Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 1 NİSAN 1982 TRAF1K YASA TASAR1SIN1 AÇIKLİYORUZ Hatalı park etmenin cezası: 510 bin lira Sürücüleri çeşitli sınıflara ayıran yasa tâslağına göre sürücü belgesi alabilmek için eıı az 17 yaşında olmak gerekiyor. Ağır vasıta kıtllanacak sürücülerde ise en az 19 yaşmda olma koşulu aranacak. Tasanda hayvan sürücüleri için de çesitli koşullar öngövülüyor. Erbil TUŞALP ANKARA îçişten Bakanlı ğı Emnıyet Genel Müdurlugu n ce hazırlanan Trafık Yasa Ta sarısı'nda, suruculer dışında, yolculara, çobanlara ve otomobıl yarışçılarına da çeşıtU ce zalar ongoruluyor Tasanda «Fahrl Trafik Mufettişligı» ku rıımu oluşturuluyor Aynca ehlıyet almak ıçln gereklı belgelerin Türkıye Şoforler ve Otomobllcüer Federasyonu'nca basılı kâgıt ve plakalann Turk Polıs Teşkılatını Guçlendırme Vaktı tarafından bastınlarak dağıtılması esa sı geUnlıjor Tasarı ıle on sınıta aynlan sürücu belgelenm alabilmek ıçm en az 17 yaştnda olma koşulu getınlirken, otomobıl mınıbus kamyon ve otobus kullanacak profesyonel surüculerın de en az 19 vaşın da olması zorunluk halıne getirihyor 12 i esas, 10 geçıeı ve bır yü rurluk maddesmden oltışan ya sa tasarısında en ağır para cezası «Park etme vanlışındaıı» dolayı verıhyor Tasannm 59 maddesınde «Gerekli onlemlen almadan duraklayan ve park edenler 5 bın lıradan 10 bın lıraya kadar lıafıt para cezası ıle cezalanılırılacakUr» Indır me ve bındume kuıallaruu uy mayanlar hakkında da paıa ce sası ongoren tdsarıya gore, 30 lun sag uriünddn yolcu ınüı r T bındumeven şoforleıe 50U, ınıp bınmeyen yolculara ı»e M) lıra para cezası venleceK H\\VAN SURtCULERlSL Tasdrımn hayvan süruculeu ne ılışkın kurallan ıse 'yoyle «Karayollarıııın yasaklanma «nı^ kesımlerınde havvanla ı»ekılen vevd elle surulen a^ ları, h<ıyvanları, hdyvan su rutulerını \e bınek hdy\dnlau 1 1 tıatık kuıatlaıııid uvmadaıı 1 sutmek \e bunUıı surme jcie ııegıııdt'n yoksun kımseleıın y > < netınııne vermek veva başıboş bııakmak va^dktır 'laşıt yolunu kulUnıuak zorunda olan hdvvan surusu kuraelennın bu yunun Mi metreyı geçmemesı ve aralarında eu az M mevie uzaklık olatak şekılde kısımUrd ayrüması zorunludur Bu tnddde hukumlerıne uymayanlaıdan 5«« Ura pdra cezası aUuır.» OTOMOBİL VAK1ŞÇILARI Bır 11 sınınnda yapılacak oto mobıl yanşları ıçın valıiikten ızm alma zorunlugu getıren yasa tasansında «Izınsız yapıldn jarış ve koşıülann derhal durdurulacagı» öelırtılıyor Tasannm bu maddesınde de 510 bın lıra paıa cezası ongoruluyor FAHRt MÜFE1TIŞ.LIK Tasdrıda «tahn trafik ınufet tişlıgı» kurumu oluşturulması da ongoruluyor 12i madde de «Trafik duzenı, guventıgı ve de netımi» gıbı konularda yetkılılere yardımcı olmak uzere, «Yuksek ogrenım gormuş, 40 yaşını bıtırmış, en az 5 yühk b sınıfı surucu belgesme sahıp, kamu hizmetlerınden yasaklı olmayan kışılere» 2 yıl sure ıle lahn tTafık mulettışı olarak goıev venlebıleceği belırtılıyor (Arkası 9. Sayfada) Kasımpaşa yangınıiîda 80 milyou liralık zarar \ar • Gazıanıep te tup gaz da~ lu lıanıyonun çarptıgı dogumevı yandı 1 hadm olr du 5 kışı yaıalandı Haber Meıkczı Kasımpaşa da 19 bınanın tamamen yanmasma 46 naneden 156 kışınm aoıkta kdlnıasma evı janan bır 1 "dmın knlb knzı sonucu olfncsme ıı^den olan vangmaa 80 mılvon lıranın uzerinde za ıar n>eydana .jeldıftı bıldnılı jor Yançıııla ıl°ıH soıuşturma su rw\or \çirvta kal«n aı'eleraen bıı kısmı akrabTİTinııı ^an^na tîidesken 1\ e\c'en 85 kısı dun a nı so'Cı.k a bulumn bır en dık<ı bımsma yerleşfır Idıleı Ki'i ay bıırada bır nıutfak ku rarak ale+?edeleıe ^emek ve kıımanvd \ard m nda bulunu yor Istanbul Va'ısı Nev7at Ajaz dun de olav yerınde ınceleme leıde bulundu Aya7 Ki7ilay m yangmdan 7arar gorenlere jatak \e gıvım yardımında bu lunacağını avrıca Imar ve îs kan Bakanlıfiı nca da yardıra yapılicağını bıldırdı Son vılhrd'kı bvıvuk yangm (Arkası U Sayfada) ALfI\ GOLUN USTUNDE Henry Fonda ve Katherına Hepbuın Oscar ka/andıkları hlmın bıı .ahnesınde Toprak Reformu Tasarısı Oscar ödüllerinin perde arkası Haluk ŞAHIN bildiriyor WASHİNGTON 54 Akademı Odullerı torenı de gerıde kaldı Dunyanm emektar ruya fabrıkası Hollyvvood ıkı dırhem bır çekır dek gıyınıp kuşanıp gorucu onune çıktı Kendı kendıslnın sırtını sıvazladı ken dı kendisını alkışladı Dunj a n m dortbır yanında 300 rnılyon televızyon uleyicısı, bu tantanalı slnema ayınını biıaz hayranlık, bıraz da kıskanclık duygulan ıçınde seyrettı Bu yılm Oscar'larının en Kamulastırmadan sonra 10 yıl geri alma davası acılamayacak ANKARA (a*.) Danışma Meclısı Genel Kurulu taraîın dan, Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbırler Kanunu'na geçıcı madde eklenmesıne ılış km tasanyı incelemekle gorevlendırılen Geçıcı Komisyon un tasanyı kabul ettıgı açıklandı Tasarı Danışma Meclısı gundemıne alındı. Geçıcı Konıusyon'un kabul ettığı metne göre, 17a5 sayılı Toprak ve Tarım Relormu Ka nunu hukumlerme gore, kamulaştmlmış olan arazı hakkında, kamulaştırma tarıhınden ıtıbaren 10 yü muddetle istımlak kanunu huklımlerıne dayanıUrak, gerı alma davası açılamayacak Hukumetm Danışma Meclısı' ne gonderdığı tasanda ıse,, gerı alma davası açılmış ve gorulmekte olan aavalara da bu hükumlerın uygulanması ısten mıştı Ancak, Geçıcı Komısyon, metınden, «açılmış ve gorulrmUte olan davalar da, bu huk • me tabidır» ıbaresını çıkardı Geçıcı Komısyon dan once tasanyı inceleyen Anayasa Komısyonu, Tasarı nın Anayasa'ya aykırı olmadığım kararlaş tırdı Komısyon uvlerınden ıMumin Kavalalı ve Prof Or. Kemal Dal, tasannm tumünun reddedilmesmı istedıler Anayasa Komısyonu uyelenn (Arkası 9 Sayfada) Törenin yapmacık panltısma, yapılan tesekkür konuşmalarının her zamanki bosluğuna bakıp insanın «Hollywood hep eski Holl>wood değişen bir şey yok» diyesi geliyordu. büyuk sürpnzı VVarıen Beatty nın varını yogunu ortaya koyup çektıgı «Kızıllar» fılmının en ıyı fünı odulunü almaması ıdı Beatty en ıyı yonetmen odulunu aldı, ama bellı kl bu ona yetmedı «Kuıllar» aslında her damara şerbet ve ren tam bır Hollyvvood super produksıyonu ıdl Kat herine Hepburn ıle Henry Ponda'ya verılen odullerle, Hollywood, bu emektar yıldızlarma çok geç kalmadan şukran borcunu odemek ıstıyordu Akademı Odullerı torenınln aslında yeryuzünün en buyük rekUm ve halkla 1Uşküer olayı oldugunun pek çok kışı farkındaydı kuşkuSÜ£ En ıyı lüm odulunü alan şırket kasasına fazladan bır 20 mılyon dolar da ha atıyordu En iyı oyuncu nun pıyasa îıyatı ıkı katına çıkıverıyordu Oscar ka lkinci Inönü Zaferi 61. yılında kutlanıyor Selim YALÇINER Askerler, «Muharebe» ıle «Harb»iQ ayn ayrı anlamlar taşıdıgını belırtırler Oy sd Arapça kokenh ve bın •savasmak», otekı de «sava% demek olan bu terımler sozcuk olarak ayrım taşımazUr Askerlerın bu tanımlaması muharebedekı çeşıtlı a<;dmalann, ıleılemeler duLdklamalar geıı çekılmelenn tekmıl olarak o oUyla sın rlı kaldıgını vuıgulanıak ıc ndır Gerı çekılmek geıektıgınde çekılme kararı ahnmıştır ama o gerı çekılme «harbın yanı «savaş>ın sonucunu degıştırmemış ve hatta başarıya yardımcı olmuştur Savaşların bu tur onemlı evrelerı tanhçılerce de saptpnıp olumsuzleştırılmıştır Yeıh ve yabancı ta rıhçılerce ılk kıırtuluş savaşı olan «Istıklal Harbı»nın bu anlamdakı donum noktası II Inonu Zafen olarak behrlenmış durumdadır Askerımızm kahramanhğı • • 2. Inönü Zaferi; «Emperyalizmi hayal kmklığına uğratan bir savaş olarak tammlamyor.» dışmda bu savaşa tarıhsel anlamını veren neydı? II. Inonu Zaferi, neden yabancılarca da donum noktası olarak kabul edılmıştı9 Halen uzennde yaşadıgımız topraklaıı emperyali2mden kurtarmak ıçm açsltnış bayıak Anadola nun bagrında bırkac ılden oluşan bır alarda merUezleşmış Istıla ulken n her ionunde baş latıış Yılların savaş yorgu rıu askerler surekh gerıiemekten moral çokuntu ıçın de Her rephede bozgun ken dını hıssettırıvor Asker ara sında f rar «gunluk» olay Aynca Ç erke7 Fthem emper vah?me ıçerden» yardımcı olan bır başka guç Bu aşanıada Y ınanlılar ulkemn strateıık hatlarından bınne, îstanbul Bagdat demıryolu nu kontrol edebıleceklen \î yon Fskışehır hattına yönehyorlar Yunan generallerının başarıdan kuşkuları yok Batı basını, özelhkle In gıhz gazetelerı Anadolu dırenmesını Padışah agzıyla yorumlamaya, «Bir avuç uıa ceıacının işi olarak görme ye devarn edıyor Gerçekten de demıryolunun kontrolu Yunanlılara geçerse Kurtuluş Savaşı nın gelecegı pek parlak sayılmaz Turk bırlıklerının bu ana yanı 1921 yılının martına k a darkı eylemlerı genel olaıak «gprı çekılme«yle açık lanabılıyor «Muharebe»nın gerı çekümelerı «Harb»ın ya7gısmı zafere II Inonu Savaşı nda azimh bir suvan hucumuyla donuşturuverı yor Oysa guçler dengesl daha çok bır dengesızhgı göstenyor Askerhk tarıhınde yer alan bu tur meydan savaşlannm genellıkle eş güçler arasında geçtığı bılmıyor II Inonu Savaşı nda ıse Yunan (Arkası 9 Sayfada) Istanbul'da 6 0 Fiiistinli ve Arap ögrenci açlık grevine basladı Erol O2BEK Istanbul da oğrenımlerını sur duren 60 Fılıstınlı ve Arap ogrencı, «Toprağa Baglılık Gunu» dolayısıyla, Isroıl ın ışgal cltında tuttuğu topraklarciakı Arap halkına uyguladığı baskıyı protesto etmek ıçın Lıbya nin Istanbul konsolosluğunda açlık grevine başladılar Oun bır basın toplantısı yapan Fılıstınlı ve Arap oğrencıler, açlık grevine başlama tarıhı olarak Israıl ın 1976 yılında Arap toproklarını ılhak etme kararı alması uzerıne yapılan gosterllerde 40 Fılıstınlının oldurüldüğu gunün altıncı yıldonumu olan 30 martı seçtık lerınt belırttıler Israıllılerın. ışğâl ettıklen Arap topraklanndakı yerlı halkı kovaraK bu topraklarda tek başlonna oturmak ıstedlğını (Arkası 11 bayfada) zanmak bır parça olümsüzleşmek demektı Torenın yapmacık parütısına, yapılan te^ekkür ko nuşmalannın her /amankı boşluguna bakıp insanın «Hollywood hep eski Hollvwood, değışen bır ^ey yok» dıyesı gelıjoıdu Oysa Hollyvvood degışıyordu Temelden çatntı ses lerı geliyordu Oscar odullerı torenı, bır gecelıgıne de olsa, bu değışırmn onüne konnıuş bır paravana gı bıvdı Bır kez Amenkan sınemabinda on yıl kadar surmuş olan «yıldızyonetmetı» donemı gununu doldurmu şa benzıyordu Yaptm masraflarının astrononuk boyutlara varması nedeniyle bankerler ve studyo patron ları yaratıcı kesımın dlzgınlerıne asılmaya başlamıstı Ortalama fılm vapım masrafı 16 mılyon doları aşıyordu «Geyık Avcısı» fılmının başarılı yonetment Michael Cimıno'nun «Cennetın Kaptsı» adlı fılmi îam 50 mılyon dolara çıkmış ve yatınlan paranm onda bırmı bıle çıkaramamıştı. Coppola, Altman, Spıelberg gıbl yıldız yonetmenlerın ımzası bır fılmi gışede başarılı kılmaya yetmıyordu artık Hollyvvood'u Iyı tanıvanlar temel bır ku ıalın hıçbır zaman değışmeöıgını soylüyorlardı «Bu rada yonetmenin ozgurlu(Arkası 9 Sayfada) 814 nisan "Türkiye'de İlaç Suiistimaline Son,, haftası ilan edildi Ya\uz OKAYBEN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof Dr Kaya Kılıçlurgay Türkıye'dekı lüm saglık teşkilat ve II Saglık Mıidürlüklerıne gonderdıgl bir teblığde 814 nısan tarıhlerinln «Turkiyc'de îlaç suiistimaline son» haftası olarak İlan edıldığlnı bıldırdi Konu ıle ilgıh olarak bilgi veren îstanbul tl Sağlık Müdürlügü yetkılıleri, memur llaçlannda yapılacate kesintılerle ılaç savurganlı gının kısmen onlenmlş ola cağım soylediler Yetkılller, doktorlarln da gereksız ilaç yazmalarmm onlenme sı gerektığıne işaret ederek «Bu sağlanırsa ülkemizde gorülen ve her geçen gtfn artan ılaç savurganlığı ve gerekslz tüketim onlenır» şeklınde konuştular. (Arkası 9. Sayfada) ATATURK VL INONU Anadolunun duşman işgahnden kurtuıuşuna ımza aıan ıki önder. Bazı bankerler borclarının yarısını ödeyerek kurtulma yolunu buldu ANKARA, (ANKA) Bazı bankerlerın aracılar kanalıyla bankerzedelerın alacaklarmı yarı fıyatına ustlenmelerıne ılışkın pıyasanın hareketlendığı bıldlrıldı Oğrenıldığıne gore, bonkerlerden alacağı olan yurttaşıarın bu tşlemlerle uğraşmaları sırasında bazı şahıslar, alacaklılarla ılışkı kurarak «Alacağınızı nasıl olsa tahsil edemeyeceksinız, yo da cok uzun surede tahsil edeceksıniz, o zaman da paraniz degerinı bugunkunden kat kat yıtırmış olacak. Ama ben sızın borcunuzu yan fiyatına peşın olarak ustlenebilirim» şeklınde ycklaşımda bulunuyorlar Bır cok yurttaşm da bu onerılen «Cazıp» bularak alacaklarmı yuz de 50 fıyatına devrettığı belırtılıyor. Bu arada, söz konusu şahıs ların borçlu bankerlerle dırekt llışkıde olduklorı ve alacaklılarm borclannı yarı fiyatına östlenenlerln aslında borclu bankerler oldujju Ifade edlllyor. Bayındıriık Bakanı: Habur Kapısından günde 7 5 0 0 arac gecebilecek DÎYARBAKIR (THA) Bayındıılık Bakanı Tahsın Onalp, Avrupayı Turklye üzerınden Ortadogu ulkele rıne baglayan Habur sııur kapısındakı gırış ve çıkışlaıın normale donmesı ıçın çahşmalann aralıksız surdurüldugunu soyledl. Hıametın daha suratli ve sağlıklı bıçımde yapılması amacıjle başlatüan çalışmalann buyuk bır bolu münün yü sonuna kadar tanıamlanacagını da belirten Bayındıriık Bakanı ö n alp, Habur sınır kapısındakl görevlı sayısımn da artıruacağını soylemıştır. Gorevlı personel ıçm Silopı ılçesınde yaptmlan 70 konutluk sıtenm de yıl sonuna kadar tamamlanaca gını bıldıren bakan, «'JbO kllometrelUt Iskenderun • Habur arasındaki transit karayolunuıı bir an once tamamlanması İçin Dunya Bankası'ndan kredi sağlanacaktır. Aynca Bakanlık «larak bu yıl içln 3,5 mılvar lira odenek ayırdık. Yeni yol ve teslslerin hıımete girmesiyle halen Habur sınır kapısından çıfcış yapan gunluk 4 bın 500 araç sayısı, günde 7 bln 500'e nlaşacaktır. î a n l gunde "I bin 500 arao geçîş yapabUecektir» demistlr. Tutanaklardan Ismail Besikci davası: "Sanık, Isvicre Yazarlar BirliğVne mektup yazdığını ikrar etmiştir,, Halen başka bır suçtan hü kumlu bulunan yazar Ismail Beşıkçı bu kez de Isvıçre Ya zarlav Sendıkası'na vazdığı bır mektup nedenjyle Golcük, Donanma ve Sıkıyonetım Komutanlığı Askeıı Mahkemesı'nce 10 yıl hapıs ceza&ma çarptırıldı Ismail Beşıkçı, «Mıllı duygulan zayflatıcı mahiyette böluculuk propagandası yapmak ve Ataturk'un hatırasına neşır yoluyla bakarette bulunmak» suçlarından Istanbul Toplu Basm Aslıye Ceza Mahkemesmde yar gılanmış ve 6121978 gunu, 1977/310 esas 1978/350 sayıh kararla toplam uç yıl hapıs cezasına çarptmlarak Istanbul Top taşı ceaaevıne konulmuştu Beşıkçi bu cezasını çekmekte iken Pransızca olarak yazdığı bır mektubu 14 ağustos 1980 tarıhınde îsvıçre Yazarlar Sendıkası Başkanlıgına gondermış ve Toptaşı'ndan Adapazan Kapalı oezaevıne nakledilırken, 16 6 1981 tarıhınde cezaevı görevlilerınce kalmakta olduğu 1 koguşta yapılan aramada bu mektuplann Turkçe, Fransızca ve tngılızce metınleri ele geçınlmıştı. Bu mektup nedenıyle açüan davada, Son duruşma 23 31982 günil yapıldı. Savcı, tutanaklara geçtığınce esas hakkındaki mütalaasında şoyle dedı «Sanık İsmaıl Beşıkçt tahkikatın butun aşamalarmda sdzkonusn mektubnn kendlsince kaleme almdığını ve Isviçre Yazarlsr Sendlkan Baçkaoın» göndeıdiğınl açddıkla ve s»mlnuyetle «krar etmfettr. Söıkonura mektnp hlçbtr y«ruma ihtiyaç bırakmavacak derecede sarıh ve açıktır. Bu mektupta Kemalızm agır ve mesnetsız bır şekılde kotuleıv mektcdir Ünıverslteler, yargı organları, sı>ası partıler, ba8in, radvo ve televızyon, sendika gıbı Turkiye Cumhunyeti devletıni oluşturan yasal muesseseler haksız tutarsız bır şekılde ve fanatık bır bakış açısıvU eleştırilmekte Turk devletının ınsan haklanna saygılı olnıadığı pervasızca ıddia edilmekiedır Dışısleri Bakanlıgı Ile yapılan yazışmalarda sanık taralınrian gonderilen mektubun Avrupa da neşredilmedığt, yam ydyınlanmadıgı anlasılnuştır. Sanık hakkmda her ne kadar devletın haııçte nufuz ve ıtıbarıııı kıracak şekılde yabancı memlekette neşrıyjt yapmak suçundan dava açılmış ıse de suç konusu mektubnn yavınlanmamış olması ncdeniyle anılan suçun bu unsuru yonunden uluşmadıgı kanaatıne vanlmıştır Ancak TCK'nun 140 mad desmde yazılı olan suçun bır başka unsuru daha vardır Bu nnsur (rmm menlaaUere zarar verecek herhangı bır faahyette bulunroaktan) ıbaretlr. Kanınuzca sanığın eylemi TCK'nun 14U. maddesınde yazüı suçun jukanda tavsif edılen unsurunu oluşturmaktadır. Sanık bu mektubu, herhangi bır şahsa degıl Avrupa kamuoyu uzerinde etkınlığı olan tsviçre Yazarlar Sendıkası gibi bır kuruluşun başkanma gondernjistir. Mektuptakı ıddialar tamamen mılll menfaatlere zarar verecek ld. dialardır Bu bakimdan Turk (Arkası 9. Sayfada) 5 yıla kadar hapisleri isteniyor Bir baskomiser ve 6 polis iskenceden yargılamyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Ankara Emnıyet Muduriuğu'nde gorevlı bır başkomıser bır komıser muavını ve beş polısın Muammer Nadır Kaya adlı kışıye gozaltına alındıgı sırada ışkence yaptıkları savıyla yargılanmalorına başlandı Ankora Sıkıyonetım Komutanlığı (2) Numaralı Askerı Mahkemesı'nde dun yopılan duruşmada once ıddıaname okundu. Iddıanamede sanıklar baskomiser Cafer Şahın, komi ser muavtnl Mehmet Yılmaz vs polis memurları Mehmet Yaşar Cevdet Ulucan, Nıhat Sertoğlu Metın Dayının TDKP adlı yasadışı orgut uyesı oldugu savıyla 5 nıson 1981 tarıhınde gozaltına alınan Muammer Nadır Kaya ya «Curmunu soyletmek ıçın» Işkence yaptıkları ıddıa edıldı Iddıanamede, sanık polislenn, Emnıyet Müdurlugu 2. Şu beye gotürdüklerl M Nadır Kaya ya. e73 gun kadar gozetim altında tutulduğu sure içensınde askıya alınarak çıplak şekilde elektrlk verilmek, koyış, sopa, tokme ve yumrukla vurmak survtlyl* aç ve stısuz bırakılarak çeşitli şekillftrde Işkencede bulunduklarının» Adlı Tıp roporuyla belgalendığı belırtıldı Sanık polıslerın TCK 243/1. maddesı uyarınca 5 yıla kadar hapıs cezasına mahkum edllmelerı ıstendı Sanık potısler sorgularında Iddıaları kabul etmedıler. Duruşmada tanık olarak dınlenan Ataloy Dede, Emnıyet Müdürluğü'nde gozetim altmda tutul duğu sırada M. Nadır KayaVa Işkence yapıldığını flördüğünü soyledı. Kendısıne Işkencs ya(Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog