Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 yayınevierimiz Varlık Yayınları Yönetîcisi Filiz Nayıı sanat edebiyat yıci olr bütün olusturmuşfur. TflSO'ta.n bu yann her yıl yavımlanan yılın edebiyat. '..anat siyasal. tnplumsal olavlanm özet inceîeTneler olarak sunan Vartık Yılhkları da bu diziler arasında anılabilir Yayıncilıftın srüncel sonınunu iki ana çugide toplayabîîirizr a) Sürekli degişen kâ,£ıt fiyatlsn vı» dieer malîyptl<v rin vuk«;ekli6rı sonuru yRvınevlfirini zortayan mali sıkıntılar. b) Okura ulflşma /nrlugu. Her 'k< konu da kıss vadedp cöriime ulasma umudundfln voksun erfirtfnüyor. Malivfltlpr yük<selmevp devam cdçrek, kitaba ysnsıtrldığında vüksftlpn fivatlsjr satışı olumsu? ptkileyprek Okur kifabn temRİ $ferfik<îinîm leri arasında ver vı»rmediâi •îiirece bn konTidn hfirbnniîi bir «elîşme bpklenrrmmeH Dsftıtım »k<;ak1ı&i. ilan ve rpklam ?itîer1«rinin yüksekli&i nedenivlp yavinevinin Cikardı*ı kitaoian dııvtırma 7orhısv. yurt canında tyf ek bîr doftıtım flrknnılmasıvia bir S'cüde ş;idenlf>bi!ir sanıyonım. "Yurt capında iyi calışabilecek bir dağıtırn örgütü kurulmalı,, Varlık Yayınlan Yönetictgi Filiz Nayır. bu haftaki «Yayınevlerimiz» kösesinin konuğu Nayır Yayınevi'nin kuruluş amacını, yayıncılı£ın eründemdeki acil sorunlannı anlahrken sürekli değişen kâğıt fiyatian ve okura ulaşma zorluğuna degindi, vurt çapında iyi çahşabilecefc bir dafeıtım öreütünün kurulmasıyla kitaplan duyurma eüçlüğünün bir ftlcüde eidp.rilebîlp.cp.cini beîir+ti. Nayır. vayınevini tanıtırkert şunlan sövlpdî: Ilk sayısı 1033 yılında çıkan Varlık Dprgisi'nin yanısıra. VARLIK 10 kitap yayinlamıştır Ama yaymevi nin ası) kuruhış f.arihi 1946' dır. Roman. siir. övkü. deneme eibi. büyük bir bölümü caârdns dünvq klasiklerirıi kapseyan edebi yapıtlnr Büyük Eserler dizimizde bir dogan hızlan lılı/ Navır: «Yükselen fiyatlaı satışi olumsiız etkileyecek» Her müziksevere salık verilecek bir yapıt: Opera Tarihi Bülent TARCAN Büyük bir eser tamamlandı. Cevat Memduh Altar ustadımızın ilk cildini 197O'de yaymladığı Opera Tarihi isimli gerçekten büyük özlü bir eser. Yakında çıkan dördüncü araya eetirilmiş; bilimsel, foplumsal siyosal konularda incelems ve denenie kir.splan. Faydalı Kîtaplar dizimizi oluşturmus. aynca Tiyatro Türk t> Dünya Klasikleri, Çocıık Klasiklerî. Bü yük Çocuk Kitaplan. Bötün Eserieri ıçibî diziler tamamla Cevat Memduh Altar: İlk cildini 1970'de yayınladıcı «Opera Tarlhi»nin dördüncö clldlyle Türk Miisik Uteratürfi'ne iisiiin bir yapıt kazandırdı. cildi ile tamamlanmış oluyor ve böylece Türk Müzik Utaratürü üstün deterde bir çeşit opera (traite) kazanmış oluyor. İlk cildi basıldığı sırada, eseri Milliyet Gazetesi'nde Yayın Dünyasmdan • Adam Yayınlan, Okfay Akhal'ın denemelertn. ee Şitr Vardı» başlığı altında kitap olarak vayımlayacak. Akbal. şiir iizerine denemelerini Içeren tdtabı Için, «KJtabımda şJir ve şairlır iistün«; yazıfmış deneme tiiründe vazılar ver alıyor. ayrıca altı çagdaı; şairimtele yaptığtm urtın knnusmalar var.» dedi. • Anıt YRyıncılık. Vahdet Gültekin'ın çevırdigi «Cennetin Yohı» fCenetin Doğuşu) adlı kitabın yeni baskısını yayımladı. • Efrftim ve Kültür Rafcanlıfcı (tsraiO bu yılM tsrall thran Şiir diilii'ne Yehtıda Amihaî İJe AmİT Oilboa'yı lâyık cordü. ödüller sahiplerine 38 nisan eünü da&ıtila* cak. • Her yıl genç yazarlann ilk yapıtlarma renlmekte olan Akademi Kitabevt Edebiyat ödüllerf'nin vönet.meliginde yapılan değisikliğp. göre bu yildan itibaren Sdfile kat.ılacakların şiir dalında otuz, ötekJ dallarda otuz beş yaşını escmemis olması eerekivor. • Seltm llert'nin «Kskı Uefterde Solmtı? dçpkfer» artlı kitahinda tnrılanan fivktileri. Adam Yaytnlan'nıla çıkıyor. Daha öncr derailerde çıkmış bajn öyküterinin d* bulundnSıı yapıtla ileili olarak btlerl veren tierl. «Tlk ftyfcülertmden hu vana olan eclIşimlmJn oknnın yargısnn» «tınulma«ı amacıyla bu yeni baskıyı yapma gere^inJ duydiyor. Dünya kitap dıssatımının % 89'unu gelismis ülkeler gercekleştiriyor NEW YORK (a.a.) UNESCO, Dünya Kltop öışsatımınm 1977 yılında 2 mılyar 116 milyon dolora (yokloşık 315 mflyar lira) uiaştığını acık.'adı. 711 Haziran 1982 tarihlerî arasında l o n dra'da toplonacak olan Dünya Kitap Kongresl icin hazırlanan bir UNESCO araştırmasma göre gellşmekte otan ülkeferin toplam kitap dışsotımındoki payı 288 milyon dolar ya do yüzde 136 Ancak henüz kosinleşmemiş verüere göre gelişmekîe olan Olkelerin payı 1978de yüzde 9. 1979'da ise yüzde 6 dolaylarında tahmlrı ediiiyor. Aynı gelişiml uretimde de görmek mümkün, UNESCO araştırmasına göre 1978 ymnda öretilen toplam 642.000 kitoptan 527.000'ı gelişmiş ülkelerden kaynaklonıyor, gelişmekte olan ülkelerin payr İse 115.000 ya da yuzde 17,9. Oysa gelişmekte olan ülkelerin payı on yıl önce 1968'de vüzde 20 idi. En büyük kltao dışsatımcısı olan ABD'nln 1979 satış değeri 532 milyon dolar. Bunun yaklaşık yüzde 16,5'i gelişmekte olan ülkeıere, yüzde 70'i de ABD'nln geleneksel ticaret ortakları olan Kanada, inglltere, Avusturalya ve Japonya ile AET üyesi ülkelere yapılan dışsatımı oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkeler arosırıdo ABD'nin başlıca müşterıleri Afrika'da Nijeriya 1.292.000 doları, Arop ulkelerl arasında Suudi Arabistan (2.411.000 dolar) Latin Amerika'da ispanyolcanın egemen oldugu ülkeler arasında Meksika (4.526.000 dolor) PorteKizce konuşulaniar arasında Breziıya (4. 279.000 dotar) ve Asya'da, Hindistan (4.919.000 dolar) yer alıyor, Bir bcşka deyişle, en zengin ülkeler aynı zamanda en cok kitap öreten ve satan ülkeler, alıcılar da genellikle zengin ülkeler, bu ilişkinin en carpıcı yonı da farklı dlllerln konuşııldu'ğu ülkeleri kapsamosı. yazdığım bir eleştlrl tle se vinç ve heyecanla karşılamıştım. Bizde bu konuda 30 yıl kadar önce rahmetlî Mahmut Ragıp Gazi Mihal. (55 opera) isimli ve yinn Kültür Bakanlığı farafmdan yayınlanan bir kitap yazmıştı. Bugün için dil yönünden ağdalı olan ve iceriği de opera merak Iılannı doyurmaktan uzak olan bu kitap. her seye rağmen bu tür e^erlerin , ilki olması yönünden üstün bir değer tasımaktaydı Bugün tükenmiştir. Bımdai sonra yarTİan ve sadpce opera konulannı p,le alan ve özellikieriyle smatörlere hitabeden nır kit.ao dsha yaymlandi. Altar üstadımi7in bu dört ciltlik p.seri dogrudan dviğ njya müziöin mensuolarına, opera ve şan öğrenimi srftrenlere, konservatuvar ö&rencilerine doğal olarak. konuyıı merak eden amatfiripre de seslenen bir nitelikte. BaşlanRicmdan bupvne kadar bü t.ün opera tariMni kan^iyor ve en finemli operalann konularını vprmeVle ıffltfmayıp bu eserlerin lib retistlerf ve librettolsn hakTcinda da ışrerris biljd vertyo. Dolayısiyi© komporitörler de önemti bir yer tutTnakta. Bundsn baska coeraiar Hakkinda üTiîfı eÎp.sHrîciîerin â* srenişce yer vprmekte. Bütün bıtnlar Rserin de§erinf beüW;mpk îcin ye+pr samnm. Bu kit»bın Vprdi hakVmtfflki bfiîümü df> Vprrîi Enstitösü tarflftndan îtatvancava ve arsive ahn Bir yet>ıt bfiytitffıkce. !c"nde rsstlanacak oTan pfrsîk ve Vusurlar d» do£al oTarak srtar. fakat bTinian cahşmamn eenisvo kansaTnına baeerekir. Bu bakimdan Türk operaîanna da geniş yer ayıran ve pek çok aynntilara srfren bu eüzel eserl. her müzik severe ve her sanatçıya yürekten salık veririm. Ileri yasma rağmen T yıl O lık bir emek harcayarak bu anıtsal kitabı yurdtımu za kajsandıran Cevat Mem duh Altar üstadımızı da her yönden kutlarım. Yaym Raporu ^ BULANTI Jean • Paul Sartre. Can Yayınları. 300 Um. Varoluşçu akınun yüzyılımızdaki yeri ve durumu Sartre'ın ölümünden sonra Batıdaki çeşitli yayınlarda yeniden tartışma gündeminde. Varoluşçulugu felsefe katından edebiyat katına getiren, yuzyılımıza damgasmı VIHTIIUŞ filozof ve yazar Jean Paul Sartre'ın temel kitaplanndan biri de Bulantı'dır. Selâhattin Hilav'ın çevirisiyle Türk okuruna sunuluyor Bulantı. Sartre'ın ve varoluşçuluğun bir başyapıtını Hilav'ın usta işi Türkçesinden OKuyun. # KOMPOZİSYON BİLGİSİ Turan Alptekin. Ankara tktisadi ve Ticari ÎUmler Akademisi Yaymı. Biz kompozisyon bilgisinin yalnız ilerde yazar olacaklar için gerekli olduğu kanısmdan kurtuîamadık. Okuüarda bu açıdan birinci planda değil. Oysa hangi meslekte olursa olsun insana doğru yazma yetisi gerekli. Turhan Alptekin gerçekten yararlı kitabmın Sunuş'unda diyor ki: «Biz bu küçük çalışmamızda, konudan metne, metinden dile, dilden in~ san yeteneklerine doğru genişleyen bir çerçeve içinde, kompozisyonun ilerde Edebiyat Bilimi alanı içinde derinleştirilebilecek ilkelerini belirlemeye ve bir öğretim yöntemi oluşturmaya çalıştıh.» # ONCA YOKSULLUK VARKEN Emile Ajar. Can Yayınlan. 250 Lira. Romanı ve filmi okundu ve izlendl. Emile Aiar*m adırıın takma ad olduğu kitabın Romain Gary'ye ait olduğu açıklanınca son yıllann en büyük edebiyat skandah gerçekleşti. Romain Gary de Goncourt Ödülü'nü aldı, Emile Ajar da. Onca Yoksulluk Varken, insanın duyarh ortamda varolftbileceğini. insanlar arasında sevgi bagınm aiteliğini sergileyen nefis bir roman. # AĞAÇLAR KASIM OLDU Şahin Candır, Dönemeç Yayınlan 80 Lira. Şahin Candır yıllar sonra ikind şiir kitabım çıkardı. Beş ana ba^lık altında toplanmış kitap 37 siirini kapsıyor. Candır'ın bu ça.hşması «Antatımtnın duruluğu. içtenliği ve sağlam dize yapısıyla dihkati çehiyor. Sm>ecerJik dolu, duyarİıklarla vüklü dizeleriyle yaşamla şiir arasındaki bağın güzel 5rneklerini veriyor.• ® ZEN BUDİZM Bir Yaşama Sanatı, flhan Güngören, 500 Lira. Zen Budizm Uzakdogu kültürüyle ilgilî egzotik bir konu tlhan Güngören'in gözden geçirilmlş 2. baskı olarak yeniden sunduğu kitap Zazen adı verilen Zen meditasyonunun kuramsal yanı kadar uygulama yöntemi konusunda da aynntılı bilgi sunuyor. Güngören kitabıyla ilgili olarak arka kapakta şu bilgiyi veriyor: 'Zen konusunda Türk nku~ runa sunulan bu ilk kitap yalnız Uzakdogu gizemciliğiyle ilgilenenlere değil ruhbilimle. eğitimle, yaratıcı düşüncenin ve sanatların her türtüsüyle ve özellikle yaşama sanatıyla ilgüenenlere de bir şeyler söyleyebilir.* Mim Kemal ÖKE düşünce i araştırma şahin" alpay Abdülhak Adnan ADIVAR Siyonizm ve Filisfrn Sorjjnu (18801914) Uçdal Neşriyat, îstanbul, 1982, 199 s. En yeni yaymlar arasında ilginç olanlardan biri. Kemai Öke'nin uluslararası politika alanındaki doktora tez çaiışması. Çalışmanm çıkış noktasını Amerikah siyasal bılimciler R. O. Keohane ve J.S. Nye'ın ünlü Fransız sosyologu Raymond Aron'un uiuslaraıası ilişkiler / toplum kavramlarından esinlenerek geliştırdikleri uluslaraşın (transnational» aktörler tuluslaraşın şirketler, dernekler, hükümetler dışı kuruluşlar, Papalık, vb.) kavramı oluşturuyor. Kitapta «uluslaraşırı bir aktör ola.rak» Siyonizm ile Osmanlı Devletinin îlı<;kileri konusu ele alınıyor ve Osmanlı Devletinin Siyomzm'le ilgili poiitikası inceleniyor. Yazann kendisinm de belirttiğî gibi Siyonizm üzerine çahşnıalar genellikle •Siyonistlerin iç çekişmelerini ya da Batı devletleri ile i.lışkîlerini» ele alır. Sıyonizmin «asıl muhatabı olan» Osmınlı Devleti ile üişkileri konusu yeterince incelenmiş degildir. Öke'nîn incelernesi basıh olmayan kaynaklardan; Türk, İngiliz, ABD devlet arşivleri yanısıra tsrau'dski Siyonist Merkez Arşivi ve îngiltere'deki Musevi Kolonizasyonu Demeği Arşivi'nde bulunan belgelerden rie yararlanılarak yazılmış. Incelemede, Siyonizm ile Osmanlı Devleti üişkileri konusunda varılan sonuçlar şu noktalarda toplanabılir: Gerek JI. Abdülhamit ve gerekse Ittihatçılar Siyonistlere bazı ödünler verilmesi kbişısında elde edilecek mali olanaklardan yararlanılabileceğini düşünmüşler, fakat yeni bir ayrılıkçı akımın doğmasınt istemediklerinden, Filistin"de Yahudi yurd'J projesın« karşı çıkmışlar VB musexTilerin Filistin'e yerleştirilmelenni kısıtlayıcı bir siyaset izlemişlerdir. Öte yandan Batıiı devletler Siyonist kclonizatörleri Osman h devletine karşı hımaye etmişlerdir. Almanya, Rusya ve Avusturya Macaristan, musevileri ihraç ederek «yahudi sorunu»nu çözmek ve bu arada Siyonizmi de dış politikalannda bir araç olarak kul'anmak istemişlerdir. Ingiltere'nin gerçek amacı ise Filistin'i ne Musevilere, ne de Araplara kaptırmak; SykesPicot anlaşması uyannca Fransa ile bölüş mektir, Kemal Okenin n. Abdülhamit, Siyonistler ve Filistin Meselesi (Kervan Yayınları. îstanbul. 1981, 196 s.) adlı bir kitabı daha var. Yazarın tez çalışmasının II. Abdülhamit dönemiyle ilgili araştırmalan üzerine kurulu. Akademik öiçülere uyma zorunluğu duyulmadan kaleme almmış. Da lıa kapsamlı ve gelişkin bir çalışma o!an Siyonizm ve Filistin Sorunu kanımızca çok daha okunmaya değer. Kısa kısa... Cheryl Payer. BORÇ TÜZAĞL IMF VE ÜÇÜNCÜ DÜN* YA. Çev.! Reşit Ergener, Yalçın Yayınlan, İstanbul, Nisan| 1931, 253 S. özgün adı The Debt Trap: The International Monetary' Fund and the Third World olan ve 1974 yıhnda MonthlyJ Review yayınları arasında çıkan bu kitap, üçüncü dünyaf ülkelerinin IMF ile üişkileri üzerine bir çalışma. İlk ya yınlayanlar. çahşmanın özünün Filipinler, Endonezya, Bre*f zilya ve Hindistan'ın yakm tarihlerinin döviz gereksinimle ri ve kaynaklan, ödeme dengesi bunalımlan v e IMF dahalelerinin etkıleri açısından yeni bir yorumu olduğu1 nu belirtiyorlar. TürkiyeIMF ilişkileri değinilen konularrİ arasında. Atölâ llhan, BATI'NIN DELİ GÖMLEĞt Karacan yınları. İstanbul, 1981, 400 S. Attila îlhan'm Defteri dizisinin îkind kitabı. Faşizmin Ayak Sesleri'nde ]2 Mart'a götüren gelişmeler ile ilgili göz lemlerini toplayan yazar, son kitabmda 12 Eylül öncesi üzerine kendi deyişiyle defterine karaladığı görüşleri bir araya getıriyor. Geçtiğimiz yıl içinde yazarra Anılar ve Acı. lar dizisinden Hangi Atatürk adlı kitabı da (Bilgi Yayıne*| vi, Ankara, 1981, 330 s.) yayınlandı. Sadi Abaç, KAZIM TAŞKENT VE YAPI VE KREDt BANKASI, Yapı ve Kredi Bankası Yayını, tstanbul, 1981, 188 S. Osmanlı Türklerinde llim 4. Basım, Haz.: Aykut Kazancıgil Sevim Tekeli, Remzi Kitabevi, tstanbul, 1982, 243 8. Dr. A. Adnan Adıvar C18821955) bir hekim, siyaset adarnı, bilim tarihçisi ve düşün adamı olarak yirminci yüzyıl tarihimizin en tlginç kişiliklerinden biridir. Adıvar. uzıın süren bir aynlıktan sonra yurda döndüğü 1039'dan ölene kadar, 16 yıl süreyie gazetemiz Cumhurîyet'in en etkili yazarlarmdan biri oltıuştur. Ölüm döseginde yazdığı son tnakalesi de 2.7.1955 tarihlJ Cumhuriyet'te yayınlanmıştır. DofuKiunun 100. jnlmda başlıca eserlerinden Osmanlı Tflrklerinde tlim'in 4. basımı vesilesiy's kültür hayatımızm bu seçkin kişisîni kısaca tanıtmak istiyoruz. Adıvar, 1882 yılinda Geiibolu'da doğdu. Tıp ögrenimine 1899'da îstanbul Mülkiye Tıbbiyesi'nde başladı. 1902'de. 3. sınıfta iken. daha iyi bir öğrenim eörmek amacıyla Almanya'ya gitti ve Eerlin Oniversitesi'rden 1905 yıhnda mezun oldu. Yurda dönüşönde Türkiye'nin er. önde gelen iç hastalıklan uzmanlan arasınn katılan Adıvar. 1910'da Tıbbiye Müdürlügüne «etitildi. Son O'man!ı Medisi Mebusan'ına îstanbul temsilcisi olarak girdi. 1920'de. üç yıl önce evlendiği eşi Cnlü romancımız Halide Edip hanımla birlüte Istanburdan kaçarak, Mustafa KemaPin yönettiği ii mücadeleye katıldı. Btrincl Büyük Millet Meclieî ikincf ba«kanı seçildi ve bfatoci BMM hükümetinde Sağhk Bakanı olarak görev aldij Kartuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra, 1923 yıhnda Mudanya mütarekesl ile Lozan Anlaşması arasmdaki dönemde. Ankara hükümetin:n îstanbul temsilciliğini yaptı. Kasım lS24'de kurulan Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka'nın kurucu ve yöneticileri arasında yer aldı. Bu partînln kapatılmasmdan sonra, 1926'da eşiyle birlikte yurttan aynldı. 1939'da dötsene kadar Ingiltere ve Fransa'da kaldı. Encydopedia Brittanlca'run 14. basımı için yakın dönem Türk tarihini yazdı. Baü'nm ünlü düşün ve bilim adamlanndan bazılanyla bu arada Ingiliz tarihçisi Arnold J. Toynbee Ue îlişkisi oldu. Felsefe ve bilim tarihi ile ilgilenmeye başladı. 1935'de Bertrand Russell'in Felsefe Meseleieri'ni Türkçeye çevirdi. Bashca eserleri olan Osmanlı Türklerinde Üim ve Tarih Boyunca tlim ve Din i kaleme aldı. 193P'da ytırda dönüşünden ölümüne kadar Islam AnsfklopedJsi'nin yazı kurulu başkanlıgmı yaptt. 19461950 doneminde yeniden Istanbul milletvekili oîdu. Adıvar'ın kısa bir özetini verdiğlmiz bu çok tlginç hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler şu kaynaklara başvurabilirler: Profj Ahmeı Ateş, «Dr. Abdülhak Adnan Adıvar», Istaabul Enstitüsü DergisJ I, îstanbul, 1955, s. 87107. * A; J. Toynbee, Acquaintances CTanıdıklanm), Oxford Ünlversity Press, London, 1967, s. 231251. « BHgl (Türkive Muallimler Birliği Dergısi). Sayı 101 102 (Ağustos Ey'.'îl 1955: Ziya Somar, Haydar Kazgan. Avni Ba§man. C.O. Tütengil ve Cahit, Tanyolun Adıvar hakkında yazılan. Adıvar bibliyografyası için de Kazancıgil Solok'un Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası'na basvurulabilir. (1931, 8. 45); Adıvar'ua birbirini tamamlayıa nitelikteki iki tetnel eserindea,bi4ıOİan Osmanlı Türklerinde Ilim, 14. yuzydın ba» * Abdülhak Adnan ADIVAR larından 19. yüzyılm ortalanna kadar Osmanlı Türkiyesfnde doğa bilimlerinin tarihini konu aiır. Ilk kez 1939 yıhnda. yurda dönüşünden az önce Paris'de La Colance chez les Turos Ottomans başlığıyla Fransızca olarak basılmıştır. Türkçe ilk basımı da 1940'da, Istanbul'da yapıldı. Yeni yayınlanan 4. baskısım hazırlayanlar. ilk yayuılanışmdan bu yana geçen süre içinde yapılan araştırmalarla elde edilen bilgilen dipnotlarla kitaba eklemiş bulunuyorlar. Adıvar'ın diğer temel eseri Bilim ve Din (3. Basım, Remzı Kitabevi. IstanbuJ, 1980, ^487 s.ı ilk kez iki cilt olarak 1943 ve 1944 yıllannda yayınlanmıştı. Yazarın kendi sözlenyle: «bilim ve felsefenin.. dinle çarpışan sorunlanna ilişkin tarihi»ni anlatan bu çaJışma, bu konuda Batı'da yazılmış çeşitli eserlerden yararlanılarak, iyi bir orta öğrenim gönnüş herkese faydalı olacak şekîlde kaleme alınmıştır. Adıvar'ın her ik' eserı de, ilk yayınlanışlanndan bu yana geçen 40 yıla rağmen, konulannda ülkemizde yazılmış başlıca eser olma niteliklerini korudukları gibi, değerlerinden de fazla birşey kaybetmemişlerdir Bankanın 19441972 tarihçesini ve kurucusu ve ülkemiz de özel sektörün önemli simalarından Taşkenfin yönetimle ilgili görüşlerini derleyen bir kitapçık. Türk Bankacüığı ko nusuyla ilgilenenler ve bu konuda araştırma yapanlann yararlanabilecekleri bir kaynak. Reşat Ekrem Koçu. tSTANBUL TULUMBACILABI, Ana Yayınevi, tstanbul, 1081, 503 s. Geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz, Osmanlı Padisahları Yeniçeriler (1864) adlı incelemeleri ve Patrona Halil Kabakçı Mustafa (1968) adlı romanlan gibi birçok le tanuıan popüler tarih yazarı Koçu'nun bu son lanndan biri, eski Istanbul'da büyük yangınları ve bacıları anlatıyor. (1960), (1968) eseriykitaptulum İlhan TekeliSelim lUdn, SAVAŞ SONRASI ORTAr MINDA 1947 İKTİSADİ KAL KINMA PLANI, 2. Basım. ODTÜ Idari Ilimler Fak. Ya yınlan, Ankara, 1981, 164 s. Genel olarak tarihimiz va özel olarak iktisat tarihımız le ügıJi önemli belgeler, araştırmacılarımızın kişisel gayretleriyle. çok defa rasti lantılarla elde edılebilmektedir. ODTÜ Idari Ilimler Fa' kültesi, bu tesbitten, hare^ ketle, bir Belgesel Türk Ik tisat Tarihi» dizisi yayınü. yor Bu dizinin ilk kitabmda Tekeîi v e Ilkin «1947 Kal kınma Pianı»nı ortammın ozellikleri ışığında yorumlayarak sunuyorlar. Kitabın îlk baskısı 1974 yıhnda yarf pılmoştı. ":
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog