ü, grev kararımn işyerinde ılan edılmesınden başlayarak 6 ışgunu ıçmde vazılı olarak Isterse o lşyerınde grev oylaması yapılır Grev oylaması talebı mahallin en büyüK mülkıye amirllğine yapılır. Grev oylamasmda, grev Hanının yapıldı ğı tarıhte ışvermde çalışan işçııerln yan dan fazlası grevın uygulanmamasına karar verırse o ışyennde grev ujgulanamaz Grev oyUması bu kunuaakı talebın japılmasın dan başlayarak e işgünü ıçınde ve ışyerin de, ış saatlen dışında en buyuk mulkıyetı «umrının tsspıt edeceğı gun ve zamanaa ve onun veya gorevlendıreceğı memurun gozetiml altında, gizlı oy açık casnıf esası rid gore yapılır Grev oylamasının sonucu dort nusha o larak duzenlenecek bır tutanakta belırtılır £u tutanagın bır nushası ışvaren, bır nus hası grev karan vermış olan ışçi sendıka sına, bır nushdsı Bolge Çalışma Mudürlü guiıe gonderılır, 4 nüsnası da mahallin en buyuk mulkıye amirlığınde saklanır 2 Oylamalara ıtırazlar oylama gu nunden ba^laydrak uç ış gunü ıçınde ış davalanna bakan mahalli mahkemeye japı lır Ve üç lşgunu içinde kssın olarak kara ra baglamr i Grev oylaması sonucunda lşçılet grevın uvgulanmam<is.ına karar verırlerse uyuşmazlıkta taraf olan Sşçı senuıkası, oj lama sonucunun kesınleşmeslnden itıbaren 15 gün ıçınde anlaşmaz veya kanuni hakame başvurmazsa yetkl belgesının nükmıl kalmaz. 4 îşletme sbzleşmesı yapılmasına ılişkm uyuşmazlıkta grev oylaması talebı Işletmenm herbir ışyermın bulunduğu ma hallın en buyuk mulkıye amırlığine yapılır ve lşlemler bu makamca yurütülur Şu ka dar ki grev ojlamasının kesınleşen sonuçıa rı tuzel kışının merkezınin bulunduğu mahallin en buyuk mulkiye amirlığınde topla nır ve toplu sonuç orada belirienır. Tasarmın 23 maddssınde grev ve lokavt'ın başlamasına ilışkın hukümler yer alıyor Maddede aynen şöyle denlliyor. vlADDE 'İA 1 Kanuni grev ve lo kavta karar verme yetkısını kazanan tara tın, bu yetkımn kazaruldıgı gunden ıtibaren 6 ış gunu ıçınde grev veya lokavt kararını Karşı tarafa teblığ edılmek uzere notere tevdl etmesi kararın bırer örneğlnı de kap samına giren ışyerlâiınln baglı bulunduğu Bolge Çalışma Mudürluklerıne gonderme sı gerekir Karşı tarafa teblığ edılmek uzere suıe sı ıçuıde notsre tevdı edılmeyen grev ve lo kavt kararUrı uygulanamaz 2 Grev ve lokavt karan, karşı tara la teblığınden itıbaren 60 gun ıçmde ve karşı tarafa noter yolujla en az 12 ışgünu once blldirilecek tarihte uygulamaya Kona bılır Bıldırılen gunde başlaiîiayan grev ve lo kavt hakkı duşer Suıesı ıçınde grev veya lokavt kararlarından hıçbırı uygulamaya konuımamışsa, yetkı belgesının hukmu kal maz Grev oylaması yapılan hallerde ou benddesı süre. oylamanın sonucunun kesın leşmesmden sonra ışlemeye başlar Grev ve lokavtın geçıcı olarak yasaklandığı veya ertelend.ğl hallerde jasağın veya erteleme nın kalkmasından itıbaren yenıden bu bend dekl surelere uymak gerekir 3 Grev veya lokavt karan karşı tarafa tebllğlnden itibaren Uç iş günü içinde kararın kapsamına giren işyerlerinde ısvsren tarafından uygun şekllde ılan edillr. Işverenın bu yükümlulüğü yerine getirmemesı halmde ışçi sendikasının talebi uzerıne ılan, en kısa zamanda Bölge Çalışma Mudurluğunce sağlanır 4 îşletme sözleşmesinc ilişkln uyuş mazlıklarda, ışletmeye dahil tüm lşyerleri grev ve lokavt açısından da tek lşyeri sayılır » EVETHAYIR (Baştarafı 2 sayfada) bır onun bunun isteğine gore degıştnılmez Polltlka yapacak kimseler Anayasa'yı kendilerıne uydurmaya çalışacaklanna, kendılerini Anayasa'ya uydurmahdırlar Uyduramıyorlarsa polltıka aışında blr iş aramalıdırlar Bu konu bu kadar açiKtır. Hep yazıyorum, hep yazacağım, Anayasa arayışlarına son vermeli, 1961 Anayasa'sının bır 'hukuk anıtı' olduğu blr kesln lnanç olduguna gbre, kendımlzi o Anayasa çızgısı içinde yaşamak, çaüşmakla gorevli saymalıyız. O olmadı değıştlr, bu olmadı değlştlr kafasım değlştırmell. Anayasa'yı değıl .. OKTAY AKBAL Haig'in însara Hcıkiorı (Baştarafı 1. Sayfada) darl uygulayıp uygulamadığmı sordu Abroms bu soruya yanıtında şunları soyledl «Haıg ve Amaıikalılarm çoğuna Turkiye ıle Polonya ara«ında bir karşılaştırma yapmak tuhaf geliyor. Çunkü bizce yeteri kadar açık olan gerçek şu Turkiye'dekl olayda başkaları değil, yalnızcg Turkler dahil olmuştur Turk generallerln kararı, Turk genorallori taafından verllmlstlr. Halbukl Polonya'da Sovyatlcr'ln baskısıyla almmıştır Bu kanımızca onemlı blr farklılıktır Bır ıkincl farklıiık da şu Po lonya'da ordu mudchais ettlğin de blz iki yıldır Polonya halkının buyuk bir çoğunlukla destekledığı daha açık daha ozgur bir topluma doğru buyuk demokratlk gelışmeler yaşonmaktaydı Ordu bu gelişmeyi durdurmak amacıyla mudahale ettl. Turkiye'ye baktığımızda Isa şunu goruyoruz. Toplum demokrasıye doğru degıl, bir koo sa doğru yoneimektoydi. Teıörızm vahşı blr boyuta varmıştı, ekonoml çokmek uzereydl. Ordunun yönetime el koyması Için bir tur kefalet verildiğl soylonebllir. Bir cok klşl bu soylediklerlme katılacaktır. Sonuçta, Turkiye'dekl yaban cıların isteğl uzerffle ve halkın isteklerlne karşı olarak demokratik gellşmeleri durdurmak amacıyla yapılan birşey değıl' dir. Tam aksıne Turk tophımunun yok oluşunun onune geçmek amacıyla Turkler tarafından yapılan bır harekettir. Halkın desteğl lle yapıimıstır. Bugünlerde bahsettiğım goruşun değisip değismodlğlnı konu alan blr tartısma olduğunu blllyorum Ancok kanımca halkın guçlu destegı halâ surmektedlr » Abrams, Reaaan yonetımının Insan hokları sıyase'ını oçıkı larken de, çeşıtlı ulkelerde insan haklarınr lyıleştırmek icın diplomatik yöntemler kullandıklarını ve bu glnşlmlerlnl kamuoyuna yansıtmadıklarını blldlrdl. TÜRKIYE HALK BANKASI 31ARALIK1981BİLANÇOSU TÜRK LİRASI 31 12 1981 ÖOENMEMİ$ SERMAYE KASA T C . MERKEZ BANKASI Scrhest Bloke S432 7M295 2S 3 784 927079 31 10 420 029 521 7S 1200IJ^00.. 4043111203.34 9.217.651.374 56 SERMAYE YEDEK AKCELER Kanuni Ycdck Ak(<ler OlaianOtlu Ycdek Akçtltr KARSILIKLAR TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLERİMİZ 15 574 835 642 97 59 504 401 485 32 •*' p TÜRK LİRASI 31 12 1981 5 00000000028OIOI 516 25 I 009 044 89X72 1289 146409 97 11 687 457 74 KANUNİ KARŞ1LIKLAR KASASI MunzamKardltklarMukBbılıKıymetlO 139 922 421 75 Dıfter Kanum Kır*ılıkltr K t u ı ı 2S0 107 100 BANKALAR •• ' " TAHVlLtER VE HİSSE SENETLER. ««jîne P\ttmin Bonoıu 1 Î I 2 7S9 725* Tıurruf Bonoıu 261 940 Tıhvıller 3.892 444 900.SENETLER CÜZDANI AVANSLAR BORÇLU CARt HESAPLAR. MESLEKİ KREDİLER Stnaıkır, Esnaf ve Esnaf Kef Koop Kr. Santyı Krcdılcn Fon Kredılerı İŞTİRAKLERİMİZ BankaUr Kanunu M 48 f ! TAAHHÜTLERİMİZ < 777 588 29S 72 3 40S446.S6S.iMEVDUAT Pazaroyun çözümleri Tersı yuzu başka sözcükler 1. 3. S. 4. 5 6 7. 8. KALYA KIYAK KIZAK KELEM KALAS KAMUS KAVAS KALAY 1.744 4M.364 39 3.916 064.137 42 8 177 786 241 53 62.926 910 997 82 2I484 5O9 698 59 19 866 6*6 194 68 21 575 715 104 55 »5 00085 000 2IIO6S08I296 Rnntı Mevduat Tıcarı Mevduol Ta»arruf Mevd Bııtkalar Mevd DıfcrMcvduat VADESİZ VAPELİ 5 685 804 107 31 6 860 495 911 28 14 705 207 342 96 275 939 623 29 9 637 324 330 25 18 984 203 838 91 3 2I9 0O9I13O9 99 778 008 01 36 639 190 22 TOPLAM 12 546 300 018 59 14 981 146 966 25 28 621 528 169 16 32I90O9 133O9 136 417 198 23 ÖDEME EMtRLERİ TALEP OLUNMAM1Ş DEÖERLER MUHTELİF ALACAKLILAR DİGER PASİFLER 270 560 47601 67 456 75 28 837 997 376 49 1I447 6O9 2O3 73 5 176 066 233 85 TOPLAM Okur Oyun B =s 5 D « 4 E = 6 3539 74 14 1 5 6 2 4773 2 6 18 8 6 1. 2. 3 4. 5. 6 7. 8. 9. lü ÎBRAHİM BURHANETTIN MTJZAFFER ABDULLAH ISKENDEB ERCÜMENT Ö2DEMIR CELALETTÎN İSMAIL GULTEKİN SABİT DEÖERLER Taşınırlar (152 500 000 )TL sına sıgortalıdır Ta»ınmazlar (1 1I7 82OOOO )TL sına ııyortalıdır MUHTELİF BORÇLULAR ' 1 032 534 283 27 9 098 653 436 72 120 633 683.15 127 It2 371 942 85 I9O7O8 524.I46 81 KÂR DİÛER AKTİFLER KURULUS GİDERLERİ OEÇEN YILDAN DEVREDEN ZARAR TOPLAM NAZIM HESAPLAR 127 112 371 942 85 NAZIM HESAPLAR Cırolarımız T C Merkez Bankasına I8 555 7I6 427 2O 4800 000Dıger 9 198 697 853 70 Kcftlellcnmız 162 749 309 865 91 Dıjcr Nazım Hctaplar Adı ne? 190 708 524 146 81 1I7 82O896O89 66 317 820 896 089 66 31ARAUK1981 KÂR ZARAR HESABI Borç TÜRK LtRASI 31 12 1981 Harf seç Kırk yaş, gençlığln yaşlüığı; elh yaş, yaşlı'ığın gençlığıdır. Alacak TÜRK LİRASI 31 12 1981 ALACAKLI HESAPLAR 16 635 605 747 06 ALINAN FAtZ VE KOMtSYONLAR TAHVİL VE HtSSE SENETLERt GELtRLERl 1 287 668 019 55 1031 991 600 78 BANKAC1L1K HlZMETLERt GELİRLERİ 1 168 528 953 23 KAMBİYO GELlRLERt İŞTİRAKLERİMİZ GELlRLERt 440 342.350 20 ÇFŞ'TLİ GELİRLER Orümcekler Arılar Sız de bocek toplamışsanız, bılirsinız; orümcekler 8, arılar ıse 6 ayaklıdır. Kavanozda sırf an olsaydı yanı 8 tane an, o zaman S x 8 = 48 ayak olması gerekırdl. Yanı problemde veıılen sayıaan 6 eksık. Arılardan bııınin yerine bır orumcek koyduğumuzu farzedelım o zamdn ayak sayısı 2 artacaktır Üç arınm yerıne 3 orumcels koyarsak, 54 ayağı bulmuş oluruz. Demek kı kavanozda 5 a n ıle 3 orumcek varmış. 5 X 6 = 30 3 X 8 = 24 30 + 24 = 54 Bu problemi başka bır yontemle de çozebılırız Kavanozda sırf orumcek bulunduğunu farzedelım. O z*man, 8 X 8 = 64 ayak olması gerekırdl Yanı problemde verılenden 10 fasla Şımdi de bır orumcek çıkarıp, yerine bır a n koyalım; boylece ayak sayısınj 2 eksıltmış oluruz Beş orüraceıc çıkarır ve 5 a n eklersek, 10 ayak eksılmış olacak ve ayak sayısı 54'e mecektır. BORÇLU HESAPLAR PERSONEL GlDERLERt YASAL Y Ü K Ü M L Ü L Ü K VE AİDATLAR VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR KAMBİYO ZARARLAR1 AMORTİSMAN VE KARŞILIKLAR DİCER GİDER VE ZARARLAR KAR 3 156 234 10144 639 194 252 69 9427613511 12 285 691 890 30 98 507 753 23 I 780 828 928 19 5 I76O66 233 85 TOPLAM 20 564.136 670 82 TOPLAM 2O564I36.670 82 (MilynTL) (MltynTD (MilyarTL) KÂR V$R H 1980 1981 TOPLAM H Wm TOPLAM MEVDUAT H i R B KREDİLER 1980 1981 1980 1981 GERCEĞI riALK BANKASI ISTE Çoraplar eldivenler Üç tek çorap almak yeterlidır, çunkü ıkı tanesı muhak. kak aynı renkten olacaktır. Ama eldıvenlerde durum farkudır Çunku bunlar tarklı renklerde olmakla kalmıyorlar, bır de sa? ve sol el ıçın olmak uzere ayrıca ıkıye ayrılıyorlar. Bu durumda 21 eldıven çıkarmak gerekir. Daha az ahnırsa, orneğın 20 tane, o zaman hep. sınin de sol el içın olması mumkündur (on tane kahveren» gı, on tane sıyah).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog