Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

1 NISAN 1982 lumhurıyet 7 Sermaye Sirketleri NasüVerâlendiriliyor? Bülent SOYLAIM Ugur Güclü'nün katili bu kez 24 yıla mahkum oldu • ESKİ KOCASI IÇIN KATİL KtRALAYAN SERPIL YAijAR DA 12 YILA ÇARPriRILDl Istanbul Haber Servısı Fılm oyuncusu Uğur Guçlü' yu bunaan 4 yıl once oldu ren Kualık katü, oncekı gun î«tanbul 5 Agır Ceza Mah kemesınde yenıden 24 yıl agır hapıs cezasma çarpınl dı Kocasmı oldurtmek ıun katıl kıralayan Guçlu nun kArısı ıse 12 yü agır hapse mahkum oldu Aktor Ugur Guçlu 1978 yı hnrla Selahattın Guçlu adın da bır kışı taıafından oldurulmuştu Emnıyet yetkılıle nnın soruşturması sonucıın da Selahattın Guçlu nun ak tor Ugur Guçlu ıle hıçbır ü.şkısv olmadıgı, cınayeu pa ra ıçm ı^ledıgı anlaşılmıştı Samk daha sonra, Ugur Guçlu'yu boşandıgı kaı ısı Serpıl Yaşar'ın ıstegıyle oldurduğunu ıtıraf etrm^tı Daha sonra mahkemeye sevkedılei sanıklardan Se lahattın Guçlu «kasten adam oldürmek» suçundan 12 yıl, Serpıl Yaşar ıse «suça azmettlrmek» suçundan 7 ay hapıs ce/asına çaıptırıtmış ancak bu ce/aları az bulunarak Yargıtay ca bozulmuştu Yargıtay'ın kararı bozma sı uzerıne tstanbul 5 Ağır Ceza Mahkemesı'nde yenıden başlayan duruşmalar oncekı gun sonuçlandı Mah keme Selahattın Guçlu ye «kasten adam öldurmek» su çundan 24 yıl agır hapıs •ruhsatsız silah taşımak» su çundan da ayrıca 1 yıl ha pıs olmak uzere, toplam 25 yıl agır hapıs cezası verdı Boşandıgı kocası Ugur Guçlu yu oldurten ve tutuksuz yargılanan Serpıl Yaşar ıse bu kez 12 yıl agır hapıs cezasına çarptırıldı GENEL KURUL TOPLANTISI DENtZYOL tŞ SENDtKASINDAN BtLDIRtLMtŞTIR. Sendıkamızm 31 mart 1982 günlu 1. Genel Kurul toplantısmda yeterlı çoğunluk sağlanamadığından ış bu genel kurul toplantısı aşağıdakı gundem gereğmce 2 ve nıhal olarak 7 nısan 1982 gunu saat 10'da Tepebaşı Kazablanka Gazmosu salonunda akdedılecektır Uyelerlmıze duyurulur Denizvoltş Sendıkası Ydnetim Kurulu Aclına GENEL B*ŞKAN MECtT GÜNEYSU GENEL SEKRETEB MUSTAFA YÖNDEM G Ü ND E M : 1 Yoklama ve açılış, 2 Dıvan seçımı, 3 Komısyonlann seçımi, 4 Faalivet Hesao Denetım ve Onur Kurullan Raporlarmın okunması 5 Baporlann müzakeresl, 6 Kurullann ıbrası 7 Tuzük tadılı 8 Tahmini butçenın muza keresl ve kabulü, 9 Seçımler 10 Dı'ek ve temennıler, 11 Kapanış KONGRE PAK TAVIIK GIDA S4NAYİI VE TtCARETt A.^.'DEN ADt UMUMt HEYET TOPLANTISINA DAVET • Şirketımlzm 1981 yılı çalışma dbnemıne aıt olağan genel kurulu, aşağıda yazılı gündemı goruşmek üzere, 27 nısan 1982 sah günü, saat 9 30'da, şlrketin ırtibat merkezı (Istanbul, Bahçekapı, Umum Sıgorta Han Kat 1) adresınde toplanacaktır. 1981 yılına ait bılanco, kâr ve zarar hesabı ile Idare Mec llsl ve Murakıplar raporlannm topîantı tarıhınden 15 gun once, şırket merkezınde ortaklarımızm tetkıkine arzolunacagı ve sayın hıssedarlarımızm toplantı gununden bır hafta oncesme kadar hısse senetlerıni şırket merkezme ıbraz ederek gırış kartt almaları serektıgı, toplantıya katılamavacak ortaklarımızm tevkıl edeceklerl bır vekıl manfetıyle temsıl edılebılecegı saygıyla duyurulur tDARE MECLISt G ti N D E M : 1. Başkanlık dıvanı seçımi ve umuml heyet adma toplantı tutanagının dıvan tarafmdan imzalanması ıçın yetkı verılmesi, 2. 1981 yılı faaliyetine aıt ıdare meclisi ve murakıplar raporian ıle bilânço, kar ve zarar hesaplarmm gorüşülmesi, onaylanması, Idare Meclisi uyeteriyle, murakıpların ıbrası hakkmda karar venlmesı, 3. Murakıplann seçımi, 4. Dılekler. Satılık Remayözler Kmf ve kettma Tel: 79 68 92 • Istanbul Ünıversıtesı Işletme Fakültesı'nden aldığım kımlıic ve pasomu kaybettım. Hukumsuzdur. PERIHAV KARAHAN • 1981 senesının ıthalât belgesıni kaybettım. Hükumsuzdür. NURİ ORS SUNUS Nısan. «kurum» adı venLen seımaye şırketlennm bır oncekı yılda elde ettıklerı kazançlarının vergı claıresıne bıldırılerek vergılendınldıgı avdır Vergı lendırme ıle ılgıh yasal duzenımız gerçek kışılerle kurum adı verılen tuzel kışılerın fcazançlarının bır çok yonlerden farklılıklar gosterdıgıni gozonunae bulunduiarak bunlarm başka başka yontemlerle vergılendırılmesını ongormuştur Işte bu aymmın sonuca Olarak, sermaye şırketlennın kazançlannın nasıl bulunacagı, vergıleri'vn nasıl saptanacagı da ayn bır yasal duzenlememn hurumlar Vergısı Yasasımn feonusunu oluşturınuştur Bu yazı dızımtzde sermaye şırketlerının ve aynı teansamo gıren dıger kurumlarm vergı olayı feorjısınaakı durumlanm olabıldıgmce valın bır düle anfatmaya çatışacag.s Ancafe bu yalmhh honusunüa ne kaüar soz verırsek verelım kımı havramları ve lanımlan vıne de herhvsın aıılayabuecegı açıkhkta vere bıleceğımızı sanmıyoruz Bu nıtehk, vasa düınde bazı soz ya da sözcuklenn yalnız yasa metnındekı şelthyle kullanüdıgında gerçek anlamını bulabılmesınden gelıyor Kuşkusuz sermaye şırketlerının vergılendırılmesı konusu ük bakışta yalnız bu kurumlann ortaklarını ve yonetıcılennı ılgılendırır gorunmektedır Ama şu da var kı, daha dune kadar entlasyon, devaluasyon, hısse senedı, tahvıl gıbı sozcukler ancah ekonomı ve malıye dahnda ogrenım goren kışılerın sınav soruları ıken bugun her duzeyden yurttaşın kahve sohbetlerıne konu oımuştur Bu nedenle. bundan ı>onra orılatacagımız konular ve bu konularda geçecek kımı sozcukler de ekonomısı hızla bıçım degıştıren ulkemızde en azından bırer genel kultur konusu olabılecektır Her ıfeı bakiş at,ısına da oçıfe olarak ızlenebıieceh bıçtmdg yapıtmu3tna ozen gosterdıgımız bu a^ılzlamalajdn Unuvu prnfetyyonclce ızleyecelderın valınhgına, genel bılgı edınme amacıj'la ızleyeceklenn de karmaşıkhgına katlanmalan dılegıyle başlıyoruz. LEYL A Gazetemizın de yazarlaruadan olan Leyla Lmar'ın Cıdde de devnk Uganda Devıet BaşkaM Idı Amuı' le yaptıgı loportaj, TIM.E uergiiuıın de «People • lns.anj3r» ısımlı unlu sıltununa konu oldu. Idı Amın'ın ntrae oldugu 3 yıla yakın bır suıedır bılınmıyordu. lionemınde dunya kamuoyuııun buyuk ılgısuu çekmış, olan lıli Amuı, LeyU Lmar taralından Cıdde'de «neştedUdikten» sonra, U mar ıgın gerçek bır maraton başladı. Turkiye'ye do nuşunde, roportajı yalnız l u r k basmına değıl, dunya basın ajanslarma da ıyı Dir îıyata satabıleceğını laıkeaen Umar bu Kez dovunmeya başladı. Çünkü çektı gı resımler aıasında îdı Aııun'm Cıdde'de oldugunu kanıtlayacak hıçbırı yoktu. Oy^a dunya basmı, buna buyuk onem venyordu. Umar yenıden Cıdde'ye donmes ibteüı, ama bu ke^, nedendır bılınmez, vıze alamadı. Araya Cıdde'dekı yuK t.ek duzeyde kışısel dOitlujt lar gırdı, Amın'ın bır tuıç resnıı daiıa çekılıp luıkıje' ye yollandı ve tliMar'ın yazısı boylece hemen tura dunjanm en unlü yaym organlannaa, bır Turk gazeteoısırun başansı olaralc yer aldı. Yüların gazetecısi Cjmar, ılk kez bır roportajından boylesme buyuk maddı ve manevı lcazang sagladığını, ama asıl sevmcının, olayın tum dünyada Turk gazetecısi adıyla gegmesınden doğduğunu soyluyor. 1Serrnaye şirketleri ve diğerleri ermaje şır*etiermm nasıl vergılendmleceğı konusu Kurumlar Vergısı Yasasında duzenlennuştir. Yasaya gore, sermaye şırketlen ıle bırhkte, kooperatlfler, Kamu iktısadi teşebbusleri (KÎT'ler), dernek ve vakıfların ıktısadl işletmelerinm kazançlan da aynı bıçunde vergılendinlmektedır. Fızım asü ınceledigımız konu sermaye sırketlerı ıse; Turk Tıca ıet Yasası hükumlerine gore kurulmuş olan anomm, hısselı ko mandıt ve lımıted ^ırketler ıle benzen yabancı kurumlardan oluşraaktadır Yenı çıkarüan Sermaye Pıyasası Yasası'na gore kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları da sonradan sermaye şırketlerı kapsamına sokulmuşlardır Yukarıda saydıgımız gıbı, kooperatıtler de Kurumlar Ver gısı Yasası'na gore vergüendırıUrler Özel bır yasaya ya da Kooperatıller Yasasına gore kurulan tüketıra, ureUm, kredi, satış, vapı ve benzen konuıarda çalışan kooperatıfler, Kurumlar Vergısı Yasası ıle vergı dışı bulunduğu belırtılmemış tum kazanç lan üzennden vergılendirılırler. Ancak okuj kooperatıilerının kazançlan bu uygulamanm dışında tutulmuşlardır. Buna karşılık, sermaye şirketı yada kooperatil bıçmılnde kurulmamış dernek ve vakıîlann ıktısadS ışletmeleTi, kazanç amacı gutmeseler, yaptıklan ışte yasayla gorevlendırilmış olsalar, tuzel Kişuıklen, ayn muhasebelerı, ayn sermaye veya ayrı ışyerlerı oulunmasa bıle, kurumlar vergısı kapsamına gırerler. bır Kaç ornelt vermek ^ster&ek şunlan sıraiayabılınz. Mılli Plyango Idaıesı, tekel fconusuna gııen ışlemlen üe s.ımrlı olrnak uzere Tekel Işletmelerı Emekh Sandıgı, Sosyal Sıgortalar Kurumu S Vergi dışı bırakılan kazançlar K endıl^rı başKa kazançlan dolayısıyla vergı verecek olmakla bırlıkte, kurumlann kımı kazançlan vergı daşı (mustesna) tutulmuştur Vergılendınlmeyeeek kazançlarm neler olduğu, Kurumlar Vergısı Yasasıınn sekızınıi ve mukerrer sekızmcı maddelerınde sayılmaktadır Yazımızda bunları bıraz daha derıniemesıne ıncelemeye çalışacağız Iştirak kazançlan istisnası G Vergiden bağışık tutulanlar V eıgı vasaiarımn şoyie Dir yazüış duzenı vardır Genellik ıe ılk madde yada maddelerde bır konu ve sapsam çer çevesi çızılır Bu çerçeve ıçmde kalan konu ve kapbam, kural olarak vergıye tabı sayılır Daha sonra, yasa koVULU, vergılendırmek ıstemedığı şeylerı tek tefc belırtlr Bu belırlemeler de ıkı ayn bıçımde gorulür VergüendırılmeK ıstenmeyen kurunıları belırleyen kurallara muaîhklar, Vergılendırılmek tstenmeyen konu ya da kazançlan belırleyen kurallara ıse ıstısnalar denmektedır Yasa dılmdekı bu sozcukler; (muatıyet=) bağışıkhk ve (ıstısna) ayrıcalık dıye soylenebıhr. Hangl kuıumlarm vergıden bagışık (muaf) tutulduklan, Kurumlar Vergısı Yasası'nın 7 maddesınde yeralan 1? tane benne sayılmış'ır Bu bentlerdekı tanıma uyan kurumlar, kazanç elde etseier bıle Kurumlar Verglsı ödemeveceklerdır Tek tek sayılması bu yazl ıçın ^gereksız gdrülen vergıden bağışık kurumlara. erçek kışıler bırbırlenyle nasıl tıcarı ortaklıklar icuruyorlar ya da bır şahıs şırketme, bır sermaye şırketme ortak olabilıjorlarsa, Kurumlar da aynı şeylerl yapabılırler Yasa düınde buna ıstırak (katılma), bu yolla elde eduen kazançlara da ıştirak lcazançlan denmektedır. Örneğın A Anonım Şirketı, B Anomm Şırketınm belırlı bır payına sahıpse, burada A Anonım Şırketınm B Anonım Şırketme ışürakı (katüması) sözkonusudur Işte bu ıştıraklerden elde edılen kazançlar Kurumlar Vergısme tabı değıldır l<>80 yılı sonuna kadar çeşıth koşullarla uygulanabılen bu ıstısna, 198' yüı başından geçerlı olmak uzere yemden duzenlenmış ve hıç bır koşula bağlı olmayan son şeklım almıştır Şımdı bunı. sayılarla ornek vererek anlatalım A Anonım Şuitetı, sermayesı 20 mılyon lıra olan B Anonlm Şırketınm yuzde yırmıbeş payma sahıptır. B Anonım ijırketi 1930 jılında elde ettığı 12 mıljon lıra kazancinın vergısınl odedıkten sonra, karından 4 mılyon lıralık kısmı 1981 yılmda ortakiarma dagıtmıstır B'nın juzde yirmıbeş ortagı olan A Anonım Şırketı, bu dağıtımdan payma düşen b»r mılyon lırayı 1981 yuı kazancı olarak kayıUanna geçırecek ve kendı kazancını hesaplark«n, B Anonım Şırketınden elde ettığı bır mılyon lırayı, ıştırak kazancı istisnası dolayısıyla vergı dışı bırakacaktır Böylece, daha once B şırketınde 1981 yılı beyannamesı verılırken vergılendınlmış olan kazanç, A Şırjtetının 1981 yılı ıle ılgılı olaraıt nısan 1982'de vereosği beyannameyle ıkınci kez vergnendınlmemış oİ3caktır 'TeJefoncu amçalar uyumaya gifmisler... Şu Istanbul un herşeyı bır omur ya, telefonları daha bır omur dogrusu Açarsınız hat gelnıez Açarsınız başka bır numara duşer Açarsınız hıç ılgınız olmeıyan bır başka konuşmayı dınlersınız zaman zaman Herşeyı sınır bozucudur ya şu guzehm (') Is tanbul un, telefonları da ustune tuz bıber eker ış te Yalnızca evınızden, buronuzdan açtıgınız telefonlarınız mı' Ya ko şebaşlarına emek emek dıkümış kabınler, ankesorlu telefonlar? On ka bınden beşıne gırın bakın, bozuktur teletonlan çogu kez Olur rau sıze bır kuyruk sonra kalanların onunde Kablosu kopmuş telefonlar Ahızesı kınk telefonlar PTT merkezlennde bıle zaman zaman, uzennde «bozuktur» yaftası, gunler boyu duran telefonlar Nasrettm Hoca nın turbesıne donmuş telefon kabınlerı Ama bır de, «gel de bo zulma hadı..» Basarsınız sınırlendıkçe yumruğu, basarsınız ıetonunuzu boş yere her yutuşunda tekmeyı Geçenlerde Kadıköy PlTsınden telefon etmek ıstedık Ama olası 9 mı Salonda bulunanlardan uçu, dışardakı ku lubelerdekılerden de bırı banamısın demıyordu. Dagda, taşta ses var, on larda vok Ustelık de koskoca bır PTT merke zının ıçmde, onunde. Üs telık bazı densızler, dun yayı umursamaksızın ko nuşurlar ha konuşurlar. Mıllet kuyruk olmuş, sı mrden çatlarken, ehnden tuttugu kızıyla bır bayan geldı, telefon aramaga, koyuldu Onu açtı yok, bunu açtı yok. Başladı soylenmege Kuy ruga gırse ne kadar bek leyecegı belh degıl, her telefonun onunde en az beij altı kışı. Kadıncagız dolanıp du rurken kızı elınden kurtuldu ve kımsenın gırme dığı bozuk kulubelerden bırıne gırdı, ayaklarının ucunda yukselerek tele fonun ahızesıru kulagına goturdu ve şoyle dedı «Alooo .. Kimi aradınız? Hayır yoklar. Telefoncu amcalar uyuma ğa gitmışler.» Bunu duyanlar bastılar kahkahayı, sınırler gevşemıştı Dogru soze ne denırdı?... YARIN: Kooperatiflerdeki kazanç aynlıklan ve inşaat kazançlan... TopSumveEKlim çıktı BİRİKİMYAYIMC!UKKoll.Şti.Ankara Cad 45/18 PK.538 Sirkeci,lstartoui 1 7 Varlık AYLIK EDEBIYAT VE SANAT DERGISİ NISAN 1982 SAYISINDA Necatı Cunıalı öykuculuğunu anlatıyor Dergılerın edebıyatımıza katKısı Attılo llhan Yusuf Atılgan UlKu Tamer Tomrıs Uyar Pınar Kur Selım llen Doğon Hızlan Sabahattın Kudret Aksal, Talat S Halman, Samım Kocagoz, Mehmed Kemal, Şukran Kurdakul, Ataol Behramoğlu Çetın Yetkın, Emın Özdemır, Tuncer Ucarol, Behzat Ay vd... Cüney Amerika'da hedava toprak sahsbi olabHirsinsz! Federal Almarıya da bır ekonomı dergısı abonelerlne alışılmadık bır hızmet sunuyor aKurtzTelegramm» odlı bu ekonomı bultenının her abonesı bır Gunoy Amerıka ulkesınde bır metrekare toprok sahıbı oluyor. Bu son derece cazıp armaganının bır de ekı var. Bultene obone olanlar 4 hatta ıçınde aynı Guney Amerıka uıkesının yurttaşlığına sahıp olabılıyor «Kurtz Telegramm» eşsız bır h'zmet sunarak yurttaşlıga gırış ıçın butun miiamelelerı yurutuyor, hem de resmı fıarçlar dışında ek bır ucret aimadan, Bır Guney Amerıka ulkesının yurttaşııgı ne ışo yarar demeyın «KurU Telegramm» abone olmak ısteyenlerı bu konuda da aydınlatıyor. «Avrupo'da savaş ya da bunalım cıkması halınde, Avrupa dan kaçan onbınlerca mullecı boşu boşuna sığınma hakkı Isterken sızi gerl cevıremezler. Eskl anavatanınıza da mde edemezler. Aboneler.mize bu konuda verdığlmlz hızmete bu nedenle «Nuhun Gemısı Operasyonu» adını verıyoruz» Bu eşsız «hızmetın» yalnız bır kusuru var. Asyatık ırktatı olanlcr bu hızmetten yararlanamıyor • Elıas Canettı Kafkayı değerlendırıyor. 75 LIRA Posta Pulu karşılığında yayınevimızden de istenebılır VARLIK YAYINEVI A.Ş. Cağaloglu Yokuşu 402 ISTANBUL MUZAFFER YÜKSEL Sen yaşamadığın ıçın benl duşünmüyorsun. Ben bır yıldır, her an seni düşunerek acın ve ozlemın her gün bıraz daha aıtarak taşıyorum Ancak, senin eşın olmak barıa güç verıyor. Senın SOFRA'nda bana destek oUn dostlarma senden, benden ıçten teşekkürler .. EŞİN T.C. Dz. K. K. TAŞKIZAK TERSANEŞİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜGÜ HASKÖY İSTANBUL Onay No: 872 Genel Müdürluğumuzce aşağıda belırtılen (1) kalem malzeme ılgılı Idan ve Teknık Şartnamesme gore teklıf ısteme usulu ıle satın alınacaktır. MALZEMENIN CİNSI: SOĞÜTMA SİSTEMt 1. Matzemenın Maktu Geçıd Temmatı 250 000, TL (tklyuzellıbm) lıradır. 2. Teklıfler îdarî Şartnamede belırtıldığl glbi verüecektır 3. Satın alınacak Soğutma Sıstemıne an îdari ve Teknık Şartnameler Satınalma Komısyonu Başkanlıgı oflsınden 1 500, TL (Eınbeşyuz) lıra Dz Kuvvtelerını Güçlendırme Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edılır. 4. Posta ile Şartname gonderılmez, bu husustakı müracaatlar cevaplandırümaz. 5. Genel MUdürluğumuzce herhangl bir teklıtın seçılmesı ve üzerinde muameleye geçılmesı, Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garanüsı yuklemez. 6. Genel Müdürluğumuz 2490 sayılı kanuna tabi değıldir. 7. Geçıci Temınat olarak tedavulde olan Türk parası, Türkıye'de faalıyette bulunan Bankalarm verecekleri vadeslz temınat mektuplan, Borsa'da fcayıtlı esham ve tahvılattan Malıye Bakanlıgınca taym edilecek olanlar veya Devlet tç tstikraz Tahvtlleri Doner Sermaye Muhasebe Mudurluğü veznesıne makbua karşılığı verılecek ve tnakbuz teklıf zarfının ıçıne konulacaktır 8. Tekhfler engeç 15 nısan 1982 perşembe gilnü saat 10 00'a kadar Doner Sermaye Satınalma Komısyonu Oflsıne kayıt ettırılerek verılecek ve aynı saatte Saftnalma Komısyonu Başkanlığınca açılacaktır. (Basuı: 13140) 2295 Ismef Ay'sn Geces/'nde bol müzik vardı Ismet Ay ın 40 yıl (kımılerıne gore 41, kımılerıne gore ıse 4J yıldı bu. Ama Haldun Dormen e gore Ismet, ya^ını sakiı1 yordu ) kutlama gecesı, tam bır muzık solenı halınde geçtı fıyatrocunun gecesı boyle mı olur, bılnıeyu Ama gecenın du zenleyıcılerı, bır jubıle ge cesınde tıyatronun «Agır kaçacağını» duşunmuş olmalılar kı agırlıgı muzıge vermışlerdı Orhan Boran, Zekı Alasya / Me tın Akpınar, Müıdat Gezen ' Perran Kutman Ha dı Çaman gıbı sunucu ve gulduru sanatçılarının ya nı sıra asıl ılgıyı şarkılanyla hafıf muzık sanatçılan topladı Nükhet Duru, Neco, Erol Evgin, maz Kerem X ' ' e r , Kartal Kaan ve babasından bır şarkıyla prograrnı açarken tum dınleyıcılenn yu reğını heyecanla tıtreten Timur Selçuk .. Özellıkle Nükhet Duru çok formdaydı... Gerek 3 kez gıysı değiçtırerek soyledıgı şarkılar. gerekse Neco, Erol Evgin ve Kartal Kaan'la oluşturdu ğu ıkılıler çok alkış aldı Gecenın surprizı, Ismet Ay'm fınalde Melıh Kıbar / Çığdem Talu ıkılısı tarafmdan yazılan «40. Yıl» şarkısmı bızzat soylemesıydı Ismet'ın esprılerıne susamı^ bir seyırcı, onun «Bu kadar guzel sesten sonra karga sesi dınlenır mı?» ve «Beykoz paçası gıbi tıtrıyoıum» sozlenne bol kahkahayla karşılık verdı Gece ıyıydl, guzeldı de ılk baştakı gorkemlı tabloya katılan bazı unlu tıyatroculara nıye hıç ış duşmedıgı so rusu kafalara takıldı kaldı Ayrıca tsmet Ay'ın ju bUesınde ondan bırkaç 'yakası açılmadık' fıkra dınlenıeyı veya bır oyun boiumu (so?gelımı bır Sarhoij Rasım veya bır Shaktspeare palyaçobU) ızlemeyı ve bır nebze de tıyatro olayına tdnık olmayı bekleyenleıın sayı sı, sanırız kı bır havlı iaz laydı Neyse ınşallab Ismet ıu gelecek lubılpsmde bu eksıklık de gıderı hn. SEKA ÇAYCUMA MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çaycuma/ZONGULDAK MUessesemızın ıntıyacı 18 kalem malzeme teknlk resımlerıne göre imal ettırllecektir. (Dişlı, £an, mil, nul korumakovanı vs ımali) Bu ışe aıt :>artname 150ü, Vh. karşUığında posta Ue talep edılebılecegı gıbi Muessesemız Tıcaret Şeflığuv den elden de ahnabılır Şartname esaslan daruunde tanzun edılecek «TA/ 291292» rumuzlu kapalı tekül mektupları 17 51982 tartb saat 17'ye kadar Muessesemıze tevdı edılecektır. Postada mevdana gelebilecek gecıkmeler cükkate aiınmaz Muessesemız 24yu bayılı Kanuna tabı olmayıp, Vn&leyl yapıp yapmamakta, bolmekte dıledıgıne vermekte veya ıptal etmekte serbesttır ÇAYCUMA MÜESSESESt MUDÜRLÜfit) (Basın: 13201) 229? a fc, K A KAPALI YERLERDE SIGARA IÇEREK ÎÇMEYENLERİ DE ZEHIRLEMEYELIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog