Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTtNOĞLU Ulusal Sanayi Ilglyle aranan rtltap yajrcna tıazırlayan: Prot lahun VtîCEL BDERÎ I Ü LIRA O İSTEME AIJKKSI: rürttocapı Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20721 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 11 Nisan 1982 Pazar ErbU TUŞALP ANKARA Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasağı tasansında yasak sınırlan genişletiliyor. Önümüzdeki günlerde MGK' 09 ele alınması bekJenen tasanda «kamu hlz metlerl olarak yürütülen temizlik işlerl lle kömür, petrol üretim ve dağıtım işlerinde, bankacılık işkolunda ve turizm mevsiminde turistik tesisîerde» grev ve lokavt yasaklanıyor. Tasarıda, uyuşmazlık tutanağmın almmasından sonra 6 işgünü içmde grev karan alınmaması durumunda, yetki belgesinln hükümsüz sayılacağı belirtillyor. Aynca, grev oylamasında, grev ılanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışanlann yansından fazlasmın oyunun sonuca etklll olmasını öngoren bir madde yer alıyor. Tasarıya göre, grev ertelemelerinln 90 günü aşması halinde Çalışma Bakanlığı uyusmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilecek. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasa tasansmda dördüncü bölümde yer alan maddelerde yasal grev ve lokavt karan şoy le tanımlanıyor: «Bir veya birçok işyerinde veya bir Isletmede, bu yeriere ilişkin uyuşmazlığın çözülemediğini belirten tutanağın, alınmasıııdan Hibaren 6 işgünü geçmedikçe grev ve lokavt karan alınamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra kanunl grev karan 6 işgünü içinde uyuşmazlığın tarafı işçi sendikasınca alınabilir. Bu süre içinde uyuşmazlığın ta> rafı işveren sendikası veya işveren de kanunl lokavt karan alabilir. Grev ve lokavt yasak olduğu hallerde taraflardan herblri belirtilen süre içinde kanuni hakeme başvu rabilir. öngörülen süre İçinde grev veya lokavt kararının hiçbirl alınmaz veya kanunl hakeme başvurulmaz ise yetki belgesinin hükmü kalmaz.» Tasannm 20. maddesinde belirtilen grev ve lokavt yasağı ıse aynen şöyle: MADDE 20 1) savaş halinde, 2) Genel veya kısmi seferberlikte, 3) Ilaç imal eden ışyerieri hanç olmak HIZIR FelsejJe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Iira ADRESt: TBıkoeatı Cad. 39/41 O^ilofcta İSTANBÜL Grev yasağmm sınırları genişliyor Danıstay'da açılacak grev erteleme davası 15 günde sonuçlanacak Temizlik, kömiir, petrol üretim dağıtım işlerinde, bankacılık işkolunda ve turizm mevsiminde turistik tesisîerde grev ve lokavt yasaklamyor. Grev oylamasuıda, oylama sırasında çahşan işçilerin yansmdan fazlasmın oyu sonuca etkili olacak. Grev ertelemesinin 90 günü aşması halînde Çalışma Bakanlığı Yüksek Hakem Kurulu'na başvurabilecek. üzere hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanssr, eczane, aşı ve senım imal eden müesseseler gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde: Mezarlıklarda, cenaze tekfin ve defin işlerinde, kamu hizmeti olarak yürütü len temizlik işlerinde, 4) Can ve mal kurtanna işlerinde, 5) Su, kömür, elektrik ve havagazı Ure timl ve dağıtımı işlerl ile petrol, tabii gaz arama, üretim ve dagıtım işlerinde, 6) Başladığı yolculuğu bitirmemlş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında, 7 Banka ve Noterlik hizmetlerinde, 8) Eğitim ve öğretim kurumlan ile kamu araştırma kurumlannda vo çocuk ba(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) YOK'ün karan: Serbest hekimlik stajı Yüksek Oğretim Kurulu'nun bu karan uyarınca Tıp Faküliesi altmcı smıfmdaki bir öğrenci özel muayenehanelerde staj yapabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yüksek Oğretim Kurulu yenl bir karar alarak, Tıp Fakultelerınde eğıtım ve oğretim planı ile ılgılı ilkeleri belırledı. Bu karar ile «Serbest hakimlik Stajı» gelırıldı YetkUıler, serbest hekimlik stapnın Tıp Fakültesı altıncı sınıfındakı bir oğrencının, ozel muayenehanelerde staı yapabıleceğı arılamına geldığını behrttıler. YÖK'ün 23 Mart 1982 tarıh ve 82/79 sayılı kararında, 6 yıllık tıp öğretimi sırasında görülscek dersler ve saatlerl belırlenerek, bu ders soatlerının ancak yüzde 20 oranında artınlabıleceğl ıfade edıldı Saptanan derslerln dışında ve tercıhen hafianın bir günunu ayırmak suretıyle, eğıtımoğ retım süresınce, Ataturk İlkeleri ve ınkılap tarıhl, Turk dılı. yabancı dıl dersleri ile beden eğıtımı ve guzel sanatlar dollarından birının ders olarak ve rılmesı zorunlu kılındı. Tıp Fakültelerinde «Tıp doktorluğu» ve «Temel tıp bilimlerinde Lisans» olmak uzere ıkı değışık amaca yönelik eğitim ve öğretim yapılacağt kaydedilen kararda, tıp doktorluğu eğı tımınm 3 donemde uygulanacağı belırtıldı. Bu uç donem şoyle sıralanıyor: «a) Temel tıp bilimlerınde önlisans donemi (1 ve 2'ncı yıl lor) (Bu donemdeki derslerin tumunun sınavlarını başaranlora, temel tıp bilimlerinde on lisans diploması verilir) b) Klinik bilimlerinde yüksek lisans donemi (3, 4 ve 5'ncı yıllar) bu donemdeki derslerin sınavlarının tumunu başarı ile tamamlayanlara klinik bilimlerinde yüksek lisans diploması verilir ve kendileri 6'ncı yılda aile hekimi adayı sayılır.» YOK, Tıp Fakültelenndekl altıncı yılı aıle hekımlığı donemi olarak belırledi. Bu donema ılışkm bılgıler, kararda şoy le ozetlendı«Aile hekimliği döneminde yer alan kırsal hekimlik çoiışmaları, çocuk soğlığı ve hastalıkları. iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum ile holk scğlığı anabiüm dallarınm ışbirliği ve dekaniığın koordınatorluğu ile yurutulur. Aıle hekıml.ği adayları bu dcnemin kapsadığı seçmelı dılimi, donem yoneticıslnin onayını alorak, bır laboraluvar calışmasın da, serbest hekimlik stajında veya yukarıdaki dılimlerin herhangi birisinde veya bunlara bağlı dalların birinde secebilırler. Aile hekimliği dönemlni başa (Arkası 9. Sayfada) Ecevit gözaStır ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Kapatılan CHP' nın eskı Genel Başkanı Bulent Ecevit dün Ankara'da gozaltma alındı. Ecevıt, dun sabah saat 10. lü'da Oran Sitesmdekı evıne geıen Ankara Eranıyet Mudürlüğü 1. Şube Mü durü Azmı Derin tarafından Ordu Dıl ve İstihbarat okuluna goturuldü. Ecevit'in Norveç'te yayınlanan bır gazeteye demeç verdigı gerekçesıyle gozaltma alındığı sanıhyor. MGK'nm 52 numaralı bıldırısi ile TCK'nın 140. maddesine muhalefet suçundan gozaltma alınan Ecevit'in Asken Savcı tarafmdan ıfadesi alındı. TCK' (Arkası 9. Sayfada) 5 YILA DEK HAP1S Ecevit'in yargılanması beklenen TCK'nın 140. maddesi, 5 yıldan daha ağır olmamak üzere ağır hapis cezasını öngörüyor. Ecevit, 29 nisan tarihinde do bir başka davadan Ankara'da mahkeme önüne çıkarılacak. Turan Güneş, çarsamba gtinü lstanbuTda topraga verilecek Haber Merkezl Öncekı gun gemiyle Istanbul'dan Izmir'e gıderken geçırdlğı bir kalp krızl sonucu ölen eskı Dışişleri Bakanlarından Prol. Turan Güneş, çarsamba günu Istanbul'da toprağa verilecek. Olümu büyük üzuntü yaratan Güneş'In cenazesı dün îzmır'e geldi. Ttlrk pohtıka yaşamımn sevilen simalanndan olan Güneş'ın cenazesi bugün Ankara ya gonderilccek. Güneş için SBP'do yarın bir tören düzen lenecek. Donızcihk Bankası'nın tzmir yolcu gemisi ile îstanbul'dan tzmir'e gelırken Marmara Adası açıklannda ani bir kalp krizi geçırprek vaşamını yıtiron Turan Güneş'in cenazesi dün sabah saat 10.20'de tzmır Alsancak limanına geldi. Limanda toplanan kalabalık arasmda Danışma Meclisi üyesi Dündar Soyer, TUre Tunçbay. eski parlamenterlerden Şeref Bakşık, Mahmut Türkmenoglu, Mustafa Ok ve çok sayıda tzmir'lı vardı. Vapurun rıhtıma yanaşmasıyla birlikte Turan Güneş' ın akrabaları ve yakınları yukarı çıkarak Nermin Güneş'e tazıyetlerini bildirdiler. Saat 11.00'de ıse Turan Güneş'in cenazesı bavrağa sarılı olarak bir sedye ile gemiden indirîldı. B^r süre gelenlerce eller üzerınde taşman cenaze özel bir ambulansa konularak SSK Tepeeık Hastanesı morguna kaldınldı Cenaze daha sonra Belediye Protokol Mudurlügü'nun gırışımı ile Eşrefpaşa Belediye Hastanesı'ne kaldınldı. Yetkılıler cenazenin bu sabah saat 07.00'ye değtn burada korunaeağını soylediler Turan Güneş'in cenazesi bu sabah uçakla Ankara'ya gönderılecek. Guneş içm yannı SBP'de bır toren duzenlenecek. Daha sonra aynı gün Istanbul'a gonderılecek. Güneş çarsamba gunü oğleyin Şişli Camiinden kaldınlarak Zmcırlıkuyu mezar lığmcla toprağa verilecek. TURKMEN, EŞİNE TELGRAF GÖNDERDÎ öte yandan Dışişleri Bakanı îlter Türkmen de, Turan Güneş'in eşi Nermm Güneş'e bır başsağlığı mesajı gönderdi. Turkmen, mesajında, «Muhterem eşlnizin ani vefatını derin bir keder ile öğrendim. Acı nızı içten paylaşır, kendi adınıa ve Dışişleri camiası adma taziyetlerimizi sunar, Allahtan sabır dileriz» dedı. Gtinay ve Ateş tutuklanacak • ORDU ESKI MILLETVEKILLERI DÜN SABAHA KARŞ1 ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDILAR. GÜNAY VE ATEŞ'İN ERZİNCAN'A GONDE RtLECEĞİ BİLDİRİLDI. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Feshedilen CHP' nin Ordu eski Milletvekillerinden Ertuğrul Gunay ve Temel Ateş, dun sabaha kar şı 01.00 dolaylarında Ankara Emniyet Mudürlüğünce go!5altına alındılar. Günay ve Ateş hakkında Erzincan Askeri Savcılığı'nm istemı üzerine F3tsa Sulh Ceza Mahkemesince gıyabi tutuklama karan verilmişti. Fatsa'da meydana gelen bazı olaylara kamştıklan savıyla verilen gıyabi tutuklama kararının vicahiyo çevrıîmesi için Gunay ve Ateş'in Frzincan'a gönderileceH büdirildi. Günav ve Ate^'in. Ankara Sikıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde, Fatsa'da bazı yasa dışı örgütlere yardım yaptıkları iddiasıyla yargılanmaları sırasında haklannda tahliye karan verilmfşti. Kani Güngör'ü vuran Ermeni teröristin eşgali belirlendi Haber Merkezi Ottawa'da perşembe gunu sılahh saldırı sonucu vurulan Ticaret Müşa virı Kani Güngor'ün sağlık durumunun iyı olduğu bıldırilir ken, saldırganların eşgali belır lendı. Polıse gore saldırgan 25 yaş larında, esmer, kısa boylu ve bıyıklı bır erkek. Yine polism beHrlemesme gore saldırgan dıplomatımızın garajına gelerek bir saat kadar bekledi ve dikkati çekmemek için ara sı tı çekmemek içm ara sı ra arabasmı çalıştırdı Ermeni abasmı çalıştırdı Ermeni terönst Güngör'ü vurduktan sonra 1977 model Chyrsler Sta tıon tipi otomobiliyle olay ye rmden kaçtı. Ote yandan Güngbr'un duru mu ıyıye gıdiyor. a.a.'ya gore Kanadalı hastane doktorları Gungor'un beynmde ve kalbın de herhangı bır tahrıbat gbrul nıedığinı ve yaşam şansınıa yüksek olduğunu soylediler. Dışişleri Eaıcanlığı Enlormas yon Daıresl Başkanlığı yetkılıGungor'un leri Kani Güngor un sağlık du rumundakı son gelışmeler hak rumundakı son gelışmeler hak kında şunlan soylediler: «Ottawa Büvükelçiliğimizden son aldığımız bilgilere göre, hayati tehlikeler atlatılmış s.ayılabilir. Kani Güngör, melekelere sahip olup, konuşulanlan duyup anlamakta ve etra fındakileri tanunaktadır. Gırtlağına îakılan oksijen borusu nedeniyle, gözleriyle cevaplandırmaktadır. Tansiyon, kan deveranı, nefes alma gibi faaliyetleri istikrarll bir safhaya gir miş buhınmaktadır. mış bulunmaktadır. (Arkası 9. Sayfada) J ERTUĞRUL GÜNAY 408 bin kisinin katılacağı Üniversite giriş sınavı yarın ANKARA (Cumhuriyet BüVKARA Biirosu) Üniversite seçme ve yerleştirme sınavîarının ilk basamağı olan seçme sı navları (ÜSS) yarın 45 il merkezi ile Lefkoşe'de yapılacak. Seçme sınavına 408 bin 568 aday katılacak. Sınav saat 09 30'da başlayacak ve tek oturumda uygulanacak. ÜSYM yetkililerinden edi nilen bilgiye göre, ÜSS'ye ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı. mamlandı. Basım igleı islemleri tamamlanan 435 bin soru kitapçığı ve öbür belgeleri içeren paketlerln mühürleri yarın smav salonlannda adayların önünde açılacak 419 binadaki 12 bin 823 salonda y^pılacak sjnavlarda, 42.bin kişi görev yapacak. Seçme sınavına katılan adaylardan bir bölümü 28 haziran'da yapılacak ikinci basamak yerleştirme sınavına katılabilecek. Adayların sınava katılabllmeleri için ÜSYS kimlik kartını, ÜSSsınava girlş belgesini ve özel kimlik bel gesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayın yanıt kâğıtlarınm değerlendirmeye girmesl İçin adayın sınav kurallarma uy ması, kopya almaya ya da vermeye kalkışmaması, yanıt kağıtlarına başvurma numarasını dogru olarak (Arkası 9. Sayfada) Haig'in İnsan Haklan Danışmanı: TEMEL ATEŞ UNÜIULMAZ FOUliKACl Onceki gün hayata gözlerini yuman Prof. Turan Güneş, Türk politikasınm en renkli şahsiyetlerindendi. Demokrat Parti ile 3954'de başlayan siyaset lıayatı Hürriyet Partisi'nde sürdü. CHP'de noktalandı. Kıbrıs Barış Harekâh döneminde Dışişleri Bakanı olan Güneş, tdare Hukuku alanında otorite olarak kabul edUirdi. Günes için ne dediler? Bülent Ecevit: «Profesör Doktor Turan Güneş'in ölümünden derm acı duydum. O kadar hayat dolu bir insanın ölümünu kabullenmek çok zor oluyor. Profesör Doktor Turan Güneş'in ülkemizde demokrasinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Kıbrıs banş harekâtı dönemine raslayan Dışışleri Bakanlığı görevinde göstermiş olduğu başan şukran ile anılacak değerdedir. Azız arkadaşıma Allahtan rahmet. değerli ailesine ve yakınlanna bassağlığı dilerim • Türkiye'de generallere destek sürüyor ANKARA .(Cumhuriyet Bürosu) Amerika Bırleşik Devletlerı Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in İnsan haklarından sorumlu yardımcısı Elliott Abroms Türkiye'de halkırt generallere desteğinln güclü bır şekilds sürdüğünü belırttl. Abrams, Turklye fle Polonya'nın hıçbir zaman bir tutulamayacağını söyledi. Bundan bır süre önce Avrupa'doki bazı başkentlerl zlyaret edsn Abrams, gezlsinin sonunda Londra'da bır basın toplantısı düzenleyerek izlenlm lerini anlattı ve Reagan yönetıminfn insan haklan siyasetini açıkladı. Bu sırada bir gazetecl, Abrams'a Reagan yöne timinin Polonya"dakl askeri yö netim İle Türklye'dflkl askeri yonetlme bakışmda cifte stan(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) ÎKTİS SATCIUÜl .HfiFTftSI BAYKARA: Büyüme dönemine 1984 sonunda girebiliriz. Ekonomi Servisi 7. îktisatçılar Haftası'nın son gününde, «Bunalımdan Buyümeye Geçişte Föneticl Kadroların Rolü» konulu oturumun açış konuşmasını yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara, «enflasyonla miicadele öncelliğinin uy. gulama sınırları, hiçbir zaman orta sınıf vatandaşm yaşam şartlarını zorlar bir noktaya kadar genişletilme melidir,» dedi. Baykara. normal büyü(Arkası 7. Sayfada) AET, ithalatı yasakladı lngiliz ablukası yarın baslıyor Dış Haberler Servisl îngiltere'nin Falkland ada lannı ablukası yann başlarken, AET ülkelerinln Ar jantln'den ithalatı yasakla dıkları açıklandı. AET'ye üye 10 ülkenin daimi temsilcüerince dün Brüksel'de alman karar, In piltere'yi memnun ettl. Topluluk daha önce Arjantln'e silah satışını durdurmustu. Gözlemcller, bu karardan Arjantln'in büyük ölçüde etkilenecegini belirtl yorlar. Geçen yıl AET ülke leri Arjantln'den 4 milyar dolarlık ithalat yapmışlardı. îngiliz donanması buna(Arkası 9 Sayfodo) «KOLÜ1 UĞUR MUMCU Turan Hoca... Süleyman Demirel: «Allah rahmet eylesın. Ke derli ailesine taziyetlerimi sunuyorum • (Arkası 9. Sayfada) însan, Turan Güneş gibilerinln ölümüne pek inanamıyor. Böylesine neşeli, hayat dolu, esprı ve kahkaha fırtınası bir politikacının, aramızdan ansızın aynlması, onceki akşam hepimizi derin acılara sürükledi. «Turan Hoca öldü» dedlkleri za(Arkası Sa. 9.. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog