Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 1 NİSAN 1982 Sebze fiyatları gerilerken hazı GÛNÜN AYNASI meyve fiyatlarında artıs görüldü EKONOMİDE IŞÇlNİN EVR£NIND€N ŞMrantCEmVCJ Toplu konuta bu yıl 24 milyar harcanacak ANKARA, (ANKA) İmâr ve İskân Bakanı Şerif Tüten, toplu konut kanununa göre, bu yıl içinde 24 rnilyar liralık harcama yapılacağını söyledi. Türkiye Emlâk Kredi Ban kası'nın 36. olağan genel kurul toplantısındo konuşan banka genel müdiirü Cemal Kulu, ise bu yıl içinde konutsuz vatandaşlar için bankanın 3,5 milyar liralık bir limit ayırclığını bildirdi. İmar ve İskân Bakanı Tü ten, toplu konut kanunu" nun büyük bir atılım olduğunu belirterek, bakanlığa kredi icin başvuran kooperatif sayısını 900'e ulaştığını kaydetti. Tüten DU konuda şunları söyledi: «Kredi icin başvuran kooperatlflerin 60 birt üyesi buiunuyor. Bunların yarım kalmış binalarımn bitirilmesi icin gerekli para en az 60 milyar lirayı buluyor. Biz bu yıl içinde 24 mil yar liralık harcama yapaca ğız.» Refik BALCI Ispanak, karmbahar, lahana gibi kışlık sebzelerde aylardır süren fiyat artışları mart sonlarına doğru, yerini fiyat gerılemelerine terketti. 80 liralık ıspanak fiyatı 50 liraya kadar indi. Bazı semt pazarlarmda ıspanak için istenen fiyatm 40 liraya gerilemesi de dikkati çekti. Karmbahar da yüzde 25 dolaylarında fiyat yitiren çeşitler arasında yer aldı. Havuç 7530 lira arasında değişen fiyaımı korudu. Yeşil salata fiyatları ortalama 10 lira gerileme gösterdi. Soğan ve patates fiyatlarındaki 5 liralık artış. ilgililerce «önemsiz bir gelişme», şeklinde değerlendirildi. Limon, fi yatı duşen çeşitler arasında bulunuyordu. Kışlık sebzelerin fiyatlarmda «genel eerileme» olarak ortaya çıkan gelişme, «se/onun doğal olayı» olarak yorumlandı. Sebze ve meyve piyasalarının ilk turfanda çeşitlerinden bakla da ay sonuna dogru yüzde 100 oramnda fiyat yitirdi. 310 liralık bakla fiyatmın 180 liraya inmesi piyasa ilgililerine göre «mal geliminin artmasından kaynalilandı». Kabak fıyatlan sürekli değişme gösterdi ve son hafta içinde 200250 lira dolaymda. «tutundu», nisan ayının ikinci yarısmdan sonra kabak fiyatmın 200 liranın altına ineceğine ilişkin değerlendirmeler de özellikle t.optancı pivasasma egemen oldu. • MEYVELER: Tüketimi yogun olan elma, portakal, mandalina gibi meyve çeşitleri mart aymda da fiyat aldı. 10 ile f A P I VE KREDİ BANKASİ 634 MİLYON KÂR ETTÎ Ekonomi Servisi Ya pı ve Kredi Bankası'mn Genel Kurulu d ü n yapıldı. Genel KuruTa s u n u lan çahşma raporunda, b a n k a n ı n 1981 yılmda t a sarruf mevduatını yüzde 180, genel mevduatını yüzde 129 artırdığı ve 1980 sonunda 234 milyon lira olan kârını 1981 son u n d a 634 milyona yükselttiği belirtildi. Bu ar a d a Yapı ve Kredi'nin sağladığı toplam döviz girdilerinin de 1980'de 429 milyon dolardan 1981 de 993 milyon dolara çıktığı görüldü. GARANTt BANKASI'NIN 1981 YILI KÂRI 67 MİLYON LİRA Ekonomi Servisi Garanti Bankası 1981 yılmda mevduatını 46 milyar liraya ulaştırdı ve 67 milyon lira k â r sağladı. Ban kanın d ü n b a s m a kapalı yapılan Genel Kurul toplant\smda kâr payı dağıtmama yolunda k a r a r a h n dı ve eski Yönetim Kurulu üyeleri yeniden göreve DETERJAN FİYATLARI DEĞİŞMEZKEN SABUNA 10 LİRA ZAM GELDİ. 30 lira arasında değişen fiyat artıslarına. mal geliminin «sınıriı» tutulnvası yolaçu. Toptancı kesimin yakınmalanna neden olan bazı uygulamalann, üretim merkezlerine «malı hesaplı gönderin» şeklinde yansıtıldığı üeri sürüldü. Bu arada özellikle mandalina ihracatımn sözkonusu çeşitte fiyatları dalgalandırdığı belirtildi. Elvna fiyatları da mart ayında 510 lira arttı. Piyasalann en yüksek düzeyde talep alan bu üç çesidinde fiyatların nisan ayında da yükselebileceği görüsüne yer verildi. Kıs sezonunun sona ermesiyle birlikte, Kalite ayısındarı değişkenlik göstcren muz da fiyat. yitirdi. Muz fiyatlan 200 ile 180 lira arasında degismeye basladı. Bu arada aylardır 3035 liradan pazarlanan greyfurt'un fiyatında önemli bir gelişme olmadı. Bu çeşit günümüzde özellikle semt pazarlarmda «üç. kilosu 100 lira» yöntemiyle satılıyor. BDOMATES: İlk turfanda sebzelerden domates, matt ayında fiyatı en fazla değişen çeşitler arasmdaydı. Her haf Suriye nin Türk bankaSanna fanıdığı teminat miktarlan ANKARA, IANKA) Suriye Ticaret Bankasmın Türk bankalarına bu ülkede açılan ihalelere katılacak firmalarla ilgili olarak tanıdığı teminat miktarlan belirlendi. Ticaret Bakanlığının ver Hiği bilgiye göre, Suriye Ticaret Bankasmın teminat hafckı tanıdığı bankalar ve teminat miktarlan şöyle: Türkiye Iş Bankasi: 1 milyon dolar, T. Garanti Bankasi: 1 milyon dolar, Akbank: 1 milyon dolar, Yapı ve Kredi: 1 milyon dolar, Ziraat Bankasi da gerektiğinde Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankasi; 500 bin dolar. Ayrıca Arap Türk Bankası da, gerektiğinde ve uygun görüldüğünde kullanılmak üzere 5 milvon dolar tutannda ek bir limitin yanısıra, 3 mil yon dolarlık bir limite sahip buiunuyor. TEMEL KULLANIM MADDELERî İLE SEBZE, MEYVEFlYATLAHl Malm Cinsi Ambalah Şubat sonu Mart sonu 120 150 80 50 90 60 80 30 35 35 70 85 90 200 35 7. tktisatçılar Hafîası Seminer Sergı ınsLJ H 120 Deterjan 320 Gr. 140 Sabun (Hacı $ak.) 1 Kilo Diş Macunu Tüpte Tane 80 80 Ispanak 1 Kilo Karmbahar 120 (Orta Boy) 1 Tane 70 Lahana 1 Kilo 75 Havuç » 45 Salata (Orta Boy) 1 Demet 30 Soğan (Kuru) 1 Kilo 30 Patates (Ödemiş.) 65 Elma (Str. Niğ. Ort.) » 70 Portakal • 70 Mandalina (Kaliteli) » 230 Muz • 35 Greyfurt 1600 Odun (Çekisi) 250 Kilo 6500 Kömür (Ağaçlı) 1000 » 160C 6500 ta birbirinden 5060 lira farklı fiyatlarla pazarlanan bu ürün için gür»ümüzde geçerli fiyat 180 lira. Domatesin salata yapımmdaki öteki sebzeleri sivri biber ile salatalık yüksek li yatla pazarlandığı için sözkonusu ürün yeterli talebi alamıyor. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle, güney bölgel^rinden İstanbul'a mal geliminin artacağı, buna koşut olarak da fiyatların gerileme gös tereceği görüşü piyasalarda giderek yaygınîaştı. B DETERJAN, SABUN: Ülkemiz deterjan piyasasını elinde tutan kuruluşlar, toptancı piyasaîarda «göstermelik» diye tammlanan çekişmayi günde me getirdiler. Üretim açısmdan güçlü olan bir kuruluş, kiloluk ambalajla piyasaya de terjan sundu. Fiyatı da «elverişli» görünen bu oaşit, bazı özel nedenlerden ötürü yeterh düzeyde talep almadı. Fiyat konusunda birbirlerini «marke eden» deter.jan firmaları, özellikle perakendeci alanda «tutu lan» ambalajlarında fiyat deği şikliğine gitmedüer. Sonuçta, 320 gramlık deterjamn mart ayında geçerli olan 120 liralık perakende fiyatı değişmedi. Sıvı ve krem deterjanların fiyatları da piyasa ilgililerinin deyimiyle «sabit durumunu ko rudıı.» Sabun fiyatlan ise 10 lira dolayında arttı. • KÖMÜR: Kömür fiyatları, mart ayının ikinci yarısmda piyasa deyimiyle «kıpırdadı», Ancak «Eve teslim 1 1 I 6M liralık» fiyatta önemli bir değişiklik olmadı, Odun ise mart ayında şubatta olduğu gıbi «çekisi 1600 liradan» işlem gör dü. ma raporunda, şirketin iş tiraklerinde 100 milyon li ralık bir artış ile toplam yatırım hacminin 332 mil yon liraya yükseldiği belirtildi. 1981 yüında 84 mil yon 68 bin lira kâr eden Atarko Holding Anonim Şirketi'nin bu yıl yüzde 32 temettü dağıtması kayüzde 50 temettü dağıttı ARAP . TÜRK BANKASI'NIN KÂRI 1,3 MİLYAR LİRA İSTANBUL, (ANKA) Arap Türk Bankası'mn yühk Olağan Genel Kurulu dün îstanbul'da yapıldı. Genel Kurula sunulan 1981 yılı faaliyet raporunda, 1981'in banka için «fevkalade» bir iş yı lı olduğu belirtilerek, aktıl varlıklaruun bir Önçe, ki yıla göre yüzde 150 oranında artarak 17,48 mil yar liraya yükseldiği kay dedildi. 1981 yılı sonu iti bariyle mevduau da yüz de 132'lik bir artışla 13,07 milyar liraya yükselen Arap Türk Bankası'mn net kârı bir önceki yıldan yüzde 151 daha fazla ola rak 1,33 milyar lira olarak hesaplandı. x\sgari Ucret ve Anlamı dı üzerinde «asgari ücret», çalışan için lâyık görülen en düşük ücret anlamına gelir. Her ne kadar çok önemli bir çalışanJar grubu asgari ücret© de lâyık görülmeyerek, kaçak sigortasız ve sözleşmesiz çahştırıhyorsa da, küçük işletmelerin çoğunlukta olduğu ülkemizde, asgari ücretin anlamı daha da bir büyüktür. Sadece toplu iş sözleşmesinin, sendikaların, giremedlği küçük boyutlu iş yerleri için değil, işçi çıkarmasmın, işçi akımının çok yoğun oldugu büyük iş yerlerinde de, asgari ücretle çalışanlar önemli sayılara ulaşıyor. Sendikalanmız üye çoğunlukları açısmdan asgari ücretle yakmdan ilgilenmek zorunluluğundadırlar. A Asgari ücret, yasal tanımı içinde, genellikle iki yılda bir, bir işçinin, ailesi ile birlikte asgari geçinmesi için, zorunlu giderleri gözönünde tutularak saptanır. Ancak uygulamada, bugüne kadar, asgari ücretin gerçekten işçi ve ailesinin geçinebilmesi için gerekli olan zorunlu harcamalar pözönünde tutularak saptandığına tanık olunmamıştır. Daha çıktığı tarihte yetersiz kalan rakam, hızlı enflasyonlarla birkaç ay içinde anlammı büsbütün yitirdiginde, sendikalar, yasanın verdiği olanaktan yaraıianmak istemişler. asgari ücretin yeniden belirlenmesi için iki yıl beklemenin yasal bir zorunluluk olmadığını vurgulayarak, asgari ücretin yeniden belirlenmesini istemişlerdir. Asgari ücretin yeniden belirlenmesi istemi gündeme ne zaman gelse yeniden belirlemeyi geciktirme için gerekçeler de hazırdır: eskiden sendikacıların kulağına fısıldanan başlıca karşı gerekçe, asgari ücretle işçüerle birlikte memurlann da asgari maaşlanmn artınlması zorunluluğu ve bunun bütçeye getireceği büyük yük olurdu. Şimdi çok şükür böyle bir gerekçe kalmadı. İlk kez, son katsayı artışı ile en düşük memur maaşı, işçinin asgari ücretinden net 5 bin lira daha yüksek oldu. Ama nedense bu kez memurlar için 70runlu görülen en düşük ücret artınlırken. ki biz bunun da yetersiz kaldığı görüşündeyiz, işçiler gündeme alınmadı. Devlet Bakanı Sayın Turgut Özal, asgari ücretin yeniden belirlenmesi istemlerinin kasıth oldunu soylemiş, 'asgari ücret. hıdem tazminatı ile irtibatlı olduğu için gündeme getirüiyor. Benim bildiğim asgari ücret, işçilerin % 98'ine tesir etmez* demiş Sayın Oktay Ekşi 27 mart tarihli Hürriyet'te, Sayın Özal'a yanıt verirken. 1 ocak 1982 tarihi ile sigortah işçilerin sayısının 2 milyon 154 bin olduğunu bunlardan 1/4'ünün, yani 581 bin 580'inin asgari ücret üzerinden aylık aldığını SSK'nın resmi kayıtlarına dayanarak açıklamış. Biz konunun bir başka önemli yönü ile ilgili bir soru sormak istiyoruz; kıdem tazminatı yasası değişikliği 12 Eylül'den sonra yapılmıştır. Acaba Sayın Özal, kıdem tazminatı için bir sınırlama getirilirken. sınırlamanın asgari ücrete bağlı kılınmasma karşı çıkmışlar mıdır? Çıkmamışlarsa, kıdem tazminatının tavanının asgari ücrete bağlanmasını onaylamışlarsa. yasa tekniği açısmdan önemli bir yanlışa katılmışlardır. Ve şimdi. «asgari ücretin artırılmasını kıdem tazminatı tavanını artırmak için istiyorlar* deme hakkına sahip değillerdir. Kıdem lazminatma tavan isteniyorsa, yasa bir başka çözüm bulmalı, asgari ücret* bağlamamahydı. Böyle yapıldı diye, şimdi sendikalar, işçiler. asgari ücretin insanca bir düzeye^ çıkartılmasmı istemekten vazseçemezler. Asgari ücretin bugün ne düzeye geldiğirü İstanbul Demiryolu Sendikası Başkanı Zafer Boyar'm bir çahşmasından aktarahm; 1963 yılmda asgari ücretle çahşan bir işçi 6 saat 17 dakika çahşarak bir kilo et alırken, aym et için şimdj 14 saat 12 dakika çalışmak zorunda. Bir kilo ekmek için 44 dakika çahşırken, şimdi 73 dakika çalışacak.. Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi. işçinin insanca yaşayacağı asgari bir düzeye yukseltilmesi zorunluluktur. üŞirketlerden Haherierm getirildiler. Genel Kurul toplantısında ayrıca Garanti Bankası'mn tüm şubelerinde. «Süper Sistem»e geçüdiği, personel sayısmda azaltma yapıldı ğı belirtildi. ULUSLARARASI ENDÜSTRt VE TİCARET BANKASI 1981 KÂRININ %10'UNU ÇALIJjANLARA DAĞITACAK Ekonomi Servisi Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'mn 1981 yılında mevduatını %966 oramnda artırarak 22 milyar liraya ulaştırdıgı, lhracat kredilerinden 15 milyar liralık kaynak olusturduğu belirtildi. Basma açık yapılan Genel Kurul'a sunulan çalışma raporunda 1981 kânndan %10'luk bölümünü çalışanlara dağıtacagı da bil dirildi. PAMUKBANK'IN KÂRI 1,6 MtLVAR Ekonomi Servisi Pamukbank tarafından gazetelere gönderilen basın bülteninde bir yanlışlıls sonucu 2,9 milyar lira olarak belirtilen Pamukbank'ın 1981 yılı kânnın 1 milyar 652 milyon lira olduğu anlaşıldı. ANADOLU SİGORTA YÜZDE 50 KÂR PAYI VERİYOR ANKARA, (a.a.) Tür kiye Iş Bankası'mn bir ku ruluşu olan Anadolu Türk Sigorta Şirketi'nin Genel Kurulu, îş Bankası Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Anadolu Sigorta Şirketi'nin çalışma raporunun görüşüldüğü genel kurulda, şirketin üç milyar 165 milyon liralık sigorta primi sağladığı ve 163 milyon lira kâr yaparak, yüzde 50 temettü dağattı gı belirtildi. ALARKO HOLDING YÜZDE 32 KÂR PAYI DAĞITIYOR İSTANBUL, (a.a.) Alarko Holding Anonim Şirketi'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Genel Kurula sunulan 1981 yılı çalış Ekonomi Servisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti tarafından 7. İktisatçılar Haftası nedeniyle «Bunalimdaıı Büyümeye Geçişte Türkiye Ekosunıisi» konulu seminerler dizisi düzenleiKü. 510 nisan tariiıleri arasında Sheraton Oteli'nde yapılacak olan seminerter dizisinuı programı şöyle: • 5 nisan günü Bunalımdan Büyümeye Geçış: Türkiye Ekonomisi genel çizgüeriyle tartışılacak. Cemiyet Başkanı Şeref Özgencü'in sunuş konuşmasmdan sonra Davlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal açış Konuşması yapacak. Frol. Yüksel Ülken'in yöneteceği oturuma Prof. Asaf Savaş Akat ve TÜSİAD Başkanı Ali Koçman bildiri sunacaklar. Eu oturumun yorumcuları ıse Pro£. Erdogan Alkin ve Prol. Akın Ilkin, öğieden sonra Fro*. Nusret Ekin'in yöneteceği panele Ürlıan Aker, Yıldırım Aktürk, Prof. Demir Demirgıl, Mete Durdağ ve ESO Başkanı Mesut Erez katılacaklar. • 6 nisan günkü setninerin konusu Bunalımdan • Büyümeye Geçişte linaus Kesiminin Kolü. Maliye Bakanı Kaya Erdem'in açış Konuşmasıyıa başiayacak olan ilk oturumu Prof. Peridun Ergin yünetecek. Bu oturuma Ralımi Önen, Halit Soyüan ve Osman Şıklar bıldiriler sunarken, Mehmet Gün Çalıka ve üüngör Uras yorumcu olarak katılacaKlar. Proî. Erdoğan Alkin taraîmdan yöneülecek öğleden sonraki panele ise Özer Çiller, Prof. Feridun Ergin, Caner Ersoy, Yılmaz Karakoyunlu ve Ahmet Mutlu katılacaklar. • 1 nisan günü Bunalundan Büyümeye Geçişte Dışa Açılmamn Rolü konulu seminerm Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan'ın açış konuşmasıyıa başlayacak sabahki oturumunu Prof. Erdoğan Alkin yönetecek, Pro£. Gülten Kazgan ve Fuat Süren bildiri sunacaklar ve Doç. Taner Berksoy ve Bülent Tanla yorumcu olarak katılacaklar. Prof. Cumhur Ferman'ın yöneteceği öğieden sonraki panete katüacak konuşmacılar ise Hüsnü Dogan, Şerif Egeli, Turgut Kayakan, Kemal Kurdaş, Sedat Piroğiu, Zekeriya Yıldınm. • 8 nisan günkü seminerin konusu Bunalundan Büyümeye Geçişte Tarım Kesinıinin Kolü. Köyışleri Eakanı Münir Güney'in açış konuşmasıyıa başlayacak oturuma Cemii Çakmaklı ve Aıi Naü KUbalı bildiriler sunacaklar. Oturum Başkanı Prot. Gülten Kazgan, yorumcular Mehmet BetH ve Prot. Izzettin Önder. Öğieden sonra Prof. Esat Çam başkanlığındaki panelin konuşmacıları ise Recai Dinçer, Ergun Göknel, Kenan Mortan, Prol. Alı Özguven, ZeKi Vücetürk. • 9 nisan günkü seminerin konusu Bunalundan • Büyümeye Geçişte Sanayi Kesiıninin Kolü. Sanayi ve Teknolojı Bakanı Mehmet Turgut'un konuşmasıyla açılacak oturumun Başkanlığını Prof. Erol Manisalı yapacak. Nurullah Gezgin ve ŞariK Tara'mn bildiri sunacaklan oturuma Prof. Erdinç Tokgöz ve Fahrettin Yağcı yorumcu olarak katılacaklar. Talat Orhon'un başkanlığım yapacağı öğieden sonraki panele katılacaklar ise îmren Aykut, Murtaza Çelikel, Cahit Kocaömer, Şahap Kocatopçu ve Doç. Bilsay Kuruç. • 10 nisan günü ıkı panel yapılacak. Sabahki panelin konusu «Bunalımdan Büyümeye Geçişte Yöncüci Kaılvoiann Kolü. Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Eaykara'nın açış konuşmasını yapacağı ve Nihat Batur'un yöneteceği panele Aydm Dündar, Proî. Cumhur Ferman, Erhan Işü, Çetin Tokcan ve Osman Nuri Torun katılacaklar. Öğieden sonraki panelin konusu ise Bunalımdan Büyümeye Geçişte Basınm Kolü. Prof. Memduh Yaşa tarafından yönetilecek panelin konuşmacıları Mehmet Barlas, Hasan Cemal, Güneri Civaoğlu, Oktey Ekşi ve Hakkı Öcal. Maliye Bakanlığı HESAP UZMAN MUAVİNÜĞ1 GİRİŞ SINAVI Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca 19 nisan 1982 pazartesi günü saat 9.30'da Ankara, istanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Muavinliği giriş sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek için; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazıh niteliklere sahip olmak, b) 11.1982 tarihinde 35 yaşını doldurmamış bulunmaic, c) Şiyasal Bilgiler, Iktisat, Hukuk, îşletme ve İdari İlimler Fakülteleri ile İktisadi ve Ticart İlimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okullan veya bunlara eşitliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul olunan benzer yabancı FaJcülte veya Yüksek Okulların birinden mezun olmak gerekir. Sınavlara giriş şartlannı ve sınav konulannı trösteren broşür, yukanda isimleri eeçen Öğretinı Kurumlanndan ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanhğı ile Ankara, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklanndan sağlanabillr. tsteklilerin en %eç 2 nisan 1982 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanhğı ANKARA adresine belgeleri ile birlikte yazıh olarak başvurmalan Kerekir. (Easın: 11402) 2291 YÜKLEMEBOŞALTMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜOÜNDEN 1 îstanbul Maltepe Ajans Müdürlüğümüıde mevcut bundan sonra alınacak yahut gelecek veya buradan başka yerlere yollanacak hububat, bakliyat, un, pirinç, patates, yağlı tohumlar, haşhaş kapsulü, ham afyon ve bunların benzerleri maddelerle hertürlü eşya ve malzemenin bir yıl süre ile yükletilip boşaltılması işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 8 nisan 1982 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11.00'de tstanbul Bölge Müdürlüğümüz binasmda bu işle görevli komisyon eliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin 200.000. TL.'lik geçici teminatı eksiltme gün ve saatinden önce Bölge Müdürlügümüz Merkez Muhasebe Şefliği veznesine yatırmalan ve alacakları makbuz ile komisyona başvurmaları gereklidir. 4 Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 250. TL. karşılığmda Bölge Müdürlügümüz Merkez Muhasebe Şefliğinden sağlanabilir. 5 Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 13039) 2293 ,, o o r BANKERLER BANKERLER H.SŞE SENETLERi HiSSE SENETLERİ .TAHViLLER TAHVİLLER yük Aksakal tşhanı 16/2 Tel: 13. 931. • KONYA ŞÜBESt: Hükümet Meydam Mıhçızade Han Kat: 1 HÎSSE SENETLERÎ TEL.: 20 53 20 22 36 44 22 14 79 BANKER KASTELLI MtNKUL pEGERLER J.IÇAREf ;A'.Ş' : • ' •• . İSTv MERKE2 Tft: 20 5320/5hat 2236 44 Telex23324 • BANKER KASTELLÎ A.Ş. Merkez: Vakıl Han Asma Kat No: 23 Sirkeci İstanbul PiC. 735 Telex: 23 314 KASTTR • ANHARA !?UBESI: AtatÜrk Bulvarı No: 97/4 Kızılay. Tel. 17 SH 0(1 18. 32 54 • ANTALYA ŞUBESİ: AtaTürk Cad. Reşit Berberoğlu İş ham Kat: 1 No. H/7 Tel: 50 4a • BURSA ŞUBESÎ: Atalürk Cad. Kurtul tşhanı No. 59 Asma kat. Tel: 20 369 11 336 • EaKIŞBHIK ŞUBESİ: Inönü Cad. Porsuk İşham Kat. 2 Köprübaşı Tel: 16 185 • ÎZMİR ŞÜBESt: Cumhurtyet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat: 1 No: 13 Tel: 21 2U 94 T&Iex 52 678 ONAY TR. • SAMSüN ŞUBESİ: Bamtalar Cad. No. S Tel: 19 482. • KAYSEBÎ ŞUBESÎ: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. BU DÖVSZ KURÜRI Dövizin Cinsi 1 ABD doları 1 Avustralya doları 1 Avusturya şilinı 1 Batı Alman markı 1 Belçika frangı 1 Danimarka kronu 1 Fransız frangı 1 Hollanda florint 1 İsveç kronu 1 Isviçre frangı 100 İtalyan lireti 100 Japon yenı 1 Kanada doian. 1 Kuveyt dinari 1 Norveç kronu 3 Sterlin 1 Suudi Ara. Riyali DÖVİZ Alış Satış 146.60 149.53 157.02 153.94 8.81 8.64 61.91 60.70 3.28 3.22 18.18 17.82 23.96 23.49 55.86 54.76 25.15 24.66 77.19 75.68 11.31 11.09 60.57 59.38 121.66 119.27 521.56 511.33 24.44 23.96 266.17 260.95 43.72 42.86 E F E KTİF Ahş Satış 151.00 146.60 158.56 146.24 8.64 8.90 62.52 60.70 3.32 3.06 17.82 18.35 23.49 24.19 54.76 56.40 24.66 25.40 75.68 77.95 10.54 11.42 56.41 61.16 113.31 122.85 485.76 526.67 22.76 24.65i 260.95 268.78 40.72 44.15 Beşiktaş'da işyeri olmaya müsait iş yeri arıyorum. Telefon: 67 23 84 T.C. ÇATALCA ICRA DAİRESİ MENKUI.ÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 1981/329 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleıi yazıh mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci artırma 14.4.1982 günü saat 14.00 ile 14.30 arasında Çatalca Sanayii Sitesi Tamirci Osman Dik dükkanı önünde yapılacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 75'ine istekli bulunmadığı takdü"de 154.1982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacagı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği. masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmalan ilan olunur. 15.3.1982 Muham. Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli Lira Krş. nitelikleri) 500.000. 00 SATIL1K İş Merkezl Coğaloğlu'nda sahibinden satılık üç katlı Ev. Tel.: 71 90 85 DUYURU ÎLKO İlkokul öğretmenleri Yapı Kooperatifinin 28 mart 1982 günü Ankara ATATÜRK Lîsesinde yapılması gereken Genel Kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. ikinci toplantı aym yerde 11 nisan 1982 pazar günü saat 10.00'da çpğunmk aTanmaksızın katılarüarla yapılacaktır. Sayın ortaklara duyurulur. TÖNETtM Gürviüs Cumhuriyet Beşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gumüs 31 m a r t 11.55011.700 12.200 12.500 1.750 1.760 1.590 1.690 44. 45 FİYATLARI 30 ınartla fark 10050 lira düştü 200300 lira arttı 10 lira düştü 10 lira düçtü Fark yok 640 tipi motorlu 4623040 v« şanzıman 4953195 nolu 1976 model nar çiçeği renginde FIAT Türk Traktör. İSTANBUL 3'UNCU ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN (Dosya No: 98İ/168 Davacı Şerefnur Açıkgöz vekili Av. Çağlar Çorumlu tarafından davalı Hüseyin Açıkgöz aleyhine açılan boşanma davasında,Bak;rköy, Bahçelievler Cumhuriyet Mah. Bağcılar Cad. Sermet Sok. Merve Apt. Kat 4, No: 9ftdresinde mukim oldıjğu bildirilen davalı Hüseyin Açıkgöz'e tebligat yapılamamış emniyetçe de adresinin meçhul olduğu bildirildiğin den üanen tebligat yapıl masına karar verilmiştir. Duruşmamn bırakıldı ğı 30.4.1982 saat 10.00'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil marifeti ile temsil ettirmeniz, bulunmadığmız takdirde adınıza gıyap karan tebllğ olunacagı hususu ilanen teblig olunur. 30.3.1982 (Basın: 3196) ARANAN MENKUL KIYMETLEB: AKAL AKSA BAÛPAtJ BAŞKENT ÇtMENTO BAT1 ANADOLü ÇİMENTO BÜBSA cîME^^^o ÇİMSA EGE GÜBRE GÖLTAS CANAKKALE SERAMİK GÜBRE FABRİKALARI ÎŞ BANKASİ KARTONSAN KARSAN KAV KOÇ VATIRIM KORDSA KORUMA TARIM ORMA POLYLEN RABAK SİFAS SÜNTA İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Cambezi bant şatınalınacaktır Teşekkülümüz ihtiyacı olarak 30.000 mt. cambezi bant, kapalı teklif alma suretiyle şatınalınacaktır. Eu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Cad. desindeki BaşmUdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. îstekli olanlarm bu işe ait kapalı teklif mektuplannı engeç 15.4.1982 perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdl etmeleri ilan olunur. (Basın: 12762) 2299 İRADENİZLE SİGARA TIRYAKİLİĞİNDEN KURTULABİLİRSİNİZ KANSERİN SEBEBLERİNDEN BAŞUCASI.SİGARADIE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog