Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

1 NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet Londra Buenos Aires iliskileri iyice gerginleşti • ingiltere, Falkland adalarına nükleer denizaltı gönderdi LONDRA, (AP) Arjantin ile aralarındaki ilışkitertn anlden gerginleşmesı Uzerine Brüksel'deki AET zirvesini yanda keserelc londra'ya dönen İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Arjanttn'in GUneydoğusunda bulunan Falkland takımadalan civarındaki durumun «çok gergin» oldugunu söyledi. Bu arada Ingıltere hükümetinin bölgeye nükleer bır denızaltı gönderdiği bıldirildl. ingiltere Dışişleri Bakam Lord Carrington, takımadalar çevresinde İngîliz ve Arjantin savaş gemileri bulunduğunu ve Kraliyet Donanması'nın bölgeye bir petrol tankeri gönderümesi için erair verdlsini belirtti. tngillz haber ajansının haberine göre, petrol tankeri olası bir çatışma halinde İngıliz gemilerine yakıt sağlayacak. Petrol tankerinin çok kısa süre içinde Palkland vakınlannda olması bekleniyor. ABD, savas halinde 319 kent halkını baska yere tassyacak VVAsHINGTON. (ANKA) ABD'de nükleer saldırı hedefi bölgelerde yaşayan halkın üçte ikisınin, saldırıdan etkilenmemeleri için başka bölgelerde taşınmaları içm 4.2 mılvar dolar harcanması gerektigi belirtildi. ABD Başkanı Ronald Reagan'm, bir nükleer savaş halinde saldırıya uğraması beklenen bölgelerde bulunan nüfusu 50 binin üzerindeki 319 kent ve kasabada yaşayan halkın başka bölgelere yerleştirilmesi için hazırlanan bu planı onayladığı belirtildi. Bu bölgelerdeki halkın üçte ikisinin başka bölgelere nakli halinde, bir ntikleer saldından halkm yüzde 80'inın kurtulacagı belirtildi. ABD'de bulunan «Federal Olağaniistü Durumlar Yönetim Merkezi» tarafından nükleer savaşın sonuçlan konusunda yapılan araştırmalar sonucunda nükleer savaşm bir «siirprfz saldın» sonucu değil, uluslararası alanda gerginliğin en üst düzeye çıkmasıyla başlayacagı belirtildi. Irak, Iran karşısında gerilediğini doğruladı Ihş Haberler Servlsi Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyın, Irak'ın Iran'a karşı 18 aydır sürdürdügü savaşta Kuzıstan bölgesınde elmde tut tuğu topraklan kajbettiğıni kabul ettı Amerikan AP ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre, Saddam Htlsevtn, Dezful Sus Cephesi'ndetd Irak kuvvetlerinin tcomutanına gönderdifti mesajda askerlerin «Irak savmuna hatlannm yeniden dfizenienmestaden fitiirü üziilmemelerlni» istedi. Irak'ın resmi haber ajansı INA ile Bağdat radyosu tarafından yavınlanan mesajında Saddam Hüseyin şöyle dedi: «Savanmamuan yeniden diizenlenmesl savaşın yerde siirmesinde kararlı olma ilkesiyle çellşmez. Bu nedenle, düşmanın topraklanraıza ilerlemesini «inlemek ve ülkemlzl kıırmak bakımından da ba iyi bir askeri olanak sağlayacak yeri biz seçeriz. Bn, onlann (tran) topraklannın tçl de olabilir; sınır da olabtlir.» Siyasi gözlermciler, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse yin'in bu sözlerinden Irak birliklerinin geri çeküdiğinin anlaşıldığına dikkatı çekıyorlar. Onceki gece yaklaşık 700 kilometrelik tüm cephe hattı boyunca başlayan İran genel taarruzu sonucunda İran birlikleri, savaştan önceki ortak sınıra dek kaybettikleri topralcları geri almışlardı. İran'ın tstanbul'daki Başkon solosu Sermedi ise dün düzen lediği basın toplantısında, İran'ın 18 aydır süren savaş so nucunda kaybettigi topraklarrn aşağı yukan tamamını geri aldıgını belirtti. Sermedi, eski sınıra 23 kilometre kaldığim bildirdikten sonra 10 gün ön ce başlayan «Zafer Harekâtı» ile genel taarruz sonucunda 25 bm Iraklı askerin öldüğünü ya da yaralandığını, 22 binin tutsak edildiğinı açıkladı. Muhammed Ali Sermedi, İran kuvvetlerinin son bir hafta içınde 360 Irak tankını yokettı ğini, 160'ını sağlam olarak ele geçirdiğinı, aynca 500 zırhlı araç, 6 SAM füzesi ve çok sayıda karadan karaya aülan £ü ze ile 150 top ele geçirüdiğini sozlerine ekledl. Politikada Sorunlar iran'ın Basarısı Nazılerin ünlü Generall Guderyan, anılarında Doğu cephesinde Almanlar'a tutsak düşen bir Sovyet Generali ile aralarmda geçen konuşmayı anlatır. Guderyan Sovyet Generali'ne, «Stalin'den memnun olmadığınızı sanıyorduk. Neden böyle inatla savaşıyorsunuz?» diye sorar. Sovyet Generali şu yanıtı verir: «Değiliz. Stalin'in yönetiminde çok acı çektik. Ama iyi kötti bir mesafe aldık. Başardıblarımızı düşttndükçe gelecek konusunda daha umııtlu olabiliyoruz. Fakat siz geldiniz herşeyi yıkınak istiyorsunuz. O zaman bizim sıfırdan yine başlamamız gerekecek. tşte bunun için savaşıyoruz.» Sovyet Generali'nin yanıtı tarlhte birçok kez sergilenmiş gerçeği dile getirmesi bakımından ilginçtir. Bu gerçek; devrim yapmış ya da üretim ilişkilerinin değişmesi açısından devrim sayılmasa bile, hiç olmazsa kitlesel eylemle eski rejimi yıkmış bir ulusa karşı girişilen saldırınm bu ulusu birleştirdiği bilincini ve hırsını artırdığıdır. Hîtler Sovyetler Birliği'ne saldırmadan önce. «kapısına bir tekme atmak, tüm çürümüş binayı yıkmaya yeteı» demişti. Bu tümce, onbaşıhktan gelme faşist diktatörün tarihten hiç mi hiç ders almadığımn belkl de en belirgin örneklerinden biriydi. Büyük Fransız devriminden sonra Avrupa'nın tüm kralhklan. devriml boğmak için Fransa'ya saldırmışlar ama, «Yaşasm Cumhuriyet» diye bağırarak savaşan Fransız askerleri karşısında bozgundan kurtulamamışlardı. Bolşevik devrimini yoketmek isteyen Batılı devletlerin bu ülkeye yaptıkları askeri müdahale de aynı biçimde sonuçlanmış ve müdahaleciler, başları önlerine eğik, geldikleri yere geri dönmek zorunda kalmışlardı. Önceki gün ajanslardan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuzistan bölgesindeki 4. Irak ordusuna «geri çekil» emrini verdiğini öğrenirken yukanda sözünü ettiğimiz tarihsel gerçekleri anımsadık. Saddam Hüseyin 18 ay önce Iran'a saldınrken, bu ülkenin içinde bulunduğu kargaşayı ve toplumun bazı kesimlerinde Humeyni rejimtoe karşı duyulan hoşnutsuzluğu düşünüyor, güçlü bir darbe île bu yönetimi çökerteceğini hesaphyordu. Oysa hesaplanran tam tersi meydana geldi ve Irak saldırısı îran'ı parçalayacağma, ülkenin kenetlenip bütünleşmesine yol açtı. Saddam Hüseyin'in beklediğl, bazı grupların Humeyni'ye karşı ayaklanması olgusu ise bir türlü gerçekleşemedi. Iran'daki olay, üretim ilişkilerinin değişmesi açısından belki klaslk anlamda devrim sayılamaz ama, unutmamalı ki devrimin blr tanımı da, kitlelerin duruma doğrudan müdahale ederek kendi yazgılan tizerinde söz sahibi olmalandır. îran halkı sokaklara dökülerek Şah'm askerlerioe, tanklarına karşı mücadele etmiş binlerce, belki de onbinlerce ölü vermiş ve sonunda o rejimi devirmiştir.Bu halk, duruma doğrudan müdahale ederek gerçekleştirdiği hareketin tehdit edilmesi üzerine iç kavgalannı unutarak dış düşmana karşı birleşmiştlr. îran'daki hareketin dinsel nitelikte olması temeldeki bu gerçeği değiştirmemiştir. Saddam Hüseyin'in durumu değerlendirmede yaptığı hata Humeyni rejiminin güçlenmesine yolaçmış, böylece Irak lideri devirmeyi amacladığı raklbinej ilginç bir raslantı olarak en büyük yardımda bulumnuştur. Saddam Hüseyin'in diğer bir hatası da büyfllc çoğunluğu Şiilerden oluşan Irak ordusunu Iran'a saldırtması olmuştur. Irak askerleri aynı mezhepten olan îranlılara karşı isteksiz savaşmışlardır. Irak nüfusunun çoğunluğu Şii, azınlıktaki Baas Partisi'nin ise Sünni olduğu anımsarursa, askeri başansızlığın Saddam Hüseyin'i içeride çok güç duruma sokabileceği düşünülebilir. Soruna daha geniş açıdan baktığımızda îran'm başarısmm bölgeyi kanştırabileceği görülebilir. îran'daki Şii devrimi başlangıçtan beri Basra Körfezi ülkelerinde kaygı ve kuşku ile karşılanmıştır: Suudi Arabistan, Iran'dan esen devrim rüzgârlannm kendi hassas sosyal dokusunu altüst etmesinden korkmaktadır. Bahreyn hükümetl geçtiğimiz aralık aymda ortaya çıkanlan darbe girişimtade Tahran'm parmağı olduğunu ileri sürmektedir. 250 bin kişilik nüfusunun çoğunluğu Şii olan Bahreyn'de iktidardaki aile Sünnidir. Kuveyt'te de önemli miktarda Şii bulunmaktadır. Ürdün ise î ran'a karşı açıkça cephe alarak Irak'a gönüllü göndermiştir. Bölgede Araplar arasmda Îran'ı destekleyen tek ülke Hafız Esad'm Suriye'sidir. Hafız Esad'm iktidan ise Şiilere daha yakm, hatta bir kolu olan Alevilerden oluşuyor. Böylece ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bölgede Arap ülkeleri karşısında îsrail tehlikesinden sonra, Şii îran tehlikesi boy gösteriyor. Suriye ise îran'a yakmlığmdan ötürü yalnızlığa gömülmüş durumda. Yani İsrail, îran ve bir dereceye kadar Suriye diğer Arap ülkelerine karşı aynı safta, düşman safmda yer alıyor. Ama îran'la Suriye bu arada îsrail'in de can düşmanlan. Biraz kanşık değil mi? Ne var ki biz Ortadoğu'nun kanşık olmadıği dönemi anımsamıyoruz. Dünyadan Reagan: SSCB île silahsızlanma görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmedi • Fransa'da Paris ile Tolouse kentleri arasındaki «Capıtola» ekspresinde patlayan ve beş kişinin ölümüne ve27 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın sorumluluğunu sağcı bir bask örgütü üstlendi. • Israil Savunma Bakanlığı'nm Parıs'teki bürosu dün silahh üç kişi tarafmdan makinah tüfekle tarandı. olayda yaralanan olmadı, saldırganlar kaçtı. • Batı Sahra'nın bağımsızlıgı için mücadele eden, Polisario Cephesi'nin Avrupa'daki îlk temsilciliği Paris'te açıldı. • Fas Başbakanı El Moti Bobeyd Afrika Birliği Örgütu'nun bolünme tehlikesi içinde olduğunu öne surdü, Afrıka'dakı durumu çok tehlikeli olarak niteledı. • Afganistan'da Sovyetler Birliği tarafmdan desteklenen rejime karşı savaşan Müslüman gerlllalann Sarobi Barajındaki elektrik santralını ağır hasara uğrattıkları, bu nedenle başkent Kabil'de ciddi bir biçimde elektrik sıkıntısı çekildi&i, Batıh diplomatik kaynaklarca bildirildi. • Arjantin'de hukümetin bazı uygulamalarını protesto için sokaklara dökülen binlerce kişi ile guvenlık kuvvetleri arasmda önceki gün çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı en az 150 kişi tutuklandı. • Cezayir'in eski Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella, yeniden siyasete dönmeyi düşündüğünü açıkladı. YFASHİNGTON (a.a.) ABD Başkanı Ronald Reagan Sovyetler Birliği iJe yapılmakta o lan silahlaruı azaltılması görüşmelerinde başhca konularda hiçbir ilerleme kaydedümediğini söyledi. Reagan dlin Cenevre'de Sovyetler Birliği ile yapılan silahsızlanma görüşmelerinde ABD' yi temsil eden Paul Nitze ve silahların kontrolü ve silahsızlanma ajansı müdürü Eugene Rostow ile bir görüşme yaptı. tngiliz İTV Televizyonu da bir nükleer denizaltı gönderildiğini duyurdu. Bölgeye gönderilen denizaltının nükleer silah tasımadığıru öne sürdü, ancak Savunma Bakanhgı bu konuda bir açıklama yapmaktan kacındı. ÎTV, ikinci bir denizaltının da yolda olduğunu bildirirken, Arjantin basını da bir Arjantin uçak gemisinln bölgeye gdnderilmiş olduğunu açıkladı. Falkland adalan üzerinde Arjantin de tngiltere de hak iddia ediyor. BcnzerlcrliKİeıı çok daha kısa süredc kazandınyor. • Evladiyeiik Garanti Geliri, yurt dışındaki yakınlannızın alın teriyle oluşan tasarruflanna, Garanti Bankaa'nın sağladığı daha yüksek gelirin adıdır. > Yurt dışındaki kardeşleıimiz, bu hesabı yalnız kendileri için değü; Türkiye'deki annesi, babası, eşi, çocuklan ve kardeşleri için, yani sizler için de açtırabilir. i Evladiyelik Garanti Geliri, belli bir miktar döviz yaürarak açılır. surer. Garantt GeBıi • Evladiyelik Garanti Geliri'ni, benzerlerinden daha kısa sürede, 4 veya 6 yılın sonunda almaya başlarsınız. Geliriniz ömür boyu Bu kampanya, yurt dışmda duyuruldu. Siz, yine de, yurt dışmda.çalışan yakınlannıza yazmızî Sideri de Evladiyelik Garanti Geliri'ne yazdırsın. Rahata kavuşun, istikbaliniz kurtulsunî Çocuklannızın, torunlannızm da ömür boyu geliri olsun!.. 4 Yı!Sııre\lc Sıiülannn Sıgorta Imktim Pesin Yatırılan Mıktara Goıc Krcdı Oranı c Garanti Bankası yurt dışında alın teri döken yakınlarımz için, Almanya'da büyiik Ügi gören emsalsiz bir uygıdama başlattı. b ladiyelik Garanti Geliri nasıl işler.neler kazandınr ? Bnynın seçin: 4YıllıkLyoıılanıa 6YrihkUyguIama Pesın Yatırılan Mıktarlar 4. Yılın Sonunda Odenecck. F:\ladi\elik A\lık\etGelır Pesın \atırılan mıktarlar 6 vılm sonunda odenccek. evladısclık aylık ııet gelır 6 \ilin sonunda Pesın net odeme mıktarları 6\ılsuıc\le sağlanan Sıgorta ımkant Pesin vatınlan mıktara göre kredı orani 2.500. DM 5.000.DM 7.500.DM 10.000.DM 12.500.DM 15.000.DM 7.500.TL 15.000.TL 22.500TL 30.000.TL 37.500.TL 45.000.TL 500.000.TL. 1.000.000.TL. 1.500.000.TL. 2.000.000.TL. 2.500.000.TL. 3.000.000.TL. /cb0 9^60 c r60 c /o6O %60 r r>60 2.500. DM 5.000.DM 7.500. DM 10.000. DM 12.500.DM 15.000.DM 9.000.TL. 18.000.TL. 27.000. TL. 36.000.TL. 45.000.TL. 54.000.TL. 80.000.TL. 160.000.TL. 240.000.TL. 320.000.TL. 400.000.TL. 480.000.TL. 500.000.TL. 1.000.000.TL. 1.500.000.TL. 2.000.000.TL. 2.500.000.TL. 3.000.000.TL. %60 %60 ^60 9c 60 c /c60 %60 6Üstim Hİzmet Evladiyelik Garanti Geliri ile biriikte 1. Birdefadaödemeningetirdigi gfivenHirllk Bu sistemde bölük pörçük ödemenin külfeti, bıkkınlığı yok. Taksit ödeyeceğim diye senelerce postaneye koşturmaktansa, bir defada öde, işini bitir, telaştan kurtul. İstikbalini garantiyeal. GARANTİ BANKASI HER ZAMAN, HERKESİN VEREBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASINIVERMEKTE KARARLJD1R. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Dış İşler Mudurluğu Hvtadiyelik Garanti Gelin Seıvısi: Beyoğlu, İstıklal Cad. J87 İstanbulTurkKe 1 el: 43 14 80 45 22 05 Telex: 24538 Gafo Tr. Temsılaliklenmız Dortmund Stuttgart Reprâ'sentation dcr 1 urktye Garanti Bankası A Ş. Reprasentatıon der Türkiye Garanti Bankasi A Ş. Freıstııhl/Konıg^vvall 17,4600 Dortmund 1 Urbanstr. 92,7Ö00 Stuttgart 1 Tel:O231 575755 14 1 1 8 0 1 4 0 1 5 5 Tel:0711/264449 Telex.72 1 9 2 4 G a s t D Telex.8227545GbdoD OKTAY AKBAL KONUMUZ EDEBİYAT Yazüar. 2. Baskı SAİR DOSTLARIM * Anılar. 2. Baskı ATATÜRK YAŞADI MI? Yazılar. 2. Baskı CVariık Yaymlan"nda çjkan bu kitaplann mevoudu çok azalmıştır) îsteme adresi: Varlık Yayınlan A.Ş. Ankara Cad. îst. 2. Daha kısa süredcyüksek aylık gelir Evladiyelik Garanti Gelirini 7 yıl sonra değil, 4 veya 6 yü sonra almaya başlayacaksmız. 3. Dönem sonu peşin ödenıc Dövizinizi Türk Parasma çevirmenin, gelecektekî verimidir (Dönera Sonu Ödemeyi 6 yıllık uygulamaya yazılanlar alır) 4. Vefat ve Maluliyet Sigoıîası Hesabmızı açtırdığınız andan ıtibaren, sigortanız işlemeye başlar. 5. İhtîyaç Kredisi 6. Garanti Sözii Evladiyelik Garanti Geliri hesabmızı açtırdığınız andan itibaren hesap tutannızın % 60'ı oranmdaki ihtiyaç kredısini, Bankamıza müracaatınızla Türkiye'de sizveyauygun göreceğinizherhangi bir kişihemen kullanabilirsiniz. Banka faızleri yükselirse, sîze aynen intikal edecek, düşerse gelirînîz hîç bir şekilde azalmayacaktır. Faizler bileşik faiz esayna göre hesaplanacakür. Garanti Bankası, Garanti Sözü verir. GARANTİ BANKASI TÜRKIYE . SINIRLI SORÜMLD 1. OBDU MENSUPLAKI SOSYAL YARDIMLAŞMA YAPItSTtHLAK VE KREDt KOOPERATİFt Sayın Üyemiz, 1. Ordu Yapı KooperatUinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı 31 mart 1982 çarşamba günU çoğunluk olmadığından yapılamamıştır. II. toplantı 17 nisan 1982 cumartesl günü saat 9.00' da Levent'teld Telc Gıda İş Sendika binasında yapüacaktır. Sayın üyelerimizin teşrifleri önemle n c a olunur. YÖNETİM KUKULÜ G Ü N O E M:: 1 Açılış 2 Kongre Divanı seçimi 3 Ihtiram duruşu 4 Yıllık faaliyet raporunun okunması, 5 Bilânçonun izahı, 6 Denetleme Kurulu rapo KONGRE runun okunması. 7 Raporlar üzerinde müzakere 8 Yönetim Kurulunun tenkitlere cevabı, 9 Yönetim Kurulunun ibrası, 10 Denetleme Kurulunun ibrası, 11 Personel ve kadronun tasvibi, 12 Yönetim plâmndaki Sicak suyun kaldırılması 13 Arsalann satış suretiyls değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetkl verilmesi, 14 Müşterek yerlerin satışı için yetki verilmesi, 15 Ana Sözleşme hükümlörine göre üyelikten çıkarılanlar nakkında karar verilmesi, 16 Teshin merkezlerınin ona nm, yenileme işinin görüşülmesi, 17 Dilekler, kftpanı». İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog