Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Söylevin BELGELEK bölUmünü lçeren 3. Cildj ıle ATATtİRK'ün büyük NUTUK'unu tamamladı. rürkçeıeştıren Ord. Prot. Ur. H.V. VELİDEDEOGLU Ederi: 300 Lira. tSTEME ADRESI: Türkocağı Cad 39/41 Casaloğlu tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20686 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 7 Mart 1982 Pazar GÜVENtLİR KAYNAKLARDAN EDtNİLEN BİLGİYE GÖRE, SİSMİK İ İ N HAFTA İÇİNDE EGE DENİZİNE AÇILMASI r İ D D Î BtR OLASILIK OLARAK GÖRÜLÜYOR. BAŞBAKAN U L U S U \ U \ , BAS1N TOPLANTISINI ÖNE ALARAK HAFTA ORTASINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMASI BEKLENİYOR. ÇAGDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi Insan varlığını çağdaş öoyutlarla aydınlatan oıı oaşucu Kjtabj Isteme adresi: Türkocağ: Caa. 39/41 Cağaloğln tSTANBUL Ederi: 250 Lira Türkiyede'ihtilaflı sular,agirecek MTA Sismikl'in (Hora) Ege'ye açılması için teknik hazırlıklar tamamlandı nistan'm karasulan dış> na çıktığı yolunda elinde ki «ciddi bilgiler»in ışığın da Atina nezdinde diplomatik girişimde bulundu. Yirmi günü aşkın bir süre önce yapılan bu girişimde Bern Anlaşması'nm her iki tarafın kıta sahanlığı belirleninceye kadar tartışmah alanlarda arama yapmayacakları yolundaki hükümleri hatırlatıldı ve Yunanistan'dan bu ihlal karşısuıdaki resmi yanıt istendi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, iki gün önce gazetecilere Yunanistan'ın aramalan karasulan nın dışında yaptığına ilişkin ciddi bilgilerin bulunduğunu, bu konuda Atina'dan bilgi istendiğini açık ladı. Sözcü; Ankara'nın Yunanistan'ın bu tutumu(Arkası 9. Sayfada) ciddi bir olasılık olarak görülüyor. Başbakan Bülend Ulusu'nun da hafta içinde düzenleyeceği basın toplantısmda bu konu da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ankara'yı bu hazırlıkla ra iten gelişme, Yunanistan'ın ocak ayı sonlarına doğru Taşoz adasının do ğusunda 6 millik karasuları dışındaki ihtilaflı kı ta sahanlığı alanmda petrol aramalan yapması ve böylelikle 1976 tarihli Bern Anlaşması'nı çiğnemesi oldu. Ankara, Yuna Sedat ERGİN ANKARA MTA Sismik 1 araştırma gemisi nin (eski adıyla HORA) Ege'ye çıkışı için gerekli bütün teknik hazırlıklar t.amamlandı. Yunanistan'ın Bern Anlaşması'nı çiğneyerek. Ege'de 6 millik karasuları dışındaki ihti• lafh alanlarda petrol ara masından sonra MTA Sis mik l'in «her an Ege'ye açılabilecek hazır hale ge tirilmesi kararlaştırıldı. Sismik l'in Ege'ye çıkmasıyla birlikte Türkiye de ihtilaflı sularda petrol aramaya başlayacak. Yunanistan'ın Türkiye'nin bilgi istemine «makul süre> içinde yanıt verme mesi halinde Sismik l'in Ege'ye açılması kararlaştırıldı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sismik l'in hafta içinde Ege'ye açılması Jeofizih araştırmalarda ve özellikle petrol katmanlarının belirlenmedlinCİl Vönelik çalışmalarda değerlendirilen MTA Sismik • 1 gemisi. (eski adıyla HORA) havuza alınıyor. Sualtı petrol araştırmalarını yürütecek teknik donamma sahip olan MTA Sismik l, daha önce Ege'de petrol yoklamalannda bulunmuştu. MTA Sism ihl'in yakında havuia alınacağı ve sefere çıkanlabilmesi için zorunlu bakımdan suratle geçirileceği öğrenildi. s i n e r ı CI3 ı ı Dakima Yunanistan, silah alımını Haberi 9. Sayfada YÖK'ün Akademilere ilişkin kararı tepki ile karşılandı YÖK Başkanlığmm Akademilerde öğretim üyelerinin ünvan almalarını smırlandıran ka rarı üzerine Akademiler Arası Kurul toplandı tSTANBUL (THA) Yülc«ek öğretim Kurulu <YÖK) ta rafından alınan ve tüm akademilere bir genelg© ile bildirllen, öğretim üyelerinin Unvan almalarını sınırlayan kararlar akademi çevrelerince tepkiyle karşılandı. Akademiler Arası Kurul, Yük sek Öğretim Kurulu Eaşkanülan son YÖK kararlannm, 6 kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek öğrenim Kanununun geçici 8 ve 9. maddelerinde öngörülen haklan orta dan kaldırdığı ileri sürüldü. ğınca alınan ve akademilere Bilindiği gibi, geçen yü yütebliğ edilen kararlar üzerine rürlüğe giren yasanın geçici 8 toplandı. Dün 3apılan Uk otu ve 9. maddeleri, doçentlik ve rumunda bu kararların yürürprofesörlük ünvanım almak ilükteki 2547 sayüı yasaya aykıçin başyuran ve öngörülen çan olan yönlerinin saptanması lışma süresini 30 haziran 1982 için bir komisyon kurulması tarihine kadar dolduraoak ogörüşünü benimsedi. lanların işlemlerinin önceki ya salara göre yürütüleceğini kaAkademiler Arası Kurul'un rar altına almıştı. Ancak, 25 acilen toplanmasma neden oşubat 1982 tarih ve 82/55 sayılı YÖK karan ile akademilerde görevli doçentlerin profesörlüğe yükselmeleri durdurulmuş, doçent olmak isteyen akademililere de üniversitelerden smava girmeleri prensibi getirilmiştir. Akademi çevreleri, alınan bu kararların yürürlükteki yasaya aykın olduğunu ve akademilerde görevli bulunan öğretim üyelerini büyük zorluklarla karşı karşıya bırak tığı belirtiliyor. 6 kasım 1981 tarihinde yürürlüğa giren Yüksek Öğrenim Kanununun 8. maddesinde yer alan, «bu kanuııun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hükiimlerine göre doçentlik ve profesürliik ünvanım almak üzere başvurmuş ve başvurusu haziran 1!J82 tarihine kadar ön ceki mevzuata görp doçentliği kabul edilmiş olanlar ile, :U 1 haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak (Arkası 9. Sayfada) ftlCAKCILIĞININ MMBUGÜNÜ UĞUR MUMCU Bekir Çelenk ve "BeniL gemisi olayı 18 aralık 1981'de Panama bayrakh «Be nil» adh gemi İspanya'nın Menorka adası açıklarında karaya oturunca, Bekir Çelenk tekrar gündeme geldi. 7Panama bayraklı «Benil» gemisi, 18 aralık 1981 günü ispanya'nın Menorka Adası'nın Pala Tirant mevkiinde sabahın sekizinde kayaüklara bindirdiği zaman kim se adı Bekir'in «Be»si ve «Nilüfer»in «Nil»inden tü retilmiş bir Türk gemi si olduğunu bilmiyordu. Gemi. ünlü kaçakçılardan Bekir Çelenk'indi, kuvvetli rüzgardan kayalıklara bindirmişti. Madrit Büyükelçimiz Mehmet Baydur'un olaydan Bekir Çelenk'in Londra'dan kendisini aramasından sonra haberi olmuştu. 31 aralık 1981 günü Benil gemisi kaptanı Yi ğit Güzen'in Madrit Elçili ğimize çektiği ivedi yardım isteyen teleksine elçi liğinverdiği yanıt «Gemi MAMUL 5TOK. PEPOSU PIŞSATIM PEPOSÜ Hüseyin Bas'ın tutukluluk kararına itiraz edildi Istanbul Haber Servisi İstanbul Sıkıyönetim Komutan lığı (2) numaralı askeri mahkemesinde hakkmdaki gıyabi tutuklama kararı 26. 2. 1982 de «vicahi»ye çevrilerek cezaevine konan gazeteci Hüseyin Baş'ın tutukluluk durumuna itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde, alınan kararm «Hukuk Devleti ol ma yolunda katedilmiş yerde ağır bir hasar yaptığı» da belirtildi ve «usul ve yasa hükürn lerine aykırı» olarak nitelendirilerek, sahverilmesi istendi. Böylece tutukluluğuna itiraz edilen Barış Derneği yöneticile rinin sayısı 12'ye yükseldi. İtiraz dilekçesinde özetle şöyle denildi: «... Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin savunucusu olmuş bir Devlette sullıa barış adıyla katkıda bulunmaya çalışan bir dernekte bulıınmanııı suçlandırılmaya neden oluşıı acıdır. (...) 12 eylül 1980'den beri tüm (Arkası 9. Sayfada) PİRE'DE GİZLt ÇEKÎLDİ Bekir Çelenk, silah kaçakçıhgL, gemilerinde çıkan olaylar nedeniyle uzun süre gündemde oldu. Bir kaç yıldır Yunanistan, İsviçre ve tngiltere'de yaşayan Bekir Çelenk yukarıdaki gizli çekilen fotoğrafta «Çelenk adh gemisinin güvertesinds Pire Limanı'nda görülüyor.. JL TÜRK sanayiinin anatomisi sahiplerinden biri olan Çelenk'in gemi çalışanlarının altı haftalık alacaklarının ödendiği» yolundaydı. Gemi, Türk bandırah değildi. Genelkurmay Askeri Hizmetier Sıkıyönetim Koordinasyon Başkan lığı 1981 Şubat ayında ya yınladığı bildiride Bekir Çelenk ilo birlikte terör olaylanna kanşanlann yurda dönmeleri için 22 Mart 1981 "e kadar yurda dönmelerini, dönmemeleri halinde yurttaşlıktan çıkarılacağını duyurdu ve Bekir Çelenk bu tarihte yurda dönmedi. Ancak Çelenk Büyükelçiliğe, ge mi çahşanlarınm yurda dönmeleri için uçak bile ti vereceğini ve gemi kap tanuıın hemen kendisi ile temasa geçmesini istemek teydi. (Arkası 11. Sayfada) Ankara'da 8 ayrı sol örgüte hağlı 196 militan yakalandı Emniyet Adana'da bir sanık ömür boyu hapse mah lamasında, Müdürlüğü'nün açık yakalanan kişilerle kum oldu. Aralarmda eski PTT Müdürünün birlikte bir adet Sten otomatik tabanca, çap ve de bulunduğu 6 sanık toplu kaçakçıhk su markada 11 adet çeşitliadet tatabanca, bir çundan 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı. arruz el bombası, bir adet dinamit lokumu, çok sayıda tabanca mermisi, 50 metre saninin Devrimci Yol, Kurtuluş Haber Merkezi Sıkıyöneyeli fitil, bir adet teksir makıDevrimci Koordinasyon Birliği tim Güvenlik Kuvvetlerinin nası ve çok sayıda yasaklanfraksiyonlarına mensup 196 mison bir ay içerisinde Ankara mış sol içerikli yayın ele geçilitan ele geçirildi. ve çevre ıllerde sürdürdükleri rildiği bildirildi. Ankara Emniyet MüdÜrlüoperasyonlar sonucunda, yasaADANA 6. Kolordu ve Sığü'nden yapılan açıklamaya gö dışı Türkiye İhtilalci Komükıyönetim Komutanhğı Askeri re, yakalanan sanıklar 14 şahnistler Birliği, Devrimci Doğu sıtı öldürülmesi olayının yanısı Mahkemesi, bir kişiyi öldürKültür Derneği, Birikim, Sosmek suçundan yargılanan sağ ra çeşitli olaylara da karıştıyalist Gençler Birliği, Türkiye (Arkası 9. Sayfada) lar. Halk Kurtuluş Partisi Cephesi' Sinop Belediye Baskanının kadınlara cağrısi: • sayfalarda •İç ve dış basından seçmeler. (2. Sayfada) Zam isteyen kasaplara karsı bir ay et pisirmeyin StNOP, (ANKA) Zam is tekleri kabul edilmeyen Sinoplu kasaplann et kesimini durdurmaları üzerine Sinop Belediye Başkanı İsmail Baş, ev kadınlanndan bir ay süreyle et yemeği yapmamalarını istedi. Sinop'ta mevcut 15 kasabın bir sure önce, 225 liradan sattıklan kemikli sığır etinin kılosunun 300 liraya çıkarılması yolundaki istekleri, Belediye Encümeni tarafmdan kabul edilmeyince, kasaplar direnişe geçerek et kesimini durdurdu. Kasapların et kesimini durdurmasından sonra bir açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı İsmail Baş, «Halkın ihtiyacıyla oynayanlara en lyi dersi yine halk verecektlr» diyerek, ev kadınlarından bir ay süreyle et yemeği yapmamalarını istedi. Belediye Başkanı Baş, «Kasaplar canlı hayvan mallyetinin yüksek olduğunu Ueri sürerek 225 liradan satılan kemikli sığir etinin kilosunun 300 liradan satılmasını istiyor. üysa, canlı hayvan fiyatlan esklye oranla geriledi. Kasapların zam istcmini yerine getirmemiz olası değil. Et kesimini durdurarak halkın ihtiyacıyla oynayanlara en iyl dersi yine halk verecektir. Ev kadınlarından rica ediyorum, bir ay et yemeği yapmasınlar. Bakalım kasaplar ne kadar direnebile^ekler» dedl. •Cuatemala'da Başkanlık seçimleri bu• (3. Sayfada) Eurovision «yorfeımız» bugün belli oluyor. (4. Sayfada) Ciddiyet. (5. Sayfada) Ulagay'ın Sabancı ile söyleşisi: Yabancı sermaye getirmeden işsizlik sorununu çözemeyiz. (6. Sayfada) gün. olaylann ardındaki Ege'de Gerilim Turh kamuoyu Yunanistan'ın 1978 Bern Anlaşmasını hiçe sayarak Ege Denizinin «ihtilafb sulan»nda petrol aramaya başîadığmı Cumhuriyet gazetesinde Sedat Ergin'in haberi ile öğrendi. Gönül isterdi ki böyle konular gazetecilik ustalığıyla keşfedilmesin; gerekli bilgiler gecikmeden kamuoyuna duyurulsun ve ulu sal forumda uyarı mekanizmaları hemen işlesin. Bu sözlerimiz, yöneticilerimize ilişkin bir elaştiridir. Bir de özeleştirimiz var. İğneyi başkasma çuvaldızı kendimize batırmasını bilmeliyiz. Bugün çoğu gazetemiz için Sayın Turgut Özal ın işadamları ile birlikte yap tığı İran gezisi Ege sorunundan daha önemlidir. Babıali basını Yunan Başbakam Papandreu'ya yönelik öfkemizi duygusal tümcelerle dile getirmeyi pek sever ve tiraj için yararlı bulun ya da bir densiz Alman'ın ••• (Arkası 9. Sayfada) Toplu sözleşme iie bağırarak konusmak ve sarkı söylemek yasaklandı ANKARA (THA) Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın Yüksek Hakem Kurulunda bağıtlanan toplu iş sözleşmesinde yer alan ve personele hangi hallerde ceza verileceğini belirleyen hükümde işyerinde bağırarak konusmak ve şarkı söylemek yasaklandı ve bu tür davranışlarda bulunanlara yev miye kesiminden işyerlerinin değiştirilmesine kadar varan cezalar verilmesi öngörüldü. Ayda toplam olarak mazeret siz 45 dakika işyerine geç gel(Arkası 9. Sayfada) GOZLEM Hintlilesme... UĞUR MUMCU Geçen perşembe günü, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nüıı düzenlediği «Basın ve Universite İlişkileri» konuiu toplantıya katüdım. Bu toplantıda birçok yararlı görüş ileri sürüldü. Birçok tartışmalı nokta açıkhgı kavuştu. Çeşitli pörüşler ve karşıt düşünceler, tam bir özgürlük ve eşitlik ortamı içinda dile getirildi. Bu yararlı tcplantıyı düzenledikleri için Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nü yürekten kutiarım. (Arkası 9. Sayfada) • • •Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl doldu• rulacak?.. (7. Sayfada) Madanoğlu'nurt anıları. (8. Sayfada) • Danışma Meclisi tu tanaklannda YÖK Ahmet Tan'ın İngil• tere Mektubu. (12. Sayfada) i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog