Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR Paris Boks Turnuvası'ncla yarı finalEer bugün PARİS, (Cumhurlyet) Uluslararası Fransa Boks Turnuvosı'nın yarı finol maçları bugün yapılacak. İlk iki gün sonunda yaptık ları beş mcıçın dördünü kazanan 57 kıioda, Ali Haseîçı, 67 kıioda Turan Çumralıgil ve 75 kiloda Se lamı Karakelle final icin savaşım verecekler. Sporcularımız aynı zamanda bronz madalyayı garantilediler. Turnuvuda finaller cumartesi günü yapılacak. Fransa'daki turnuva öncesinde Türkiye dört ayrı turmıvaya katılmıştı. Fran so'daki bu turnuva Mart ayının son tumuvası. Bun dan önceki Venedik ve Altm Kemer turnuvalarında boksörterimiz hic modalya kazanamomışlaraı. 1 NİSAN 1982 Profesyonel federasyon istendi 10 kulüp, profesyonel futbolu yönetmeyi önerdi î tSTANBUL, (a.a.) Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Günaydın tarafmdan İstanbuTda düzenlenen «Profesyonel futbol kulüplerfnin sorunlan» konulu toplantıda biraraya gelen 10 kulüo temsilcisi, Türkiye'de «Profesyonel kulüpler tederasyonu» kurulması için bir komite oluşturdular. îstanbul Hilton Otelinde önceki gün saat 18.00'de düzenlenen ve üç saati askın bir süre devam eden toplantıda kulüp temsilcileri, özeüikle profesyonel kulüpler tederasyonu kurulması ve SporToto tsim hakkı olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner tarafından açıklanan 250 bin liranın verilmesi konuları üzerinde durdular, bu arada çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya Trabzonspor Başkanı Mustafa Günaydın, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesı ve Malı Sorumlusu Eyüp Aşık, Beşiktaş Yöneıim Kurulu üyeleri'Şevket Belgin ve Zeki Gezer, Penerbahçe yöneticisı Orhan Türkoğlu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Dr. Atilla Oynam, Altay Kulübü temsilcisi Tevtik Erkut. Boluspor Kulübü Başkanı Hulki Avlacıoğlu, Eskişehirspor tem silcisileri Yümaz Sever ve Cahit Fırat. Gaziantepspor temsilcis! Halit Zorşahin, Bursaspor temsilcisi Mehmet Bodur, ve Zonguldakspor temsilcisi Alı Yalovaç katılmışlardır. ÜÇ KİŞİÜK KOMtTE OLUŞTURULDL Kulüp temsilcileri çeşnli sorunlannın daha genis biçimde ele alınması ve ivedi bir çözüm bulunnıası için üç kişilik bir komite kurulmasını kararlaştordı. Komiteye Trabzonspor Başkanı Mustafa Günaydın, Bursaspor temsilcisi Mehmet Bodur ve Fenerbahçe'nin federasyon İlişkiler Koordmatörü Orhan Türkoğlu seçüdiler. Komite'nin en kısa zamanda bir araya geiereb, daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağı kaydedildı. ORTAK AÇ1KLAMA Toplantı sonunda ortak bir yazılı açıklama da yapıldı: Açıklama şöyle: «Trabzonspor Başkaııı Muştafa Günaydın'ın başkanlığınria bir araya gelcn Türklye Bîrinci LÎRi temsilcileri «u hususlar da görüş hirliğine varmışlardır: 1) Türkiye Profesyonel Kulüpler Federasyonunun kurulması için çalışmaya. 2) SporToto isim haklarının 50 bin Ura/mac olarak ve ikinci devrenin başından itibaren verilecefine da1r dtvlet sdzünün verinc gctirllmesinin <ae vetkililerden islenmesine, '•i) Maç hasılatlarından alınan Belediye kesintileritıin yüx de bir'e indirilmesi için ç»bşılmasına, 4) Kulüp gellrlerinden verRi kesilmesi ile ilffilî tasarıva itiraza, ilgili çerçeve antaşmasının hazırlatılmasına. 5) Stad reklamlannm feulüplere devri. devlet teşekbülle.rine ait otellerde özel indirlm vanjlması. maclarm TRT'den naklinin TRT ile gnrüşülüp belirli ve sabit esaslara bağlanması, b) Genç takımlar liRinin bölResel olması ve karşılaşmaların (A) takım mavlanndan önce oynanması, 7) Deplasman masraflannın ev sahibi takım tarafından kar. sılanması ile ilgili çerçeve anlaşması hazırlatılacak. 8) Misafir takım temsilcist. ne ve yöneticîlerine maçlara eiriş için giriş kartı temin edilecek. y) Bu hususlarııı takibt ve ileride müşterek mevzuların çörüşüiüp karar altına alınnutsı hususunda yenidrn bu tip toplantılan temin rtmek iizere trabzonspor. Bursaspor ve Fencrbahçe temsilcileri eörev alacak, U)) Bundan sonra bütün kulüp temsücflerinin katılması için çalışmalar yapılacak. 2. etabı Dünya Sampiyonu D. Alman Thomas kazandı Levent DONDURAN büdiriyor ANAMUR 13. Uluslararası Akdeniz Bisiklet turunu dün koşulan 136 kilometrelik Silifke • Taşucu Anamur etabını dünya sampiyonu Demokratik Alman öisiKletçisi Thomas kazandı. Türk takımmdan hiç bır bısıkletçınin ilk 10'a giremedıği etapta, sarı mayo da Demok latıK Almanlar arasınaa el defiştirdi. Balkan sampiyonu Bulgar eki binin varlık gösteremediği etabın ilk kilometreleri tek grup halinde koşuldu. 36. kilometreye geHndiğmde Demokratik Almanların tam ekip halinde, ıçın de bulunduğu 17 kişilik Oir grup s'i saniyelik avantaj sagıadı. Bir gün önceki MerslnSllifke etabının birincisi Köhler Jorg da bu grupta idi. Ancak 90. kilometrede lastik patlatan Jorg gruptan kopan Avusturyalı ve vatandaşı Thomas'a yetlşemedi. 35 kilometre kadar bir birinden kopmayan bu ikili finişe kadar birbirlerini ekar» edemedüer. Finişe ilk giren yokuşlardaki başarısı ile göza çarpan ve bu avantajım çok iyi kullanan, Tfomas, oldu. Avusturyalı bisikletçi ise 5 saniye farkla ikinci oldu. Genel Müdür ve Federasyon Baskani: Profesyonel federasyon sakıncalıdır ' Spor Servisi İstanbul'da düzenlenen «Profesyonel futbol kulüplerinin sorunlan» konulu toplantıya katılan 10 kulüp idarecisinin «Profesyonel Federasyon» kurulmasını istemeleri üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokath, «Federasyonumuz 3530 sayıh BTGM Ya sasının bünyesi içinde kurulmuştur. Bugünkü ortam içinde profesyonel kulüplerin iayrı bir Federasyon oluşturmaları sakıncalıdır» dedi. Beden Terbiyesi Genel Müdü rü Yücel Seçkiner'de «Futbol Federasyonu bir tanedir. Bir ikinci Federasyona gerek yoktur» şeklinde konuştu. Seçkiner, dalıa sonra ko nuşmasını şöyle sürdürdü: «Kulüplerin kendilerini idare etmesi için yeni bir yö netmelik hazırlanraaktadır. Kulüpler bu konuda çalışmalar yapıyor. Kulüplerin Spor . Toto isim hakları, reklam gelirleri, TV naklen yaym hakları gîbi konuları yeni bir yönetmeliğe bağlayacağız. Kulüpler hazırlayacağı taslağı bize verecekler bekliyoruz,» Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokath da şunları söyledi: «Futbol Federasyonu 3530 sayıh BTGM Yasası'nm bün yesi içinde kurulmuştur. As lında ülkemizde futbol amatörlük prensipleri içinde yapılmaktadır, profesyonel futbol ise yönetmeliğin içinde ayn bir paragraf olarak bes lirtilmiştir. Bugünkü ortam içinde profesyonel kulüple> rin ayrı bir Federasyon oluş • turmaları sakıncalıdır. Çe, şitli menfaatler sağlanır, çeşitli baskı unsurları olarak nitelenir bir hale gelir. Avrupa'da profesyonel futbol, profesyonel yöneticilerle bel ki idare edilir, ama bizim toplumumuz için bu henüz erkendir. Bir gün o da olacaktır. Ama bugünkü koşullarda buna imkan görmüyoruz. Belki Federasyonun bir ayrı heypti olarak profesyonel yönetici, ya da temsilciler bulunabilir ve bunlann Snerileri Federasyonun Yönetlm Kurulunda görüşülebi lir. Fakat daha geniş kapsamlı bir profesyonel federasyon bugün için futbolumuzu daha gerilere götürut. BREZİLYA'DA SPOR: FUTBOL Derleyen: Serhat ÖZTÜRK • Brezilya insanı, sürekli iki şeyi bekler derler. Bunlardan ilki her sene yapılan Rio Camavah'dır. Diğeri ise futbol maçları. Latin Amerika insanı çoğaldıkça coşkusu da artar, bu yüzdendir ki dünyanın en büyük stadı «Maracana» Brezilya'mn başkentl Rıo De Jenairo'dadıc. 180 bin kişi alan bu dev stad yapı olarak uyandırdığı hayranlıgın yanı sıra, gıriş ve çıkıştakl düzenliliğl ve traîik organizasyonunun mükemmelligt ile de dikkati çekmektedir. Özel ve millt tnaçlann dışmda her pazar öğledeıı sonra «Maracana» ya insan seli akar. Stadyuma varılan yokuşta bi riken renkli kalabahk, üç saat kala açılan büyük demır kapıdan içeri büyük bir gürültüyle girer. Herkes kendi tribününe yerleşir. Ve kapıdan içeri yanyana samba yaparak gıren bu ınsanlar birbirıne düşman kesilir. Yanlış tribüne düşen bir tarartarın öldürülmesi Işten bile değildir. Trompetler, davullar, düdükler ve bağırış çağırış bundan sonraki beş saat boyunca degişmez sesler olacaktır. Rengârenk bayraklar ilamalar sallanıp duracak ve Brezilya insanı, bütün bir haftanın gerginüği tle coşacaktır. Oyuncular sahaya çıkarken gürültü, gösterı, doruk noktasına ulaşır. 180 bin kişinin, kulakian sağır eden coşkusu sahaya yansır. Dört bir yandan bombalar fırlatı lır, tribünler atılan kâğıt ve konfetilerden görünmez olur, borazan ve davul sesi stadı gümbürdetir. Pırlatılan kâgıtlar havada rengârenk bir saganak yağmuru oluştururken, savrulan su dolu bir torba havada süzülür, seçkin seyircilere ayrılan tribünün üzerinde patlar ve elit seyic cinin kafasından aşağı boşalır. Artık herşey tamamlanmış, maçrn başlamaması için bir sebep kalmamıştır. SPOB = FUTBOL Brezilya'da doğan her erkek çocuk geleceğln Pele'si olma umudunu birlikte getirir allelere. Her cocuk bir gün "Pele olma umudu ile yaşar Glderek babalarm hayalleri çocuklara bulaşır. Özeüikle yoksul semtlerdeki çocuklar, mllyonlar içinde sadece bir kaçımn uiaşabileceği bu aldatmacalı hayalden bir türlü kurtulamazlar. Üst baş çıplak, yalınayak ve hepsi Pele"ye çok benzediklerine inanarak boş arsalarda koşturup dururlar. Brezilya'daki lar ve oradan buraya na sıl geldiklerini bir türlü anlayamazlar. Brezilya'da spor dedlginiz zaman kimsenin aklına futböldan başka bir şey gelmez. Bu yüzdendir kl futbolda dünyanın en büyük ismi diger hiçbir spor dalında adını duyuramamıştır. Brezilya'da kit.le sporunun «K»sinden bıle söz İZLENİMLER 13. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunda başarılı olamadık ANAMtR Uluslararası 13. Akdeniz Bisiklet Turunun ikinci günü ae geride kalaı. tieçtigumz yu çeşitli neclenlei'ie yapüamayan tura davet eauen Uiseier gereken önemi vermedi. üuyie üıuca uç uunya şampiyunu elemam buiunan lakımı üe D.Aimanya ilk iki etapaa kenüiııcien enıin koştu. Tur öncesi Federasyon Mersin'de Mersın Otelinde kalmayı pıarüamıştı. Ancak ilıracat» cılarıtnıa UU'aımuaa bir yu sü re Ue doiu oian otelüe ancak. yarışın teKiıik. topianusı yapıla uiıoı. Tesniü topıantı oncesı Mersın'e uıa^aıı iisıuer îıgiiv U. «iiak.yaıuav istanbul'a g^Lıyoriur ıııra katuacatuuı» habeııne eıı ÇOK sevınea reaerasyon BdşKanı Uııal Tuıun'du. lstanbuı'a ınecegı sanUan kaüle ıgaı Aüaua uyagında çeşitli torpınerıe yer ouıuuuu ve yme gaşıtıi torpilleiie uçaK bekieül uı. Roma uçagı 'ieşilkby'e ınnnşcı ama luuya'Oan bısikletcı laıaii yoktu. üiaya kimse bir anlam veremedı. Yarışın en kısa etabı MersinSiliike arasmdaki 84 kilometreuk. etaptı. Normal akışı ile tamamlanan bu ilit etaptan sonra konaklama yerı Sililke Taşucu oldu. Ekiplerin yaz sezonu öncesi boş olan otelde alış veriş yogunau. Alışverişte iiaoancı eKıpıerden bir sporcu bir federasyon yetkılısine boy nundaki altın zinciri gösterip «Hasau» dedı. Yetkili Aimanca konuştu «ilasan'dan mı aldın? Kanoırnuştır seni. Kerata sen de bizi kandirniijor ınusun?» t>porcu «yok, yok» dedi ve sürdurdü «Kasım» dedi. Yetıuü bu kez «Kazım Asma'dan nıı aldın ba iyi Kasım kandırmaz» aeüi. Aynı sporcu aynı yetkıliye biraz sonra bir paket kahve necuye etti. Yetkiliye «dBu ne hediyesî» diyecek olduk. Ya mtı da şuydu «Aıuıeme getirmiş canım. Kahveyi sevdiğini bilıyor da...» Arada bir de gazete kağıdına saniı yabancı sıgara kartonları geçiyordu gözümuzün önünden. Federasyon Konya temsilcisine hediyeydi sanırız. O da arabasının bağajına yertestirdi. Turda organizasyon vasattı ne iyi ne kötü. Ancak sporcu ctan çok yöneticinin bulunduğu tur sırasuıda tura katıian tüm araçlarda buiunan telsizdeki konuşmalar oldukça ilginç ti. Eir hakem öteki arkadasla rının ister ıstemez duydugu ko nuşmaları için «Yalıu iyi ki atiamlar Türkçe bilnüyor rezil olurduk» diyordu. Neydi telsizdeki sesler işte bir iki örnek: İki numara buraya gelln manzara taarika. Ya, öyie mi? Blzim maozaramız da güzel. Buradan denize bile gîriUr. Mayoyla mı mayosuz mu? Mayosuz Ubi. Bu mevsim de mayosuz yüzülür. Tüm bu konuşmalar 54 spor cunun tüm güçleri ile pedal bastıkları yokuş tırmandıkları parkurda geçiyordu. Kısacası herkes neşe içindo akşamlan ise sporcuları oteldeki yemeklsri ile baş basa bı rakan hakemler ve Federasyon üyeleri ile tura katılan öteki protokolün oluşturduğu ıçkı sofraları da turun öteki hareketlı yanı. Bütün gün hesap peşinde koşan tur hakemteri akşamları iple çekiyorlar özlem sırf rakı sofrasına... GORUS G HNCAL ULUC. Cirkin.. Cok cirkin.. eçen haîta sporumuzdaki çirkinlikleri dile getirmiş, bir ha£ta içinden gözüınüze çarpanları d^rleyıvernüştik... «Cirkin Spor» deırdştik... Onu ızleyen hafta, cirkin de değil, çok cirkin, hatıa yer yer igrençü... Eğer Türk spor basını bu çirkinlikler önünde susar, eğer spor basını eleştirme ve kamuoyu oluşturma görevini yapmazsa, yarm kimsenin «Gık» demeğe hakKi olmayacaktır. • • • «TRT yöneticilerinin bu konuda çok dikkatli davranmaUıı gerektiğine bir kere daha değiniyoruz. çünkü futDoıdan zcvk aıaıılarııı sayısının çokiuğuna rağmen uiuıı siire ekraniardan devanılı maç yayını yapuması bitfıassa TV onünüen aytiimayan büyaulan sıkabılır. tiele ramazan ayında bir aja jaıun uevaru etiecek olan IJunya Kupası bıkkınlık verebilir...» « Sen de mi Brütüs...» az gelir... Çünkü o\x sntırlar, yanı «Ey TKI', Uüuya Kupasını yayınlama, o geçmiişiu konuk, çoğu yarı yoida yayıudan kaldırüan Ramazan programlarını yayuıla... UaUas, Flamlngo Voiu yayınlft...» Uiyen yazı, ftlilüyet'te yayınlandı... 25 yıldır bu ulkede spora, pardon îutbola öncülük. eden, satısjimn büyük bir bölumünü sporsever okuyucusunun oluştuıdugunu gururla açıklayan, iıer sezon başı «Işte dev kadromuz» diye yüzıerce aaamm resmini yayırüayan Müliyefte... Baskası karşı çıK.sa, savunması, tutbolu, sporu, dört yıida bir gelen Dünya Kupasıru savunması gereken Milüyet'te... Yoksa TV'nin maçları naklen, hem de renkh veraoeği naoeri, renkli gazetelenmizı ranatsız mı etti?... Mtlliyet Spor Servisme ve Naıuık Sevik ağabeyimize şımdi buyük bir görev düşüyoy,,. Çetin ijeki ve Arnıan Talay'ın ayrıteıasından sonra ÎRT'4e artık.sp,Qru savu . nacâk kimse toımaüı... Eöyle gerıcı yayuılar, TBT ust kademesmi kolaylıkla etkıleyebüir ve Dünya Kupasının çanına ot tıkanabilır. Eğer gerçekten bu ülke sporseverinin yanmüa ıseler, aerhal bir «Milliyet'in Gbrüşü» yayınlayıp, üört yılda bir gelen bu dev lutboı şölenine salup «îıisınlar... Hem de çabuk... ÇünKü TRT bugünlerde Dünya Kupası ıçm karar verecek... Eğer susar, eger kenüı gazetelerinde yayınlanan bu satırları kabullanir otururlarsa, artık lutbolu ve lutbolseven üestekledikleruıe, candan desteklediklerina oaşkalaruu ınandırmak güç olacaktır... • • * En büyük nabercıük nakisn yayındır... Ama TRT' nin, nem de üç Kanallı radyosu, geyen yarşamba rauyolannın başuıua Türüjye Kupası veyrek lînal maçlarının sonuçlannı bekieyen milyoniarca Kişıyı hiç3 saycü, tıem yaymcı.'ıgı, nem naoercuıgı bıtırüı. Maçların Diunesme birer îKı^er oakıka kairruş... Yaym Kesıldı... Neymiş?.. üiayiarın Igiuaen prograınımn saatı feeimışmiş... Spiker açık açık ilan üa etu: «Alelusul oir pıogıamı çok kısa tmup gene nakıctı yayuılara cloneveğiz» aıye... Nedıi1 ou uürüjurat, kuıası ile yaymcuıHV... iRT lcurulau bunca yu oıau, hala radyocuıugu büe öğrenemecuıer nııv... Me oıur, Olayiarın içuıdeu 17.UÜ yeruıe 17.30 ua Daşiasa... saat lV.UUde raclyo tıaşınüa olan milyoniBrca lujı maçlai'in sonunuınu meraK ediyor, yoKsa sabantan berı ner saat oaşı auuecugı bengiadsş ve Uuaıemala darbelenm mı?... Kirn ogrfctete* TBT'ye radyoculugu, yayıncılığı peki?... Söyleyelun, Kimse öğretemez... i'"amşeıer, cinayeuer, entrıitaiarla dolu, çocuülardan kaçırunıdsı gereıien oır yapım oıan Cetmetin Uufeusunu 21.ıw, spor piOüriunuu geceyansı yayırüayan üafaiara yuyın cnui, uıayıuciiiü üai'eıiimez... Itti'nırı, üuçuıiler laratuıuaJi ıziennıemesı jjerenen ilu cuzısı vaı... uaiias ve t'ıamıngo Yom... riaıtaıiK prugranui Da«an... ai.üu'ae yayıniaııan ıiu di2i saaece bunıar... Uerisı nep geceyarısı... Bu kala mı üuüeiteoelıV... Pazar suıenıasııu geıxiip, bu ulkeae sporun yapuclıgı ve ızıentiiyı saate Kuyacas luıaaı gençuge saygısı olmayan, sporu iuçe sayaı» aaıaıar ııuV... Avrupa Kupdıarmuan maç bsJuerını persjemüe 'iecelerı en son progıam oiaraK yaymiamayı geıenek haune geurecei tauuı syor uuşmunı kaıalar mıV... ...Ve bız bu K.aiai(iıu Dır de «Uünya Kupası yayıniama, dızı yayınıa» uıyuruz... Hem de Millıyel gioı spora baş «.oyrauş bu gazeıede... Meroen oaıs5anız çırKin... Nasıı düzelecek Kiî... * • * Galatasaray Metm'ı sauşa çiiarıyor... Kıraiamak ıstiyor... Kinıse talıp aeğu... înauiii casusu Bııcn eıenuı gıaıyor... Ozjtan uumer ın eıınae Meım Gaıauısarajı uı en teniikelı actamı oıuyor... Ve Feneruiirıye tnayı geiıp yatıyor. tenerüiüiçe ıiuncı üa^atu Meun'm pe^ııe üuşüyor... Görusuyur onunıa teülıt yapıyor... BU avaüa. oır taşıa iki Kuş vurmaü ıguı ıkj DUVUK gazeleye ue rmobr uçuruyur... riem gaasteıerie arasını yupacüK, neın ae teneroançe Gaiatasa.ray nı^çı areiösıııüe Meun'ı manen yıkacak haberuı yayıimasım sağlayacak... Şundi Metın bu basm aiunda tenerbiuıge maçında nasıl oynayacak'.' üynayamazsa Galatasaray seyircisi Metin'in canına okumaz mı?... Bir maç arefesınde raltip taiunun en tehlikell adamı !J«, kuıup asbaşkaru olarak üuluşmaü, şike degil de uedir?... Galatasaray Kulübü ateş püskürUyor. Haberı özel olsrak V.t alan ve yaaan gazetelerde «Tıs» yok... Tersi •Oisa, ayni ışı Galatasaray yapsa, tıaben «hkandal» «Kezalet» dıye verecekierin'3 hıç şupne olnıayaıı saylalar, şımdi sadece atıatma naber yazar navasuıda olayı naklediyorlar... Spor ahlakını, spor ruhunu, sporu savunmak kimsenin aklına gelmiyor... Cirkin değil mi?... * * • Aydın Karasüleymanoğiu Spor Toto Müdürü... Ayni zamanda Güneş Gazetesini Ankara'da basan Genel İş Matbaasmm da kayyımı... Tesadüf bu ya... Günes'e bir kıyak.çılık. yapıyor sormayın gitsin... Deviete ait bir görevi bu gazeteye devrediyor... Piyasada Toto Kuponu yok... Güneş'te var... Gelsin tiraj... Va Güneş'in büyük rakibı Tercüman birdeu Aydın Karasüleynıanoğlu'nun üç yıl önce yazdığı çocuk üitaplarını ele alıyor ve «İdeolojib yayın» diye yeruen yere vurmağa başlıyor... Neair bu şimdi?... Değneğln hangi ucu güzel, bakın bakalıml... YARIN: Oteki Çirkinlikler.. in,:ınının iki hüvük tııtkusu var: Karnaval ve f\ıtbol... Çocuklar sabah • akşaın kıımsallarda top oynarlar. tşte Breziyalı bir çncuk; Pele ama topu «Pele» eihi kafasında tutmanm mutluluğunu yaşıyor. çocuğun rüyasında ne güzel bir ev vardır, ne çok güzel bir okul, ne çikolataiar, şekerler, ne de buna benzer başka şeyler.. Onların rüyasında pırıl pml formalarla yeşil sahaya çıktıklan gün vardır hep. Bu hayale ulaşan bir kaçının dışın da, gerl kalanlar, «Maracana> stadının gelecek teki ateşll seyircisi oluredilmez. Futbola, futbolculara. dev stadlara mil yonlar, milyarlar harcanırken. halkın spor yapabileceği yerlerin yok denebilecek kadar azlığı, şaşırtıcıdır. Bir çok ülkede olduğu gibi Brezilya'da kitlenin spora katılımı, daha büyük stadlarla, daha çok seylrcl düşüncesinden öteye gitmiyor simdilik. lspanya'da futbolcular 2. kez gidiyor MADRİT, İa.a) Ispanyol Profesyonel Futbolcular. Sendikası, Federasyon ile ba zı mali konular üzerinde sü regelen anlaşrnazlığın hâlâ bir çözüme bağlanamamasji nedeniyle 11 Nisanda süresiz greve gideceklerini açık ladı. Grev. lspanyol lıglerimn son uç haltasındaki maçlar üe 14 Nisanda oynanması gereken tspanyol Kupasını etkiliyecek. Sendika. Diinya Kupası fi nailerinin bu grevden etkilenmesinin söz konusu oima dıgını belirttı. Sendika yetki lıleri, mevsim başında yapılan iki haftalık grevin sona ermesini sağlayan anlaşmaya kulüplerin ve Federasyonun uymadığını ileri sür mekte. Sendika, kulüplerinden alacaklı olan futbolculara derhal ödeme yapılmasını, reklam gelirlerinden pay aynlmasmı ve oyuncuların maaşlarını garanti edecek bir fon kurulmasınj istemekte. AMATÖRLERDE ERTELEME MAÇLARI DÜN OYNANDI Spor Servisi Amatör maçlar dün 7 karşılaşma ile devam edildi. Kanlıca, Topkapı'yı 10. R Hisarı, Yj Kemal'i 42 yendiler. KANLICA : 1 TOPKAPI : 0 Kanlıca: Muharrem (6) < Hasan (5), Adnan (5), Haluk (5), Behic (4) İlhami (6), Kubilay (6), Azamet (4) Mus tafa (5). Metin (5), Zeki (6) Topkapı: Süleyman (6) Mehmet Ali (5), Nüsnü (4). Suot (5), Sabri (4) Mete (6), Atilla (5), Ahmet (5) Ayhan (5), Yaşar (6), Halil (4) Gol: Zeki Dk. 20 3. ÜĞ: RUMELİ HİSAR ! 4 YAHYA KEMAL : 2 Rumell Hisar: Güngör (4) Yıldırım (6), Ekrem (6), Ahmet (6), Selahottin (5) Hamdi (7), Mahmut (6). Aylan (5) Akif (6), Dursun (5). Şeref (6) Yahya Kemal: Nezih (4) Mustafa (4), Kasım (5). Kenan (5) Abdullah (6), Mustafa (4), Ramazan (6 ) Nizamettin (6), Selim (5), Fahrettin (4) Goller: Ramazan Dk. 15, Hamdi Dk. 40, 59, Ahmet Dk. 72, Nizamettin Dk. 88 Ötekl Sonuçlar: Şehzadebaşı , Çayırbaşı: 21, Kasımpaşa Madenspor: 21. 3. Amatör Ligde Öteki Sonuçlar; Kartalspor Ayazağa: 21, SöğütlüceşmeŞehremini: 20. Selvispor 1 P.T.T. 1. 2. Amatör Ligde A grubunun yeni lideri: Yoncaspor oldu Yıldıztabya KJW.Paşa Anadolu 2. Amatör ligde A grubun 2 10 3 10 Altınyıldız da liderliğe Yoncaspor yük 1 9 5 9 İskender P. 2 11 9 9 Gökspor seldi. B grubunda T.O.E. yeB GRUBU T.O.E. SPOR Çubuklu İ.Tersanesi DUNYASINDAN Çayırbaşı Penuik. Özenspor Aksaray • Birlcşik Arap Emirlikleri Irak futbol takmıau... ou }u üuı>Şehzaaebaşı ya kupasınd» finale kalan Kuveyt'in Körfez Şampiyonu ola Güngören rak kalmasını sağlamak üzere bugün yapılması gereken Irak G GKUBU Kuveyt maçına çıkmayacağı açıklandı. • Eskişehirspor Başkan Yardımcısı özkan Besler Asbaşkan Ne Alarko jat Banaz imzası ile Futbol Federasyonu Merkez Hakem Ceza Aıtınordu Bozkurt Kurulu rjaşfcanhğına bir yazı göndererek iki futbolcularının Arçelik cezalandınlmamalarını istedi. • Cumartesi günü Ugjn önenili karşılaşmasını ezeli rakibl Fe Yeşiloirek İstiklal nerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray futbol takımı hazırMimarsinan lıklarını sürdürüyor. • SDF Satranç Turnuvası'nda rakiplerini yenen 15 müsabık 5. Ayyıldız K.K.Zara tur karşılaşmaları sonunda l'er puan aldılar. l'er puan alan D GRIJBU yarışmacıların Isimleri şöyle: Ekrem Tanyolaç, Aydın Öndü, Esştelsiz Uğur Yılmaz, Şehnıuz Yardımcı, Kenan Faksoy, Berna AlHurriyet tıntaş, Özdal Çaylak, Cemil Kazanci, Serdar Kıyıcı, Kutay Pekcan, Şenol Açbazlıoğlu, Ali Aslan, Yusuf Tuncer, îsmail K.Ayasofya Bahkçıoğlu ve Ali Gerçek. Silivri • Türkiye ikinci ligl (B) grubunda şamplyonluk düğümii öntk Kocasinan müzdeki iki hafta sonunda oynanacak maçlar çözecek. Antal Esenler yaspor tzmirspoT ve Muğlaspor • Karşıyaka maçları şampi Çamlıca Beyoğlu S. yonu büyük ölçfide belirleyecek • Yapı ve Kredt Bankası 4'üncü Balkan Dostluk Santranç Tur Güzelnisar E GRUBU nuvası ile ilgili olarak bugün Gazeteciler Cemiyeti KütüphaSelâmsıa nesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Serdar GÜRER rini korudu. Puan şöyle: A GRUBU Yoncaspor 7 5 0 Kâğıthane 7 3 3 Tuzla 7 4 1 dağılımı KISA KISA K.Çekmece Kanlıca T.H.Y. Okspor Topkapı Çınarspor Altınok 4 2 1 10 3 10 Beykoz 3 3 16 3 9 3 2 2 11 7 8 F GRUBU 3 2 2 lü 7 8 S.Sirkeci 2 2 2 6 6 6 Zeyrek. 1 4 2 4 7 6 Erokspor 2 2 4 5 9 6 AUbeyköy 6 1 4 1 5 5 6 Selirmye 7 0 3 4 5 15 3 Yeşılbağlar Kanarya 6 1 0 11 2 13 Adalar 7 7 5 2 0 11 4 12 Langa 6 5 0 1 14 5 10 G GRUBU 7 2 2 3 7 5 ö Otomarsan 8 2 1 5 8 12 5 Fişekspor 6 1 2 3 1 3 4 Yıldırım G. 7 1 2 4 4 10 4 Üsküdar 7 1 2 4 7 14 4 Hilâl 7 1 2 4 3 11 4 Deiterdar Emirgan 8 5 3 0 13 5 13 Çatalca 7 5 2 0 13 6 12 Büyükdere 7 4 2 1 13 5 10 H GRUBU 7 2 3 2 11 9 7 Profilo 7 3 1 3 9 10 7 Madenspor 7 2 2 3 12 12 6 Kasımpaşa 7 2 1 4 5 11 5 İlkadun 7 2 0 S 9 10 4 Acıbadem 7 0 0 7 320 0 Yenigayret 3 3 3 2 1 0 3 3 2 2 2 ü 1 1 2 3 5 7 9 7 6 4 8 7 6 8 5 12 7 lö 9 9 8 6 4 0 7 6 1 0 21 6 13 Feüıiya 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 V 4 2 2 2 J5 2 4 3 3 * 1 11 1 10 2 13 3 7 o 9 7 7 7 8 8 10 8 7 7 o 7 2 1 4 6 13 5 7 1 3 3 6 15 5 7 1 1 5 7 19 3 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 3 1 2 2 1 1 1 6 5 4 4 4 1 1 1 1 1 2 3 5 2 2 2 0 16 2 13 1 14 6 12 1 13 7 9 1 5 7 7 3 4 7 6 3 5 11 6 4 6 11 4 4 5 10 1 5 4 11 3 2 1 1 1 0 2 2 0 1 0 14 4 14 1 16 4 11 2 16 8 9 2 13 6 9 3 15 10 8 4 8 19 4 4 6 21 4 6 6 14 2 5 4 12 1 1 10 7 18 5 18 7 2 12 9 2 9 10 14 5 2 6 9 4 913 9 8 8 7 7 7 6 4 ASYA AVRUPA MARATONU PAZAR GÜNÜ ANKARA, (UBA) Asya Avrupa maratonu 4 Ni san pazar günü İstanbul'da koşulacak. Atletizm Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, ya rışmaya geçen yıl Samsun'da yapılan 19 Mayıs maratonunda ilk 15 sıraya giren âtletler ismen davet edildi. Çok sayıda atletin katılacagı Asya Avrupa marato nunda ilk 25 sırayı alan atletler yanşmaya davet edîlmemiş olsalar dahi yollukla n Atletizm Fedarasyonu'nca karşılanacak. 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 15 14 1 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog