Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Menemen Otayı ve Kubîlay 3. Bası Ederi: 125 TL. Kubilay'ın arkadaşı Öğretmen Kemal Üstün anlatıyor. İstetne Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 JŞağaloğlu İstanbul. Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20720 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 10 Nisan 1982 Cumarfesi Güngör'ün sağlık durumunun kişı, Türkiye'nin Ottawa Bü yükelçiliği Ticaret Müşaviri Kâni Güngör'e ASALA üyelennden birinin saldırdığını söyledi. Aynı kişi, Kanada hükümetinin bu olaydan do layı Kanada'daki Ermenüere baskı uygulaması halinde misillemede bulunacagı teh didinde de bulundu. Perşembe sabahı evinden işine gitmek üzere garaja in diği sırada silahlı saldırıya uğrayan Kâni Güngör'ün sağlık durumunda düzelme görüldüğü, ancak durumunun henüz ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Ottawa Büyükelçiliğimizden gelen bilgilere göre, Kâni Güngör saldırıda iki kur şun yarası aldı. Bunlardan birı sağ bacağına isabet ederken, tehlike yaratan ikin ci kurşun sağ omuzundan girerek sol koltuk altından çıktı. Hastaneye götürüldüğünde vücudunda kan izi görülmediğinden, önce Güngör'ün kalp krizi geçirdiği (Arkası Sa. 11. Stt. 5 de) BirinciAsamayaHforlama Modem Matematik Modemfizik ZihindenOğflBn (Koiejlere Hazırlama) Beaktas. İstanbul 6072006072 01 lOOLGenenfetenek. Ottawa'daki saldırıyı 'ASALA.. üstlendi Ottawa Ticaret Müşavirimiz Kani düzelmekte olduğu, ancak ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Saldırgan ASALA, Kanada hükümetini de tehdit etti. Haber Merkeei Türkiye' nin Ottavva Büyükelçiliği Ti caret Müşaviri Kâni Güngör'e yapılan silahh saldırıyı Ermenı tedhiş örgütü ASALA üstlendi. Amerikan Haber Ajansı UPI ve AP ile îngiliz Haber Ajansı Reuters'in Beyrut'taki bürolarına telefon eden Suriye'nin kararı üzerine Devir ve satıs yasaklanıyor PTT GENEL MÜDÜRÜ SERVET BİLGİ, .TELEFON DEVREDECEKLER, BIZE DEVRETSINLER DIYORUZ. ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDIGINDA YÜKSEK FIYATLARLA TELEFON TİCARETI YAPILMASI ÖNLENM1Ş OLACAK. £ Irak'a yapılan demiryolu ulasımı durdu • Suriye üzerinden Irak'a yapılmakta olan transit demiryolu taşımacılığı SuriyeIrak anlaşmazlığından etkilendi. Kararuı resmen bildirilmesi iizerine trenler yolda kaldı. Mehmet YAPICI KANİ GÜNGÖB Sağlık durumunda düzelme görülüyor. ]Newsweek özel eki Dısislerine bilgi verilmeden hazırlanmış ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dünyaca ünlü «Newsweek» dergisinde çıkan özel tanıtma ekinde Türkiye hakkında yanlış bilgilere yer verilmesi olayı büyürken. Dışişleri Bakanlığı da dün bu konuda bir açskiama yaptı. Bakanlık sözcüsü. «bu îlavede ileri sürülen iddia ve görüşler tarafımızdan kesinlikle paylaşılmamaktadır» dedi. «Newsweek» dergisindeki özel Türkiye ekinde yanlış değerlen dirmelerle ciddi bilgi hatalarının yapılması dün Dışişieri Ba kanlığmda düzenlenen olağan basın brifinginde gazeteciler t.s rafından konu edüdi. Eir gazeteci, basında bu Konuda çıkan haberleri hatırlata rak, olayla ilgili olarak bilg; istedi. Dısişleri Bakanlığı sozcüsii Akıman şunlan söyledi: «Newsweek dergisinde yer alan rekiam böliimii tamamen bizim Bakanlığımızın ve diğer resmi kuruluşlarunızın bilgisi dışında yayınlanmıştır. Sözkonusu böliimü hazırlayanların resmi kuruluslarla lıiç bir tcması olmamıstır. Bu ilavede ilerl sürülen iddia ve görüşler taratımızdan kesinlikle paylaşılmamaktadır.» Öte yandan. üst düzeyde bir yetkili de, «Cumhuriyet»'e, bu konuda açılan soruşturmanın sürdürüldüğunü bildirdi ve «il gili makamların soraşturmar sonuna kadar götüreceğinden şüpheniz olmasın» dedi. Ayn: yetkili, soruşturmanın yalntzca bir Bakanhk tarafından değil, konuyla ilgili birkaç Bakanlılc tarafından birlikte sürütüldü ğunü açıkladı. Olayın Başbakanlığa da iletildiği haber ve rildi. Dışişleri yetkililertnin belirttiklerine göre, Türkiye'nin ta(Arkası Sa. 11. Stt. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) PTT Genel Müdürü Servet Bilgi, telefon sahiplerinin telefonlannı başka şahıs ya da kurumlara devretmelerinin engellenerek, sadece PTT'ye telefon devredilebiİTnesine ilişkin yeni üüzenlemeler yapılacağım açıkladı. Genel Müdür Servet Bilgi, «Cumhuriyet» muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yamtlarken, «Bu konudaki çalışmalanmız süriiyor. Bizim asıl düşündüğümüz Itleforsun başkasına devredilehilmesinin önlenmesi. telefon sahiplerinin sadece PTT'ye telefon devredebilmeleri», dedi. Bilgi, «Yani biz, telefon devredeceklcr, bize devretsinler dlyoruz. Calışmalarımız tamamlandığında yüksek fiyatlaria telefon ticareti yapılması önlenmiş olacak» şeklinde konuştu. Servet Bilgi'ye yönelttiğimiz sorular ve yanıtlan şöyle sıralanıyor: SORU PTT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir raporda halen ülkemizde 1 milyon 630 bin ki(Arkası Sa. 11. Stt. 6 da) ADANA Suriye hukümeti, Irak'a yapılmakta olan tranj sıt demiryolu taşımacılığının dün sabahtan itibaren Suriys topraklarından geçişinın durduruiduğunu Türk makamlanna res men bildirdi. Irak ile arasındaki gerginliğin arttığı dönemlerde zaman zaman aynı yol başvuran Suriye'nin, Irak'a ait mal taşıyan trenlerln keno'ı topraklarından geçişini durdurduğunu bildirmesi üzerine Türkiye'den . Bağdat'a sevk edilmekte olan transit malları taşıyan trenler, bulundukları istasyonlarda bek lemsye alındı. TCDD 6. işletme Başmüdürlüğü ilgilileri, sadece AfyonNusaybin istasyonları arasında 45 bin ton Irak transit malı nın hareket halinde olduğunu bildlrdiler. Cumhuriyet muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün öğle saatlerlnde Nusaybin'e u laşacak olan Toros Eksp'esı nın Bağdat'a gidişi durduruldu. Bu nedenle, Irak yolcuiarı Nusaybin'de inecek ve isterler sa olanaklar ölçüsünde kara yolu ile Irak'a gidebileceklerdir. (Arkası 9. Sayfada) SAGLAM: ÜSYS'DE YÜKSEK BAŞARI BEKÜYORUM Eğitim Bakanlıgı Türk Dili Yüksek Kurulu önerdi Milli Eğitim Bahanlığı Türk Dili Çalışma Crubu raparunda Türkçenin gereği gibi gelişemediği yerlere hıdemli öğretmenlerin gönderilmesi istendi. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rostı) Milli Eğitim Bakanlıgı Türk Dili Çalışma Grubu raporunda, «Türkçe nin geliştirilmesi konusunda Türk l)il Kurunıu ve üni versitelerimizin ilgili kiirsii leri değerli çalışmalar yapnııştır» denildi. Raporda dil çalışmalarının bilim çev releri dışına taşırılamadığı görüşü de savunuldu. Edini 61 Y.AŞ1NÜAYD1 «tzmir» gemisinde dün kalp krizi sonucu yasamını yitiren Güneş ( 1 vaşındaydı. 5 len bilgiye göre, Türk Dili Çalışma Grubu Milli Eğitim Temel Yasasının 10. maddesinin değiştirilerek Türk dilinin geliştirilmesi için Türk Dili Yüksek Kurulu kurulmasını önerdi. Türk Dili Yüksek Kurulu'nun görevleri arasında öğretim kurumlarındaki Türk dili sorunlarınm çözümü için gerekli önlemleri alması ve okul kitaplarında kullanılacak keüme, kavram ve terimlerl kapsayacak bir sözlük ile yazım klavuzu hazırlanması da sayıldı. Kurul'da Türk üil Kurumu temsücisinin bulunması da önerildi. Eğitim Temel Yasası üzerindeki çalışmaların tamarnlandığı ve 12 gün içerisinde Babanlar Kuruluna sunulacağı öğrenildi. Çalışma grubunun Türk Dili Yüksek Kurulu kurulmasına Uişkin değişikiik önerisi gerekçesinde özetle şöyle denildi: «Türk dili çekmekte olduğu sancılardan yeni Türk alfabesinin kabulü ile 1!»2K yılında, Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla 1932 yılında kurtulmaya çalışmıştır. Geçen zaman içinde Türkçe dilbilgisi saglam te mellere oturtulmaya çalışılmış, yeni katktlarla keüme haznemiz zenginleşmiş, kelimelerin yazımında bir ölçüde birlige ulaşılmıştır. Bu arada, Türkçe'nln geliştirilmesi iizerine Türk Dil Kurumu ve üniversiterimirin ilgili kürsüleri ve Türk dili konusunda çalışan bilim ve s a n a t adamlarımızca da değerli çalışmalar yapılmıştır. Çalışma Grubu'nun Milli Eğitim Personel Yasası T a sarısına eklenmeslnl önerdiği madde metni de aynen şöyle: «DİE verilerine göre Türk çe'nin gereği gibi gelişmediği yerlerde görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlerde en az beş yıl meslek kıdemi aranır. Bu görevliler, bu yerlerde en az üç ö'ğretim yılı çalışır. Buralarda altı ögretim yılı başarılı çalışanlar. istedlkleri illere atanır ve bunlara bu (Arkası 9. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakam Hasan Sağlam, bu yılki Üniver sitelerarası Seçme ve Yerleştir me Sınavlarında öğrencilerin başan dü/;eylerinin daha yüksek olmasıru beklediğinı söyledi. Hasan Sağlam, öğrencilerin bu yıl derslerinı daba yoğun dikkatle izleyebüdiklerini belir terek, «Derslere daha yakın ol maları nedeniyle sinavlarda da ha başanlı olacaklar» dedi. Sağlam, «bu başan sadece mu ayyen şehüierde değil, dengeli (Arkası Sa. 11. SU. 2 de) r?ı ÎKTİSATCILAR ..HHECHSI TURGUT: İnsan faktörüne önem vermeyen her poütika anlamsızdır Ekonomi Servisi Sanayi ve Teknolojl Bakanı Mehmet Turgut, 24 ocak kararları çerçevesinde getirilen politikamn 1965 1970 yıllarında uygulanan modelden farklı olmadiğım (Arkası Sa, 11. SU. 2 de) TURAN GÜNES •• •• OLDU • Dışişleri eski Bakan larından Güneş gemi ile İstanbul'dan İzmir'e gider ken kamarasındak gecirdi ği kalp krizi sonucu yasamını yitirdi. Haber Merkezi Türk politik yaşamının renkli simalarından ve Dışişleri es ki Bakanlanndan Turan Gü neş dün geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. Denizcılik Bankası'nın «îzmir» yol cu gemisi ile îstanbul'dan İzmir'e giderken Çanakkale yakmlarında ani bir rahatsızlık sonucu ölen Turan Güneş 61 yaşmdaydı. Verilen bilgıye göre, Tu ran Güneş ve eşi Nermin Güneş, dün saat 14.00da îstanbul Galata rıhtımından îzmir'e gitmek üzere kalkan Denizcilik Bankası Deniz Yolları İşletmesi'ne ait «tzmir» isimli yolcu ge(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) YHK toplu sözİesmelerde gec kaldı 1 İZMIK, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Bakanlıgı ile ilgili mcelemeler yapmak üzere İzmir'de bulunan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, Ege Bölgesi'ndeki sendika yöneticileriyle bır toplantı yaptı. Toplantıda sendika yöneticileri sorunlarını dile getirdiler. İzmir Valisi Hüseyin Öğütçen'in de katıldığı toplantıda sendikacılar, «İşverenlerin son zamanJarda bardağı taşıran beyanatları var» dediler. Toplantıda söz alan sendika yöneticileri 1981 yüı ıçindeki toplu sözİesmelerde ışçi haklannda geriye aönüş olduğunu belirterek şunlan söylediler: «lş kazalarında kaybedilen işgiinü grevlerde kaybedilenin çok üstünde. İş kazalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmalı. Bizi en çok düşündüren haklarımızın mutıafazası. İsteğimiz 2~4275 sayılı yasalaıda büyük değişikiik yapdraaması. İşverenlerin son zamanlarda bardağı taşıran beyanatları var. 12 Eylül'e gelişin nedeni ekonomiktir. Biraz da işverenierin kabahatini aramak lazını. Işverenler o günlerin alışkınlığı ile meydanı boş bularak işçilerden nıutlu azınlık olarak bahsedlyorlar. Çalışılmayan günlerin yevmlyelerinin kesilmesi gibi girişimlerde bulunulduğunu öğreniyoruz.» Sendika yöneticilerinin şikâyetlerini yanıtlayan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, işverenierin tümünün tasvip edilecek (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) GEZGİN: Yalnızca ihracata dönük sanayii teşvik ederek sağkklı yapıya geçilemez. Ekonomi Servisi İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin 1981 yılında uygulanan ekonomik politikamn, talep enflasyonunun gerilemesi ve ihracatın art(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) İKİ ı.A:ui AKASINDA BLNAMAZ ABD Uışisleri Bakanı Alexander Haig, Falkland sorunuyla ilgili olarak iki müttefikini uzlaştırmaya çalışı.vor. Fotoğrafta, İngiltere Başbakanı Thatcher ile görüşmesinde görülen Haig. çöziim için iyimser değildi. (FOTOĞRAF: AP • a^.) HAİG, ARA BULMAYA ÇALIŞIYOR AAenîes: 76 sanık icin iade evrakı gönderildi ANKARA, (a.a.) Adalet Bakanı Cevdet Menteş «Ualen adlî ınercilerimizce, yurt dışından iadelerl istenilen 16 sanık ve hükümlü bakkındaki iade evrakı diplomatik yoldan ilgili Ulkelere gönderilmiştir» dedi. Anadolu Ajansı muhabiri'nin sorularım cevaplandıran Menteş, İran'da bulunan idam mahkumu Isa Armağan ile F. Almanya'da. tutuklu bulunan te rörist ömer Ay'm Türkiye'ye geri verilmeleri konusunda bu ülkeler hükümetlerinin kararlar rımn beklenildiğini açıkladı. Adalet Bakam Menteş bu ara da, aramızda sözleşme bulunmayan ülkelerle ilgüi iade işlemlerinin devletler hukuku teamül kurallanna uygun olarak yapıldığını bildirdi ve «Beürecek ihtiyaca fröre bu (Arkası 9. Sayfada) Arjantin ile İngiltere Amerika'yı açmaza soktu • MALVVİNAS (FALKLAND) ADALARI ÎÇİN BİR DENİZ SAVAŞI OLASILIĞI GÜNDEMDE. AET ARJANTİN'E AMBARGO UYGULANMASINA KARAR VERDİ.. Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakam Alexander Haig, Falkland bunaLımı için Londra'dan sonra dün Buenos Aires'e uçarken, İngiltere'nin başvurusu üzerine AET Arjantin'e ambargo uygulanması na karar verdi. AP'nin haberine göre AET ülkelerl Arjantin'e silah satılmaması için görüş birliğine vardılar. Daha önce Hollanda, Fransa, İsviçre, Belçika gibi ülkeler istüâ süresince silah satışını yasaklamışlardı. Falkland adalan yüzünden Arjantin ile İngiltere arasında bir deniz savaşı çıkması beklenirken, iki üikeye de kendi stratejisinde önemlı yer ayıran ABD'nin güç durumda olduğu beiirtiliyor. Arabuluculuk yapmak üzere önceki gün Başbakan Thatcher ile, îngiliz hükümetinin yetkilileriyle 6 saat görüşen Dışişleri Bakanı Haig dün sabah Arjantin'e hareket etti. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) ÇELİKEL: «Küçük ve orta sanayiler planlama içine alınmalıdır» Ekonomi Servisi îstan bui Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Murteza Çe liker 7. İktisatçılar Haftası seminerinde yaptığı konuşmada «Küçük ve orta ölçekli sanayiler, bir planlama ve doyurucu bankacı lık sistemi içine alınmalıdır» dedi. (Arkası Sa. 11. Sü. % de) obyların ardımtakl YHK'nın Tutumu? 12 Eylül Harekatıridan sonra toplu sözleşmeleri düzenlemek üzere oluşturulan YHK (Yükseh Hakem Kurulu) büyüfe bir sorumluluk üstlenmişti. YHK, Tür kiye'de tüm toplu sözleşmeleri yenilemek ve düzenlemek yetkilerini taşıyordu. Ne var ki bu görevi yürütmek kolay değiUti. Çeşitli hesimlerde süresi dolan toplu sözleşmeleri zamanında yenilemeye YHK'nun olanakları elvermiyordu. Bu nun üzerine bir önlem alındı. YHK süresi bitip de yenilenemiyen toplu sözleşme kesimlerinde avans uygulamasına yöneldi. 12 Eylül 1980'den önce imzalanıp da 1981 yıiı içinde süresi dotan toplu sözleşmelerde işçiler ücretlerinin yüzcie 10'u oranmdo zamla birlikte 3000 lira aylık avans alarak geçiş dönemlerini aşacaklardı. • •• (Arkası Sa. U. Sü. ti da) Evren, sağiıkiı herkes kan bağısında bulunmalı ANKARA (a^.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, vatandaşların sağlıkları ölçüsünde kan bağışında bulunmalarını tsteyerek. «Bu konuda en büyük bağışı Silablı Kuvvetler mensupları yapmaktadır. ialnız Silablı Kuvvetlerle kan ihtiyacının karşılanamayacağım, vatandaşların da bu yardıma severek katılmalan gerektigini (Arkası Sa. 11. Sü. « d») GÖZLEN UĞUR MUMCU Ic ve Dıs Terör... • ret orgutunun 137. yılı kutlandı • Devlet Başkanı Kenan Evren, 'Silahh Kuvveüe' kendU ni nasıl yenüiyorsa, emniyet teşkilatı da aynı paralelde kendini tamamen yenilemek zorundadır. Disiplini olmayan bir hurüluş yıkılmaya mahkumdun' dedi. Haber Merkezi Polis örgütünün kuruluşunun 137. yıldönümü dün yurtta törenlerle kutlandı. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Polis Örgütünün Kuruluş yıldönümü nedeniyle içişleri Bakanı Selahattln Cetlner ve Emniyet Genel Müduru Fohri Görgülü'nün başkanhğın daki bir heyeti kabul ederken yaptığı konuşmada, tDisiplln olmayan bir kuruluş yıkılmaya mahkumdur» dedi ve Polis Teş kllâtında Silahlı Kuvvetlerdeki gibi disiplin olrnası gerektigini söyledi. Devlet . Başkanı Orgeneral Kenan Evren kabul sırasında özetle şunlan söyledi: « Eğer teskllât kendini her (arkası Sa. 11. Sü. 4 de>) Ottawa Ticaret Ataşemiz Kâni Güngör'ün Ermenl terör örgütlerinden «ASALA» tarafından vurulduğunu öğrenince. hemen birkaç gün önce FBI yetkililerinin «Yakında Türk diploınatlanna karşı yeniden saldırı düzonleneeek» yolundaki uyarılarmı anımsadık.. (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog