Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

ÇACDAŞ YAYINLARI KÜLTÜR ÜZERİNE Her aydmı yakından ilgilendireD yapıt Ederi: 200 TL İsteme adresi: Türkocagı Cad. 39/41 Cagaloglu İSTANBUL Doç. Dr. EMRE KONGAR Cümhuriy 58. Yıl; Sayı: 20711 Kunıctısu : Yunus NADt 20 TL. 1 Nisan 1982 Perşembe yasalarına göre verilemiyor. Eu gibi dımımlarda iadeyi mümkün kılmak amacıyla Adalet Bakanlığmca hazırlanan bir tasarıda infaz yasasında «İade'nin söz konusu olduğıı hallerde verilen idam cezası infaz edilmez» yolunda bir değişiklik getirilmiş, ancak tasarı daha sonra Danışma Meclisinden geri almmıştı. Bu arada, Türk ile Federal Alman makamlan arasmda ge çen yıldan beri yoğun temaslann yapümasma yol açan iade sorunu iki yeni faktörün devreye girmesi yüziinden daha karmasık bir nitelik kazan dı. Bunun nedeni de. Federal Almanya'da suç işleyip Türkiye'ye kaçan v« Alman makamlarmm başvurusu üzerine yaka lanarak tutukevine konan Türk samkların yargılanmalan ile ilgili dosyalarm da, yine, ben zer bir güvence istenerek Türk mahkemelerine gönderilmemesi. Ayrıca iadeye konu oian su çun idam cezasına gidip gitme yeceği konusunda «tammlama» ile ilgili iki tarafın farklı yorumları da bir başka güçlüğü oluşturuyor. Alman mahkemeleri, dosyayı göndermeden önce benaar nedenlerle sanığm idam cezasma çarptırılmayacağı yolunda güvence istiyorlar. Bu da Türk Ceza Yasasına göre müm kün değil. Bu durumda haten Türkiye'de tutuklu bulunan beş Türk sanığın yargılamalan na başlanamıyor. Buradaki aüçlüğti çözmek amacıyla Federal Alman taratı Türk tarafına ilgili yasa ıçin «Acllî yardımlaşma durumunda yabaneı bir hükümetin nngöreceği koştılların kabul etlilmesi» şeklinde bir değişikliK önerisi geiırdi. «Adli varclıııılaşma»nın kastedilmesi ise yal nızca iade istemlerinde değil. ikinci durumda. yani dosyaların gönderilmemesi nedeniyle yargılamanın yapılamaması so(Arkası 5>a. 11, su. l'tte) ** EDEBIYAT NÎSAN SAYISIKÎTAPCILARDA PK:5OBHKRNLlKLRRHNKHRfl NURİ PAKDİL yöneten Federal Almanya ile huknki sorun SSK genelgesi Suçlu Türkler ölüm cezası nedeniyle geri verilmiyor ANKARA. (Cumhuriyet Büro sn) Halen Pederal Almanya' da tutultlu bulunan cinayet sa nığı Türk teröristlerinin Türkiye'ye iadeleri iki ülkenin hu kuk sistemlerindeki tarklılıklar yüzünden gsrçekleşemiyor. Pederal Alman mahkemelerinin söz konusu sanıklann Tiirkiye'ye iade edilmeleri halinde idarn cezasına çarptınlmayacak lan yolunda güvence istemesi, Türk yasalarına göre de bunun mümktm olmaması yüsünden teröristler iade edilemiyor. Sorunun esası, Federal Almanya'da idam ceıasının ytirürlükten kaldırılmış olmast ve suçlulann iadesine ilişkin Avnıpa Konseyi sözleşmesinALMANYA'DA SUÇ İŞLEYİP TÜRKİYE'YE KAÇAN SUÇ LU TÜRKLERİN DOSYALARINI «ÖLÜM CEZASI VERİLMEMESU İÇİN GÜVENCE İSTEYEN ALMAN MAKAMLARl TÜRKİYE'YE GÖNDERMİYOR. ALMANYA' DA TUTUKLU OLAN ÖMER AY DA TÜRKİYE'DE ÖLÜM CEZASI İLE YAGILANMASIN DİYE GÖNDERİLMİYOR. d« bu konuda getirilen bir dü zenlemeden kaynaklamyor. Söz leşmeye göre., yasaları idam cezasım öngören bir ülkenin, btj cezayı yürürlükten kaldırmasj ikinci bir ülkeden bir sa nığı gerl istedlğt zsman, eger suç idam cezasına çarptınîatıilecek boyutta ise bunıui yerine getirilemeyeçeği yolunda bir güvence vermesi gerekiyor. tdam cezası ırerümeyecegi yolunda bir güvence ıse Türic Emeklilik için basvuran işçiye 30 bin lira avans verilecek • AVANS İÇİN İŞÇİLERİN ÇALIST1Ğ1 KURUMDAN VERİLECEK HİZMET BELGELERİ DE GEÇERLİ SAYILACAK. Işık KANSÜ ANKARA Sosyal Sigortalar Kurumu bir genelge yaymlayarak, yaşiıhk aylığı bağlama işlemleri kısa sürede sonuçlandınlamayan sigortalılardan emeklilik için gerekli koşullan yerinde olanlara 30 bin lira avans verilmesini istedi. Genelgede. avans verilmesi için işçilerin çalıştığı kurumdan verilecek hizmet belgelerinın da geçerü saytlacağı belirtildi. SSK Genel Müdürlüğü thtîyarlık Sigor tası Daire Başkanlığı'nca yaymlanan 25 mart 1982 tarih ve 1982/2971 sayılı genelge aynen şöyle: 'Yaşhlık aylığı bağlama i$lemleri kısa sürede sonuçlandmlamayan ve avans talebinde bulunan sigortalılardan: a) Kadm ise 50, erkek ise 55 ya$mt doldurmuş ve 1800 günden fazla prim öd« miş veya kadm ise 20, erkek ise 25 yü si~ gortalıhk süresini tamamlamış ve 2500 gün den fazla onm ödemiş olanlara da, bir de(Arkası Sa. 11. Sü. l'de), AET, ile pamuk ipliği görüsmeleri ertelendi Altan ÖYMEN bildiriyor BRÜKSEL Ortak Pazar ile Türkiye arasmdaki pamult iplijŞri anlaşmazhğı dün son dakikaya kadar sürdürülen çabalara rağmen, gene de bir çözüme bağlanamadı. Ve dün 16.30'da yapılma8i planlanan Ortaklık Konseyi toplantısı uzlaşma yollannın büsbütün kapanmaması için ertelendi. Erteleme kararı Türkiye Ortak Pazar Ortakhk Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden Ortak Pazar nezdindekj Büvükelçi Ccnap Keskin ile dönem Başkanı Belçika'nın delagasyon başkanı arasmda, uzun süren ikili bir görüsmeden sonra ahndı. Pamuk iplifei anlasmazlığı geçen yılin son ayuıda 3 Aralîk gtinü Ortak Pazar Komisyonu' nun, Türk pftmuk iplifei ihracat çılarının Ortak Pazar ülkelerine «Damptng» yaptığı sonucuna varması ve «antldamping» önlemleri almasıyla ortaya çıkmış idi. Komisyonun gerekçssine göre, Türkiye'den Ortak Pazar ülkelerine îhraç edilen pamuğun fiyatı, normalin çok altına düşürüSüyor. Bunun sonueu o!a rak Avrupah pamuk ipliği ithalatçılan Türk pamuk ipliklerini tercih ediyorlar ve bundan Ortalî Pazar ülkeleri iplik üreticileri zarar görüyordu. Böylece «antidamplng» onlemi olarak Türkiye'den Ortak Pazar iilkelertee sahia<sk pa(Arkası Sa. 11. Sii. B'tla) TİP davası 15 nisanda • 90 SANIK IÇİV TCK'NIN 141 VB 14i. MADDELERİNE 1975 yılır.da yeniden kurulGÖRE 3060 YILARAS1NDA HAPÎS CEZASI İSTSNİYOR. duğu belirtilerek. TİP'in •Bir smıf partisi olduğu, tüsosyal bir sınıfın diğer sos zük ve programı ile kuruluANKARA, (ANKA) TİP ile ilgili davaya 15 ni yal sınıflar üzerinde tahak şundan itibaren Marksist san günü Istanbul Sıkıyöne kfım kurmasını. sosyal bir Leninist bir parti oldu^u, tim Komutanlı^ı 2 Numarah sınıfın ortadan kaldınlması partinin cephe politikası. En ternasyonalizm ilkesi, îşçî Askeri Mahkemede başlana nt. memleket içinde kurulu ekonomiir ve sosyal duzenin sendikalan ve demotrratik C8ğı belîi oldu. Davada aralannda TİP ku tümüyle yıkılmasmt suç sa kitle örerürleri ilo ilişki'erinden» söz ediliyor ve TİP'in. ruculan. Merkez ve bazı ye yıyor. Dava iJe ilgili soruşturma •Tiirkiyo'ye komönlst bir rerel örgüt yöneticilerinin bulundugu 80 sanık hskkmda. da TİP'in 19fil yılında kuru İîmin KPtirilmesini amaçladıTCK'nm 141 v e 142'inci mad larak 1B71 yılına kadar fa ğı» iddia ediliyor. aliyet gfsterdiği ve bu taAyrıca. «Kuruluşundan iti delerine göre 30 ile 60 yıl arasmda çeşitli hapia cezala rihte Anayasa Mahkemesin baren suçlu» görülen TİP «Daha 6nceden n isteniyor. Bu rhaddeler. ce kapatıldığı. daha sonra hakkmda neden takibat açılmadıŞınm anlaşılmadıprı» da kaydedile rek. «Bu davadan sonra bütfln partî üyeleri ve yerel örgrütleri hakkında da dava açıtacagı» bildirillyor. 1961 yilmda kurulduktan sonra 1965 yılındaki seçimlerde 15 milletvekili çıkaran TİP. 1971 yılında Anayasa Mahkemesi'nin karanyla ka patılmış, 1975 yılında tekrar kurulmuşiu. MGK tarafmdan İR ekim 1981 tarihinde (Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) arasmda bir gün kaza çıkabiSir • Yunanistan Başbahanı Türkiye'de detnohrasiye 2 yıl içinde geçileceğine inanmadığuu söyledi. Türkiye ile Yunamstan Papandreu: Dosyoları gönderilmedi 1762 erken emekli aylığım alamıyor SEÜMİYE'DE Devlet Başkanı Evren ve MGK üyes; Komutanlar, Selimiye'deki 1. Ordu ve Sjkıyönetim Ko mutanlığı'nda, «Orgeneral Salih Onıurtak 82^ Müşterek Plan Tatbi katını izlediler.. tFotOs Ender ERKEK) Evren Istanbul'da tstanbul Haber Servisi Devlet Başkanı Kenan Evren dün sabah askeri bir uçakla Ankara'dan tstanbul'a geldi. Evren'le birlikte Milli GüBRÜKSEL, (Cumhuriyet) venlik Konseyi üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Yunan Başbakanı Papandreu, Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya. Deniz Ortak Pazar zirvesine katıldıkKomutanı Oramiral Ne jat Tümer ve Jandarma Genel Komutan sonra Brüksel'den ayrıl Kuvvetleri madan önce Belçika gazetesi tanı Orgeneral Sedat Celasun da tstanbul'a geldiler. Devlet Başkanı KeLc Soir'a verdiği demeçte, nan Evren'in bu gezisine Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgene(Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) ral Halil Sözer, Askeri Şura Üyesi Orgeneral Ra(Arkası Sa. U, Sü. l'de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) » Toplam 11 bin 873 klşiniu erken emekllliŞinin kesinleşmesinden sonra» Milli Eğitim. Içişleri, Sosyal Güvenlik ve uia$tınna BakanhkJan ile unlversitelerden erken emek îiye aynlanlann dosyaltınnın h&lft Emekli Sandıgı'na gönderilmedigi saptandı. Bu durumda bir yandao emekli aylığı bağlanamayan. Wr yandan normal ayîıklarını alamayan yalclaşık 1760 kişinin *mağdur» auj'umda kaldığı bildiriliyor. MGK tarafmdan kabul edilerek yüriirlüğe giren *Erhen Emeklilik Yasası* gersgince 28 şubat tarihinde toplam 11 bin 873 kişinin 'erken emekliliğine» karar verildi. Çeşitli kuruluşlardan emekliliklerine karar (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) 6 YIL HAPSİ İSTENEN TARIK AKAN BERAAT ETTİ Otobüs, tünel, elektrik ve havagazma zam yapıldı tstanbul Haber Servisi Istanbul'da, troleybüs, otobüs, tünel, havagazı ve elekt rik ücretlerine zam yapıldı. Otobüs bilet ücretleri, 2.5 5, mavi kupon 150 300 lira, tünel 5 lira zam gördü. Belediyenin açıklamasma göre, 15 lira olan tam otoOTOBÜS BİLETLERt 10 NİSAN'DAN ÎTİBAREN 20 LÎRA OLUYOR. ELEKTRİĞİN KİLOVAT SAATİ 1 MARTTAN İTİBAREN 15 KURUŞ ARTT1RILDL 13.5 LİRA OLAN HAVAGAZ1NIN METREKÜPÜ 17.5 LİRAYA ÇlKARILDl. büs bileü 10 nisandan geçer li olmak üzere 20 liraya yük seltildi. Er, öğrenci biletleri 7.5 liradan 10 b'raya çıkanldı. Mavi kart kuponunun fiyatı ise, yüzde 50 zam görerek, 900 lira oldu. Öğrenci ve er'ler mavi kart kuponuna her ay 300 lira yerine 450 lira ödeyecekler. Tünel jeton ücreti 15 liradan, 20 liraya yükseltildi. Tünelde öğrenci ve er'ler için indi rim yapılmadı. Abonman biletleri ve kuponlann 4 nisandan itibaren değiştirilebilecegi bildirildi. Istanbul'da elektriğin kilo vat saatine de 15 kuruş zam yapıldı. Elektrik zammı 1 mart 1982 tarihinden itibaren geçerli olacak. Havagazı ücretlert de yeniden belirlendi. Daha önce metreküpü 13.5 lira olan havagazı 17.5 liraya çıkanldı. Mesken dışı abonelerde havagazınm metreküpü 45 lira oldu. Yeni tarifede havagazı abonelerinden sabit hiz met karşılığı olarak ayda 30, mesken dışı abonelerden 60 lira almacak. Havagazı zammı bugün yürürlüğe giriyor. TARIK AKAN tstanbuldaki duruşması sonunda beraat etti. • tlhami Soysal davasında ofset tekniği konusurula bir bilirkifi oluştılrulacak. • Doğan Öz'un öldürülmesiyle ilgili olarak yeniden ke$if yapılması kararlaştırildı. Haber Merkezi Devletm yurt dışmdakl ntiîuzunu kıracak şekilde asılsus re mübalagah konuştugu savıyla İstanbul Sıkıyönetim (3) nolu Askeri Mahkemesi'nde yargılanan sinema sanatçısı T»nk Ak»n beraat etn. Akan'm dünkü durusmasında, taruk Kemal Utku nun Kıbns'ta talimatla aiınan ifadesi okundu, çeUşki görülmedi. Savunma Avukatı Bnrhan Apaydın, Ih(Arkası 9. Hayfada) Gelir Vergisi 1. taksidini odeme süresi 15 nisana dek uzatüdı ' ANKARA (ANKA) 1981 yi h gelir vergisinin ilk taksidini ödeme süresi 15 gün uzatıldı. Buna göre, gelir verglsi ilk taksidini dün dolan yasal süresi içinde ödeyemeyenler, İS nisan 1982 günü, mesal saatinin bitimine dek ödeyebUecekler. Maliys Bakanlığı Gellrler G« nel Müdürlüğü yetkililerindea edinilen bllglye göre beyanna(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Askeri Yargıtay Kararı: Baska kanıt olmadan sucu kabul, mahkumiyet icin yeterli değil Istanbul'da 4 kisilik bir ailenin mutfak masrafı 23.790 lira İSTANBUL"DA 4 KİŞtLÎK AÎLENİN AYLIK MUTFAK GİDEBİ Moiın Clnsl Beyoz peynlr Zeytln Yumurta Şeker Cav Ekmek Pirlnç Mokarna Vn Mikton Ayhk 4 kilo 1.5 kilo 90 adet 6 kilo 800 gram 60 adet 4 kilo 2 kilo 3 klto Tutan 1 mart Tutan 1 ntaan 1400 1400 450 450 1080 1260 540 540 400 400 1200 1200 560 560 200 200 225 225 t ifkmS*.!!, 88. Tde) ERZURUM, (a.o) Askeri Yargıtay Dördüncü Dalresl, Dokuzuncu Kolordu ve Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin iki sanık hakkında sucu kabul etmelerf nedeniyle verdiği cezanın tek başına Ikrann yeterli delil olmadığı gerekceslyle bozulmasını kararlaştırdı. Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesl. 20 mayıs 1979 günü Artvin'in Yusufell ilcesine bağlı Demirköy'Ekonoml Servlsl Istanbul' • YILBAŞINDA 21.435 LİRA OLAN MUTFAK GİDERİ de ebe olarak görev yapan da ocak ve şubat oylarında MART BAŞINDA 24.950 LİRAYA YÜKSELMİŞTİ. imran Bildirlc) ve eşi Nectnethızlı bir tırmanişa gecen gıda tin Bildirici'nin evine patloyıcı maddeleri fiyatları martta du nl ortaya koyuyor. Gıda mad Ihracatının bir ölçüde srnırlan madde ottıkları gerekcesiyle rakladı, hatta bazı maddele deleri fiyatları ocak ve şubat masına ve İstanbul'a et sev Ekrem Sağır ve Rafet Sari ad rin fiyatlarında gerilemeler gö aylarındo toplam %16.4 ora kiyatının orttırılmasına bağla lı sanıkları, beş yıla kadar varuldu ve böylece Istanbul'da nmda artmıştı. 2 ay gib! kı nıyor. (Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) 2 cocuklu 4 kişilik alienfn sa bir sürede 1982 İcin hedef Sebze fiyatlarında gözlenen mort başında 25 bin llroya lenen %25'lik enflasyon oradüşuşun, fiyatlara konu olan yaklaşan mutfak masrofı, nl nının ücte ikisine yakloşon ıspanak ve lahana glbl sebze Sermaye şirketleri san başında 23 bin 790 liraya bu fîyat artışlarının martta ge lerin mevsimlnin gecmesiyle pı düstü. rtletneslyle. gıda maddelerlnde yasadan çekllmekte oluşların nasıl özellikle yumurta ve et fl Qc aylık flyat artışı %11 ola dan kaynaklandığı belirtlliyor. vergilendiriiiyor? yatlarmdakl gerilemeden kay rak gercekleşmiş oldu. Buna karşılık Belediye'nln naklanan 1160 liralık bu düYumurto flyatlarmdakl dü norh uygulaması meyve ve lis • BÜLENT SOYLAN'IN YAZt DİZİSİ, BUGÜN şöş. mart avmda gıda moddo çuş, mevsim nedeniyle yumur îemlzde yer almayan turfanda 7. SAYFAMIZDA.. lerlnde şubata göre %4,6 lık îa öretlminln arJmasma, et fl sebze fiyatlarında artışlara ne bir ortaiama fiyat gerilemesl yatlanndakl düsöş ise koyun (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) Yorumsuz., Holdingler savaşmda. bakalım klm kimi altedecek?. Bunu şimdiden kestlrmek olanaksızdır. Bu holdingler, yalmzca ekonomik kuruluşlar değlldir. Bunlarm toplumun etkin kesimlerl ile çok yöniü ilişkileri vardır. Bu ilişkiler, Ûnlversitelerden slyasal çevrelere kadar uzarur. «Ticaret Sicili» kadar «objektif» kalarak, bu illşkilerin bir kısmını anlatmakta yarar görüyoruz. Bu ilişkileri, tam bir yansızlıkla ve de hlçbir yorum yapmadan anlatmaya çalışacak, ancak şimdilik holdinglerin yalmzca para kredi düzenl içindekl kurumlarına göz gezdtreceğiz: Çavuşoğlu Kozanoglu ftrması, birçok kuruluş yanmda, Hlsarbank'ın da sahibldlr. Hlsarbank'm yönetim Kurulunda, Danışma Meclisl Başkanı Ord. Prof. Dr. Sadl Irmak ile emekli Korgeneral Recal Engln ve Prof. Turgut Erem görev almaktadır. (Arkası Sa. 11. Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog