Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in tllşküerl, arulan, söyleşueru. Bunca yıün birikirnini sıcak bır llgiyle okuyacaksınız Ederl: 22u Ura tSTEME ADRESI: ÇAGDA!? YAYINLARI Tttrkocağı Cad: 39/41 Cağaloğlo tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20687 Kurucusu: Tunus NADÎ 20 TL. 8 Mart 1982 Pazartesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Nusret HIZIR Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıkü Ederi: 200Iira ISTEME ADRESt: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUL llter Türkmenın seçenekli bir dış politika izlemeyeceğiz ulkelerle bır takım •sıkıntılarımız var Bunu uzun surelı alırsanız Avrupa ile ışbırlığımızın, tesanudumu zun devam etmesınden başka çare yok Av rupa ile ıhşkilenmızde bırçok sıkıntı nok taları mevcuttıır Bu sckıntı noktalarımn ço ğu o ulkelerin ıç politıkalanndan kavnak lanıvor. Bıze karşı bazı ısnatlar zaman za man çoğalmaktadır Fakat Avrupa'nın so ntmlu hükümet adamlarının Turkiye'dekı gelişmeleri temel gordnumde olumlu şekıhte değerlendırdıklerim büivoruz lîunlar taktik kazanclar olabilir. Biz strate.iik kazanç lar üzerinde duruyoruz. SORU Papandreu'yu bir tarafa bırakalım. Bugün Türk dış politikası nerede duruyor? YANIT Tıırk dış politikası normal seyrini takip ediyor. SORU Felsefl bağlamda... YANIT Dış politikada felsefi yaklaşımların çok büyük hir önemi oldugu kanaatını hiçbir zaman ta "Papandreu, Ortadoğu da taktik kazanclar elde etmis olahilir,, Sedat ERGİN ANKARA Dışışleri Ba kanı llter Türkmen, Türkıye'nln Avrupa'dan koparak ABD'ye yaklaştığı yolundaki yorumları nasıl karşıladığı şeklindeki bir soruya «Türkiye hiçbir zaman tek seçenekli bir politika takip etmeyecektir. Bizim bu konuda tarihi bir tecriibemiz var. Türkiye böyle tek seçenekli bir politika giidecek kadar hiç bir zaman saf olmamıştır» dedi. Türkmen, Türk dış politikasının güncel konulan üzerinde «Cumhuriyet»in so rulannı yanıtladı. Dışışleri Bakanı. Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun Ortadoğu'da bazı taktik kazançlar elde edebileceğini, ancak Türkiye'nin stratejık kazanclar üzerinde durduğunu anlattı. «Cnmhuriyet»in Türk ARAP DÜNYASI: BMdefei ser oyu üzülerek kullandık. Bunu bütun Arap dostlarımız da bıliyorlar. Üzülereh verdik, çünku dış polıtıkamızın bazı hassas dengeleri açısından ba$ ka turlu hareket etmek imkanını göremedık BATI AVRUPA" nkan ılışkıle n çeşitli ınış çıkışlardan geçtıkten sonra bu gün bir olgunluk ve verimlıhk dönemme gır miştir. Sovyet basınmda çıkan yazıtar bize resmen bildirdikleri ile bir olçüde çelişkıde men'e yönelttiği sorular ve kendisinin yanıtları şöyleSORU Papandreu, Arap dünyasının içine bellı ölçülerde sokulmaya başladı... Ne dersiniz? YANIT Papandreu ne yapabilir Arap dfınyasında? Papandreu şayet Arapların haklı davalarını desteklerse bıından rnemnuniyet duyarız. Ne kadar desteklersc biz bundan o derece sevinç duyanz. Ona itiraz ettiğimiz yok. Araplarla ilişkilerini TUrkiye ile Araplar arasın ABDSOVYETLER: Turk A ™ daki ilişkilerin aleyhine hiç bir 7aman ffeliştiretnez. Cnnkü Yunanistan'ın Arap larla ilsili olan ilişkilerinde rürkiye ile Araplar arasında mevcut olan kökler yoktıır. SORU Ancak Ortadoğu da prestijini artırdığı gözleniyor. örneğin Birleşmiş Milletler'de Israil'l kınayan karara katılmasmdan sonra Arap Blrliğt Papandreu'ya bır kutlama tnesajı gonderdl... YANIT Gönderebilir. Konferansın 11. oturumu bugün New York'ta başiıyor Denîz Hukuku sözleşmesi Ege'de yeni hukuki durumlar yaratacak rosa) Birleşmiş Milletler Üçüncü Denız Hukuku Konteransı onbirinci oturumu bugün NewYork'ta bashyor. ABD*nin tutumunu değışürmemesl halinde nisan ayı sonuna dek sürecek olan toplan tıyla üçüncü deniz hukuku kon feransının son bulması ve soz leşme tasansına nıhai şeklin verilmesı beklenıyor. Sozleşme tasarısı kabul edilirse ev lül ayında Karakas'ta düzen lenecek bır törenle yenı denız hukuku sözleşmesi ünza edilecek. Ana hatları ortaya çıkmış bulunan venı Denız Hukuku sözleşmesi Ege'dekı Turk ve Yunan pozısyonlan açısından da bır dizi hukukı sonuç do ğuracak nıtelıkte goruluyor Bu noktalar şovle ozetlenebi lir: 1) Karasulan: Yenl sözleşme ülkelerın karasulan sınınnı azamı 12 mıle kadar çıkartabı leceklennı belirtıyor Burada 12 mil bır zorunluğu değıl «azami smır»ı gosterıyor Yu nanıstan'ın Ege'de karasuları m 12 mıle çıkaıma iddıasını bundan sonra daha sık ışleme si beklenebılır. Ancak tasarı ANKAKA, (Cumhuriyet Bü Sözleşme tasarısı ne getiriyor? KARASULARI 12 MİLE ÇIKARILABİLECEK ADALARA DA KITA SA HANLIĞ1 TANINIYOR .YARI KAPAL1 DENÎZKAVRAMl BEN1MSEND1 KAYNAK KULLANMINI DUZENLEYECEK. «EKOJVOM/K BOLGE* da ülkelerın sozleşmeden doğan hükümlen kotüve kullanmamalannı öngorülüvor. 2) Kıta sabanlığı: Sözleşme kıta sahanlıgmı tanımlarken, rürk tezınp yakın bır şekılde kıta sahanlığını kıtanın doğal uzantısı uzeıındekı denızyata§ı olarak tanımlıyor. Bununla bırlıkte bır başka madde, ada ların da kıta sahanlıöma sa hıp olabılecpklennı bükme bağ lıyor. Bu, sozleşmede yer a lan «kıta sabanüğinm hakkanlyet Ukelerine göre beliılenmesi» yolundaki hükmun gerçekleştırilmesınde Ege açısından bellı güçlükler getiriyor. îşte onbırtncı oturumda Türk heyetinın çaba harcayacağı baş lıca konulardan bın de bu. Olacak, Türkiye, başından be rl «Adalara tamnan kıta sahanlıgının bakkanıvete aykın sonuçlar doğuracagı hallerde, bu uygulamamn smırlı tutulmasının zorunlu olduğu» goruşünu savundu. Yontem ola rak sözleşme kıta sahanlığının sınırlandırılmasının hakkanivet ılkesı esas ahnarak ve mu zakereler yoluyla yapılmasını ongoruvor. Sozleşmeden do ğan anlaşmazlıklar ıcm zorun lu yargı sıstemı getırılıyorsa da kıta sahanlığı anlaşmazlıklan bunun dışmda bırakıldı. Sözleşmenın bu hükümlerı kıta sahanlığının belirlenmesı ıçm tek bır yol bırakıvor, o da görüşmeler. Yan kapalı deııizler: Türk heyetinın de aktif çabalanyla sözleşmeye konan bir kavram da yan kapalı dentzler. Ege de bu statüye gırıyor. Sözleşme yan kapalı denize kıvısını bu(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Bern anlasması ve Ege'de durum • 11 KASIM 1976'DA IMZALANAN BERN ANLASMASI İLE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN IHTILÂFL1 SULARDA PETROL ARAMAMAYl TAAHHUT ETTİLER ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 11 kasım 1976 tarıhınde Bern'de Turk ve Yunan lıeyetlerı arasmda ımzalanan ve 20 kasım tarıhinde Ankara ve Atina'da aynı anda açıklanan unlu Bern deklarasyonu şu hukmu getirmekteydi: Her iki taraf, kıta sahanlığının sınırlandırıl masmın karşılıkh rıza(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) şımadım. Dış politikada eer çekçi ve pragmatik olmak lâzımdır. Felsefi bakımdan (abii asıl teınell bizim kendi iç emellerimize ııygun hir felsefedir. Dtınyada banş. dPinokrasi ve insan Ö7gurlu^ünıın hakim kılınnıasını isteyen bir politikadır. tçerde (tüttıiğinnüz pnlit'kanın bir yansımasıdır. Fakat bunun yanında gorçekci ve pragmatik olmak lazımdır. Bizim sîyasetimiz zannediyorsam böyledir. SORU 12 eylül sonrasında izlenilen dış politika genel hatlarıyla istikrarlı bir çızgide seyretmekteydi. Örneğin Ortadoğu politikası. îsrail ile ilişkilerin ikincı katip düzeyine indlrilmesinden sonra ekonomık alandaki yansımalan ile birlikte olumlu bir çizgide seyredegeldi. Doğu bloku ile ilişkiler belli bir rotada değişme olmadan seyretti. Son zamanlarda bu çizgilerde kimi oynamalar gözleniyor Örneğin Moskova'nın tutumunda bazı oynamalar görüldü BM'de tsrail ile ilgili oylamadan sonra Arap dünyasında bir soğukluğun doğdugu söyleniyor Avrurıa İle ilişkiler de giderek daha sorunlu bir hale gehyor Başka bir deyişle. Türk dış politikasının genel çizgılerinde bazı oynamalar meydana geliyor Bunları nasıl değerlendirivorsunuz' YANIT Dı? politikanın ııysrulanmasında zaman (*rkası Sa. 11, Sü 7 de) BtLİMSKL ARAŞTIRMA GEMÎSİ Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitıisü'ne ait gemi çeşîtlı Itilimsel araştırmalar yapmak uzere modern aygıtlarla donatıldı. Gemi Ege'ye açılmadan önce son hazırlıklarmı yapıyor. Piri Reis araştırma gemisinin 15 Martta denize açılacağı bildirildi. Piri f^* * O K©IS *• ^ Egeye açıhyor mart günü İ Celal BAŞLANGIÇ ÎZMtR Bır suredir yıllık bakım ve onarun çahşmaları sürdurulen K. Pırı Reis araştırma gemisinm 15 Martta den^e açılacağı bildirildi. Ege Denızi'nde suyun kırlenmesı ve akıntıların kırlenme üzerıne etkilerı konusunda bir araştırma yaptık tan Sonra tzmır'e dönen E. Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne aıt K Pırı Reis gemisinm program ge. reği yıllık bakım ve sefere elverişlihk durumunun kontrolu ıçın Denız Kuvvetlerı Komutanhgı Onarım Destek Komutanlığı Naldoken Tersanesi'nde bakıma ahnmıştı. Enstitu Mudürü Prof. Dr. Erol îzdar. 3 yıldır çeşitli araştırma çalışmalarında bulunan ve bu süre içinde 30 proje gerçekleştiren K Piri Reis araş(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Hora İstendiği zaman sefere çıkabiBir,, Selim YALÇINER Yunanistan'ın Bern Andlaşması hükumleri aleyhine olarak Ege'de Taşoz Adası'nın do ğusunda 6 millik karasulan dı* şında ve ıhtılaflı alanda petrol tesbit calışmalarına başlaması üzerine her an Ege'ye açılabıleceğl ıfade edılen MTA Sismik I (eski adıyla Hora) Kuruceşme'de bulunuyor. İlgilıler, MTA Sismik l'ln program uyarınca havuza alınması gerektlğini, ancak sefer emnne gore her an harekoto geçılebıleceğini bildlrdiler MTA Sismik I halen Kuruçeşme'deki MTA tesislerinde bulunuyor. İlgıliler, gemınin her hangi bir arızası olmadığını belirttller. Ancak, daha öncoden yapılan program uyarınca (Arkası Ss. 11. Sü. 8 de) «Deniz Kurdu»nun ilk bölümü tamamlandı KUZEY EGEDE HAKIKI MERMILERLE ATIS YAPILDI Habe r Merkezi Golcuk'te geçen çarşamba günu başlayan «Deniz Kurdu» tatbikatınm bınnci bölümü dun oğleden son ra tzmir lımamnda tamamlandı. Donanma Komutanlıfı tarafmdan jiirütulen tatbıkatta dost kuw3tlere bağlı savaş gemıleri boğaz çıkjşı yaparak Ku zey Ege'ye çıktılar. Dost kuvvetlere bağlı gemıler, Saroz Körfezinde su üstü hedeflerıni hakiki mermilerle top atışına tutarak ımha ettiler. Bu atışlardan sonra oluşturulan tem sıli dost ve düşman kuvvetlerı çatışrna öncesi harekâtlannı şeliştirdller. Bu arada çeşitli (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) KURUÇEŞME DE MTA Sismik 1, (eski adıyla Hora) halen Kuruçeşme'deki MTA tesislerinde bulunu yor. İlgililerin, hafta ortasında havuza gireceğini açıkladıkları gemi, «istendiği an» sefere çıkmaya hazır. (Fotoğraf: Erdogan KÖSEOĞLU) Ücret Politikası Semineri Halil Tunç: ÜMJ UĞUR MUMCU ÜNÜ Parlamenter sistemi istiyorsak greve aiısmamız lazım ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turk îş eski Genel Başkaru Halil Tunç, lokavtın bır hak olmadığını söyledi ve «parlamenter demokratik rejimi benîmseyeceksek greve ve toplu sözleşmeye de alışmamız lazım» dedi îş yasalannın Anayasa'dan önce çıkarılmasının sakıncalı olduğunu belirten Tunç, Yankı dergısinm konuya ılişkın sorusuna «sakıncalı olur, çünkii ekonomik ve sosyal hak ve ozgürlüklerin Danışma Mecli(Arkası Sa. U, Sü. 8 de) Sosyal ödemelerin kaldırılması önerildi Toplantıda ikramiyelerin başarı ile orantıh olarak 6denmesı, sözleşmelerde bazı ucretin düşük tutulması ve verımliliğin artırılması için önlemler ahnması istendi. tstanbul Haber Servisi Turk Ekonomik Hukuk Araştırmalan Vakfı'nın düzenledığı «Ücret politikası» konulu seminerde, seyyanen ücret zammı ile aralannda fark kalmadı gı bildirilen düz ışci ile kalıfı ve işçi arasmdakı ücret larkı nm yeniden açılması için çözum yollan arsuıdı. îş yerlerlnde verimliliğtn arttınlması için zorunlu olduğu bildırilen farkın yaratılabılmesi doğrultusunda, alınacak önlemlerde sosyal dengeyl sarsmama açısından enflasyonun yararlı olabileceği belirtıldı. Sözleşme ler yenilenirken baz ücretın Silah yüklü gemiyi hir Türk ihbar etti NECO tHanı» adlı besteyle Eurovısıon'da lurkıye ,'• temsıl edecek olan Neco TRT Genel Muduru Macıt Akman ta(Fotoğraf: Kemal KUCUK) rafından tebrık edılıyor. düşük tutulması, hatta yüfcsek ücretli düz işçilerde gerçelc ücret açısından dondurulması, tavan konulması önerildi. Söa leşmelerdeki sosyal ödemelerin kaldınlması, ikramiyelerin başan ile orantıh olarak ödenme si istendî. YHK'nun toplu sözleşmelert yenılerken bu doğrultuda alacağı önlemlerle, 45 yıllık bîr dönem içinde önemli sonuçlar alınabileceği vurgulandu Bu dönem içinde sendikalann yapacaklan toplu pazarlık düze mne eeçilmesi halinde ise, öz (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Eurovisionda Türkiye^yi "Hani,, adlı beste ile Neco temsil edecek Sanat Servisi tngıltere de 24 nisajıda yapılacak 27. Eurovision Şarkı Yanşması'nda Türkiye'yi. Olcayto Tuğsuz'un «Hani» ad Iı bestesiyle Neco temsil edecek. Seçici Kurul'un dün îstanbul Kuruçeşme TV Stüdyosu'nda yaptığı değer(Arkaa Sa. 11. Sü. 3 de) B Bulgaristan'a giderken îstanbul Boğazı'nda Kıbrıs bayraklı gemiye gelen gümrükçüye gemideki tek Türk, el sıkışırken bir pusula verdi. «Bulga ristan'a silah almak üzere gidiyoruz.» B Türk 3'etkililer gemiye çıktıklarında Yunanlı kaptana sorarlar «Gemide ne tasıyorsunuz» kaptan «makina yedek parçası» der. Ambara girilir fakat ambar kapağı silah doludur. Yazısı 8. Sayfada Sıkı para politikası daha da sıkılasıyor TÜRKİYE'DE TEKELLEŞME VAR MI? • İLHAN TEKELÎ VE SELİM İLKİN'İN ARAŞTIRMASI 6. Sayfada Bankaların özel kesime achğı krediler stnırlandırılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasmda varılan an laşma sonucunda «daba sı kı bir para politikasının» uygulanması amacıyla bir yandan kredllere yenl bir sınır getirlllrken, öte yandan Maliye Bakanlığı bankaların artan mevduatlarının yüzde 25*1 karşılığında hazine bonosu satın almala rı konusunda «uyarıda» bulunduğu bildirildi. Sağlanan bllgllere göre, son günlerde ve haftalarda IMF ile yürütülen temasların ana noktasını «sıkı pa ra politikası» oluşturuyor. IMP'nin uygulanan para politikasmdaki «sıkıuğı» ye tersiz bulduğu ve para mus luklannın daha da sıkılaş tınlması yönünde görüşlen bildirdiği bellrtlliyor. Bu (Arkası Sa. 11, Sü. 1 d«>.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog