Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR Y A Ş A M 1 NtSAN 1982 televizyon 19.20 19.50 TV OKULU ÎNANÇ DÜNYASI Kuranı Kerim Tin Suresi'nln 1 ve 8'incl bölümlerini Hafız Ismail Coşar'ın okuyacagı «tnanç Dünyası»nda surenin Türkçe açıklaması ve tslamda oKuma, kitap sevgisi üzerine bir söyleşı yer alacak. cJlgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dagısın» NECtL KÂZ1M AKSES, BARiŞ IÇIN SAVA^>. ADLI SENFONIK ŞIIR1NDE BAGIMSIZUK SAVA İ?İN1 Vü BU SAVAİ? KAZAMLDIKTAN SÜNRA ANADOLUTA GELEN HUZURLA, BARIŞl AN LATIYOR 20.10 20.30 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER MİNİK KONSER Faruk GUVENÇ arış ıçın savaş, Necıl Kâ zım Akses'ın 1981 yılı ıçınde bestelediğ) 6on yapıt Eser uçlu orkestra içın Ayrıca bir arp, bir piyano var. Yedi tane de tim pani kullanmış Akses ve bu çalgıya tematik önem taşıyan (ve dıvan muzığınin dumteklerını hatırlatan) uzun sololar vermış Son eserlerinın hemen hep sinde olduğu gıbı raslamsal calınması gereken partiler de dikkati çekiyor senfonik şiirde, ama bunların hiç birinin çağdaş, müzikteki raslamsallıkla ilgisi, ilintisi yok. Akses'in raslamsalları (ya da aburcuburları), bu yük ve kalın çizgilerin altı na serpiştirilmiş renk kırın tılari; hiç bir yerde de düzeni bozmalarına, olup bite ne fazla karışmalanna izin verilmiyor, Barış için savaş» bir senfonik şiir olduğuna göre elbet bir de konusu bulunacak. Besteci, partisyonun başına Coşkun Ertepmar'ın uzunca bir şi irini koymuş. Eserin yapısı nı bu manzumenin yönlendirdiğini sanmayın, müzik ile metin hani neredeyse bir arada ve elbirliğiyle yazılmış. Akses, neler düşündüğünü, tasarladığını anlatmış Ertepınar'a, o da koşuğa dökmüş söylenenleri. Şi 20.55 HAVA DURUMU Kemanda Salm Akçıl ve piyanoda Seher Tannyar Brahms'ın 1 ve 2 no.lu «Macar Dansı»nı seslendlrecekler. B 21.15 SULTANHİSAR DESTANI2 10 nisan 1915'te Çanakkale'de savaşan Türk Ordusuna asker taşıyan Mehmet Kaptan Gemisi'ne eşlik eden Sultanhisar torpldo botu ile îngillz Deniz Kuvvetlerine bağlı blr denizaltınm Çanakkale'de yaptık1 .rı sa\ ş sürüyor. 22.05 22.20 EROL KÜÇÜKYALÇIN SÖYLÜYOR HABER PROGRAM Programda Dünya Sakatlar Yılı Türkiye Milll Koordinasyonu'nun yaptığı çahşmalar ve sakatlarla ilgill olarak çıkanlan yasalar anlatılıyor. 23.00 23.05 T. HABERLER KAPANIŞ izleyici gözüyle Televizyonumuzun bir 'Şiir Dunyası» programı var ki şiirseverler ıçin değeri tartışılmaz. Ancak şılrle ilgili bir programm TRT gibi olanaklan geniş bir kurumun ekranında bu derece yetersiz kalmasına gönul razı olmuyor. Bir şiirsever olarak söz Konusu programın şürsevmezlere de şiiri sevdinnek gibi bir amacı olacağım sanarak bir iki noktasına değin mek istiyorum. Program sunucusunun geniş şiir dağarcığına, şiir seçme ve sunma tarzına, kişisel yorum larına değinmeyeceğim. Bunu ağzı diü tutulmuş uzmarüaruıa bırakalım. Programın görüntülemedeki teknik ve çeşitliliklerine de bir sözümüz yok Onu da uzmanları eleştirsin. Biz, bir tek noktayı vurgulamak istiyoruz: Bu programı bir defileye benzetirsek tüm giysi modellerini tek mankenle podyuma çıkarmaya benziyor. Manken sıkıntısı söz konusu olmamak gerekir. TRT'nin şiir okuyacak kadrosu yetersizse Devlet Tiyatrolan sanatçılan ne gune duruyor? Radyoda nefis helva yaparken televizyonda yavan programlara gonlümüz nasıl razı oluyor? Mesude ÖNEN İSTANBUL Akses'in «Barış tçin Savaş» adJı senfonik şilrl Gfirer Aykal yönetimlndekl CSO tarafından büyük başarıyla seslendlrildi. Nefis helva yaparken... ir ile müzık arasında satır satır bir uyuşum aramak ya nıltıcı olacaktır. Besteci, bu senfonik şiirınde bağımsız lık savaşını ve bu savaş kazanıldıktan sonra Anadolu'ya gelen huzurlu banşı anlatıyor. Ilk sayfalarda ufleme çalgılarından ka non biçıminde duyulan savaş çağrısı, son derece etki li bir başlangıç. Ondan son ra savaşın kargaşası, karma şası içine gıriyoruz. Uzaklardan duyulan ve giderek yükselen bir marş ritmi ile zafere ulaşılmış oluyor. Eserin barış bolmesinde alto bua ile trompetin guzel bir duetı var. Onların çaldığı te ma yaylılarda da duyulduk tan sonra bu içli düet tek rarlanıyor. Sözünü ettiğım uç episodu bırbirine trampet sololarıyla bağlamak ıyı bır buluş. Daha sonra, yıne trampetın başı çekme sıyle, yol gosterme&ıyle. kor no. trornpet ve trombonlar kanon halınde «Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağı sın» tema'sını çalıyor. agaç ufleme çalgıları ile yaylılar uç defa «çok yaşa Mustafa Kemal Paşa» dlye seslenıyorlar ve melodık, armonık CSO'nun geçen haftakl sollsti Fransız Arpçısı Glselle Herbert. yapısıyla tam bır modal so yutlama olan eser, gorkem li bır do major akoruyla so na eriyor. Akses'in muzıği ni seven'.er beğenecektir bu yapıtı. Kompozısyon her • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nm geçen haftaJd şeyden önce kendi ıçınde tu sohstlerden biri. Fransız arpçısı Gıselle Herbert idı Hertarlı. Bır esının urunü olbert muzıkal ıncelıklerle dolu, zevkli, temız, etkili bir duğunu soyleyemıyeceğım Boıeldıeu sundu dınleyıcılere. Aykal'ın yönetimindeki ben bu senfonik şiırın Ma orkestra da başarıh bir eşhk çıkarınca muzıkseverler sa başında, hant neredeyse gerçekten şiir dolu dakikalar yaşadı. Bartok'un vıyola bır hesap makinesınin yar konçertosunda ise Koral Çalgan'ı danledık. Çalşan bu dımıyla yazılmış gibi; belkı demir leblebiyi namuslu bir işçilıkle hazırlamış Ozellikde onun ıçin benı heyecan le ilk iki bolum son derece atmosferhydi, zanıan zaman landırmadı, duygulandırma heyecan verici bir düzeye ulaştı. dı. Eser akılhca kurulmuş • Geçtiğımİ2 haftanm içinde îzmır Senfoni Orkestrası Anve en baştakı savaş çağrısı kara'ya geldi ve 24 mart çarşamba gecesi Hacettepe Ünigibi bazı yerlerde çarpıcı tı versitesi salonunda, 25 mart perşembe gecesi Devlet Konnılar çıkmış ortaya Akses ser Salonunda iki konser verdi. Hikmet Şimşek'in yöçalgıları üst uste bindırmek nettiği konserlerin programında Tüzün'ün söyleşisi, Çayten pek hoşlanıyor da zakovski'nin 1. piyano konçertosu (solist: Gıilsin Onay) ve man zaman daha az çalgı Beethoven'in 3. senfonisi yeralmıştı. Ankaralılar bu konbirleşimleriyle daha saydam serlerden çok iyi izlenimlerle aynldı. Topluluğun tzmlr' daha ince tınılar aramayı in muzik yaşamına yeni bir renk ve canlılık getirecehiç denemiyor Ne yapalım, ğinden hiç kuşkum yok. Tabii eğer Bakanhk orkestraonun çahşma biçimi de bu nın başına pedagojik yönlert de olan iyi bir şef atarsa! işte. Değerli sanatçımızı kut Bu genç topluluğun bugüne kadar ki başıboş çalışmalar. verimli yıllannın alabil lanyla geçen gece tanıgı olduğumuz düzeyi tutturması diğine sürüp gitmesini dile gerçek bir mucizedlr. rim. • Kemancı Nuri İyicil ile piyanist Metin Ögüt 23 mart sah gecesi Devlet Konser Salonunda blr resital verdi ve Franck'ın, Debussy'nin, Ravel'in sonatlarını çaldı. Ben Akses'in «Banş için Saİyicil'i ilk defa bu konserde dinledim ve çok beğendim. vaş» adh senfonik şiiri 26 Muzıkal yorumlar çıkaran, dengeli ve ^ağlam bir kemart cuma gecesı Gurer Ay mancı Her uç eser de iki müzikçinin mutlu işbırliğiyle kal yönetimindeki Cumkusursuz bır yoruma kavuştu ve konseri izliyen bir hurbaşkanhğı Senfoni Oravuç dınleyicinm çoşkulu alkışıyla karşılandı. kestreısı tarafından büyuk bir başarıyla seslendirılmıştir. Haffanın olayları Sinangil ile bir dakika bulmaca radyo TRTI 05.00 Açüış. 05.05 Ezgl kervanı, 05.30 Şarküar ve oyun havalan, 06.00 Kısa haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden (1) 10.00 Kısa haberler. 10.02 Ar kası yarın, 11.05 Okul radyosu, 12.10 Öğle Uzeri (2) 12.55 ReklamlarRadyo TV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzık. 14.45 Oğleden sonra (3), 16.05 Okul radyosu, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Din ve ahlâk, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanm çocuk şarkısı 19.00 01.00 TRTII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19'30 Beraber ve solo şarkılar, 20.00 Köyümüz • köylümüz, 20.20 TUrküler geçidl, 20.40 TUrkçe sözlU hafU müzik, 21.00 Kısa haberler, 21.02 Radyo tlyatrosu, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Gece konseri, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden (4), 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış. geçldi, 10.40 Denlzin sesl, 11.00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Konser haftası özel programı, 12.00 Şarkılar ve saz sololan, 12.30 Beraber ve solo tUrküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Hafif müzik, 14.00 Ünlversite korosu, 14.30 Yabancı dü öğrenelim, 15.15 Türkü ler, 15.30 Barok büzik, 16.00 Gdnül sesimiz, 16.20 Arkası yarın, 16.40 TUrküler geçıdl, 17.00 Olayların içinden, 17.30 KUçük konser, 18.00 Şarkılar, 18.30 Hikâyelerlmiz, 19.00 01.00 TRTI Ue ortak yayın. 12 3 4567 8 9 1 I II I 2 3 4 5 6 7= = 8 9 zm •MMa nı SOLDAN SAĞA: 1 Ulaştırma 2 Tutün dızmek, kurutmak ve ışlemek için kullanılan ustü kapalı sergi... Yavru. 3 Eskı dıld« usul, yol, tarz... Matem. 4 Alman parasının simgesi.. Belge. 5 Ilgılendiren, iUşkin... Kadlfe, çuha gibi kumaşların yuzündekl ince tuy. 6 Renyumun simgesi... îslâm ülkelerinde kullanılan bir çeşit tahıl ölçeği. 7 Allah'ın emirlerini yerine getirme... Allah. 8 Bir çeşit ceylanm göbegınde bulunan kese ve oradan çıkanlan gtlzel koku... Hâle önadlı, genç yasta Parıs'te ölen bir kadın ressamımız. 9 Bolşeviklerin safında 1905 ayak lanmasına katılan, 1917 Devrimi'nden sonra S.S.C.B. Edlimler Akademlsi Lenin Enstitüsü ve Felsefe Enstitüsü müdürü olarak Marx, Engels ve Lenın'in eserlerinin yayımını yöneten Sovyet kuramcısı. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Turunçgillerden bir meyve. 2 Bir böbrek hastalığı... Rüzgâr. 3 Isim, Un... Şehir elektrik akımını saglayan transformatör kuruluşu. 4 Orta Asya'da Aşkâbâd civarında eski bir şehir... Fıyat. 5 Tuzlu bir sıvı. 6 Su... Stadyum. 7 Tasarı... Nazilenn ünlü askerî polıs teşklltının kısa adı. S Ilgi... Tann*nın bir baska adı. 9 Mistık. 1 2 3 4 5 6 78 9 E R. A H £, £ Z A 1 N 2 £ R "ü1 ."1 A R cK S S 3 4 A L T i h E T[g E 5 H. £ M A H A|Y"x A 6 A 1 \ A « A L 7 8 A L A üj oJI ı t S A 9 f •• ••• • SanâtGalerileri bukosede yayınlanmasını ıstedıginiz ılanlannız icfn OD4AWNS FORUM SANAT GALERİSİ ETAP MARMARA PASAJI TAK«:I M TRTIII 07.00 Açüıs, 07.02 Gttne baslarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Küçük konser, 09.30 Steve Howe çalıyor, 10.00 Hafif müzık, 11.00 Öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Klâsik Türk müziği korosu, 15.00 MUzikU dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İçin, 18.00 Plâklar dönttyor, 19.00 Haberler, 19.12 Bir konser 20.45 Hafif müzik, 21.00 Müzik dünyasından, 22.00 Haberler. 22.12 Ga cenin getlrdlkleri, 23.00 Opera saati, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Kapanış. ® LEVENTAKAYU Resim Serglsi ÜMİTYASflR» SANRTGAIıERtSt KAİNAT BARKAN (PAJONK) ır Sanat Servisi Ali Doğan Sinangil, Istanbullu müzikseverlerin tanıdığı, Ankaralıların bılmedigı bir bestecidir. Sınangıl'ın yaylıçalgılar suıti Istanbulda ılk dcla 1976 yıhn da seslendırılmıştir. Aynı eserı 27121981 tarıhinde Ataturk Kultur Merkezi'nde Ankara Oda Orkestrası da çaldı. Sınangıl'ın bırinci senfonisim ise daha once İstanbul Senfoni Orkestrası, iklnci yaylıçalgılar dortlusünu 1980 İstanbul Festivalinde Londra Yaylıçalgılar Dortlusu çalmıştır. Geçtiğimız haftanm sonunda yaylıçalgılar suıtini Hikmet Şımşek'in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sundu. Bu vesileyle Sinangil'den kullandığı müzik diü hakkında bilgi istedik. 1953 yılında yazdıgım yayhçalgılar süiti oniki ses dizi teknığine göre bestelenmiştir. Çağdaş Viyana Ekolü'nün, bir başka deyişle Schönberg. Webern, Berg gibi bestecilerin ortaya attığı, kullandığı bir tekniktir bu. Şimdilerde daha serbest, ama yine atonal çahşmalar yapıyorum. « Tekstil ve fizik üzerinde uzman olduğunuza, başka bir iş alantnda çalıştığııuza göre besıeciUk, konusundaki bilgileri nereden edindiniz?» Demirhan Altug ile müzik teorisine çalıştım ama aslmda kendi kendimi yetiştirdim. Bu konuda bana başlangıçta Schönberg, VVebern, Berg, Messiaen gibi bestecilerin partisyonlan yardımcı olmuştur. Daha sonra Almanya'dayken Darmstadt'daki çağdaş müzik kurslarına devam ettim, orada Stockhausen, Bolulez, Maderna, Nono, Berio, Kagel, Cage, Ligeti gibi bestecilerle beraber olmak, en yeni çalışmalan yakından izlemek olanağını buldum. « Elektronik müziğe yönelmeyi hiç duşünmediniz mi?» Köln radyosundaki elektronik müzik stüdyosunda da incelemelerim oldu ama müziğin bu yönü herşeyden önce araç gereç meselesidîr. Aynca ben, bildiğimiz çalgılarla, daha doğrusu insanlarla müzik yapmayı tercih ediyorum, URART NKA l « K a ODOESI21 NlSAKOa ISOmBUt TODCM 4803» TELfKS 2MCUMTT1I. SANAT GALERİSİ "Hababam Sınıfı,, müzikal oyun haline getirildi Sanat Servisi Rıfat llgaz'ın roman, tiyatro oyunu ve film olarak büyuk başan sağlayan ünlü yapıtı, şımdı de müzikal olarak sohneye uyarlanıyor. Uluslararası Sanat Gösterıleri'nln hazırladıği yeni muzıkal oyunu, «Hababam Sınıfı» dızi filmlerinın yapımcısı ve yonetmenı Ertem Eğılmez yonetecek. Adı «Hababam Sınıfı ve Sevglll Öğretmenim» olarak değlştırilen müzlkalin teknik yönetmenl Metin Serezli. Kamera onunden eahneye kayan «Hcbabam Sınıfısnın oyuncu kadrosu oldukça değişık. Oyun Adıle Naşlt, llyas Salman, Ayşen Gruda, Derya Baykal, Altan Erbulak, Şener Şen, Ulvı Alacakaptan, Fusun Erbulak, Parla Şenol, Metin Serezli, Ahmet Gülhan, Ayhan Arkun, Yoprak Özdemıroğlu gibi sanatçılan biraraya getiriyor. Devlet Tıyatrosu'ndan ayrılan Derya Baykal, İstanbul'a yerleşerek Ilk kez bu gösteriae bir öğretmen rolunu üstlenmış bulunuyor. «Hababam Sınıfı ve Sevgili Öğretmenim»ın müzığınl Mazhar, Fuat Özkan üçlüsü hazırladı, sözlerini Aysel Gurel yazdı, koreografisinl ise Altan Tekin yaptı. Yapıtta ayrıca 20 kışllik bir dans grubu da yer alıyor. I8mart3 nisan 82 31Mvt12NianT9S2 Ukhl Cad. Pa^haht» Yaa Yapı Kur tbm Tri: 44 96 33 " »voiki • İSTANBUL NatUrmort Sarglsl 1 1 3 1 Mart 1982 ELİFNACİ BURHAN TEMEL RESİMSERGİSİ 31 mart 13 nisan 131 NtŞANTA$l TEL47«I«3 NURKOÇAK "Gönderllar" IsUnbül Ocvlat Q0z«l Sanattar Galarlsl / Beyojlu İPEKAKSÜCÜR Ittantmi OavMt OO GalarMl / Bayofllu •GtolSJiotlır I Gahrid l P»aj 85 Nifantafi 320 NİSAN 1982 TRTII 07.00 Açüıs, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için muzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tür küler, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Sarkılar, 10.20 Türküler ftm/fanao 5 Redm Serglri NECDETKALAY Resim Sergi$1 122 Nisan 3 • 20 NİSAN 1982 #" MERHABA YAŞAMAK Karma Resim Sergisj 2 0 M a r t 5 Nisan MOOOL Saıut Galtrls VMUtonadı ö d . No. 40 35 8S 7. Kuruluş Yıldonümü 'Türk Resminde lnsan ve Portre' 1 sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Knrtalnş Cad. 191/B Sinetnköy * 40 47 83 GAlflâ BflRJU m Resim Sergisi 930 Nisan Kurtulu* M . ısı/B 3tn»mkBV HALE ARPAaOĞLU 404783 mmı REFİKEPİKMAN Ilk Toplu Sergisi 731Mayıs Kurtulu» c t d . 191/B sintmicSy Sanatta Kara Mizah iFerit Edgü, Jözdemir Nutku, r Cemal Süreya. r Tan Oral ve Konur Ertop'un yazıları, geşitli sanat dallanndan «kara mizah». örnekleri, Aziz Nesin'le yapılan konuşma smemalar tiyatrolar ODVI SONY ODVtf SONY ymaüc Masier kasetleri ile video severlerin hizmetinde Sanat Servisi Bu yıl 12 romanm katıldığı 1982 Mehmet Ali Yalçın Roman Ödülü Burhan Günel ile Cüneyt Kelkltli'nin yapıtları arasında bölüstürüldü. 15 mart günü toplanan Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Burban Arpad, Erol Toy ve Aydın Hatipoğlu'ndan oluşan. Seçid Kurul 12 roman arasında yaptığı değerlendirme so nunda birincilik ödülünün Keni Oyuncuları Burhan Günel'in «Çuvaldız» rumuziu «Kalanlar ve Giden ler» ile Cüneyt Kelkitli'nta «1082» rumuziu «Önce Pazar tesl» adh romanlan arasında bölüştürülmesine karar verdi. Mehmet Ali Yalçın'ın anıB n StRİMiıd Kriı cuma2i.0f) ctesi laOtJ 1 ^" a t Yönetmen: FrmkKıütoffenon. sma düzenlenen odülün töFienon reni bugun saat 14.00'te îsseansları tanbul Gazetecıler Cemiyetı'nde yapılacak. I2oo.l5oo.l8oo2loo 4047 83 Mehmet Ali Yalçın Ödülu nde birincilik bölüstürüldü • ÖDA AJANS 449295 CYRANOde BERGERAC |D> 70mm"FUU STEKEOfHQNICSOUNO 5.HAFTA SANATEİ tı»M<v<H> CM. U TUıIM» U j ) H SAN&TDERGlSt 1 NİSAN SAYISI ÇIKTl Millujet BEYAZGEM1 HODRI MEYDAN (CULTUB MERkXZI !QÜ>\ V«IH(on»3ı C K ) YKB Vakfı BinaD Kal' 5 D/4 Nışar.iaaı, Istanbul Tel: 46 02 10 (PABX) ESER: CENGİZ AYTMATOV YON: BOLOT SUAMSHIEV P.t9*l. SU, Ç«r», P«r*. Cum» 14.00 16.30 19.00 Cumarteıl, Pazar I1.3014.0016.3019.OQ UNUTULMAYANLAR DİZJSİS "Unutulmayan Stvglll" Tdn, FRANCOIS TRAFFAUT Jeaone Moreaa Carj» Para. cu. Ctasl Pa. 8i J O MAZHARCBMT 0ZK&N tGfihlenne ertefeamiftfr. KM Jehltlen Cm 5U2lıKrMI>:ur» Ieü66J4 19 61049» JULES et JIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog