Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Oktay Akbal Dünyaya Açılmak Ç I K T I Sanat ve yazın dünyamızla yaşam östüne denemeler EDERİ: 200 ÜRA. İSTEME ADRESİ: Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu • İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20683 Kurucusu : Yunus NADÎ Ankara, Atina'nm yamtmı bekliyor; Türkiyede aktif bir politikaya yönelerek ihtilaflı sularda gemilerle petrol aramaya başlayabilir. laşma lle Türkiye ve Yunanistan, nlhai anlaşmaya dek, «ihtilaflı sulara» gırmeyeceklermi taahhüt etmışlerdl Yunanlstan'da Papandreu'nun iktldara gelmeslyle birlikte Ankara, bir çok ıkilı meselede olduğu gibi. kıt'a sahanlığı sorununda da kuşkulu bir bekleyışe gırdt Taşoz Adası'nın doğusunda petrol aramalarının veniden baslatıldığının Atina tarafından açıklanmasıyla birlikte Ankara, ihtilaflı sulara girllıp gırilmeyeceğini lzlemeye başladı ve kısa süre önce aramalann 6 tnillık karasuları dışındakı tartışmalı kıfa sahanlığı alanlarına taştığını saptadı Güvenilır kaynaklardan edinılen bılgiye gore Ankara bu bul suları tesbıt ettıkten sonra Atina nezdinde gırışımde bulunarak Papandreu Hükümetınden bılgı ıstedı Ancak Atina, Türkiye'nm bu glrişimine henüz bir karşılık vermedi. Yunanistan'ın bu tutumu karşısında Türkiye'nin ne yapabileceğine ilişkin sorular llgili çevrelerce §oy le yanıtlandı: « Bern Andlaşması taraflara Ege'de stattıniın ko rıınnıasıyla ilglli yıiKiımlııluk getirmektedir. Yunanistan'ın andlaşmayı nozması, Türkiye'nin kıt'a sahanlığı konusunda aktif bir politlka izleınesl sonucunu dofcurabilir. Yunanistan'ın bu tutumundan sonra Tnrkive de 12 mil içinde henı sismik arastırma. heıu de delme çali'smaları yapabilir.» Yunanistan ocak ayında ÇAGDA$ YAYINLARI Prof. Nusret HIZîR> 2. Basısı Çıktı Ederi: 200 Lira ÎSTEME ADRESÎ: TUrkocağl Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUl 20 TL. 4 Mart 1982 Perşembe Atina, Ege'de Bern Andlaşmasını ihlal etti Yunanistan, ihtilaflı sulara girip petrol aramaya basladı Sedat ERGİN ANKARA Yunanlstan'ın Ege Denlzl'ndekl Türkiye lle İhtilaflı olan alanlara girerek petrol aramaya başladığı. böylece Bern Andlaşmasını İhlal ettiği Ankara tarafmdan saptandı. Bern Andlaşması, 1976 yılı sonunda Ankara ile Atlna arasında îsviçre'nin Bern kentlnde Imzalanmıştı. Bu anlaşma uyarmca, iki ülke, nihal blr anlaşmaya vanhncaya kadar Ege'dekl İhtilaflı sularda petrol aramalarını durdurmayı taahhüt etmlşlerdi Yunanistan, Bern Andlaşmasma kadar, blr yandan kendl karasularınm 6 mll değil 12 mll olduğu savma dayanmış, öte yandan Ege Denlzl'nde kendlslne ait olduğunu iddia ettiği kıt'a sahanlığı üzerinde slsrcik araştırmalara girtşmlşti. Bunun üzerlne TürMye, önce 1974'de Çandarlı gemisiyle, sonra da 1976'cla Hora lle Yuanistan'ın kendisine ait olduğunu one s.ürdüğü kıt'a sahanlığı ü?ermde sismik araştırma yspmıştı. O yıllarda iki ülkeyi bir savaşm eşiğine setiren bu gelişme ile Ankara bu bolgelerin «ihtilar!•» olduğunu, hiç degiise Yu nanistan'a alt sayılamavacağmı göstermtştl. 1976 sonunda Bern'de yapılan anbir yabancı petrol şirketleri grubuna Taşoz Adası'nın doğusu ve batısındaki bazı alanlarda petrol arama ruhsatları vermış ve bu tzin uzerine on gün süreyle petrol araması yapılmıştı Bu konudakl haberlerın basına yansıması üzerlne Yunanistan Enerji Bakanı bir açıklama yaparak ruhsat verildiğini doğrulamış, ancak aramaların hangi alanlarda yapıldığına açıklık getirmemiş. bunun yetıne Ege'rieki haklardan ödun verlimevpcpginf büdırmışt) Petrol aramalarından haberdar olan Ankara Atina nezdinde diplomatık gıriçimde bulunmuş ve Bern Andlaşmasının hükümlerini anımsatarak aramalar hakkmda bilgi Istemışti Türkiye ile Yunanistan tarafından 1974 yılından 1976 vılına kadar tartışmalı kıt'a sshanlıgı alanı ü(Arkası Sa 11., Su 8 de) • Yardım, Türkiye'nin iç sorunlarını çözme olanağını artıracaktır. Haig Türkiye sabır ve anlayısa layrktır,, Haluk ŞAHİN bildiriyor WASHÎNGTON ABD Dışışlen Eakanı Alexandr Haıg dun ABD TemsılcUer Meclisi Dışışlerı Komısyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkıye'ye yapı lacak Amerıkan yardımının desteklenmesinı ısteyerek, Türkıye'yı eleştıren Amerıkalılan, «Sabır ve anlayış» gbstermeye çağırdı. Haıg konuşmasmda Türkiye' yD yapılacak yardımlann strate]ik açıdan büyük önem taşıyan bir müttefıke gıdeceğını belırttıkten sonra «Türkiye'nin kalkmmasına hız kazandınnak, bu üliıenin iç sorunlarını çözümlemek olanağını arttıracaktırj» dedı. Haıg, yardımlar yapılırken Türkıye'de ozel sektör yatınmlarını gelıştınp teşvik etmeye (Arkası Sa 11., Su. 6 da) Devlet Baskanı EvrerTin esi vefat etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Kenan Evren'ın eşı Sekıne Evren dun akşam geçırdığı bir kalp knzı sonucu vefat etti. 60 ya: şında olen Sekıne Evrenin cenazesı cuma gunu Hacjbayram Camıı'nden kaldınlarak Cebecı Asrı Mezarlığı'nda toprağa verılecek Devlet Başkanlr Basın ve Halkla llışkıler Şubesınden Sekıne Evren ın vefatıyla ılgılı olarak, dun akşatn şu açtklama yapıldı. «Devlet Baskanı ve Genplkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in eşi Sayın Bayan Sekine Ev(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Kıhns Rumları ekonomide kalkındılar. \ardım kesilecck Danrma Meclisi, Ağca'nın ölüm cezasını onayladı • OYLAMAYA KATILAN 137 ÜYEDEN 131't KABUL OYU KÜLLANIRKEN 5 ÜYE DE ÇEKtMSER KALDI. TEK RED OYUNU TUNCELİ ÜYESt GENÇ KULLANDI. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Mecli sı Genel Kurulu, Abdi îpek çi'nln katilı Mehmet Ali Ağca hakkmdaki ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tez keresini onayladı. 137 üyenin katıldığı oylamada 131 kabul, 5 çekimser bir de red oyu kullamldı. Danışma Meclisi ilk kez bir idam cezasını onaylamış oldu. Tasarı üzerindekl görüşmelerde T.Fıkret Alpaslan (Eskişehir) «tdeolojik nedenlerle tanımadıkları insanları öldüren anarşistler hakkında, kanunlardaki hü kümlerin uygulanmasını» lstedi. Halil Gelendost (Mer kez), terör ve anarşiye neden olanların cezalarmı çekmesi gerektiğlni belirtti. thsan Göksel (Merkez), «Devlete karşı cinayet işle (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) • El Salvador, ABD için stratejik arıdan hayati önem taşıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi: Kıbrıs sorununun uluslararası platforma gelmesine karsıyız ANKARA, (Cumhurly»t Bürosu) Amerika Birleşık Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçisi Robert Strauzs Hupe, hükumetinın Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin içinde bulunduğu durumla yakmdan ilgrtlendi(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) sözleşmelere koyduğu ilke Işık KANSU ANKARA Yüksek Hakem Kurulu hemen hemen bütun yeniledıği toplu sözleşmelere koydu|ru bir mad de ile, «Yüz kizartıcı suçlar ile deviet bütünlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı işlenen suçlardan hükflm giyen işçilerin hiçbir surette işe gerl alınmayacaklannı» karara bağlıyor. Bu suçlardan hüküm gi yen ışçıler, cezaları ertelense, paraya çevrilse veya affa uğrasalar da yıne ışe ge rı alınmayacaklar. Yuksek Hakem Kurulu ay nca toplu sözleşmelere, bir işçınin herhangi bir suçtan tutuklandıgı ve tutukluluk suresi 30 günu aştığı takdır de hizmet akdinm tnünfesih ' sayılaca&ına ilişkin bir mad de de koyuyor. Yuksek Hakem Kurulu'nun toplu söz'eşmelerde ka bul ettiği ve genel anlamıyla «ilke kararı» sayılabılecek «turuklama, EÖretim al çok tutuklanan işçinin işine son verilecek TOPLU SÖZLEŞMELERE KONULAN HUK UMLERE CÖRE YÜZ KIZART1CI SUÇLAR İLE DEVLETİN BÜTUNLUĞÜNE VE TU RK SİLAHLI KUVVETLERINE KARŞI IŞLENEN SUÇLARDAN HÜKUM GIYEN IŞÇILER TEKRAR IŞE ALINMAYACAKLAR tına alınma ve mahkumiyet tarihlerinde fesih ve tekrar işe başlatma» maddesi şoyle: «1 tşçi herhangi bir suçtan tutuklandığı ve tutukluluğu 30 grünö astığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. 30 gün kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar, işçl ücretsiz izinli ka bul edilir. 2 Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledik leri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaitında geçen süre sonunda tutukla nan işçilerin hizmet akitleri münfesih sayılır. 3 Tutukluluğnn, a) Kovuşturmaya yer olmadığı. b) Son tahkikatm açılma sına gerek olmadığı, c) Beraat kararı verilmesi, d) Kamu davasınm düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlertnden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hnfta içinde işine dönmesini talep etmesi halinde (Arkası Sa. 11., Sü 5 de) Gelir Vergisî Jeyannamesi nasıl doldurulacak? 1981 YILI KAZANÇLARI BİLDİRİLECEK 1981 yılında 2 milyar lirayı aşan faiz geliri ve ücret elde edenler beyanname vermek zorundalar. Bu kazançlara eski vergi oranlan uygulanıyor. Gümrükten 35 milyon mark dolu cantalarla • her an girip cıkarlar... • Dövizci Celal bankalardan daha çok döviz toplar • Arabalarının hıçbiri veya teleforüar dahi bunlann uzerine kayıtlı değü, yakınlarının veya fedailerinin uzerine hayıtlıdır. Ispanyol ordusu, Kral Carlos'a muhtıra verdi DİSK davasında iddianamenin okunması tamamlandı 9 20 sayfahk muhtırada, daha otoriter bir düzene geçilmesi ıçin Anaya'da değışiklıh ıstendı. MADRİD, (THA) Ispan yol Silahlı Kuvvetlen'mn Kral Juan Carlos'a 20 sayfa hk bir muhtıra verdıği güvenilir kaynaklar tarafmdan öne sürüldu. Habere gore «şubat 1982» tarihıni taşıyan imzasız muhtıra kış lalarda elden ele dolaşıyor. Krala saygılı bir ıfadeyle kaleme ahnmış olan muhtı rada, îspanyol Silahlı Kuvvetleri'nın uzun suıedır bıli (Arkası Sa. 11. Sü, 1'de) Bugün 7. sayfada Duruşmaya 40 gün ara verildi tahliyeler reddedildi Yazısı 12. Sayfada GOZLEM Yazısı 11. Sayfada UĞUR MUMCU DPT... UĞUR MUMCU Pıyasa ekonomisinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın ne gibı ışlevlerı bulunur? Iktısadı hayat, plaa gereğince duzenlenmıyorsa, kısaca DPT dedıgımız «Devlet Planlama Teşkilatı»nın ne onemi vardır"? 1961 Anayasasında «İktisadi ve kültürel kalkmmayı demokratik yollardan gerçekleştirmek, bu maksatla mılli tasarrufları artırmak. yatırımları toplum yararının gcrektirdiği önceliklere yöneltmek gibi amaçlarla» kalkınma planları yapılacaği; bunun «devletin ödevi» olduğu belırtılmekteydı. DPT bu amaçla kuruhnuş; daha kuruluş aşamasında başlayan «plan değil pilav isteriz» demogojilen ile bugune kadar gehnmıştır. Bugün, DPT'nın iktisadi hayatm planlanmasmda hıçbır etkisı ve katkısı yoktur DPT, gosterme(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) anhndalffii Ölüm Cezası oiaytarm Danışma Meclisi üyeei Ertuğrul Alath'nın olum cezasının kaldırılması ıçin girışimi bir tartışma ortamı yarat mıştır. Ne var ki, bu tartışma ortamındahi alaturkalık hemen sırıtıyor. Olüm cezası yürurlukte kalsın rru. kaU masın mı? Işte bu soruya yanıtlar aranacağına. Danış ma Meclisi üyesi Alath'nın kışıliğme yönelıh polemiklerle birlikte konu ile ilgisi olmayan aynntılar birinci plana cıharumahtadır. 27 Mayıs'tan bu yana sürdürülen kan davalarınm ıçgudulerinde honuya yaklaşımlarla bu davanm yozlaştırılması topluma bir yarar sağlamaz. Tur'kıye'de son 20 yılda bir Başbakan, iki Bakan, bir Kurmay Albay. bir Blnbaşı ile birlikte bir dızi genç insan siyasal suçlardan ötürü idam edümişlerdir. 12 Mart döneminde üç gencin idamına olumlu oy vermek ••• fArkası Sa. 11., S'i. Ç da) TBBBaskanı Sav, Apaydınhn tutukluluk kararına itiraz etti • Tutuklama kararımn yasalara aykırı olduğunu belırten Türkiye Barolar Bırliği Başkanı Atila Sav, Istanbul Barosu Başlzanı Orhan Apaydın'ın tahliyesini ıstedi. Istanbul Haber Servisi 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanhğı 2' Numaralı Askerı Mahkemesince 26 şubat gunü tutuklanan Istanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydin için Istanbul Barosu Yönetün Kurulunun yaptığı itirazdan sonra, dün de Türkiye Barolar Birlıği Başkanı Atilla Sav tutukluluğa itiraz dilek çesi verdi. Türkiye Barolar Birlıgi Başkanı Atlla Sav'ın, Sıkıyö netim Askerl Savcıhğma verdigi Apaydırun tutukluluğuna itiraz dilekçesinde tutuklama kararının Ceza Muhakemeleri usulu Kanunu ve Askeri Yargılama usu lü Kanununa aykırı olduğu bildirildi. Sav dilekçesinde şöyle dedi: (Arkotı Sa. 11.. Sü. 1 4»)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog