Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR SORtJNLARI ÇAGDAŞ YAYINLARI Doç. Dr. EMRE KONGAR ler aydını yakından ügılendıren yapıt Eden 200 TL. îsteme adresı. Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20710 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 31 Mart 1982 Çarşamba Altan OYMEN bildiriyot • ORTAK PAZAR Z1RVESVMN B1LDIRIS1NDE TURKIYE ILE 1LC1LI BOLUM IKI NOKTADA DEGIŞT1RILD1. YAPILAN DEG1ŞIKL1KLERLE, TURKIYE'DE »FIK1RLERI VE SEND1KAL FAALIYETLERl NEDENIYLE TUTUKLANAN KİŞ1LERIN SERBEST BIRAKILMAS1 VE SIK1YONET1MIN KALDIRILMASJ. GEREĞl BILDIRIYE EKLENDL • YAP1LAN IK1NC1 B1R DEĞ1Ş1KL1KLE ANAYASA KELlMbSlNlN BAŞINA *DEMOKRAT1K S1FATI KONDU lantısı ınelen. Bakanlar Konseyi Başkanı Leo Tindemans'ın 23 şubat günü kendisine veriIen görevi yerine getirerek sun dufu raporn dfnlemlstlr. Bu görevin bu şekllde yerine (jetirilmi? olmasını takdlrle kar şılamıştır. Leo Tindetnans Türk bttkttmetine, TtirkSve'de Insan haklanna saygı sorununun lü'lar topluluğnnda yarattıgı ciddi endlşeleri açık bir hıeimrie bildirmîş ve bn ülUenin, fikırleri ve sendikal faaliyetleri nedemv le tntuklanan kişilerin serbest bırakılmasını ve Sıkıyonetim'ın (Arkası Sa. 11, Su. 4de> KOLEJLERE HA7IRLAMA 1. 2. 3 • 5 Sıtnt Sınıt Sınıf Sınıf Sınıl VetBnek MatematıkTOOTL YeteneS Matematilc m TL. Yetenek Matematik 2» T L . Yetenek Matematik 250 TL. Yetenek • Matematlk 300 71, KtTAP tSTEME VE lKTtBAT BOROSVARITAŞ, MoUa Fenari 8ok Birol tşbanı 10/1 C»»»loita / tSTANBUL Tel. . 22 22 23 20 75 35 1yayınları ı [ Oarıfcus tk£T, Tindemans raporunu isiklikle kabul etti Brüksel'den notlar Toprak reformu tasarısı gündemde Beyaz şarap, bildiri ve pamuk ipligi Altan OYMEN yazıyor BRÜKSEL Bahk çok lyı Beyaz şarap da fena değil Evet, Yunanistan'da da buna benzer bır beyaz şarap vardır. Fakat en lvısi Kjbns'tadır Zaten adadan Türk askerlerı çııcar da, yenne Bırleşmls Mıllet ler askerlen gelırse o şarap ların üretiminı arttırmak da mümkun olur öyle, Bızde de şarap üretiml artıyor Fakat fıyatları düşmüyor îhraç edemiyoruz Pahalı, çok pahaü.. Bılıyoruz. Bırleşmiş Milletler askerlennı ftnanse etmek cok pahalı Ama (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) RRÜKSEi, Ortak Pazar Zırvesi'nın dün sona eren toplantısmda Türkıye ıle ilgılı Tındemans rapom Uzerınde goru'meler vapıldı Ve sonuç bildınsıne, otekı konularla bırlıkte bu konu ıle ilgıli olarak konulacak cümleler de son şeklınl aldı Bıldıride Ttlrkıye'vle ilgili bd lüm uzun görüşmelerden sonra ıki noktada degiştirllerek, şu sekilde kaleme almdı. «Avrupa Toplnlugu Zirve top TARTIŞMA BÜYÜYOR f| Kamulaştırma süresinin 10 yıla çıkarılması geçıcı komısyonda reddedildı. Anayasa Komısyonu'nda ıse Anayasaya aykırı bulundu. Yalçın DOĞAN AVKARA Toprak Reformu tasansına ilışkin tartışma ç şıtlı çevrelerde buyumeye başladı Ikı yonlu gehşen olayla» ozetle şoyle Once, toprak reiormuna ılışkm sorumla Devlet B a k w Ilhan Oztrak tarafındaa hazırlanan bır tasarı var ÇOK uzun çalışmalar sonucunda hazırlanan tasarı onbeş gundur Bakanlar Kurulunda goruşuluyor. Hk. goruşmeler sırasında konuyla ilgılı herhangı bır «Olumsuz ses» yukbelmedı Anrak goruşmelerın başlamasmdan kısa sure sonra ılk •gurültüyu» ^ Zıraat Odalan çıkardı Zıraat Odalannın toprak reformuna karşı olması olağandt Çunku. Zıraat Odalan gerçekte Toprak sahiplerinden oluşan» bır kurumdu Dolayısıyla onların çıkardığı sesı kımse pek yadırgamadı • KASMPAŞA'DA 13 BtNA Ancak bukumette yer alan YAND1 80 AİLE AÇIKTA Tarım ve Orman Bakam SaKALDl CAN KAYBl YOK bahattin O b e k ın de toprak reformuna karşı bır tavır Haberi 12. Sayfa'da ıçınde o'masmı cok kımse vadırgR'lı Yenı tasan halen Bakanlar Kurulunda eorüşü luvor ve bu goruşmeler suruvor Bu arada aynı konuda bir başka gehşme daha var Bu ıkıncı konu gerçekten çok ılgmç gelışmeler göstenyor Eskıden yurürtukte olan ve Anayasa Mahkemesı tarafından ıptal edilen «Toprak ve Tanm Reformu Yasası» çerçevesınde rpform bolgesı olan Urfa'da devlet çeşıtll yatınmlarda bulundu Toprak klrava venldi Yasa geç mış dönemde Anayasa Mahkemesi tarafmdan Iptal edıl mış olduğu VÖ arada yenı bır yasa çıkmadığı için. bu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) boşluğun doldurulması amaYüksek Öğretım Kurulu Baş cıvla konuvla ilgılı Devlet kanı Prof. İhsan Doğramacı'Bakanı Tlhan Öztrak, bır nın Akademl Başkanlanna (Arkası Sa. U, Sü. Tde) telgrafla blldırdıği 6 Kasım 1981 sonrasında doktora, doçentlık, profesorlük ünvanlarının geri alınmast ve Işlemlerın durdurulması kararı öğretim üyelerince tepklyle karşılandı. (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Türkiye, pamuk ipligi için yeni bir öneride bulıındu t.«ıJKSEL Turkıye ıle Ortak Pazar arasında pamuk ıphğı konusunda bir gece once ortaya cıkan uzlaşmazlığın çozulmesı ıcln dun yopılan gırlşımler gec vakte kadar devam etti ve Turk tarafı son dakıkada «20 numaralı» pamuk ıplığı lcm onerdığı «Asgarı fıyatsı bıraz daha yukseltıp, Ortak Pazar ın ıstegıne yakloştırarak yenı bir onerı sundu Öncekl gece «16 numaralı» pamuk ıphğının asgarı fıyatın da Ortak Pazar'ın 6 55 marklık ısteğını kabul eden Turkıye, «20 numaralı» pamuk ıplığınde Ortak Pazar'ın 6 85 marklık ısteğıne karşı en faz\a 6 77 lık bır fıyotı kabul ede bıleceğını bıldırmış ve bu fıyat Ortak Pazar Komısyonunca reddedılmıştı Dun tse Türkıye yenl oneri sıyle «20 numaralı» ıplığın as garl fıyatını 6 80 kadar cıkarabıleceğınl bıldırdı Bu son oneriyı Komısyonun ınceledıgı ve kabul etme eğılımıne gırdı ğı oğrenıldı Pozarlığın aynntılarında da uzlaşmaya varılır sa bugun yapılacak Ortak Pa zarTurkıye Ortak Konseyı top lantısındo 3 aralıktan berı de vam eden pamuk ıplığı krızı sona erecek ve esprı ıle belır tılen deyimı Ile ıkı taraf ara<Arkası Sa. 11, Su 6'da) BÜYUK YANGIN AtI,ENÎN IKİ FERDt Ortak Pa?ar uyesi 10'Iar kendilerini bir aile olarak kabul ediyorlar. AET'nin 5 kunıluş yıldönumu nedeniyle Bnıksel'de biraraya gelen liderler Zirve Toplantısı'nm ılk gununde «Val Duchesse» %>atosu'nda blr «aıle vemeçi» vediler. Fotoğrafta aılenın ıkı ferdı, Ingıltere Başbakanı Thatcherıle Italya Ba^bakanı Spadolını goruluyor (Fotograf a a AP) Ankaro, Atina'yı Batı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Dışişleri Bokanhğı, Yurıan makamlarının Botı Trokya'dokl Turk vakıflarını kamulaştırma8i hallnde, Istanbul'daki Rum azınlık ocısından benzer önlemlerl lceren yasa tasarısının gerekçeslnl açıkladı. Bakonlık sözcüsü Büyükelcl Naz mi Akıman, gazetecılerln soruları uzerıne yaptığı acıklomado, «Yasolaşması hallnde bunun uygulanması, tomamen Yunanistan'ın Batı Trakya konusundakl tutum ve «ylemlerine bağlı olacaktır» dedi. Sozcü: TÖrklye'nln bundan blr süre öncs Yunan hökumetıne her Ikl azınlığtn vakıflarının acısından bazı koloylsk lar öngören ve geleceğe dönük sağlıklı blr cözüm Icln anlaşmo zemlnl oluşturabliecek lyl nlyetll önerıler sunduğunu ,ancak bu önerllerın kabul edilmedlğını de açıkladı. Israrlı gırlşımlere karşılık Yunanistan'ın kamulaştırmaları surdurdüğunO hatırlatan Büyuk elci. Akıman, «Yunanistan'ın ou glbl olumsuz davromşları, bizi devletler hukukunun temel ilkelerinden olan karşı önlemler alma çarelerini araştırmaya zorlamıştır » şeklınde konuştu. Dışişleri sözcüsünün acıkloması şoyle«Batı Trakya'dak! soydaşları mızın hak ve çıkarlarını olumsuz yonde etkileyebllecek her turlü glrışlm ve uygulamalar karşısmdakl duyariılığımın çeşitll vesılelerle açıklomış, bu gırîşlm ve uygulamalara son verlleceği ümldinl Izhar etmlştık Ancak bu umıtlerlmızln ger çekleştığini soylemek mumkun Dışişleri açıkladı: Olumsuz cabalar sürerse Rum azmlığın mallarına el konulabilecek değlldır Yunan makamlarının Batı Trakya'dakı Turk vakıdarı nı arıtmaya yonelık olduğu mancını gıderek guçlendıren çalışmaları surmekte, ote yondan soydaşlarımıza alt topraklara karşı ginşllan kamulaştırma faaliyetleri de yoğunluk kazanmaktadır Türklye, azınl'kları llgilendîren butun konuları olduğu glbl, vakıflar sorununu da, kor için uyardı şılıklı olarak kalıcı blr cozüme kavuşturmak ve uygulamada sakıncalı olabllecek noktalan gıdermek omacıyla goruşmelere girlşmeye hazır olduğunu Yunanlstan'a bıldlrmiş ve ozellıkle vakıf mallarının korunması, kucuk çaptakl vakıfların taallyetlerlni etklli bir blcimde sürdurebllmelerl İçin Ida ri ve mali bakımdan koruyucu (Arkası Sa 11, Su. l'de) tinvanları geri alınaıı öğretim tiyeleri Danıstay'da dava aeacak • İran ordusu Irak sınırında Iran'ın dünkü genel taarruzunda Irak birlikleri geri cekildi (Dış Haberler Servisil Iran kuvvetlennm sekız gün once «Zafer Harekâtı» adıyla başlattıklan genel taarruzu dün sabaha karşı tazeledıklert ve Irak kuvvetlenni sı mra doğru surdukleri bıldinhyor. öncekı gün bır yıldır savaş bölgesme ılk kez goturulen Amenkalı ve Batıü gazeteciler Irak kuvvetlerının Dezful'un 40 kılo metre batısına puskürtüldugunu ve îran'ın ele geçırdıgı savaş tutsaklan arasında Iraklı olmayan Araplann da bulunduğunu haber verdıler îran resmı kaynaklan ıse Dezful'un 5055 kılomet re batısına kadar Irak bırlıklerının geri çekılmeye zorlandığını açıkladı. Iran Genelkurmayı tarafmdan oncekl gün, gece yarısını bır dakıka geçe ge nel taarruz emrı verılecepıni açıklanmıştı Genel taarruz dün sabaha karşı bü tun cephelerde başladı. Iran resmı haber ajansı (IRNA) tarafından yayınlanan Genelkurmay bıldınsınde, Iran bırhklennuı ele geçire ceklen Iraklı savaş esırlerı ne ıyı davranmalan ıstendı. Bu arada, Iran, sekız gün dur surdurulen harekât sırasında ele geçınlen savaş esırlerinın yaklaşık 20 bın oldugunu duyurdu Iraklı savaş esırlerinın 15 bını başkent Tahran a gönderıldı Aralarında Amenkan ABC CBS ve NBC televızyon ekıp leri ıle New York Tımes muhabırlerı ve tngılız BBC v© The Guardıan gazetesı muhabırlerının de bulundugu Batılı gazetecıler Kuzıstan bolgesındekı stratejık Dezful kentınde 2200 Iraklı savaş esırı saydıklannı bunlar arasında çok sayıda Itaklı olmayan Arabın bu (Arkası Sa. 11, Su i'de) Evren cumartesi günü Bursa'da önemli acıklamalar yapacak ANKARA Başkanı Kenan Evran'ln 3 nlsan cumartesi güntl Bursa'da halka hitaben bır konuşma ya pacagı ve çeşitli konulards önerrdi açıklamalarda bulunacağı oğrenlldı. Anadolu ajansı muhablri'nln aldığı bılgıye gore, Devlet Başkanı Kenan Evren, berabennde MGK üyelerı va komutan(Arkası Sa. 11, Su. l'de) Başbakanlık, Ahmet Erhan'ın dosyasını Adalet Komisyonundan geri aldı ANKARA (DBA) Bır Jdşl yl bldürmek ıddıasıyla ollım cezasına çarptırılan ve ıddtn cezasnun yertne getırılme5.ıne Uışkın beskerenin Adalet Ko misyonunda kabu! edıldıgı sm gorüşlü Ahmet Erhan'ın dos yası dün Başbakanlık taraiın dan geri alındı. Adalet Komısyonunda An met Erhan hakkında olum w zasuun kabul edılmpsınrten (Arkası Sa. 11, Su. Tde) • 100 bini aşkın ernekli memur ek göstergelerden yararlanacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısı Içel u vesı Turhan Gmen ve 17 arka daşı, ek gostergelenn emeklılıge yansımasını ongoren bır kanun teklıfı hazırlavarak Da nışma Meclısı Başkanlığı'na verdıler Emeklı Sandıgı Kanunu'nun 41 maddesıne fıkralar eklenmesını ongoren kanun teklıfıne göre, bırınci derece nın 4 kademesı harıç, emeklı aylığı bağlanmasına esas aylı ğa aıt gosterge tablosundakı Danışma Meclısı ne venlen hanun tehlıfi yasalaşırsa, emeklı maaşları 630 lıra ıle 7 500 lıra arasında artacak rakamlara 30 ıle 360 puan arasında ılave yapılacak Kanundan, 100 bını aşkın emeklı memur yararlanacak îçel uyesı Turhan Guven, kanun teklıfının kabul edılmesi halınde halen en duşük emeklı maaşı alanlarda 630 lıra, en yuksek emeklı maaşı alanlann aylıklannda ıse, 7^60 üralılc bir artış olacağını soyledi Yasa onerisının getırdığı yenılıklerden bazıları şoyle • Bırmcı derecenin dorduncü kademesınden once, emeklıye ayrılanlar memurluk görevvmdeyken ek gosterge almasına Karşuı, emeklı olduktan son ra bu haktan vararlanamıyor (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Ecevit'in savcılıkta yeniden ifadesi alındı ANKARA. (Cumhurıyet Burosul MunfesLh CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt ın Ankara Sıkıyonetım. Komutanlığı Asken Savcıhgında dun sabah ıfadesı a(Arkası Sa. 11, Su Tde) Istanbu.'da 42 KAWA sanığımn yargılaması basladı • Ankara'da 1 komıser. 7 polıs ve 2 bekçı hakttında ışkence ıddıasıyla dava açıldı Komıser Muavtnı Enver Gbktürto ıse beraat etti Haber Merkezi Bolücü KAWA (Yenıden Doğuş) örgUtü davası tstanbul 1 Numaralı Sıkıyonetim Asken Mahkemesında başladı Sanıklanndan 14'nün TCK'nun 125 maddesı uvarınca ölüm cezası verılmesı istemıyle yargılandığı 42 sanıklı brtrut davasınn Selimive'dPld du(Arkası 9. Sajfada) OSCARU BABAKIZ 2 Oscsr sahibl Jane Fonda, ilk kez Oscar alan 76 yaşındakl babası Henry Fonda adına aldıgı Sdülü baba Fonda'ya evinde tesHm ediyor. Henry Fonda, hasta yatağından çıkıp torene katüamamışU. (Fotoğrat: a.a. AP) "Oscar^i yaşlılar paylastı Henry Fonda ilk, Katharine Hepburn ise 4. Oscar'ını aldı • • 54 OSCAR ÖDÜLLKRtNDE EN İYÎ FÎLM OLARAK «ATBŞ ARABALARI» ADLI ÎNGtLtZ FÎLMİ SEÇtLDt. WARREN BEATTY EN İYÎ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ ALDI. «KAYIP DEPrNE AVCILARI» FİLMt 4 ÖDÜL KAZANDI (HABERİ 9. SAYFA'DA) • Seçımlere Hırıstıyan Demohratlarla bırhkte katılan S sag partı koalısyon kurmah ıçın goruşmelere başladı ve Hınstıyan Demokrat Partısl'ne bu koalısyona katılma çagrısında bulundu, Dış Haberler Servisi E3 Salvador'da geçen pazar günü yapılan Kurucu Meclıs seçımlerine Hırtstiyan Demokratlarla birlikte katüan 5 sağ partı, seçımlerde hiçbır parüıun çoğua luğ u elde edememesı nederuyle koalisyon kurmak uzere görüşmelere başladılar. Seçımlerı Epaskan Jose Napo leon Duarte'run Hiristıyan Demokrat Partlsinin kazanmasına karşılık çoğunluğu elde edeme diği için bır hukumet kurma şansının bu görüşmelerden sonra belireceği belirtılıyor. IkıncıHği alan Arena Partisl' (Arkası 9. Sayfada) El Salvador hükümet bunalımıyla karsı karsıya • * GÖZLEH Korku... UĞUR MUMCU Kaçakçüık operasyonunda bazı polislerln rüşvet aldıkları anlaşılmış ve blr komiser yardımcısı Ile dort polis gozaltma alınmış Dışalımına izln verılmeyen milyarlık mallarla ilgili operasyonda KOmiser yardımcısı ve dort polis, işi ortbas etmek İçin rüşvet almışlar îstanbul Mali Şube Müdürü Sadettin Tantan olaya elkoymuş ve meslekdaşlarını üzeriıjdelii para üe birlıkte yakalamış Tantan ve ar(Arkası Sa. 11., Sü 7 de) Serma^Şirketlerj N # Kurum kazançları nası! belirleniyor? # Yurtdışında çalışan müteahhitlerin kazançları. % Ihracat kazançları istisnası nasıl uygulanacak. # Ödenecek vergilerin hesapianması ve diğer konular. Bülent SOYLAM ın hazırladığı yaa serisi va»n Cumhuriyet te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog