Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAtRLER DÖVÜŞÜR rVIEHMED KEMAL'in ılişkilen, anıları söyleşılen... Bunca yınn bınkımmi sıcak bır ılgıyle okuyacaksınız Kderı: 22U ura İSTEML ADRtSl. ÇAÛDAŞ YAYINLARI rürkooagı Cad:' 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20684 Kurucusu : Yunus NADI m ÇAGDAŞ YAYINLARI Mümtaz Zeytînoğlu Ulusal Sanayi tlgiyle aranan Kitap Yayına hazırlayan: Prot. Tahsin YÜCEL Ederl: 100 Ura îsteme adresl: Türkocağı Cad. 39/41 Cağalogln ÎSTANBUL 20 TL. 5 Mart 1982 Cuma \argıtay'iıı açıklaması: "Kira artısı hu yıl yüzde 20'yi aşmayacak,, YARCITAY GENEL KURULU'NUN KARARI CERECl BU YIL TOPTAN EŞYA F1YATLAR1NDAKİ YUZDE 40 OLAN ARTIŞIN YARISI K1RAYA YANS1TILABILECEK. ANKARA (ANKA) Kiracılarla ev sahıplerı arasında her yıl tartışma konusu olan kıra artış oramnın ne olacağı konu sunu Yargıtay yetkılilerı açıklığa kavuşturdu. Yargıtay Üçuncü Hukuk Daı resı yetkilıleri ANKA muhabırıne vercnklerı bılgıye göre, bu yı] kıra artış oranlarmın yüzde 20'yi geçmeması gerekıyor. Yargıtay kararlarına göre, kı ra artışlan Ticaret Bakanlığı toptan eşya fiyat endekslerindeki artış miktarına göre yüz de 20 Ue en fazla yüzde 30 arasmda olabilecek. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dal resinden bir yetkıli ANKA muhabirine bu konuda bilgi venrkerr, şöyle dedi: «Yarırıtavin (dairemizin) kira anlaşmazlıklan konusunda çeşitli defalar verdiği kararlar vardır ve bunlar tartışılmayacak kadar açıktır. Gcnel Kurulıın kahul ettiçi karara göre, Ticaret Bakanlığının tnptan eşya fiyatları endeksindeki artış bir vU içerisînde yüzde gn'nin altında ise kiraya yansıyaoak artış da vüzde 20 olacaktır. Toptan eşya fiyatlarındaki artış vüzde İO'ııin üzerinde ise bunun varısı kiraya yansıtılır. Fivatlardaki bu artış eğer yüzde 60'ın üzerinde ise o takdirde kira artış oranı en fazla yüzde 30 olarak uygulanır.» Saptanan verilere göre, Ticaret Eakanlığının toptan eşya fiyatları ıle Ankara ve Istanbul geçinme endeksleri ve Devlet îstatistik Ensritüsünün geç tigimiz vıla ait fiyat artışlan yüzde 34 ile yüzde 40 arasın(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Bayan Evren bugün toprağa veriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Öncekı akşam vefat eden Devlet Başkanı Kenan Evren'ın eşi Sekıne Evren'm cenazesı bugün Ankara Hacıbayram Carniınden kaldırılarak Cebecı Askerı Mezarlıgmda top rağa verilecek. Uzun süredenberı şeker ve kalpten rahatsız bulunan Sekine Evren, çeçen ay VVashıngton vakınlanndakı Walter Reed Hastanesi'nde 10 gün süreyle tedavi gormüştü. Çankaya'daki Cumhurbaşkanhgı konutunda vefat eden Sekine Evren. 60 yasındaydı. Devlet Baskanı Evren'ie 1944 yılında evlenmiş olan bayan Evren, üç kız çocuğu annesivdi. Edmilen bilgiye göre, Sekine Evren icin sade bir tören düzenlenecek. Sağlık Bakanı Kılıcturgay Cumhuriyefe acıkladı İlaca yeni zam geliyor Özel hastaneler icin yeni tüzük hazırlanıyor Hasan UYSAL ANKARA Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıcturgay, özel hastanelerin hizmet ve 1çınde bulundukları koşulların yetersiz olduğunu, bu konuda yeni bir tüzük hazırlandığını sdyleyerek. «Ye ni tüzük ile bu özel kuruluşlar çağın gereklerine göre kendilerini hazırlayacaklar» dedi. Kılıcturgay. ılaç fiyatlarının, artan hammad de maliyetleri nedeniyle ye niden belirleneceğini, hastanelere başvuran fakir hastalardan ücret ahnmaması için kesın emir verildiğini söyledi. Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Kılıcturgay, • *HASTANELERDE FAKİR HASTALARDAN ÜCRET ALJNMAMASl İÇİN KESİN EMİR VERİLDİ.. MECBURl HİZMETİN 1 YILA INMESİ YOLUNDA BİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR.. OZEL HASTANELER İÇİN HAZIRLANAN YENİ TUZUK İLGİLJ KURULUŞLARIN GÖZLEMİNE SUNULDU. YAKIN GELECEKTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK. • .L1RANIN DEĞER KAYBETMESİ» VE 1932 YILINDAKI 1ŞÇ1LİK VE ENERJ1 GİDERLERİNDEKİ ART1ŞLAR NEDENİYLE BU KONUDA KARARNAME HÜKMÜ UYARINCA YAKIN BİR TARİHTE S1NAİ MALİYET1 YÜZDE 20 ORANINDA ARTAN TIBBİ MÜSTAHZARATLAR1N BİRİM FİYATLARININ BELİRLENMESİ GEREKECEK. TUrkiye'de tum hekim sayısının 27 bin olduğunu. bu hekimlerin yüzde 40'ından fazlasının kamu sektöründen tümüyle kopmasmın düşündürücü olduğunu ifade etti. Kaya Kılıcturgay'ın sorulanmıza verdiği yanıtlar şöyle: SORU Türkiye'de doktor açıgının karşılanması için Tıp Fakültesi açılması ya da var olan fakültelerin kapasitesinln artırılması ko nusunda çalışma var mı? Türkiye'nin sayısal olarak doktor gereksinimi nedir? YANIT Türklye'de kamu hizmetindeki hekimleritni/.in yüzde 35 kadarı Bakanlığımız birimlerinde görevlidir. Yine tilkemizde 27 bin he kinıin yüzde 40'ından fazlasının kamu sektnründen ta mamen kopuk olarak serhest tababete yönelmiş bulunması düşiindürücudür. Hizraetlmizin çekirdek elemanı olan hekimi kamu kesimine çekici, özendirici olanakların yaratılması zorunluluğunu kesinlikle kabul ediyoruz. Halen Bakanhğımızda 6056 uzman ve pratisyen he kim görev yapmaktadır. 1982 yılında 800 kadarı uzman ohnak üzere 2000'e yakm hekimin kamu hizmetlerine dengeli olarak dagıtılnıası mümkiin olabilecek llr. SORU Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı tedavi kurumlan ücret tarifesi bazı yurttaşların ödeme gücünün üstünde, bu tarlfenln değiştirllmesi söz konusu mu? YANIT Hastanelerimize başvuran fakir hastalardan ücret alıntnamaktadır. Bu konuda hastane yöneticilerine kesin emirler verilmiştir. Ancak ödeme gücü yerinde olanlar ise. ödeme güctt ölçüsünde ve kendileri istediği takdirde ücretli sınıfh odalarda yatabilmektedirler. ; Eğer tedavi ve yatma süresi ve dolayısı ile masrafları ödeme güçlerini aşarsa, o takdirde ücretsiz odalara nakledilmektedirler. SORU Mecburi hizmet süresinin 1 yıla ineceği konusunda söylentiler bulunmakta. Bu söylentilerin doğ ruluk derecesi nedir? (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Interpol'ün aradığı kişilerden bazıları: 1 Hasan Tilki 2 K. E. Fayganoğlu 3 Tarık Sönmez 4 Bünyamin Süslü 5 Mehmet Dinçbilek 6 Dursun Ali Yükse! 7 Nedim Karaduman 8 Kemal Dörtbudak 9 Cemal Dumrul 10 ismail Kılınç 11 Eşref Çil 12 idris Özbir 13 Zekeriya Şenocak 14 Süleyman Ulukoylıı 15 Kadri Öncer 16 Uğurcan Elmas 17 Abuzer Uğurlu 18 S. Necati Topuz 69 silah kacakcısı gıyaplarında yargılanacak I Erzincan Askeri Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmada, Amasya'da tutuklu samklar hiçbir şekilde mahkemeye getirilmeyecek. ERZİNCAN (Cumhuriyet) 3. O d u ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 69 sanıklı toplu ve münferit kaçakçılık davasının duruşmasma dün başladı. Sanıklarrn, Amasya'da tutuklu bulunmaları nedeniyle gıyabmda yargılanmaları kararlaştırıldı. Mahkemenin karanna göre, ifadeleri alman sanıklar ve tanıkların yazılı ifaâeleri ile avukatların savunmaları zabıtlara geçilecek, sanıklar hiçbir duruşmaya getırilmeyecekler. Askeri Savcı hazırladığı 20 sayfalık iddianameyi okurken, «Türkiye'de kaçakçıhk bir illegal holding halinc getirilmlştir» dedi. Silah kaçakçılığı olaylarının 1946'dan beri periyodik olarak yapıldığını, 1974 yılmdan sonra terör eylemleri ile doğrudan ilişkisi olmayan halk kesıminin de silahlanmaya ihtiyaç duyduğunu ve 12 Eylül tarihinden son İstanbul Haber Servisi îsra yapılan operasyonlarda 700 tanbul Sıkıyönetim Komutaniı bine yakın çeşitli marka ve mo ğı 2 numaralı Askeri Mahkeme delde silah yakalandığım söy sı'nde 23.2.1982'de hakkında leyen savcı, halen kaçakçıların gıyabi tutuklama kararı veri(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) len ve 26.2.1982 tarihinde bu karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderilen Banş Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem ile Yonetim Kurulu üyeleri Metin Özek ve Niyazi Dalyan cı'nm tutukluluk haline itiraz edildi. Avukat Gülçin Çaylıgil, Ziya Nur Erün ve Öznur Gündoğ du tarafmdan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sav cılığma verilen itiraz dılekçeANKARA, (ANKA) Danış sınde, sanıklar hakkında dama Meclisi, «Anayasa'yı ihlal ha önce iki kez tutuklama ıssuçundan» dolayı tzmir Sıkı tendiğı halde bu ıstemin mah yonetim. Komutanlığı 1 Nolu kemece kabul edilmediğı, tuAskeri Mahkemesi'nce ölüm tuklama kararı verilebilmesi cezasına çarptırılan TKEP üye için, suçun ışlendiğme daır sı Seyit Konuk, Necati Vardar kesin belirtinin varlığı gerektı V3 Ibrahim Ethem Coşkun, ği, kuvvetli belirtinin varlığı haklarmdaki ölüm cezalarınm (Arkası Sa. 11, Sü, 4 dc) yerıne getirilmesini ongoren yasa tasarısım kabul etti. Açık oylama sonunda 105 üye olüm cezasım yerine getırilmesine ilişkin oy kullanırken, Serda Kurtoğlu, Nerınin Oztus, Şerafettin Yarkm çekımser kaldılar. Bu arada, Kon seyce seçilen Ertuğrul Alatlı ile Tunceli üyesi Kamer Genç i Ortadogu'da petrol tasarısının aleyhlnde oy kulkavgası büyüyor. landılar. Açık oylama sonunKaddafi, *Suudi Ada 50 üyenın de tasarmın oylamaaı sırasmda Danışma Mec rabistan yüzünden lisi Genel Kurulu'nda bulunrna petrol satamıyoclıklan saptandı. ruz.* (Arbası Sa. 11, Sü. 5 de) • OPEC petrol bunahmını göruşmeh uze Danışma re olağanüstü toplanıyor. Meclisi'nden (3. Sayfada) • 73. bankalar toplantısında sunulan gızli rapor. (6. Sayfada) • Gelir Vergisi BeyanUfuk GÜLDEMİR namesi nasü doldurulacak. (7. Sayfada) ANKARA Mehmet Alı AğI OECD'nin Türkiye ca'nın idam cezasının yerine raporu: Devletin etgetirllmesine ilişkin Başbakankısi ehonomide azal lık tezkeresi önceki gün Datılmalı. nışma Meclisinde görüşülerek I Dilenciler arasında kabul edildi. TBMM çatısı uzun lıse mezunu olanlar yıllardan sonra ilk kez bir 1da var. dam cezasının yerine getırıl» DtSK iddianamesi. mesıne ilişkin görüşmelere ta(12. Sayfada) nık oluyordu. «Malatya'da doğ (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Bankerler konkordato isteyebilecek Adalet Alt Komisyonu, bankerlerle ilgili kanun gücündeki hararnameyi göruşerek kabul etti. Konkordato isteyebileceh banker borcunun yüzde 70'ini taahhüt edeceh. ANKARA (Cumhuriyet Bürogu) Danışma Meclisi Adalet Alt Komisyonu bankerlerin tas fiyesini düzenleyen yasa hükmündeki karamamelerin görüşülmesini tamamladı. İcra İflas konusunda uzman Prof. Baki Kuru'nun da katıldığı Alt Komisyona yapılan çağrıya karşm Maliye Bakanlığı temsilcileri katılmadı. Alt Komisyon, bu nedenle gerekli düzenlemelerden bazılarına yapamadı. Alt Komisyon'da görüşülerek kabul edilen bir hüküm uyarmca bankerler toplam borçlarının yüzde 75'ini karşılayabıleceklerini kanıtlamaları halinde konkordato isteminde bulunabilecekler. Söz konusu oran daha önce kabul edilen hükümet kararnamesinde yüzde 40'dı. Bankerler, Tasfiye Ku rulu'na bir ödeme planı verecek. Kurul, planı gerçekçi bulursa, bankerin konkordato istemi kabul edilecek. Bu durum da, konkordato istemiyle Tasfiye Kurulları'na başvunnamış olanlara ek süre tanınmış oluyor. Ancak, ek sürenin ne kadar olacağmı saptamak üzere hükümet in görüşünün alınması kararlaştırıldı. Konkordato ıstemi kabul edilen bankerlerin tüm mal varlığının bedeli bir komisyonca belirlenecek. Satış sırasmda belirlenen miktar dan daha az fiyat verilirse devlet söz konusu malı satın alabilecek. Odeme planı gerçekçi görülen bankerlerin tasfiyeden çekılmesi ve borçlarını ödemeyi (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Oney: Anayasa'nın olumlu yanları korunmalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı Merkez Kontenıan uyesı Tulay Oney, «1961 Anayasası'nın ileri ve olumlu yanIaruu muhafaza etnıek gere kir» dedi. Danışma Meclisi Anayasa Komısyonunda yeni anayasaya ılışkın göruşlerinı açık layan Oney, «Geçinme endekslerındeki artışa paralel olarak ücret artışı yapılma(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) UĞUR MUMCÜ INTERPOL'ün aradığı bir çok Türk kacakcı halen firarda •5Interpol, yurt dışında kaçakçılık olaylanna kanşmış Türk yurttaşları ile ilgili •Arama müzekkereleri» düzenler ve bunları Türk yetkililerine iletir. Türk Ceza Yasasının 5'inci maddesine göre bu kişiler hakkında Türkiye'de de ayrıca kovuşturma açılması gerekir Yasanın 5'inci maddesine göre, Türk yasalarına göre uç yıldan eksik olmayan bir suçu yurt dışında işleyen yurttaşlar hakkında kovuşturma yapılır. Kovuşturmayı yapacak olan savcılıklardır. Savcılığın olaya elkoyması için Emniyet Genel Müdürlüğu Interpol dairesinin bu, «Yakalama müzekkerelerini» savcıhklara göndermelerl gerekir. Uyuşturucu madde kaçakçılığı, Ceza Yasasının 403'üncü maddesine göre on yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıdır. Öyleyse, yurt dışında uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmak suçundan arananlar hakk'.nda, ayrıca Türkiye'de de kovuştunria açılması zorunludur. (Arkası 9. Sayfada) Dikerdem, Özek ve Dalyancı'nın tutuklanma karanna itiraz edildi Atina 'nın tutumuna açıklık getirmesi isteniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yunanıstanın karasuları dışındaki ihtılafh kıta sahanlığı alanında petrol arayarak Bern anlaş masını ıhlal ethğı yolunda gazetemızde yayınlanan ha ber ile ilgili olarak resmı çevTeler bır yorum yapmaz larken, konunun bır dızı dıp lomatik gelişmelere kaynak hk ettiği bildirilıyor. Resmi çevrelerde bu aşamada Dışışleri Bakanı İlter Türkmen'in bundan bır süre once yaptığı âçıklamaya ek yeni bır gorüş belırtilmıyor. Türkmen, bu açıklama sında bır tarafın anlaşmayı ihlal etmesınin, karşı tarafa da otomatık olarak karşılık verme hakkını doğuracağını bıldirmişti. Türkmen, bu sozleri ile , Yunanistan'ın Bern anlaşmasını çiğnemesı balınde. Türkiye'nin de ben zer şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu. Türk tarafı, Yunanistan'ın ocak ayının sonlarında Taşöz adasmm doğusunda ihtilaflı alanlarda petrol aradığmı belirlemiş bulunuyor. Ankara. Atina nezdınde de diplomatık girışimde bulunarak bılgi istedi ve Bern anlaşmasının hükümlerini hatırlattı. Bu şekilde Türkiye'nin Yunanistan'dan Bern anlaşmasını tanıyıp ta nımadığı konusunda açıklık getirmesini istediği haber veriliyor. Bern anlaşması Ege'de İhtilaflı kıta sahanlığı alanında yurutulen petrol aramalarının iki ülkeyi 1976 yılın da sıcak bir sürtüşmenin eşığine getirmesınden sonra Turkiye ile Yunanistan arasında imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Yunanistan Ege'de ihtilaflı ve müzakereye açık bir kıta sahanlığı alanının bulunduğunu kabul et mişti. Bern anlaşması iki ülkenin kıta sahanlığınm sınırlandırılmasında izleyecekleri yöntemı de belirlemışti. Yine aynı anlaşmada taraflar kıta sahanlığının sınırlandırılmasını amaçlayan görüşmeler sürerken, bu su reci olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçm mayı, başka bir deyişle ihtilaflı alanlarda petrol aramayacaklarını taahhüt etmişlerdi. Söz konusu anlaşmaya yol açan gelişmeler dizisi Türkiye'nin ilk olarak 1974 yılında Çandarlı gemisinı Ege'de Türk karasuları dışında araştırmaya çıkararak karasuları dışında da kıta sahanlığı hakları olduğunu duyurması. 1978 yılın da da Hora gemisinin benzer şekilde Ege'de yuruttugu aramalarla sünnüştü. 1976 yazmda Hora'nın E(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Meclisi 3 idamı daha onayiadı Danışma • sayfalarda GÖLCÜK (a.a.) Marmara. Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası sular ve hava sahalan ile karasularımızda gerçekleştirilecek «Ueniz Kurdu 82» askerl tatbikatının birincl safhası. Donanma Komutanı Oramiral Zahit Atakan'ın konuşrnası tle dün başladı. Donanma Komutanı Oramiral Atakan. orta çaplı olan Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Birliklerinln katıldığı tatbikatın, «Kuvvet(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) DENİZ KURDU82 TATBÎKATI BASLADI • G0ZLEM UĞUR MUMCU Ak Para Kara Para.. Korsanlar ve teröristler Banker iflaslarmdan sonra alacakhlarm nakiarınt aramak amacıyla «sırdaş hesap» adı veriıen gizli hesapların da ele almması yolundaki önerimiz üzerine sermaye çevreleri sozcüleri savunmaya geçtiler. Ve akılları durduran şu savunmayı yapiılar: Kara para bankaya girince aklanır... Bu arkadaşlarımız, herhalde renk körüdür(Arkosı Sa. 11., Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog