Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAIU ŞAtRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in ilişküerl, anılan, söyleşUerL» Bunca yılm birikimini sıcak blr Ugiyle okuyacaksuuz. Ederi: 220 llrs ISTEME ADRESÎ: ÇAGDAŞ SAYINLAB1 TUrkocagı Cad 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20685 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. ÇAGDAŞ YAY1NLARI Mümtaz Zeytinoğlu Ulusal Sanayi Ilgıyie aranan tatap Yayuıa hazırlayan Prol Tahsin YÜCEL Ederi 100 Ura Isteme adresi Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğln tSTANBUL 6 Mart 1982 Cumartesi Ağca, Bekir Çelenk ile Sofya'da Vitoşa Otelf nde aynı tarihte kaldı Ağca'ya pasaport sağlayan Önreer Marsan'ın Uğurlu'lara yakınlığı belirlendi BEKİR ÇELENK SOFYA'DA VİTOŞA OTELÎ'NİN 1078 NOLU ODASINDA NECATİ ÇEÜK ADIYLA KALIRKEN AĞCA DA AYNI OTELİN 911 NOLU ODASINDAYDI. 6Evet înterpol un Abuzer Uğur lu ve Ugurcan Elmas ıle birlıkte aradığı Suleyman Necatı Topuz Al manyada tutuklanmış ve yattıgı cezaevınden bazı kışılere ozellıkle Ugurlu ıle ılgıh mektuplar gonder mıştı Gerek Suleyman Necatı Topuz'un geıek Ibrahım Telemen'ın Abu zer Ugurlu ıle alıp vermedıklerı neydı? Aralarındakı bu denn husu met nereden kaynaklanıyordu? Bur lan bılemıyoruz Topuz cezaevınden gonderdıgı mektuplarda kayınbıraden Mehmet Ömer Topal ın Ugurlu aılesı tarafından olduruldügunu ılen süruyor, bu amaçla Savcılığa başvuruyordu Suleyman Necatl Topuz Istanbul Savcılıgına gonderdıgı 24 Ekım 1980 gunlu mektubunda şu kuşku yu da dıle getırmekteydı «Şımdi edınmış olduğum bazı bılgılerden öturu babam Yusuf Topuz ve kayınbıraderım Mehmet Ö mer Topal'ın ecellen ve kaza so nucu olmeyıp, cinayete kurban gitmış olmaları kuvvetle muhtemel dır Bu muhtemel cinayetler, Abu zer Ugurlu, Mustafa Ugurlu, Ah met Ugurlu ve halen Aksaray Sof ta Sınan sokak Ulukaya apartıma nında mukım Ramazan Uldes tara fından tertıp edılmıştir. Ayrıca bu cınayetlerin Ibrahim Telemen isimli bir eski silah kaçakçısımn geçen yıl İstanbul Sıkıyönetim Komutanhğına yazılan blr lhbar mektubunu müteaklp 81ü bulunmasıyla ilglH olduğu ortaya çıkacaktır » Bunlar gereksız kuşkulardan kaynaklanmış soyut suçlamalar mı dır yoksa mafıa arasındaki bır gızlı hesaplaşmanın sonuçları mıdır bunu da bılemıyoruz Bunlar, ancak derin soruşturmalarla anlaşüacak, saptanacak gerçeklerdır Abuzer Ugurlu, Topuz un ruh hastası olduğunu ve îstanbul da Bakırkoy Smır ve Ruh Hastalıklan Hastananesınde tedavl gördugunu Yuce Dıvan'da soylüyordu ama Topuz ıle beraber Înterpol tarafından arandıgını yadsıyamıyordu. (Arkası Sa. 11. SU 2 de) UĞUR MUMCU Bayan Evren topraga verildi ECEVİT, DEMİREL VE FESHEDILMIŞ SİYASİ PARTİLERIN BAZI ESKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Geçirdığı bır kalp krizi sonucu Çankava'dakı Ge nelkurmay Eaşkanlığı konu tunda vefat Pden De\let Bas kanı Orgenera] Konan Fvren' ln eşı Sekine Evren dün top rağa venldı Cenazp törenıne Devlet Başkanı Evren ve ki7 lan MGK ınelerı Danışma Meclısi Baskanı Irmak Bas bakan Vekilı Eaykara Yuk sek Yargı Organları Başkan lan Bakanlar ve eşlerı Ankara'daki yabancı mısvon şefle rl ılp kaiabalık bır vıırttas top luiugn knMIdı Fe<îhf>dılen paı» tılerdpn CHP'nın Genpl Ba=kd nı Rulent Fcevit AP Genel CGP Genel Baskanı Tıırhan Fe>zıoçlu ıle eskı bazı bak m ve parlampnterlpr dp bıılunriu Sekine Evren m cenazesı dün oğJeyın namazı kılınmak u^er' Hacıbavram Camiı'np getırıl dı Eayın Evren'm cena?es] ca mıye getırılmeden once çok kilabahk bır halk topluluğu nun çevıede toplandığı t,orıı] du Hacıbajram Caraıı ne ılk ge ort lpnlpnn hı^nda te«îiı İPn AP nın Genel Ba=l >nı Sule>man Demırel \e AP1 e^kı ÎJııı UTieı terler bulunuyordu Demırel ın \anında Nahıl Meııtpş.e tın Bilçıç thsan Sabrı (^ıkası ha 11 Su 1 de) Bi"='çim Sulp m n Demirpl Tutuklu dört eski milletvekili ıcın ..Ve Dısisleri olayı doğruladı "Atina Bern anlaşmasmı ciğnedi, ANKARA. (Cumhuriyet Bflro su) Ankara Yunanlstan'ın Ege Denızinde karasulan dı şına çıkarak petrol aradığı boylel'kle Bern Anlaşmasmı çîgnedığınl açıkladı Dışişlerl Bakanlı^ı Yıınanıstan m Tasoz Adası cıvarmdakı petrol ara malarını karasularınm dışmda vaptığma ılışkın «cıddl bllRİ ler»ın bulunduğunu dun res men duyurdu Ankara, ıki ülke arasmdakı ıhşkılprı ciddı bır bıçımde et kılevebılecek nıtelıktekı Bern Anlaşmasmın çığnenmesı olavı karşısındakı resmi tutumunu Atına'mn vereceğı vanıttan son ra belırleyecek Ankara, anlaş manın ıhlalı karşısında ne gıbi önlemler alacağı hususunda • ALTI MILLİK KARASULAR1 DIŞINDA YUNANİSTAN'IN PETROL ARA DIĞIN1 RESMEN AÇIKLAYAN DIŞİŞLERt SOZCUSU AT1NADAN MA KUL SUREDE YAN1T BEKLENDlĞINt SOYLEDİ «tahmlnde bulunmak lstemlvor» Bu konudakl habenn hafta Içmde gazetemizde yayınlanma sından sonra dün Dışışlerı Ba kanlığında düzenlenen olağan basm toplantısmda sözcu Bu yukelçi Akıman, blr açıklama yaparak eazetecılere resml bıl giler verdı BUyükelçl Akıman, açıklama smda şunlan söyledl4 «Yunanlstan'ın Taşfiz civsrın da yaptığı petrol aramalannı karasulannın dışmda yaptığına daîr ellmizde cldd! bllglleı vardır Bu konuda Yunanlstan' dan bllgl fstedik Bu bliglnlıı ısıçmda (tereken değerlendSı»mevl yapmaktayiT MeseleTİ dıkkatle ve teyakktizla ve Bern Anlaşmasmın ışığında Incelemekteviz. Bu asamada tarafımızdan ne gibl bnlemler alma cagı hususunda tahmlnde bulunmak istemlyoruz Herşeyden 8nce Yunanistan'm mnkııl blr surede cevap vermesln! beklemenln daha doğru olacağı kanı sındavız » (Arkası Sa 11, Stt 1 de) itiraz edildi ı ı • DIKERDEM DE AVU KATLARIN'N YANISIRA KENDI AD1NA DA TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ ETTI EVREN ve Kl/1 Devlet li.iskanı Orpeneral Evren ın eşının dunku cenazesıne kalabalık bır yurttaş topluluğu da Jtatıldı Lvren ve kızı törende haylı uzuntuluyduler Fotoğrafta sagda görulen Orpeneral Nurettin Ersin (Fotograf a a ) İstanbul Haber Servisi Barii? Dsrneğı yonetıcılerm den GHPmn eskı Adana Mılletvelullennden Isma.il Hakkı Öztorun da dun Se lımıjeye gıdeıeK t^slım oldu Te&lun olanUruı sa yısı bOjlece 21 e yukselaı Bu aıada CHP'lı e'Su nnlleUvkıllerı Kemal Ana dol, Mustafa Gazalcı Ne dım Tarhan ve Ismaıl Hak kı Oztorun la ılgılı olarak ıtıraz dılekçesı venldı Itııaz dılekçesınde «\erılen kararm 353 sayılı ve 141i nolu yasaya ve nıha yet Anayasa'ya avkırı oldugu, çunku kararın eksık usulune uvgun ohnadıgı ve kararın hangı ey lemler netlenı ıle verıldıgıııın belırsız oldugu» belırtıldı ve tutuklama ka rarının kaldııılarak sanık laım sahverılmesıne ka rar verılmesı ıstendı (4rkası Sa 11 Su 1 de) DEMIREL Sekine L\ren'ın cenaze te katıUn Suleyman Demırel Devlet torenınc partısının eskı ust duzey yonetıcıienyle birlikBaşkanıKenan Evren ın elını sıkarak başsaghgı düed». Damşrna AAeciisinde bir idam tezkeresi daha var ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Danışma Mec lisi Genel Kurulu, geçtığı mız hafta içınde dort kışl hakkmdakı ıdam cezasınm yerıne getırilmesme ilış kın Başbakanlık tezkerele rinl goruşerek kabul eder ken, bir ıdam tezkeresının de onumÜ7dekı hatta içın de ele almması beklenıyor Haita içınde M. Alı Ağca ıle sol terorıst Seyıt Konuk, t Etlıero Coşkun ve Necati Vardar'm ıdam tezksrelerını benımseyen Danışma Meclısi Adalet Komisyonu'nda benımse nen Sabri Altay hakkmdakı ıdam cezasmın jerı ne getırilmesme ılışkm tez kereyl ele alacak İstanbul da ocaksubat fiyat artışı yüzde 8,5 Ekonoml Servisl istanbul Tıcaret Odası tarafından düzenlenen İstanbul Ücıethler Geçınme Endeksı nde bu yılın ocak ve şubat avlarmda gozlenen artış yuzde 8 51 aşarken bu son ıkı aydakı artışın eylul ekım 1980'den bu yana goz lenen en yuksek artış oldugu goruldu Ocak 1982 de yuzde 3 7 artan ÎTO îstanbul Ücretlıler Geçınme Endeksı şubat ayında da yuzde 4 6 gıbı buyuk bır artış gosterdı Geçen yılın ocak ayında soz konusu endeks yuzde 3 3 artmış şubat 1981' dekı artış ıse yuzde 1 0 da kalmıştı ÎTO Endeksı'nl oluşturan mal ve hızmet gruplarında kı fıyat artış oranlarına bak tıgımızda ozellıkle gıda mad delen grubundakı artışın ıkı ayda yuzde 13 4 gıbı car pıcı bır boyuta erıştıgını gö ruyoruz 1981'm ılk ıkı ayında yüzde 45 dolayında bır artış ÎTO'YA GORE İSTANBUL TUKETICI FIYATLARI ENDEKSÎ Ocak 82 Şubat 82 Şubat 81 Almanya yabancslar için yeni önlemler alıyor Haber Merke«I Federal Almanya Eyalet Başbakanları yabancı ışçı akımmın onlenmesı içm bazı önlemler alınmasını, gerekırse bır yasa değl şıklığı hazırlanmasmı isterken, Çalışma Bakanı Turhan Esener yabancı işçılerin gonüllU olarak ülkelenne gonderilmesıni, zora başvurulmamasını ıstedl Bonn'da Başbakan Schmidt'ın başkanlığmda dun 11 eyalet Eaşbakanmın kataidığı toplan tıda «Yabancı tşçiler Sorunu» tartısıldı Toplantıdan sonra basına yapılan açıklamaja gö(Arkası Sa. 11, Su 7 de) 12 Eylul Harekatı'ndan sonra ışçı ıle ışveren arasındaki toplu sozleşmelen duzenlemek ıçın Yuksek Hakem Kurulu (YHK) oluşturuldu 24 ocak 1980 den bu yana Turkıye ehonomısme egemen olan volıtıka ıç pıyasada ıstemı (talebı) duşurmeh olduğu ıçın emekçılerın ucretlen kısıldı IMF' nın bu konudakı koşuUarı bıhnmektedır İMF uygulamasının yenı araçlanndan bırısı olarah YHK gundemo gırmıştır. tşçılerın bu durumundan hoşlandiklarım soylemeğe olanak yoktur Nıtekım Türk Iş konuyu bırkaç kez ele almış yakınmalarım dıle getırmıştır. Durum boyle iken YHK yenılenen toplu sözleşmelere koydugu bır dızı madde ıle hukuh açmndan olumsuz bır düzenlemeye gırışmıştır Yeni koşullann en çarpıcı yanları şunlardır Herhangı bır suçtan tutuh••• (Arkası Sa. 11, Sfl. 6 da) GIDA MADDELERÎ ISITMA, AYDINLATMA GtYİM VE EV EŞYASI KtRA VE EV BAKIMI MÜTEFERRİK GENEL ENDEKS %5 2 13 56 04 3.7 %7 8 14 2 0 84 4.6 %13 13 02 14 01 10 gösterdıkten sonra yıl sonunda yuzde 35 6 olarak ger cekleşen İTO istanbul Ücretlıler Geçınme Endeksı nın bu yılın ılk ıkı ayında vuzde 8 5 ın ustunde bır artış gosterdıgı dıkkate alın dıgında bu yıl sonundakı fı yat artışı oranının yu7de T 25 ler şoyle dursun yu< de 35 lerde gerçekleşmesımn bı le çok zor olacagı anlaşılıyor. Iç ve dış basından seçmeler (2 Sayfada) Fransa ıle Israıl Fı lıstın konusunda an laşamadılar (3 Sayfada) Gelır Vergisi beyart namesı nasıl doldu rulacak (7 Sayfada) DÎSK davası ıddıa namesı (9 Sayfada) Ortadoğu'nun yal nız adamı Hafız Esad Fransa Dışışlerı Bahcnı ABD ıle goruş ayrıhklarımız artı yor Ahmet Tanın tngıltere Mektubu (12 Sayfada) Maliyenin açıklaması GÖZLE&f UĞUR MUMCU ardındaM CEIIfEK YHK ve Isci 3 Alman mühendis icin 3 ay hapis cezası istendi İZMİR (a.a.) 3 Alman mühendis 1402 sayılı sıkıyo netım yasasma aykırı hareket ettıklerı ıddıası ile 3' er ay hapıs Istemı ıle SıkıT yonetım 2 f umaralı Askeri Mahkemesınde dün yargüandı 'Arkası Sa. 11. Sfl. 5 de) Re'sen Emeklilik... Mükelleflere Gelir Vergisi Beyannamesi 3 adet verilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Malıye Bakanlığı, Gellr Vergisl Beyannamelerl ve Beyanname duzenleme rehberl konusundo bir açıklama yaptı Açıklamada, gelecek yılda da yapılabılecek olası değışıkhkler gozonunde tutularak yeterı kadar Gelır Vergısı beyannamesi ıle eklerinın ilgıll dalre (Arkası Sa. 11. Su. 5 de) «Re'sen emeklllik» konusu yakın geleceğln kanayan yaralarından bırl olacak gıbl gorünüyor. Her toplu tasfıye hareketl Ister istemez hoşnutsuzluk yaratır Re'sen emeklıhk de boyle olacak 12 Eylül oncesi donemde devlet burokrasısinin partizan amaclarla yozlaştırıldıgı bılınlyor. Devlet memurları hakkında tutulan sıcıller de bu (Arkası Sa 11, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog