Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

1 NtSAN 1982 «» Cumhuriyet 9 (Baştarmfı 12. Sayfad») Uar 41.150 er. 720 ağır maktnalı, 3.154 hafif makinab ve 220 topa; Turkler 30.108 er. 235 agır makinab. 55 ha flf makinalı ve 102 topa sabip. Henüz başkent olmamış Ankara'da siolrli btr bekleyiş, sessiz ama güçlü blr gerilim var. Kemal Pasa, n. tnönfl Savaşı'mn gelismelerini endişeyle bekliyor. Yenl kurulmuş Anadolu Afansı, adını duyuran en yogun çabasını n. tnönü Savası'na flişkin haberlerle gösteriyor Muhablrler adeta daklka dakika savas haberIerlnl Ankara'ya telgrafla ge Clyorlar Benzeri bir gerilim, ama kuskusuz cok daha raHat blr gorünüm Içinda Londra'da Atma'da yasamyor Her lki baskentte de. ik «darların gelecegi bu savaga bağlı. Emperyallstler savaşı kazanırlarsa siyasal varlıklarmı koruyacaklar, yoksa yıkılacaklar. Bunu iyi biliyorlar. Ikinci Inönü • 6 yıl hapsi istenen Tank Akan beraat etti Dogramaci: leri bir kez daha sarsılıyor. Asker yorgunluktan perişan. Yunanhlann sağ kanadına. soldan bir Türk süva ri hücumu başlıyor. Canını hiçe sayan bu gözü kara hü cum: boylesi bir «küçük olay, Türk Komutanlarının hesapladıklan «büyük» sonu cun başlangıcıdır. Yunanhlar dağılarak geri çekiliyorlar. Düşman cephesinde mey dana gelen bu panik. bitkin Türk birliklerini mucizevi bir eyleme itiyor. Artık mücadele, Kurtuluş Savaşı'na dönüşmüştür. Bağımsızlık; artık savaşan bu kavram. Ne yorgunluk ne kaçanların Türklere yönelttikleri zulüm kimsenin (rücünü kıramıyor. YÖK başarıya ulasırsa Türkiye kurtulur DOGRAMACİ için mücadele... YOK Ve blr durum saotamaaL«Metristepe'den 1.4.1021 Saat: 6.30 Merristepe'dcn gSrdiiğflm vaziyetı GOndüzbey kuzeyinde. sabahtan beri dayanan ve ardçı olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi. sağ kanat grubunun taarruArtık gelecek. kendislni zuyla düzensiz bir şekilde hazırlayan sartlar uyannçekiliyo>* Yakından takip ca oluşacaktır. Yunan geneediliyor. Hamidiye yönünralieri 20 mart lOZl'de kende temas ve faaliyet yok. dilerinj felakete sürükleyoBo7Üyük yanıyor Döşman cek komutu verfyorlar •Hflbinlerco SiOleriyle doldurducum.» Hk gelişmeler Törkğu savaş meydanını silahlaler için umut verid değil: nmıza terketmiştir. 24 martta Usak dflsflyor. 27 Batı Cephnsi Komutanı martta da Afyon düşman «• İsmet tnönü.» linde. Bu haberler. asker aBu yazı, yanıtını ayn» gün rasında moral bozuklugunu alıyor: daha da artınyor Kemal Pa «Ankara, 1.4.1921 şa. savaş haberlerinl uyuİnrtnti Sp.va? meydanında tnaksızın değerlendiriyor. Metristepe'de. Batı Cenhesi Bu arada. Batı Cephesi KoKomutan» ve Erkanı Harbimutanlıgt ile Baskomutanlık vel Umumiye Reisi İsmet Pa arasmdaki resmi haberleşşa'va. me en alt düzeyde. Ismet Biitfln dönva tarihinde. si Bey, Kemal Paşa'ya olur olzln İnönö Meydan Savaslamaz arelişmeleri iletmiyor. n'nda özerinize aldıftmız va Cephede olağan dısı kontrol zife kadar a&ır bir vazife var. 28 martta genel saldıyöklenmis komutanlar çok nyla karşılasan Türk birlikazdır. Milletimizin istiklâl ve hayatı, dahice ldarenîz altında. şerefle vazîfelerinl (Baştarafı 12. Sayfada) erfiren komuta ve silah arkavstandaşı olan sanık bu tfir daslanni7in kalbfne ve vafaalivetlerde bulunmakla TCK'tanqpvprlj«rîne, büviik emnimın 140. maddeslnde Sngörflyetlft daranıvordu S)z orsda len uçıı Iglemls hulunmaktadır. valnız dfişmanı defril, miile8u Ittbarla sanık tsmall Betin makus tallhinl de yendlşlkçl'nln müsnet suçtan eylemlniz. ne uyan rCK'nun 140. 173/son, 31, 33. 36 ve 40. maddeleri uya. Büyük MiHet MPCIISI nnca cezalandınlmasına karar Başkanı verllmesl kamu adına *<»'«n ve Mustafe Kemal Atatürk.» mütalaa olunurj» 1 nisan 1982; kutlanan. böyAVUKATININ le bir olaym yıldönümüdür. SAVUNMAS1 tsmail Beşikç1"nin avukatı Serhat Bucak ise esas hakkındaki savunmasında müvekkill(Baştarafı 12. Sayfada) nin rCK'nun 140. maddesinde ğü. son yaptı*ı filmin çeyazılan suçu işlemedigtni Ueri tlrdigl para ile ölçiilür.» sürdil ve şöyle dedl: Hollywood derin bir mall «Bu stıçun oluşabllmesi îçln bunahm içindeydi. Son dösahsın vurt dısında bnlunması nemlerde vizyona sokulan terekmektedir Haihuld kendlfilmlerin büyük bir çoğun«1 roptafi Cezaevi'nde Ikeg bn beklendiği kadar tş mektubu vazarak. belirtmiş ol luğu yapmamıştı. Sendikah duğiı sendlka başkanına gönder 22.000 sinema Işçisinin yatnlştir. Gerek doktrinde gerek•e yerleşmls vargıtav Içtihatla nsj işslzdl. Oscar töreninl nnda bu suçun oluşabilmesi sunan ünlü sunucu Johnny İçin sanifhn mutlak olarak yurt Carson, «Sinemacılan azın dtşında buluıunası öuRöriihnek lıkları çahştırmıyor diye ledlr. Bu unsur olusmamıstır. suçlayanlar haksızlık edlBu bakımdan kendisinin beraa yorlar. Çalışan oyuncular tlne karar verilmesinl talep edi bir azınlıt» derken bir ger yonıij» çege parmak basıyordu. BEŞİKÇİ'NİN Hollywood bir bakıma ka SAVUNMAS1 buğuna cekilmiş, bekllyorEsas hakkındaki savunmasını du. Neyi ml bekliyordu? Bir yapan tsmail Beşikcı ise yazılı zamanlar kayıtsız şartsız olarak hazırladığı 239 sayfaük slnemamn egemenliği aldllekçesıni mahkeme heyetine sundu ve tutanaklara göre şöy tında bulunan eğlence piyasasını her gün biraz dale dedi: «.. belirttlgim glbi vazmış ol ha ele geçiren yenl teknoloduğum mektupta Kfirt mesele Jilerin oturmasmı. Kablolu lerini anlattım, gerçekleri dile televizyon. paralı televizgetirdim. Billmden taviz veril yon, vldeokaset, videodisk, mez, bundan dolayı da bir şab uzaydan yaym gibl buluşlasın cezalandırılması dfişünttle rın pazarlamasınm ilerlemez. gsasen mektubumu İsBu yeni dünyada viçre Yazarlar Dernefci Başkan mesini. bgıns (röndermlştim. Oış ulke Hollywood'un payı ne olalerde vayınlanmadı&ı. yapılan caktı? Bu payın aslan payı tahkikat netlcesi anlasılnustır. olması için ne yapması geGerçegl söylemek suçsa dı» ttl rekirdl? Dizginler elinden kaçmışkelerde o zamao Türldye'Dİıı Itibart zedelenlr. Bu bakımdan tı ama umutsuz değlldi. Bu suçsuzum, beraatime karar ve yeni teknolojilerin çoğu bir rilmesini Istlyonım..» Oretici değil, bir lleticl idl. KARAR Yeni kanallar, yeni dereler, Mahkeme tıeyetl ise daha son ırmaklardı bunlar. ra .şu karan verdl: Peki, bunlann suyu nere«Heroe kadar sanık tsmall den gelecekti? 125 kanalh Besikçl, kendlslne yükletilen su kablolu televizyon, izleylclçu kasten işlemedlfeinl savunnin karşısma hangi görünmus fse de tstanbnJ Toptaşı tülerle cıkacaktı? üzayda Cezaevinde biikümli1 iken Kransızca olarak yazmıs olduğu suç tüm dünya televizyonlankonusu mektubu İsviçre Vaıar na ertşen uydular kimln lar Birüği Sendikası Başkanına filmlerini gösterecekti? 54. Oscar ödttlleri törenieönderdigi, Inceiendijhnde devletin hariçteki Itibar ve nüfu nl izleyen smokinli stüdyo zunu larar nitelikle. devletin patronları bıyık altından danili nriyeti hakkında yaban gülümsüyorlardı. cı bir ı.ıcmlekette asüsız, ınübalağalı, maksadı mahsusava müstenit bavadis. haberler tna(Baştarafı 12. Sayfada)' hlyetinde olduğu. milli menBu arada Eskişehir'de ya raatlere /.arar verecek nltelikte bulunduğu. tıalen de avnı fikir taklı saglık kuruluşları ba$ hekimlerinln katüacagı ve leri savunduğu. müsnet suçu Sağhk Bakanı Kaya Kılıçkasten ısledıği Ikrar ve tüm dosya tçerlğinden anlaşılmış, turgay'm da bulunacağı bir mahkemeye de aynı yönde tam bölgesel toplantı yapılacave kesin olarak vicdani kanaat ğı öğrenildi. geldiğinden savunmalannuı red tstanbul, Teklrdağ, Kırkdl Ue (kaptmın olmadığına daır) lareli, Edirne, Sakarya ve sablt olan suçundan dolayı ilaKocaeli tle ilçelerlnde bumında efisterllecek slddet sebelunan Sağhk Bakanhğına bine binaen takdiren ve teçdibagh yat.aklı sağhk kuruden rCK'nın 14(1 maddesi geluşlan İle Belediye Hastareftince sonuc olarak. on sene neleri başheklmlerinln kamüddetle ağır hapis cezasıyla tılacağı toplantmın 23 nl mahkümivetlne. TCK'nun ITİ/ son maddesi gerefetnce takdi san tarihlerl arasmda yapı ren bes aene sürevlo de Edirne lacağı blldirildi. il merkezinde Ikamrtle emniyeIstanbul tl Sağhk Müdür tl umumlye nezaretl altında lüğü yetkililerl, Esklşehir'bulundurulmamna oyblrliğiyle de Cuma günü başlayacak verilen karar Sıkıyftnetlm Askebölgesel toplantıya Sağhk rl Savcısı thsan Erbas'ın huzu ve Sosyal Yardım Bakanı randa sanık ile müdafl svukat Kaya Kıhçturgay. Sağhk Ba Serhat Bucak'ıo viizfine karsi kanhğı müsteşarı ve 4 Geaçıkca oktmun anlatıldı..» nel Müdürün de katılacağını söylediler. Yataklı sağhk kurumlan başhekimlerlnin ELEMAN • Eeklam ajansımızın müs katılacağı bölgesel toplantıda Uaç savurganlığıran önteri hizmetleti serrisine bayan lenmesi, hastane yönetimi elemarüar aranıyor. ve diğer sorunlann ele alıTAN AJANS Istanbul cad. 47/19 (Dllko üstü) BalorkOy. nacagı bellrtlliyor. Sanık Oscar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul YÖK Başkanı Prof. Dr. Ihsan Dogramaci Türkiye'nin kurtuluşunu, YÖK'ün başarıya ulaşmasında bulduğunu bslırterek. Atatürk şapka devrimini getirdigi zaman gericiler karşı çıktılar. Ama Atatürk yıımadı, mücadele etti. iOK'e karşı çıkanlarla ben de mucadele edeceğ'm» dedi. Bulgaristan ile Türkiye arasında Bilimsel ve Teknolojik Işbirlıği Temel Anlaşması'nın imzalanması nedeniyle verilen kokteyle, Dogramaci, yanmda bazı YÖK Oyelenyle katıldı. Kokteylın «En çok ilgı gören» kisjisi olan Doğramacı. ıki saate yakın kaldı Doğramacı. üniversite öğretım üyelerinin ve gazetecilerin sorularmı yanıtlarken şunlan söyledi: «YÖK Türkiye için büyük bir nimettlr. Türkiye1iin kurtuluşumı YÖK'ün bsışarıva ulaşmasmda çörüyorum. Atatürk şapka devrimini getirdigi zaman, gericiler karşı çıktılar. Kendisine sabotaj dahi düzenledîler. Ama Atatürk yılmadı, mücadele etti ve başanya kavııştu. YÖK'e karşı cıkanlarla ben de h^yatımm sonıına kadar mücadele edeceğim. YOK' ün başarıya ulaşmasını engelleyemezler. YOK başarıya ulaşacaktır.Bir gazetecinin «Ben Anadolu'nun birçok yöresini dolaştım. Halk size özerk üniversiteleri 'doğrayan kişi olarak bakıyor' ne dersiniz?» sorusuna Prof. DoğramaM, «Bunlar kasıtlı kişilerdlr» yanıtını verdi. Öte yandan. Ankara Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Sungur, imza yetkisini alan Ankara Üniversitesi Rektöni Prof. Dr. Türkan Akyol'u YÖK'e Ş'kaye"; ederek, bakkında gerekli tahkikatın yapılarak cezaJandınlmasmı istediği öğrenildi. Prof. Celal Sungur. Ankara Ümversitesi Rektörü Türkan Ak/ol'un imza yetkisini almasına gerekçe gösterdiği olaym bundan iki vıl önce meydana geldiğini, o zaman gerekli formaliteleri tamamlayarak Rektörlüğo bildirdiğini bildirdi. Ve rju olaym şiiıdl kamuoyuna getirilip. im^a yetkisinin aiınmasını, basına açıklamalarını «Üniversiteyı sokağa dökmek olarak» değerlendirdı. Sungur, YOK Baskanlığma yaptığı başvuruda, «Anıacı üniversiteyi sokağa dökmek olan bu kişi hakkmda arz ve lstirhamım, gerekli tahkikatın yapılarak cezalandınlmasıdır» dedi. 29 3.1982 tarıhini taşıyan Sungur'un başvurusunun, henüz eline geçmediğini belırten YÖK Başkanı Prof. Dr. Ihsan Dogramaci, «2 yıl öncekı bir o\aym bugün kullanılmasına ben pek bir anlam veremedim. Kasıtlı olduğu görüşündeyim» aedi. (Baştarafı 1. Sayfada) bar mektubunun sahte olduğunu ıleri sürerek, Tank Akan'ın konuşma yaptığı salonda çekılen fotoğraiları mah k«meye sundu. Fotoğraflarda Akan'ın sağ elmde çıçek, sol elınde ödulü havada iken görıildü. Oysa Muhbir Akan'ın sol yumruğunu havaya kaldırdığım ıddia etmışti Apaydın, Tank Akan'ın konuşmasında Atatürk'ün sanatçı kişilığinı oven sözlenni söylediğı sırada salonda öulunan 5060 kişüık bır grubun tepkl gösterdığint, bunun bır tertip oldugunu 6ne surdü. Burhan Apaydın, soruşturma sırasında «Tercfiman» Gazetesi'mn önce Tarık Akan'ı ıhbar ettiğini ve sonra yaymları ile soruşturmayt yönîendirdiği ni ileri sürdü. Apavdın, gazetenin Atatürk düşmanlığıyla tanındığmı söyliyerek, mahkeme ye belgeler verdi. Atatürk'e bu adın verilmesini «Parmak Zoru» olarak niteleven Ahmet Kabaklı'nın «Ratnazanda 10 kasım» başlıklı yazısmm totokopısini ve gazetede yayınlanan Atatürk'ün babasının bir katil oldugunu iddia eden bır yazıyı da mahkemeye sundu. Eurhan Apaydın, Ergun Göze'nin ihbarcı oldugunu öne sürerek, bunun mahkeme tutanakian ile de sabit oldugunu söyledi ve gazetemn bu amaçla kullanüdığmı ıddia etti. Apaydın, Zeyrınbumu As11ye Ceza Mahkemesmın 3121981 tarıhb duruşmasmdan tu tanaklar verdi. Burhan Apaydm sözlerine devamla, «İhbar mektubunda g;eneraüere burada tekrarlamıyacağım bakaretlerde bulunulmuştur. Soruşturmayı yapan Askerl Savcı bu sözlerin Tan k Akan tarafından söylenmediçinl saptadıktan sonra gerçekten varsaydığı muhblrler aleyhine dava açması gerekirken, bu >ola gitmemiştir. Bu davranıs en azından görevinl llımal etmesi anlamını taşır» demiştir. Apaydm, Savcıhğm soruştur ma sırasında ıhbar mektuplarmdakı iddiaları araştırmadığı nı belirtti. SAVCININ SÖZLERt Askerı Savcı, esas nakkmda ki gdrüşunü belirtırken, Tank Akan'ın 23 MayıR 1981'de Almanya'da yaptığı konuşmaya değındı. Savcı şöyle dedi: «Türkiye'deki sinema sanatı, Türk toplumunun çoğunluğunun gerçeklerini yansıtmadığını, bir avuç burjuvazinln gerçekle ilişkisi olmayan yaşantısını pembe bulutlar arasmda sunduğunu, bu Itibarla uluslara rası alanda Türk slnemasını gururla temsil edecek «Susus Yaz» fUmlyle Xıimaı üüney'in yapmış olduğu 'Sürii' tllnü dı şında filim yapılnıadığım belirterek, b u ikinci filmin yapuncısı Yümaz Uüney'deo övKii ile bahsettikten, Atatürk'ün sanata verdiği değere ve öneme değindikten sonra kültür emperyalizmine karşı mücadele gercğine değinerek, bu uğurda yeni bir kurtuluş savaşını kazanacağız diyerek, konuşma sını sürdürmeslnde Türk Sanatının sinema dalında layık olduğu tıluslararası alandakl yerl alması savasımında mucadele geregine isarctle bir Türk vatandası olmasının ötesinde, hiçbir art niveti olmayan, bir özlemi dile getirmesiıı den başka bir özellifei olmayan konuşmasının yapımcı ve denetçi kademelerdeki gerçekleri dile getirdiği anlagılmıştır.» BERAAT tSTEDt Savcı, ıhbar mektubunda tm zaları bulunanlann Almanya' dâ oturmadıklarının da kesmleştığını, ıddia ettıklerı gıbı Akan'm Türkıye'de rejım rJeyhine gerçek dışı konuşma yap tığımn belırienemedıgını soyıe di. Sanığın, yüklenen suçtan be raatıne karar verilmesim ıstedi. Mahkeme, 6 yıl 8 ay hapıs cezası ıstemiyle tutuksuz olarak yargılanan Tank Akan'ın, koır şmasında atılan suçu 'şiemediği, fılm senaryolarmın kontrolüne ilışkın nızamnamemn objektıf olçülerde uygulan madığının eleştırlsının yapıldığı kanaatine vararak, oy birliğıyle beraatine karar verdi. 2 TAHLİYE ADANA Adana Dev • Yol davasmda 15 sanıktan Malıide Gürgen ile Metin Yüzer'ın tahliyelerı kararlaştınldı. IHJOAJN O'/ • Ankara Cumhurivet Savcı Yardımcılanndan Oogan öz"ün öldürülmesıne üişkın davaya devam edildi 1 Numaralı Askeri Mahkemede dün yapılan duruşmada savunma avu katlarınm keşfın yeniden yapılmaması yolundaki tstemlerinı iddia makamı reddettı. Mahkeme heveti iddia makamının görüşüne katıldı V3 yeniden keşıt vapılmas) volunda karar vprdi • Halkm Kurtuluşu Örgütü ne üye olmak suçundan yargılanan Ankara Hıdırlıktepe sanıklarının duruşması sona erdi. 3 Numaralı Askeri Mahkema Celal Aygün'e 22 yıl, Muharrem Şahin'e 8 yıl, Zevnel Akyar'a, özdemir Dündar, Ahmet Yalçın, Ekrem Çelik ve Şükrti Aygün'e 5'er yıl, Galip Gümüş, Vell Uras ve Satümıs Ünver'e 7'şer yıl, Mehmet Türk Ingilizceyle ilişkinizi ay boyu sıcak tuturL 814 nisan Bizim Enğlish in 3. sayısı bugün cıktı. Bîzim English'in her sayısı seslendirilîyor. tlk üç sayının kasetlerini seçkin kitabevi ve bayüerden edinebılirsiniz. BİZİM ENGLISH İngilizce/Türkçe aylık dergi "îngflizce kolaycbr" Her sayının Kaseti 400 TL'dır? Odemeiı ıstekiennızde. nangı sayıiann kasetlerini edınmek ıstedığınızj beiırtınız. ödemeli isteme adrest 8IZİM 6NGLISH Çağdaş rayıncmk ve Öasm Sanayıi A $. Türkocağı Cad 3941 CağaıoâiuISTAMBUU yöresinde bağlı olduklan ÖPgüzel'e de 8 ay hapis cezası verdl. Sanıklardan Nezlhe Gür güte mali yardım sağlamak amacıyla gasp, soygun ve ben« Celal Yalçın ve Rıza Çalışkan zeri eylemlsri gerçekleştirdıtoise beraat ettiler. • 159 sanıklı THKP C Dev lerini one surdü. KRZURUM 9. KoHrdu ve rimci Yol davasına devam ediSıkıyönetim Komutanlığı Asliyor. Duruşmada sanıklann keri Mahkemesi bir baba ile oğsorgusuna başlandı. Mahkeme lunu öldtırmek amacıyla yarala yargıcı sorguya geçileceğı sırayan ıkı ülkucuyü 20'şer yıl hapda, «Sanıklann üzerine atılan se mahkum etti. Erzurum 2 suçlamalara göre sorgulama nolu Askeri Mahkemede yapılan yapılacaktır. Hafif suçtan yarduruşmada Sivas'ta 1978 yılıngılanan sanıklann sorgulamada sol gorüşlü Yunus Yıldınm sını ilk önce yapacağız» dedi. ile oğlu Osman Yıldırım'ı öldür Dün 11 sanıfm sorgusu yapılmek amacıyla yaralamaktan dı. Mahkeme bunlardart, Ferhat Ateşalmaz, Alisan Yalçın, yargılanan Mehmet Şiıkrti Dortık ile İsmet Berk hakkmda Halit Yılmaz, Yusuf Aksaç, İs Askeri Savcı ıdam cezası ıstedı. mall ÇiğUtepe, Mahnıut TaşpıMahkeme heyeti sanıklan taana nar, Hikmet Güneysu ve Ahmüden adam öldurmeye tam met Mamak'm tahliyelerine ka teşebbüsten 20'şer yıl ağır harar verdi. pıs ve silah bulundurmaktan Sanıklann avukatlan ile göda bırer yıl 4'er ay hapıs cezarüşemediklerini bildirmesi üsına mahkum etti. Avnı davazerine mahkeme avukatlarm dan yargılanan Fuat Şenol ise, sanıklarla yeten kadar göruşberaat etti. melerinın sağlanması için Askerı Savcılığa muzekkere yazılmasına karar verdi. Savcılık bu karan cezaevi müdürlukle(Baştaralı 12. Sayfada) rine duyuracak, bazı samklaBu koşullara uyan kışıler ıçın rın verdıkleri dılekgelermde ha valilıkçe yaptırılan inceleme so karete maruz kaldıklarını, dönucu Ernniyet Genel Müdürlüvulduklerıni bıldırdıklerınden, ğü önerisı ile Içışlerı Bakanı bu suç mahiyetınde gorulerek, onayı ile görev verilebileceic. Sıkıyönetim Komutaıılığı'na SÜRUCÜ BELGESİ gonderilmesine karar verıldı. TURLERİ Duruşma 7 nısana bırakıldı. Tasarıda, kullamlacak araç• Sıkıyönetim 2 nolu As lann cınsine göre, 10 tür süken MaliKemesi'nde yargılarian rucu belgesı verılmesi ongbruCelal Meral, Ercan Göküş ve luyor. Motorlu Bisıklet kuilaZekal Karadağ adlı sanıklar nacaklara (al), motosiktet kulyasa dışı TKPML Devnmcı lanacaklara (a2), o^omobıl, Halkm Birliğı adlı orgute uye mınibus veya kamyonet kulolmaktan 5'er yıl ağır hapıs ile lanacaklara (b), kamyon kullacezalandırıldılar. Aynı clavada nacaklara (c), çekıcı kullanayargılanan Mahmut Glineş ve cakiara (d), otobus kullanacaJC Gulay Karadağ delıl yetersızlara (e), traktor kullaııacaklalığinden beraat ederken, Yener ra ü), ış makinesi kullanacaKKoç ve Kamil Çetin adlı salara (g), hasta ve sakatlara nıklarm da bulunmadıklajm(h), şoför adaylarma ise (k). dan dosyalarının ayrılmasına sınıfı SÜTÜCU belgesı verileceğl karar verıldi. belırtiliyor. ANKARA Gazeteci yazar Tasarıda kamyon, çekici va îlhamı Soysal'm yargılandığı otobus kıülananlara profesycdavada blhrkişi incelemesi ıçın nel sürücu denıleceğı belırtıli bir heyet oluşturulması kararyor. Ayrıca sürucu belgelerılaştırıldı. Bılirkışi heyetinde nın her turünun 5 yılda bır vlSon Havadis gazetesinden, Ahze edılmesı zorunluğu getırilimet Başaran, aynı gazetemn yor. Ancak 60 yaşını dolduran Istanbul tesıslerınden Hüseyin sürücülerden sağlık kuruıu Sarı ile Hürriyet gazetesınden raporu ıstenecek. (a.) sınıfı süMustafa usta (soyadı biluımırücu belgesi alacakların 17, (b) sınılı amator surucu (f, h, ve yor) bulunacaklar. 1 numaralı g) sınıtı surucu oelgesı alacaKAskeri Mahkeme'de dun yapılarm 18, (b, c, d) ve (e) sınılı lan duruşmada savunma avuprolesyonel surucu belgesı aıakatı Halit Çelenk ofset baskı konusunda bilırkışı oluşturul caklann ise 19 yaşlarını bıtırmeleri gerektiğı belirtılıyor. masına gerek olmadığmı söyledi. MUAYENESİZ ARAÇLAR Muayene süresı geçırılen, ser 4 İDAM İSTENDİ vis frenı, dış ışık donanımınİZMİR Sallhli ve yönesin dan yakım ve uzağı gösteren de faaliyet gösteren 22 sanıklı ışıklar ile park, fren ve dönuş DevYol davasına dün 2 Numaışıkları noksan veya bozuk olan ralı Askeri Mahkemede başlan araçları kullanan sürücülerin 2 dı. Musa Erdal Emın Taşer, Ali bin lira para cezasına çarpAltmoluk ve Becep Gencerm tınlacağı belirtılıyor. TCK'nin 146. maddesine gors ALKOLLÜ IÇKİ VE idamı istenen davada, iddianaÜYÜŞTÜRÜCÜ MAOOE mesini okuyan askeri savcı, sa Tasarının 48. maddesinde alnıklarm 12 Eylülden önce ko kollü içki, uyuşturucu ve keyıt miser muavini Dedi Çelik ile verici madde veya ilaçların eı> polis memuru Yüksel özdemirl kisi altında araç sürme ile ılöldürduklerini ve bazı silahlı eylemlerde bulunduklannı iddl gili önlemler sıralanıyor. Mada etti. Savcı 18 sanığa 5 ile İS dede ozetle şöyle deniüyor: «Uyuşturucu ve keyif verici yıl arasmda değişen hapıs ceza maddelerin ciusieri Ue alkoliii lan talep etti. Sanıklar iddiaiçkilerin etki dereceleri ve kan naraedeki suçlamaları kabul etdakl miktarları, tespit usullerl mediler. ve muayene şartlan yönetmo • Kısa adı PKK olan ve ka likle bellrtilir. Bu madde bükmuoyunda Apocular diye bilimüne uymayan sürücüler der , nen örgütün 13 militanınm hal araç kullanmaktan men olu i 524 yıl arasmda hapsl istendi. nur. Bunlardan yönetrnelikle ] 2 Numaralı Askeri Mahkebelirtilen miktann üzerüıde al '••, mede dün başlayan duruşmakollü içki kullandığı tesbit olu, da, Savcı sanıklann Denizli ve nanlar: ilk seferinden itibareni 2 bin liradan 5 bin llraya ka] dar hafif para cezası ve 15 günj den 2 aya kadar hafif hapis c e ] (Baştarafı 12. Sayfada) zası Ue, tekrarmda ve her se>! den Recep Meriç ve Prof. Dr. ferinde 5 bin liradan 10 bin lii Feyyaı Gölcüklü ise, Komisraya kadar para cezası ve birl yonun, «on yıllık sürenin, eski aydan üç aya kadar hapis ce.| beş yıllık süreyi doldurmuş ve zası Ue cezalandırüırlar. Ve sü' aynı zamanda geri alma davası rücü belgeleri bir aydan açma süresl henüz geçmemlş aya kadar geri almır.» taşınmazlar konusnnda uyguTasarıda uyuşturucu ve ka. lanmasmm (kazanılmış bir bak ylf verici maddeleri kullanan • kı) ihlâl ettiği ve bu süretle lann ise 510 bin lira kadar' Anayasa'daki (bukuk devletl) para ce2ası Ue 26 ay hapis Ukesine ters düştüğü gerekçe cezasma çarptırılacağı ve sürüslyle Anayasa'ya aykırı bulun cü belgelerinin süresiz olarak duğu» görüşüne katümadılar. iptal ediieceği belırtUiyor. ANAYASA YARIN: KOMÎSYONU'NUN GÖRÜŞÜ ÖNGORÜLEN Konuya ilişkin olarak DanışÖTEKt CEZALAR ma Meclisi Anayasa Komisyonu verdiği mütalada, 6830 sayılı îstünlak Yasası"nm 23'üncü maddesindeki koşullann ger çekleşmesi halinde beş yıllık sürenin dolmasından sonra (Baştarafı 12. Sayfada) «Geri isteyebüme hakkının» pıldığı ilerı surülen Nadır KaAnayasal bır temel hak olan ya do özetle şunlan söyledi: mülkiyet hakkmın bır gereği oldugunu ve beş yılm dolma«TDKP adlı yasa dışı örgüsıyla biriikte «kazanılmış bir te üye olmak suçundan Emnlhak» niteliğini aldıgıru kayde yette gözetim altına alındım. derek şu görüşlere yer verdi: İlk götürüldüğümde huzurda «Geri alma hakkmın doğma bulunan ismen va sahsen lanıU İçin 6830 sayıu yasanın 23'ün dığım sanıklar ile burada bu<| cü maddesinde öngörülen koşuliar (yani istimlak bedelinin lunmayan Cafer Şahin, Metini kesinleşmesi tarihinden itiba Doyıoğlu ve Zeki adlı görevllj ren beş sene içerfsinde istim ler beni önce soydular sonra j lak maksaduıa uygun bir tesi tezgâhâ yatırdılar, anüs, pe| sat yapümayarak (jayrimenku nis, ağız ve ayak ucumdan] lün olduğu gibi bırakılmış ol eeryan verdiler. Bu işlem sıraj ması koşulları) tanıamlanmak sında benden her hangi blr] la biriikte (Mal sahibinin, öl beş sormadılar ayrıca bu işj müşse mirasyılarının), istimlak lemden sonra çarmıh tablr edlij bedeUni ödeyerek Bayrimenkuia (geri alma hakkı) da doğ len kollarımdan kaldırarak amaktadır. Şu kadar ki kanun yoklarım yerden kesilmek sui dakl Ifadeyle (doğmasmdan i retiyle askı işlemine alındım.l ' tibaren bir sene içinde kulla Bundan sonra tekrar astılc nılmayan geri abna hakkı) da ancak, bu Işlemde ayaklarım! düşmektedir. yerden kesilmedi. Gözetim al| Görülüyor ki, geri alma hak tında bulunduğum sürece bul kı beş yıllık sürenin dolmasıy Islemler tekrariandı. Bunun dıla biriikte dofmakta, bir baş şı nda sanıklann tümü banai ka ifadeyle mal sahibl, mülkü meydan dayağı attılor yumruk| nün (geri alma hakkını beş yılın sonunda kazanmakta)dır. İa, kayışla beni dövdüler tekî Beş yılı izleyecek bir yü İçinde me ile de vurdular. Ben huzurf açılacak dava, doğmuş, kaza daki sanıklann adlarını söylej nılmış olan bu hakkın tesbit yebilirim dedi. Sanıklar Mehve teyldi davasmdan başka bir met Yılmaz, Mehmet Yaşarj şey deglldir. ve Nihat Sertoğiunun adlarınıf Oysa tasan maliHn (kazanıl göstererek söyledi ve huzur mış olan bu hakkı )m ortadan daki sanık Cevdet Ulucanı dal kaldırmakta ve yeni blr düzen göstererek Necdet UlucanloM Iemeyi (gerlye etkill olarak) dedi. Işleme koymaktadırj> Benlm bu olaydan sonra solj Anayasa Komisyonu bu ge kolumda kuvvet kaybı ve haj rekçeler nedeniyle açümış ve raket kısıtlığı ortaya cıktı anj görtllmekte olan davaiann 10 cak, ben sürekli olarak bu k o l yıllık dava açma süresine tabi lumu çalıştırdım ve iyileşmeslj olmasının hukuk devleü, huIcln uğraşıyordum, zamanla iyli kuk emniyeti ve hukukun üstünlüğU ilkeleriyle bağdaşmaleşeceğl gibi görüntüler var on<j dıgı görUsUnü benlmsedl. sağ sağ kolumdan halen" farklıdır.» Hcstaii pork Toprak Bir baskomiser •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog