Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Mümtaz Zeytinoğlu Uhısal Sanayi Hglyle aranan kltap Tayına haaarlayan: Prot. Tahsln YÜCEL Ederi: 100 lira ÎBtema adresl: Türkocağj Cad. 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBUL umhuriy 58. Yıl; Sayı: 20688 Kurucusu : Yunus NADl 20 TL. 9 Mart 1982 Salı ne göre, Hematit1 ve Hematıt2 pik demiriyle celık piklerlnın tonu 30 bın liradan 36 bin liraya yükseltıldi. Zammın, akaryakıt. ener|l, ışci ve taşıma ucretlerınden meydana gelen artışlar nedenıyle yapıldığını soyleyen yetkılıler şımdıhk yuvarlak demır ıle profil demır fıyatlarının artırılmayacağını bıldirdıler. Fiyatı ton başına 8 bin llra artırılan yüksek fırın ürünü pık demir döküm sanayıinde kullanılıyor. İzmıt Muhabırımızın haberıne göre, SEKA, gazete kâğıdı dahıl olmak üzere tüm urunlerme zam yaptı. Zam oranı gazete kâğıdında %17,3 dolayında olurken, dığer türlerdekı artışlar ıse %7 ıle 16 arasında kaldı. (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) W UMHMAıMlA&f CİCBKÇİUK A Ş Posta Kutusu 374 Istanbul. Telefon: 75 94 64 • 75 07 85 Firmani2 lçm hazırlattığımız öze] 1982 takvimini isteyiniz. Kağıda zam yapıldı KARABÜK MAMÜLÜ PİK DEMİR FİYATLARI DA YÜZDE 26 ORANINDA ARTIRILDI Haber Merkezl Karabuk mamulü pik demir flyatlarına yuzde 26 oranında zam yapıldı. SEKA da bazı kâğıt türlerınin fiyatlarını artırdı. Türkıye Demır Celık Müesseselerı Genel Müdürluğü pık demır fiyatlarına yuzde 26 oranında zam yaptı. Zamlı satışlara bu sabahian itıbaren baş landı. UBA muhabirlnin bildirdlğl Yunonistan'la iliskiler gündemin ilk maddesi Ulusu cutnartesi günü önemli bir açıklama yâpaeak Türkiye ile Iran arasında petrol ve doğal gaz hatîa kurulacak Haber Merkezi Başbakan Yardımcısı Turgut özal'ın Tahran'daki temasları sırasında ıki ülke arasında ıç doğal gaz ve petrol boru hattı gerçekleştirilmesi konusunda göruş birlığine varıldığı açıklanırken, Şah yanhsı tranlüarın Türkiye'de gızli bir ordu kurduğu yolundaki haberlerin doğru olmacüğı bildirildi. a.a.'mn haberine göre Başbakan Yardımcısı Turgut Özal Başkanhğındaki Türk heyeti 1ranlı yetkıliler ıle temaslarını sıirdüniyor. İran Petrol Bakanı • MTA S1SM1K1 ARAŞTIRMA GEMİS1 YAR1N BAKIMA ALINIYOR. GOREV EMR1NIN GELMESİNDEN 10 GUN SONRA SEFERE ÇIKABILECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ OZTRAK İRAN'LA TÜRKÎYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KUVVETLENMESİNİ ZEDELEMEK İSTEYENLER TARAFINDAN ÖZELLİKLE BU DONEMDE KASITLI OLARAK DEDİKODULAR ÇIKARILDIĞINI SÖYLEDİ Garazi gdrüşmelerden sonra yaptığı açıklamada tran'ın Ahvaz kenti ile Türkıye'nın herhan gi bır lımanı arasında petrol boru hattı kurulması konusunda gorüs birliğı sağlandığmı açıkladı. Ayrıca doğal gaz ıhtiya cırun karşılanması ve Iran doğal gazmın Türkiye üzerınden Avjupa'ya sevklnin sağlanabilmesi amacıvla iki boru hattmın yapılması konusunda da ılke anlaşmasma varıldıSını sövledı özal ve Garaz, gorüşmelerde Memurlara lojman programı hızlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devletin çeşıtli kademelerinde ve gorevlerin de çalışan yöneticilere ve memurlara lojmaa venlmesi kararlaştınlırken. verilecek lojmanlarm «belll bir program dahilinde en çok dörtbeş yıl Içinde tahsisinin 6i tirileceği. bıldinldi. Yan ödemelerin ve aylıklann artmasından sonra, «Şimdi de memurlann lojmanları konusuna egllindiğini» belırten yetkıliler, şu anda Ankara'dan başlamak uzere tüm Türkiye'de devlet memurlarına lojman verilmesi yönünde bir program hazırlandığını ifade ettıler. Sağlanan bılgilere göre, program Ankara'dan baş lıyor. Şu anda Ankara içinde altmışa yakın bina aranıyor. Öncelikle üst düzeydeki yö neticilerin konut sorununun lojman yoluyla çözülmesine çalışıhyor. Daha sonra da di laylıklar sağlanması ele alınacak. Loıman tahsisinin sadece Ankara ıçiyle sınırlı kalmadıgını belırten yetkılıler. ben zer uygulamaya Anadolu'da da geçileceğini bildirerek • ııygulama kapsamına üst diızevdeki yöneticiler dtşında, emnivet mensuplan ile öğretmenlerin de alınacağını sovlpdıler Verılen bılgıye gore Devlet memurlarına lojman tah sıs edılmesı çalışmalan 45 yıl ıçınde amacına ulaşmış olacak. boru hatlarına ılışkın fizıbilite çalışmalarına derhal başlanmasını kararlaştırdılar Türkıye'ye 4 mılyon ton ham petrol satılacağını belirten Garazi; karşılığında şeker, doğal aaz boruları, et, traktor çeşıtli tarım ve sanayi urunlerı alınacağım büdırdi. Iran Sanayi Bakanı Mustaia Haşımi ise doğal gaz ve petrol alanlarında ışbırhgı yapılması ıle ortak bır komıte kurulacağı nı, önumuzdekı gunlerde bır Iran teknık heyetmın Türkiye'de ıncelemeler yapaca&ını bıldırdı. Ayrıca Turk hevetının Tebrız'dekı Traktor babrıkası'nda ıncelemelerde bulunacağım sıstem benzerliğı bulunması halinde bu konuda da ışbırlığme gıdıleceğini soyledı. Öte yandan, Türkiye'de tran'a yönelik bir ordu bulunduğu yolundaki haberler üzerıne Dışışleri Bakan vekilı IIhan öztrak bir açıklama yaptı ve Türkiye'de Iran'a karşı herhangi bır olumsuz faaliyette bulunulmasının söz konusu olmadığmı bildirdı. «Bilakis Türkiye komşusu İran'a sadece dostluk ve yakınlık hislerı istemektedir. Ve son zamanlarda karşılıldı iyi nıyetlerle gerçekleştırilen işbirliği bunun en somut delilidir» dedi. öztrak, ikl ülke afasındakl ilışkilerin kuvvetlenmesini zedelemek isteyenler tarafından kasıtlı olarak dedikodular çıkarıl dığını, haber ve yorumların özellıkle şu şıralarda çıkarılmasmın ilginç olduğunu, belirtti. Başbakan Ulusu'nun bır sure önce İran Sanayi Bakanı'mn Türkiye'yi zıyareti sırasmda bu söylentileri kesin bır dille yalanladığını hatırlattı. «Saf duyu sahibi tranlı dostlarımm (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) BAŞI KESİK CESET uörgü tanıkları 25 ocak tarihinde bir kısmı kasaba halkından 75 kişinin sıraya dizildiğini ve boğazları kesilerek öldürüldüğünü söylüyor. Katliamdan sadece 2 çocuk kurtulabilmiş. Fotoğrafta başı kesilmiş bir ceset görülüyor... El Salvador'da yeni katliam 73 kişi boğazı kesilerek öldürüldü Dış Haberler Servisi El Salvador'da ınsan kıyımı surerken a a. ajansı 14 insan kafatasının ve bırçok is keletin, başkentın 57 km. doğusunda, Zacatecoluca yakınlarında, «El Campanario» da bulunduğunu bildirdı Gorgu tanıkları, askerlerın, 25 ocak tarıhınde, kılise de bulunan 30 kişiyi dışarı çıkararak, kasaba'da oturan 45 kı#ı ile birlikte sıraya dızdıklenni, daha sonra da bogazlannı keserek, hendeğe attıklannı. bu katliamdan sadece iki cocuğun kurtulduğucu bildirdiler. El Campanario, şu anda terk edılmış durumda. Bu kasabada her yerde parçalanmış vucutlar gorülebilıyor. Bitişik kampta ise yerde, lıme lime olmuş cesetler bu lunuyor. Hiç birinin üzerinde, parçalayıcı alet ve silah mermisi izleri görülmediği belirtildi. (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Başbakan Bulend Ulusu Iran Irak savaşını durdurmak ama cıyla calışan Islâm lyınıyet komıtesındekı temaslarını tamam layıp Türkıye'ye dondukten sonıa cumartesı gunu bır basın topıantısı duzenleyecek. Ulusu'nun bugun veya carşamba gunu yurda donmesı beKİen:yor. âasbakan Ulusu'nun basın toplantısında ağırlık Turk Yunan ılışkıienne vereceğı ve Yu nanıstan'ın Bern anlaşmasını ıhlal etmesı olayı karşısında bır dızı onemlı açıklamalarda bulunması beklenıyor. Bilındiğı gıbı, Ankara Yunanıstan'ın ocak ayı sonlarında Taşoz adasının doğusunda karasularının dışıno cıkarak ıhtılaflı aianlarda petrol arartıgn nı resmen acıklamıştı. Ankara, bu tespıtınden sonra Yunanıstan'dan anlaşmasının thlalı ıle ilgılı olarak bılgl ıstemıştı. Gectiğimiz hafta da Yunanıs tan Dışişleri Bakanı Horolambopulos, Turk Büyükelçısi Fahır Alacam'ı makamıno cağırarak Türk basınında cıkan yazılar hakkında bılgı istemlş ve Ihlal edıldığınl öne sürduğu anlaşmayla neyl kastettiğlnl sormuştu. Konuylo ilgıli dıplomatik temaslar hafta sonunda da sürmüş, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğl Mazlahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıtmış tı. Yunanlstan'ın Ege'dekl ihlallerl karşısındakl resml Türk ya mtının Başbakan Ulusu'nun hafta sonundakl basın toplan(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) 1 milyon dolarlık dıssatımla 39 kisiye iş sağlanabiliyor Şükran KETENCİ DPT özel lhtlsas komlsyo nu çalışmalan, mevcut dışsatıma dönük sanayiin tam kapasite İle çalıştırılabilmesl halinde dahl, 1 milyon dolarlık dışsatım artışının, ancak 39 kişiye iş olanağı yaratabileceğinl ortaya koy du. «1980'li yıllarda Türkiyenin beşeri kaynaklan, istihdam, insangücü özel ihtisas komisyonunca» kurulan alt komisyon çalışmalan t a mamlandı. «thracat faaliyetlerinin istihdam yaratma etkinliğine» llişkln komisyonun raporuna göre, tüm dışsatımına dönük sanayiin tam kapasite ile kui lanılabilmesi halinde, ülke çapmda 19.538 kişiye yeni İş olanağı yaratılabilecek. 19811990 döneminde İse dışsatıma yönelik olarak öngörülen tüm yatınmların gerçekleşmesi halinde 564 149 kişilik yeni iş olanağı yaratılabileceği hesaplanıyor. Bu ise var olan büyük işgücü fazlasına dokun mamak kaydıyla sadece nüfus artışından doğan bir (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) ÇALIŞACAĞIZ Seslendırdıgı beste ıle bırınci olan Neco, «Şımdı mesulıyet benım; tum gucumuzle çalışacağız.» Evren, taziyet bildirenlere tesekkür etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Or general Kenan Evren, eşi bayan Sekine Evren'in vefatı dolayısiyle yurt içmden ve yurt dışından taziyetlerini sunan kişi ve kuruluşlara bır tesekkür mesajı yayınladı. Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Evren'in mesajı şöyle: «Ailemizin değerli varlığı 38 yılhk hayat arkadaşım, sevgili eşim Sekine Evren'in vefatı dolayısiyle cenaze törenine katılan, açılan özel deftere duygulannı yazan, Türk Egltim Vakfı'na bağışta bulunan, mektup. telgraf ve telefon la derin acımızı paylaşan Dev (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Eurovflsion'un yankısı "Yük bestecilerde, işin kaymağını şarkıcılar yiyor,, Sanat Servisi Eurovısıon Şarkı Yarışması'nda bir TUrkiye elemesi daha geride kaldı. Neco 4 parça seslendırerek kaldığı finalde Olcayto Ahmet Tuğsuz'un «Hani» parçasıyla 15 kişilik jürintn 12 oyunu toplayıp Ingıltere'deki temsilcımız seçılirken fınalin ötekı yorumcuları Cantekin Nilgün îkilis) beşınci oldu. Bilındiğı gıbı son elemeve kalan Şenay, bestecı Aydıtı Esen'ın kendismden habersiz olarak yarışma ıçın başvuruda bulunduğunu söyleverek finalde yer almamıştı. Yarışmanın bestecl, yorumcu ve söz ya^arlan TRT Yonetim Kurulu tarafından da onay alarak pazar akşamı TV(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Zihni Ipek 1000 silah liyVCAKCILlOlM^ ve 1 milyon mermiyi 1MJMJBÜ(ÎÜİ\İJ Karadenize ÜGUB MÜMCU soktu BIR ÇOK KAÇAKÇIL1K OLAY1NDA AD1 GEÇEN IPEK, 1973'DE İSTANBUL SIK1YONETİM KOMUTANL1ĞI 2 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ'NDE YARG1LANDI, İŞYER1NDE YAPILAN ARAMADA DA DURBÜNLU BİR TUFEK BULUNDU İPEK: SİLAH VE MERM1LER VARNA'DAN YÜKLENEREK ÇEŞİTLt YERLERŞ DAĞIT1LM1ŞT1R BU İŞ İÇİN CONCA1 VE CONCA2 MOTORLARl KULLAN11D1. Yazısı 8. Sayfada Tasfiye kurullarına spor salonu verildi ANKARA, (UBA) Bu ADALET KOMISYONU UYESİ UYGUNER, HU hafta içinde çalışmalarına KUMETİN BANKER KAbaşlaması beklenen 9 tasfiRARNAMELERİN1 GERİ ye kurulunun çalışacağı yer ÇEKMEDtĞİNl SÖYLEDİ. ler belirleniyor. Tasfiye kuANKARADA 4 BANKER rullanna yapılacak başvuruİÇİN MAHKEME TASFİ lar sırasında izdahamı önle* YE KARARl VERD1. mek ve kurulların rahatça çahşabilmesini sağlamak amacıyla ilk olarak Yaşar Do ğu Spor Salonu ve Ataturk Orman Çıftlıği yolu uzenndeki Mehmet Akıf Kız Yurdu'nun salonu tasfiye kurul lanndan ikisının çalışma ye n olarak tesbit edildi. Ankara Buromuzun haberine göre, Danışma Meclısi Adalet Komısyonu uyesı Fey zı Uyguner hukumetın banker kararnamelerını geri çekmedigini her iki kararna menın de yurürlukte oldu(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Anayasa Komisyonu nasıl çalısıyor? • KOMİSYONVN BİR AYL1K ÇAL1ŞMAS1N1 OZETLEYEN 1 SAYPALIK RAPOR YAZ1LDI. • KOM1SYON. FESHEDILEN MHP'NİN GEN1Ş SALON VE ODALAHINDA GÖREV YAPIYOR. 5 saat calısıp 8 0 caykahve iciüyor Ufuk GÜLDEMİR ANKARA Danışma Meclısi Anayasa Komısyonu günda ortalama beş saat çalısıyor. Komısyon cuma, cumartesı ve pazar gunlerı tatil yapıyor ve bazı uyelen Istanbul'a gıdiyor. Üyeler çalışmalan sırasında gunde ortalama 80 çay, ıhlamur ve kahve ıçıyor Cumhurıye't muhabirının soruşturmasına gore Baskan Orban Aldıkaçtı ve Başkanvekili Feyyaz Gotcuklıi ıhlamur'u, Rafet tbrahımoğlu kahveyı dığer uyeler de çayı tercıh ediyor. Komisyon üyeleri içtiklerının paralannı kendileri öduyor. Danışma Meclisı 23 Ekim 1981'de açıldı. Yaklaşık bır ay sureyle komisyon seçımlerıyle uğraşan Danışma Meclisi, Genel Kurul'un 23.11.1981 tarihli 10. birleşımınde de Anayasa Komısyonu üyelerıni seçti. Komisyon Orhan Aldıkaçtı, Feyyaz Gölcüklü, Şener Akyol, Turgut Tan. Tevfik Fikret Alpaslan, Hikmet Altug, Kemal Dai, Feridun Ergin, Feyzi Feyzioğlu, İhsan Göksel, Rafet İbralıimoğlu, Mümin Kavalalı. Recep Meriç, Teoman Özalp ve Muammer Yazar'dan oluşuyordu Komısyonu oluşturan uyelerın seçımı tam bır surprizle sonuçlanmıştı. örneğin Danışma Meclısi Başkanı Sadi lrmak'ın Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde babası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı olduğu için «Sıhhiye Müsteşan'nın oğlu^ diye anılan mumtaz Türk buyuğu îsmail Arar, Komısyona seçilememişti. Komısyona girmelerıne kesm gozuyle bakılan Prof. Hamza Eroğlu, Prof. Akif Ergüıay, Kâzım Öztürk lıstede yoktu. (Arkası sa. 11. sü. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Esitlik • Sarkısı... • Boş belediye otobüsü denize uçtu, şoför boğuldu tZMtR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Sabah servisine gitmek üzere dün sabah 07'de Gazi Bulvarından 1. Kordona çıkmakta olan 760 sefer sayılı 35 NV 760 plakalı Belediye otobüsü. virajı alamayarak Gümrükönü'nde denize uçtu, olayda şoför Fehmi Yenerçiftçi bogularak öldü. Otobusun denize dolu olarak uçtuğu haberi çevrede heyecan yarattı. Ancak daha sonra otobüsün boş olduğu anlaşıldı. (Arkası Sa. 11, SU. 2 de) «Şimdi sırası mı?» diye sormayın; tam sırasıdır. Bazı olaylan anımsamak. böylece bu olaylarm oluştıîracağı çağrışımlarla güncel olaylar üzerinde düşünmek ve de sonuclar çıkarmak çok yararlı olur. 12 Mart günlerindeydi. Türk ve Yunan lşadamları, Istanbul'da bir toplantı düzenlemişler (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog