Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1982 ••*• Cumhuriyet 11 (Baştarafı 1. Sayfada) nınuna da çözüm getirmeyi amaçlıyordu. CİNAYETE AZMETTtRMEK Federal Almanya ile Türkiye arasmda karşılıklı görüşme ko nusu olan bir baska hukukı sorun da, idam cezasma vol açmayan suçlarla ilgili iade ıstemlerinde ortaya çıktı. Bu da, daha çok «cinayete azmettirmek» suçundan iadesi isten°n sanıklar hakkında geçerli. Federal Alman mahkemeleri, bu durumda da iade edilen sanıgın yargılandığında sonradan ctnayetten de suçlu bulunup idam cezasına çarptınlmayacağı yolunda yine güvence talep ediyor. Bu kategoride bulunan iki Türk teröristj var. Bunlardan biri «cinayete azmettirmek» iddiasıyla iadesi istsnen ömer Ay ve «Dinamit atmak» iddiasıyla istenen Necatı Şahin. Federal Alman makamlan sanıkların iade konusu suçlar dışında başka suçlardan yargı Suclu Türkler ölüm Evren (Baştarafı 1. Sayfada) gıp Uluğbay, Milli Guvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral H. Nusret Toroslu da katıldı. 1. Ordu Komutan lığı'nca düzenlenen «Orgeneral Salih Omurtak 82» muşterek plan tatbikatını izlemek üzere îstanbul'a gelen Orgeneral Kenan Evren'i Yeşilköy Askeri Havalimanında îstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, NATO Güneydoğu Avrupa Muttefik Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Sedat Guneralp, Belediye Başkanı KorgeDeral Ecmel Kutay, Ha va Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kemal Yalçm, Istanbul Emniyet ve Merkez Komutam Tümgeneral Kemal Yüksel ile ötekl ilgililer karşıladı. Devlet Başkanı Evren ve Komutanlar daha sonra karayolu ile l. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın Se limiye'deki karargâhına gittiler. Evren'i Selimiye'ye gelişin de Harp Akademileri Komu tanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Akansel, Donanma Komu tanı Oramiral Doğan Toktamış, generaller, amiraller askeri törenle karşıladılar. Yeşilköy Askeri Havalimanından 1. Ordu Komutanı ile birlikte gelen Kenan Evren ve MGK üyeleri «Orgeneral Salih Omurtak 82» muşterek plan tatbikatını izlediler... Devlet Başkanı Evren, plan tatbikatını izledikten sonra cumajjüniL MGK üye leri ile birlikte İstanbul'dan Bursa'ya gidecek. Evren cumartesi sabahı Bursa'daki sanayi tesislerinde incelemede bulunacak ve daha sonra halka hitaben bir konuşma yapacak. Evren ve Komutanlar. aynı gün Bursa'dan Ankara'ya dönecekler. lanmayacaklarının güvenceye bağlanmasını istiyorlar. Belirtildigine göre, Türk tarafınm iadentn gerçekleşmeslni olanaksızlaştıran hukukl sorunlar bir vasal düzenlemeyle gideriimediği takdirde Federal Alman makamlan Türk terörist lerıni daha fazla süre tutamayacaklarından serbest bırakmak zorunda kalabilecekler. Federal Alman yetkililerinden öğrenildiğlne göre, halen cinayet suçundan iadesi İstenen ancak güvence verilemeyi5İ yüzünden TUrkiye'ye göndarilemeyen Türk sanıklann durumu şöyle: 1) Hüseyin Bayrakh (Cinayete teşebbüs ve terorızmV 1980 ağustosundan beri tutuklu. 2) Hüseyin Turgut (Cinayet) mart 1981'den barı tutuk lu, 3) Alâaddın Goç (Cinayet) ağustos 1981'den beri tutuklu, 4) Mehmet Yiğit (Cinayet) eylül 1982'de tutuklanıp bir ay sonra serbest bıraküdı, ancak geçen ocak ayında yeniden tutuklandı, 5) Ali Osman Dural (Cinayet) mayıs 1981 6) Sadettin Bayraktar (Cinayet) mayıs 1981 7) Rıfat Yıldınm (Cinayet) ekım 1981 8) Zeynel Altındağ (Cinayet) durumu mahkemece inceleniyor, halen serbest. Esref Akıncı: Brüksel'de NATO ile ilk temas basarılı gecti ANKARA (a.a.) Danışrna Meclisi, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Beşkanı Eşref Akıncı, «Brükael'de NATO makamlan ile yapılan ilk temasın baıanlı Keçtljlni» bildirdi. Akıncı, Genel Kurul'un dünkü birleşiminde, baskanlığa bir önerge vererek, 13 • 17 mart 1982 tarihleri arasmda, Danışma Meclisl'nin altı üyesinden oluşan heyetin Brüksel'de NATO makamlan ile yaptığı temaslar konusunda bilgi sundu. DEMOKRASİYE DÖNÜŞ SÜRECt Akıncı'nm önergesinde, heyetin, NATO Enformasyon Dairesi'nin hazırladığı program uyarınca, Türkiye'yi ilgilendiren konularda bilgi aldıklarım belirtti ve şöyle konuştu. «Damşma Meclisinin. memleke timlzin üyesi bulundugu uluslararası kuruluşlarla ilk temasını teşkil eden bu ziyaret, ger çekten olunılu ve faideli geçmiş ve NATO makamlarmın Türkiye'ye atfettikleri büyük değerin yerinde müşahade edii mcsine imkân vermiştir. özellikle NATO Başkomutanı Orgeneral Rogers ve Genel Sekreter Luns, bu gibi ziyaretlerln norma) çercevesini aşan bir ilgl göstererek, heyetimizi birer saati aşkın süre ile kabul etmek suretiyle ve görüsme es nasmdaki beyanları ile, Danışma Meclisiraizin Türklye'nin demokrasiye dönü$ sürecindeki önemli yerini vurgulamışlardır. Heyet NATO nezdindeki daimi temsilciliğimfz, Brüksel Biiyükelçiliğimiz ve AET nezdindeki dalmi temsüclliğimiz ile NATO Genel Sekreterliği ve Baskomutanlıği nezdindeld askeri temsll heyetlerimizle de gorii?erek. kendi konularını ilgilendiren faususlarda faydalı bilgiler almıştır.» Papandreu (Baştarafı 1. Sayfada) «Türkiye ile Yunanistan arasmda belki bir gün bir kaza çıkabilir» dsdi. Papandreu'nun, Yunanistan'xn Turkıye ile ilişkileri konusundaki sozleri şöyle: «Her gün, Türkiye'nln yeni tahrikleri karşısındayız. Bu, aramızda bir diyaloğ kurulma.sım olanaksızlaştırıyor. Tehlike vardır, hava saJıamız ihlal edilmekte ve bizim uçaklarımız da harekete geçmektedir. bir gün belki de bir kaza çıkabilir.» Yunanistan Basbakanının. «NATO'yu terkedecek misiniz?» sorusuna verdıği yanıt şöyle: Nato'yu terkedecek misiniz sorusuna açık bir cevap veremem. Atlantik Paktının askeri kanadında kalmamız TürkYunan ilişkileri ile ilgilidir. Yunanistan ın bundan 2 yü önce Rallis'in hükümet dönemin de NATO'nun askeri kanadına dönüşü Rogers Anlaşması ıieniien anlaşmayla gerçekleşmlşti. Bu anlaşma Yunanistan için hayatl öneml olan konnları şüpheli bir durumda bıraktı. Bunlardan biri Ege'deki Hava Komuta Kontrol sahasıdır. Türkiye ve Amerika'nın Rogers Anlaşmasıyla ilgili yoıumu Yunanistan'ın bir askeri hareket halinde, Yunan adalannı ve Ege'nin doğusunu savunma olanaklarım ortadan kaldırmaktadır. Bu durumu biz kabul edemeyiz. Ayrıca, kontrolü yapacak olan ülkenin 120 bin askeri ve 180 çıkarrr.a gemisinden olusan bir Ege Or dusu vardır. Şimdl önümüzde öncelikle çözümlememiz gereken başka sorunlar var, bu yüzden bekliyoruz. 5 aylık iktidar dönemin de bütün sorunlar bir anda çözülemez, ancak ne olursa olsun topraklarımızdan bir karıs bile fedakarlık yapmayız. Ülkemizi savunmaya hazınz ve bunu yapabilecek durumdayız, güçlüyüz. NATO'nun Yunanistan'ın top rak bütünlüğünü garanti ctme siııi istedik. bu onun zaten başlıca görevidir. Ancak hiç bir şey yapmıyor. Türkiye de böyle bir garantinin verümesine karşı vetosunu kullanıyor.» Yunan Başbakanı Papandreu öte yandan Yunan gazetecilerine yaptıgı buradaki son basın toplantısında da, Türkiye'nın İQ durumu ile ilgili görüşlerini de dile getirdi ve toplantıya katılan gazetecilerin belırttiğine göre, «Türkiye'de demokraslye 2 yıl içinde geçileceğine inanmadığuıı» söyledi. Tahran'da çıkan çatışmada bazı kurşunlar Büyükelçiliğirnize isabet etti ANKARA ( u . ) Tahran'da devrim muhafızlan ile teröristler arasmda çıkan çatışma sırasmda kurşunlardan bazıları Türk BUyükelçiliği'ne isabet etti. Dışişleri Bakanhğı Enformas yon Dairesi'nin açıklamasma göre, çatışmarun önceki.alssam Türk Büyükelçiligi'nin karşısmda bulunan tran Milli Bankası'na para getiren bir aracın soyulmak istenmesi üzertne çık tığı samlıyor. Gelir Vergisi (Baştarafı 1. Sayfada) mesini vermiş olanlardan gelir vergisi ilk taksitini, uzatma süresi içinde de ödemeyen ler, geciken ilk ay için yüzde 10, daha sonraki aylar için de yüzde 3 oramnda aylık faiz ödemekle yükümlü olacaklar. Öte yandan, Gelir Vergisi be yanname verme süresi de bugün doldu. Yetkililer, beyanna me verme süresinin uzatılmadı ftını belirtirken, süresi içinde verllmeyen beyannameler için birinci sımf defter tutan, mükelleflerin 2 bin, ikinci sınıfa dahil olanlarla serbest meslek erbabının 1000 lira «usulsüzlük» cezası ödemek zorunda kalacaklannı da hatırlattılar. 400 kişilik memur kadrosu için 3823 aday başvurdu tstanbul Haber Servisl îs tanbul Belediyesi'nin boş bulunan 400 kişilik memur kadrosu için 3 bin 823 aday başvurdu. İki yıldır yeni personel alamayan îstanbul E«lediyesi'nin açtığı sınava ilginin büyük olması nedeniyle sınav üç güne bölünerek yapıldı. Ön cekl gün başlayan ve yemekhane, meclis salonunda yapılan sınavlara başvuran adayların 1500'ünün ilkokul, 2220'sinin li se, 103'ünün de yüksek okul mezunu olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlannın önümüzdeki hafta içinde açıklanabileceği bildirildi. Fotoğrafta, İstanbul Belediyesi'ne memur olabilmefc için sınava girenlenlen bir bölüm... (Baştarafı 1. Sayfada) muklara «thtlyat Akçesi» adı altında önce yüzde 16, daha son ra yüzde 12 oranında vergi uy• rHY'nın yaz tarifesl uygulaması bu sabahlan İtibaren baslıyor. gıılaması konuldu. Bu şekilde • Urnumi Mağazalar Kanun Tasansı Danışma Meclisi tktisadı TUrk pamuk ipliğinin Avrupa İşler Komisyonu'nda kabuı edildi. Tasan, bazı bölgelerde piyasalarındaki satış fıvatı sümgümrüklenmiş maUarın rehin senedi karşıhğında bekletllmerüklerdeki müradele ile yıikselsini öngörüyor. tilmiş ve rekabet gücü azaltıl• Milli Eğitim Bakanhgı'mn öşrencilcre fftltlm llkelerine aykı mış olacaktı. rı testler uyguladığı öne sürülen Ankara'daki Se • San DersaOrtak Pazar'ca bu gerekçeyle nesl hakkında sorusturma actıgı öğrenildi. • Tekel işçilerine Yüksek Hakem Kurulu tarafından 1 marttan alman önlemlenn kaldınlması îçin Tiirkiye tarafından o vakit geçerli olmak Uzere yüzde 10 artı 3 bin lira olarak verilen zam ten bu yana yapılan girişimler durduruldu. Tekel Genel Müdürlüğü örgütün tüm kademeleribir sonuç vermemi?ti. Ortak ne gönderdiği telgrafta zammm ikinci bir emre kadar durduPazar Komisyonu, bunun için rulduğunu bildirdi. • Feshedllen styasi partilerin genel merkez ve şubelerlnde bu Türkiye'nin Ortak Pazar'a ihraç edilecek pamuk ipliğinin lunan evraklann önemli olanları uzun bir çalısmadan sonra «asffari fiyat»ları olarak «16 nıı avıklsndı Işe yaramaz dergi. broşiir yazılı evrak ve dııvar maralı» pamuk iplığı için 6.55 afisleıi tekrar degeriendirmek amacıyla Seka'ya gönderilmemark, «20 numaralı» pamuk ipye baslandı. • Yüksek öğretim son sınıfta belge alan öğrencilere yeniden liği için 6.85 markı kabul etmesini istiyordu. smav hakkı tanmmasını öngören kanun teklifi Milli Eğitim Türkiye'den Brüksel'e gelıp Komisyonu'nda reddedildi. • tzmir Karaburun Küçükbahce önlerinde yoğun sls ve kötü giden özel teşebbüs temsilcilerinin de zaman zaman katıldıhava kosullan nedeniyle karaya oturan Cafer Okan şileblnin ğı uzun temaslar Bonucunda mUrettebatı Reşit KaJkavan gemlsi tarafından kurtanldi. • Izmir'de sahte belge ile SSK'den 68 kişiyi emekli eden 5 kişi Türk tarafı önce «16 numaralı» iplikle 6.50, «20 numarslı» yakalandı. • Istanbul'da dün sabah erken saatlerde başlayan lodoa özel iphkle 6.70'e kadar çıkmış, Ortak Pazar Komisyonu ıse kendı llkle deniz ve hava ulaşımını aksatti. ÜsküdarBeslktaş, Adaisteğinden bir santim iniş, yap lar • Bostancı seferlert öğleye değin yapılamadı, Gemlik pemisinln tstanbul Avsa • Marmara Adası • Karabiga seferi er mamıştı. Son olarak iki gün önce Türtelendi. Adana ve Ankara'dan kalkan iki uçak tstanbul'a iniş kiye, radikal bir adım atarak, yapamadı. • Yunanistan, Batı Trakya'da Türklere ait arazinin kamulastınl «16 numaralı» iplikte Komisyomadığını, aksine verilen haberlerin çarpıtılmış olduğunu sby nun 6.55 marklık fiyatını kabul etti. «20 nnmaralı» iplikte de ledl. • jTÜ'ye en yüksek puanla giren üç öğrenciyi yetişüren Hse öğ 6.77 marka kadar çıktı. Komisyon bu teklifi de redretmenlerlne ödiil verilecek. 49 yıl d an bu yana veriunekte olan detti. Ragıp Devres Odülün'ü bu yıl Pertevniyal Lisesi matematik Önceki gün Türk tarafmca öfretmeni Necla Şahin, Kadıköy Anadolu lisesi öğretmeni Nur son bir adım daha atıldı ve sen Demiröz, tstanbul Erkek Lisesi kimya öğretmeni Simon «20 numaralı» iplikte 6.80 marHansrainer alacaklar. • Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk Yılı Konferansları sürüyor. ka kadar çıkıldı. Aradaki fark bu kadnr azalTürk Tarih Kurumu'nda Ord. Prof. Reşat Kaynar yann saat n.SO'da Atatürk'Un Türk Anayasası üzerindeki düşünceleri ko dıktan sonra Ortak P»7ar Konulu bir konferans verecek. misyonu'nun bir uzlaşma adı• SSK tstanbul llaç Fabrikasında işçilerin kendî aralannda pa mı atabileceğl bildirildi. ra toplayarak Atatürk büstü yaptırmaları ve açılış töreni düNitekim Komisyomın bu kozenlemeleri sorusturma konusu oldu. nuda yetkilileri, bu son öneriyı • 10 Mayıs Sakatlar Günü olarak ilan edildi. incelemeye geçtiklerini ve ge• Kanser Haftası nedeniyle SSK Okmeydanı Hastanesi'nde 3 nel hatlarıyla olumlu gördükNisan günü bir konferans düzenlenecek. lerini açıkladılar. 9 tstanbul Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, îstanbul Bu incelemeden sonra ise İki Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Yönetim Kurulu üyetaraf arasmda yeniden görüşleri ile yaptığı toplantıda Belediye Esnaf ve Sanatkârlar İsmeler başladı. Ortak Pazar zirbirliği istedi. • Galata köprüsüne yerleştlrüecek yaya dnbası dün denize tn vesi sonunda yayınlanan bildirinin Ortak Pazar'm TUrkiye'dirlldi. 16 ınnyona mal olan duba 90 ton ağırlığında. • Temel ve İntibak eğitımlerini tamamlayan «4. dönem 113 de dekl siyasal duruma karşı olumsuz tutumunu frenler niteniz yedeksubay adayı dün törenle diplomalarını aldılar. likte olması da gözönünde tutularak, yeniden bir iyimserlik havasına geçildi. Ancak dün, bu hava gene bo(Baştarafı 12. Sayfada) ca Sokak 3 sayıh bînada zuldu. Komisyon uzmanları islardan biri olarak nitelendiribulunan kahvehanede dun tedikleri fiyatın 5 pfenik kadar len yangm sırasmda ağır yara saat 9 sıralarında yangın aşağısma inmeyi kabul etmeklanarak Şişli Etfal Hastanesi' çıktı. Ahşap ve iki katlı ole birlikte, işin avrıntılarında ne kaldırılan itfaiye eri Kâmil lan küçük binadaki yangın, yeni nisbetler öne sürüyorlardı. Selvi dün taburcu edildi. tm çevredeki binaların betoOrtaya çıkan yeni güçlüklerin dat Pamuk, Durmus Erkanat, narme oluşu nedeniyle sahalledilmesi, dün Ortaklık Şahverdi Demir, Hikmet Akındece Galata Beyazıt Sokak Konseyi toplantısımn başlancın, AI1 Asker ve Vell Hamitoğğıç saatlne kadar bitirilemeyinlu adlı itfaiye erlerinin durum 25 sayıh yerde bulunan ıç* ce, Konsey toplantısı ertelenip, lannın iyi olduğu bildirildi. me suyu deposuna yayıldı. iki tarafın uzmanları arasmda İtfaiye ekiplerı, çalışma Bu arada, Yangm sırasmda eş yeni görüsmelere geçildi. yalannı boşaltmak isterken başlangıcmda meydana geyangım kısa sürede çıkan kargaşa sırasmda yarala len Ayrıntılarla ilgili görüşmeler nanların Ünzüle Bozkurt ve A kontrol altına alarak sonsırasmda, Türk tarafı devamlı zlz Bulut olduğu belirlendi. durduler. Bu arada çevre olarak Türkiye ile telefon bağEvi yanan Atife Ozkan adlı bınalar boşaltıldı. Olayırı lantısı halinde kaldı. Bu çalışkadm da kalp krlzi geçirerek gorgu tanıkları. bir yıldır malar. bu sabah da devam edeöldü. boş olan kalıvehanedekı yan cek ve Konsey toplantısı soBeyoğlu Savcıhğı'nca yapılan gının nasıl başiadığmı tahnucun belli olrnasından sonra saptamadar yanguure 'kuvvetli mın edemediklerını belirttıyapılacak. rüzgâr yüzünden genişlediği, ier. Sonuç olumsuz olursa pamuk Yörede heyecan yarabinalarda yangım artırıcı her tan yangın yarım saat ıçınipliğine karşı alman vergi uyhangi bir madde bulunmadığı de tamamen söndürüldü. gulaması kararı yüzde 12 orabelirtildi. nında olarak 4 nisandan İtibaGAZİANTEPTE Kızılay yangından zarar ren resmen do jrürürlüğe gireGazlantep dün büyük bir yan görenlere kumanya yardı cek. gm tehlikesi atlattı. Freni patmmda bulundu. Kzılay Ga Türkiya de buna karşı ger.e layan bir tüpgaz yüklü kamnel Müdür Yardımcısı Fadıl yonun infilak etmesi sonucu 1 4 nisandan itibaren, Ortak PaOnver, talep geldiği takdirkadın öldü, 5 kışi yaralandı. sar'dan TUrkiye'ye ihraç edilen de, çadır ve battaniye gon bazı demirçelik mamüllerine Olay dün 09 sıralarmda meydereceklerini söyledi. dana geldi. Tüpgaz yuklü 27 yüzde 15 oranında fon uygulamasına başlayacak. Karaköy Tophane KarınDH 566 plakalı kamyon, dün İnönü caddesinden inerken bir Türklye'nin Ortak Pazar ülden frenı patladı, dıreksiyon hakimiyetini yitıren şoför ön kelerine pamuk ihracatınuı son sıralardaki yıllık değeri 200 mil ce Malıaun Söyler ve MustaNEBIL EMEK, İLKÎN yon dolar civarında; Ortak Pafa Gökoğlu'na çarptı, daha son DENİZ. CEM AKSEL ra bir kamyona bindiren tüp zar ülkelerinden Türkiye'ye ihCAZ KONSERİ gaz kamyonu ardından doğum rsç edilen demir ve celik mamüllerinden fon uygulamasma evi duvarına çarparak infilak 24 Nisanda etti. Alevlerden etkilenen do tabil tutulanlann değeri de, HODRİMEYDANDA ğumevt binası önünde dilenen 100 milyon doları aşıyor. bir kadın yanarak can verdi. Bugün, Türkiye ile de tamas Abdi Özkan, Elif Görmez ve edilerek yapılacak çalışmalar • Veznecıler öğrenci Yur Fatma Bulut çeşitli yerlerin sonunda kesin sonuça varıhrdundan aldığım depozit makbu den yaralandılar. TUpgazlann sa, Ortaklık Konseyi toplantıpatlaması kentte büyük heyezumu kaybettim. Geçersizdir. sımn bu akşama dogru yapılaŞadan ZEREN cana neden oldu. bileceği bildiriliyor. KISAKISA Türkiyeden AET ile GÖZIE (Baştarafı 1. Sayfada) Aynı grup, EKO Yatırım adlı bankerlik kuruluşunun da sahlbidir. Çukurova HoldinfC. Pamukbank. Yapı ve Kredl Bankası, Türkiye Genel Sıgorta, Genborsa, Anadolu Kredi Kartı Turizm ve Tıcaret Smai ve Mali Yatırımlar Holding gıbi mali kuruluşlara sahiptir. Aynı Holding'in. Uluslararası Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile Yatırım Finansman. Halk Sigorta ve Endüstri Holding'de payları vardır. Y. Kredt Bankası'nm Yönetim Kurulu'nda. eski bakanlardan Dr Kemal Satır. Hava Kuvvetleri eski Komutanlarından emekli Orgeneral Erain Alpkaya ve yine bir emekli Orgeneral H. Doğan özgöçmen görev almışlardır. Üniversite kesiminden Prof. Haluk Cillov da aynı Bankanın Yönetim Kurulundadır. Sabancı Holding; Akbank, Ak Sigorta, Doğan StKorta. Atlantik Sigorta Rİbi mali kuruluşlara sahiptir. Eski DP bakanlarından Medeni Berk. Genelkurmay eski Başkanlarından Semih Sancar. tstanbul'un eskl valllerinden ve Kontenjan Senatörü N. Kemal Sentürk, eski bakanlardan Prof. Fethl ÇeMkbas, Akbank Yönetim Kurulu üyesidirler. Eski Başbakanlardan Naim Talu da Akbank Yönetim Kurulu Başkanıdır. îstanbul tktisat Fakültesi ögretim üyelerinden Prof. Dr. Memduh Yasa da Banka Yönetim Kurulundadır. Koç Grubunun sahibt bulundugu banka İse Garanti Bankası'dır. Yasar Holding. Tütüncüler Bankası'nı, Has'lar îstanbul Bankası'nı, Mataracı davasında adını duyduğunuz Sürmen'ler, Bağcılar Bankası ve Fiban Bankerlik kuruhışunu. BMC Grubu. Eiiebank']. son zamanlarda Ercan Holdlng Türk Ticaret Bankası'nı elde tutmaktadır. Ayhan Şahenk'in «Doğuş» grubu îmar Bankası'na egemendir. Ankara Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Cumhur Ferman. îstanbul Iktisat Fakültesi öğretim üyelerinden ve eski bakanlardan Orhan Dikmen ve Mllllyet Ga^etesi'nde yazılannı ilgiyle izlediğimiz. Prof. Dr. Erdoğan Alkin de Transtürk Holding Yönetim Kurulunda görevlidirler. Eski bakanlardan Mehmet Izmen. yine eski bakanlardan Korkut özal. Teoman Köprülüler, Nuri Bayar. eski parlamenterlerden özer Yılmaz. Danısma Meclisi üyesi Hayri Seçkin. çeşitli şirketlerde kurucu ortak olarak görev almışlard;r. Geniş bir çizelgeslni olugturduğumuz bu glbl örneklerl çoğaltmak olasıdır. Büyük holdingler, ştrketler, bankalar; toplumun etkin çevrelerlndeki ilişkileri yansıtmaktadırlar. Bugünlük, bu kadar örnekle yetiniyoruz. Holdingler arası savaşı iyice anlayabilmek için bu holdinslerin hangi sanayi kuruluşlarını elde tuttuklarınm ve hangi mali kuruluşlara sahip olduklarınm iylce bilinmesi gerekmektedir. Ve de tabii, hanei yaym organlarının hanRİ holdingler ile içiçe olduğunun ya da bu holdingler ve banka larla aynı doğrultuda bulunduklarının da!.. Bunlarla birlikte, bu holdinglerln hangl yabancı sirketlerin Türkiye temsilcllikleri için kapıştıklannın da! Holding ve bankalarm bir kısmıran renkli fotoğraflarmı çektik. bu filmleri banyo edip, dilediğiniz karta basabilirsiniz. Holdingler savaşmda. bakalım, kim klmi altedecek? Bekliyelim ve görellm. KASIMPASA Baska bir kanıt (Ba«tarafı 1. Sayfftda) ron hapis cezalarına çarptırmıştı. Dokuzuncu Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemeslnin vermiş olduğu bu karar, daha sonra Askeri Yargıtay'da ele alındı. Askeri Yargıtay, adı gscen sanıklar hakkında Emnlyet Müdürlüğü'ndekl Ifadelerlnden baş ka delll bulunmadığı lcln kararm bozulmasını kararlaştırdı. Askeri Yargıtay korarında, özetle şöyle denildl: «Esasen Ikrar bir klmsenln sucluluğunu kabul etmesi, baş ka bir deylşle kendl oleyhlna tanıklık yapmasıdır. Eslne pek or rastlanan olaylar dışında tnsanların kendl kendllerini tuc malarının akıl dısılığını anlamak kolaydır. Aksl düsüno» In san doğasına aykın düşer. Suç luluğunu kabul eden bir klmse bunamış sayılmalıdır. Bir kimse ancak, cinnet döneminde ya da sarhoş bir halde veya eza ve cezanın şlddetl veyahut Işkence korkusu İle ken di kendlelni suclayablllr. Cabir ve tazyike maruz kalınmadıkca dünyada hlç kimse kendi sucluluğu icin aleyhlno konuşmaz. Ikrarın lek başma delll sayıl ması tarihte, ilkel dönemlarln bir uygulamasıdır. Yürürlükte olan kanunlarımıza göre Ikrar tek başına delll olarak ele alınamaz. ikrarın mahkemelerde değerlendirilecek deliller arasın da yer alabilmesi, haklm ya da savcı önünde olmosına bağlıdır. Haklm ya da savcı önünde verilen Ikrar Ifadelerlnl dahl başka delillerle ve maddi olaylarla doğrulanmadıkca delil değeri kazanomayacağı Askeri Yargıtay'ın yejleşmiş görüşterinln bir gereğidir.» Askeri Yargıtay Dörduncü Doiresı, kararında, «Maddl yo da manevi ceblr altında alınar» serbest Irade ürünü olmayan bir Ikrarın delil olarak ele alınmasının hukuk mantığı bakı mından mümkün olmadığını» bildirdi. Askeri Mahkeme'nin verdiğl cezanın bozulmasını ka rarlaştırdı. TÎP davası Emeklilik icin başvuran isciye (Baştarafı 1. Sayfada) taya mahsus olmak. (30.000) lirayı ajmamak ve ileridehi alacaklarından mahsup edilmek üzere avans verilmesi, b) Avans ödenebilmesi için (a) hkrasrada öngörülen sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısının tesbiti yapılırken, T.C, Emekli Sandığı'na vgya resmi tektörde kurumumuza tabi olarak geçen ve henüz temin edilememiş hizmetlerin, iU gililerin kurumlarınca düzenlenip onaylan mış belgelerle, özel sektörde kurumumuza tabi olarak çahşanlar için de, işverenlerin ce düzenlenip onaylanacak örneği eklt hiz met belgeleri ile tevşik edilmesi halinde. bu hizmet belgelerine de itibar edilmest. c) Bu genelgede belirtilen esaslar çer çevesinde avans verileceh sigortalılardan, ekli örneğe uygun bir taahhütname alınması, d) îlgilinin aylih bağlanmasına hak hazanamaması halinde, verilen avansm istirdadı cihetine gidilmesi, Uygun görulmüştür. Cereğinin buna göre yapumannı, avans uygulamasının yaygınlaştınlmaaı su retiyle işlemlerin uzamasından kaynaklanan şikâyetlerin azaltüman hususunda gerekli tedbirlerin alınmaaını rica edertz.* Genelgeye göre. emekliliğini lsteyen sigortalı avans alabilmek İçin şu dilekçeyi ilgili yerler© verecek: •Yaşlılıh aylığı bağlanmasına hah kazanamadığım veya (içverenim / hurumum) tarafından düzenlenip onaylanmış bulunan hizmet belgelerindeki bilgilerin gerçeğe aykın olduğu tesbit edüdiği takdirde, almış olduğum avansı hurumunuza aynen iade edeceğimi, bn belgelere dayanarah avans dışında herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı, tarahma aylık bağîanması halinde de aldığım avansm yapüacak ilh ödemeden mahsubuna muvafakat ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.». ANNELER, BABALAR ÖĞRETMENLER!.. Küçük çocukların ve öğrencilerin TEKDERGISI (Baştarafı 1. Sayfada)' çıkanlan bir kanun ile bütün siyasi partilerle birlikte feshedilen TİP'in Genel Baş kanı Behice Boran. 12 Eylül 1980'den sonra 1 av gözetim altmda tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra tedavi amacıyla (Baştarafı 12. Sayfada) yurt dışına çıkan Behice söyleyen öğrenciler, «Blz sade Boran Türkiye'yA dönmemiş, ce israll ile değil, Siyonizmin bunun üzerine T.C. vatanyanındakl tüm güçlere karşı daşlığından çıkanlmış bulusavaşıyoruz» dediier. nuyor. Boran. bu arada, Öğrenciler işgâl altındakl top 1979 yılımn ekim avında ya raklarda yerll halk üzerinde pılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletağır baskı uygulandığını beiırvekili ara seçimleri dolayıterek,«Yahudller Kudüs'te dinl yerlerimlze Istediklerl glbl gi sıyla radyo ve TV'de yaptı&ı riyorlar, oysa blzl sokmuyor propaganda konuşmalannda «Komünizmi övücü» beyanlar» dediler. Türk halkıyla Arap halkları larda bulundugu gerekçesiy nm kardeş olduğunu vurgula le, Ankara Sıkıyönetim Koyan öğrenciler, «eminlz kl, mutanlığı Askeri MahkemeTürk halkı bizlmle beraber ola since 8 yıl 9 ay hapis cezasma çarptırılmıştı. caktır» dediler. İstanbul'do Istanbul'da 4 kisilik 1762 erken emekli ayliğıne (Baştarafı 1. Sayfada) verilen 9 bin 787 kişinin emeklilik dosyalan aradan geçen günlerde Emekli Sandığı'na gönderildi. Emekli Sandığında bu dosyalardan 6 bin 886'sı üzerinde her turlü işlem bitirildi. emeklilik ikramiyeleri ödenerek emeklilik aylıklan bağlandı. 3 bin 101 dosya üzerindeki çalışmalar halen son aşamasma gehrkea emeklilik aylıkları bağlanamayan bu kişilere avans ödendi. 324 kişinin ise. SSK ve diğer kuruluşlarla ilgili işlemleri bulunduğundan dolayı. orken emeklilik işlemlerine yönelik yazışmaların sürmekfe olduğu bildirildi Ancak. geriye kalan 1762 kişinin erken emekliliklerine üişkin henüz hiçbir işlem yapılamadı. Yetkililer. buna neden olarak bu kişilerin çahştıklan kurumlardan dosyalann henüz Emekli Sandığı'na gönderilmediğini gösterdiler. Dosyalan Emekli San dığına gönderilmeyen erken emekli memurlar Milli Eğitim, îçişleri, Sosyal Güven llk V9 Ulastırma Bakanlıklan ile üniversitelerde çalışanlardan oluşuyor. Anılan ku ruluşlar emeklilik dosyalannı göndermedik leri için. Emekli Sandığı'nda da hiçbir işlemin yürürlüğe konulamadığı bildiriliyor. Ote yandan, Emekli Sandığı'nın geçtiğimiz bir ay içinde toplam bir miıyon 151 bin dosya üzerinde çahşarak 55 bin emeklinin yeni gösterge tablosuna göre emeklilik aylıklannı yeniden düzenledigi belirtiliyor. Bir yandan katsayının artışı, öte yandan emeklilik gösterge tablosunun değiştirilmesi sonucunda emekli aylıklanna ortalama yüzde 25 dolaymda zam geldi. Zam h ayhklar bugünden itibaren ödenmeye başlanacak. Mart ayınm farklanyla birlikte emekli aylıklannın yeni miktarları bankalara gönderildi. Bugün emekliler yeni ayhklan üzerinden paralannı bankalardan alabilecekler. İKİ MİNİ KİTAP EKI İLE BİRLİKTE (Baştarafı 1. Sayfada) den oldu. .ilgililer istanbul Be ledlyesl'nin sebzemeyve fiyat larını düşürmek amacıyla narh uvgulamasına başiadığmı, ancak düşük fiyatları gören üre tıcinın malını gondermemesl sonucu arz yönünde belli bir daralma olduğunu ve bunun sonucu olarak do meyva ve turfanda sebze fiyatlarının yük seldiğinl söyledıler. (Baştarafı 1. Sayfada) 240 280 1050 1050 2100 2100 8250 7500 585 585 2250 1800 2100 2250 180 210 350 350 310 310 230 230 340 340 730 730 24950 23790 Almayı unutmayınızf. 7B LİRA Patates Süt Yoğurt Et Bakllyat Sebze Meyva Soğan Margarln Ayçiçek yağı Zeytinyağı Tüpgaz Tereyağı TOPLAM 8 kilo 15 kilo 15 kilo 15 kilo 4.5 kilo 30 kilo 30 kilo 6 kilo 2 kilo 2 kilo 1 kilo 1 adet 500 gram
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog