Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1982 Gumhuriyet 9 PTT FATURA (Baştarafı 12. Saytada) sında üç adet de telefon var. Biri sürekll kulağındu.. Hat mı bekllyor, karşısındakınin konuşmastnı mı dinliyor öelh değıl Memure, söyienen telefon numarasına ait faturayı tomarların arasından cıkarlıp aboneye uzatıyor: Borcunu ödememişsln Fatura gelmedi ki.. Ben o işe karışmam.. Faturayı alan doğruco «ezne önündeki kuyruğa glrtyor. Orodo da ayrı bir sohbet: Pes vallohl bu kadorı da olmaz, 15 liro icln telefonu kesmişler.. Ta Pendik'ten geldim, üç saattir buradayım.. Daha 1,5 ay önce telefon alciım. Bugün borcun var diye kestiler. Üstelik borctım da yok amo.. Beyler. vezneye borcunuz kadar olan parayı verin yoksa kabul etmiyor. Bozuğu yokmuş.. NEREYE BAŞVURMALI Yakasına «görevli» kartı takmış bir bayan koridordo ta nıdığı ıle konuşuyor: Blzlm yapablleceğlmlz bir şey yok Goyrettepe'den ke slyorlar. Bok şlmdi 66 13 13, 66 19 49ra hergün telefon edin. 6 aydır fatura göndermediniz borcum varsa öğrenmek Istlyorum deyln.. Bu Işler nlye böyle karıştı?. Faturalar otomatik moklnelerle yazılıyor da.. Vezneve borcunu yatrranlar tekrar camlı bölmedekl memu reye dönüyorlar Sıradakiler «sonradan gelme»lerin öne geçmesine sinirleniyor: Kordeşim. biz ikl saattir bekliyoruz bıırodo Sıranı bil. Ben sıraya girdim. Paro mı yattrdım, Birsey sorup gl deceğim. Önriekiler izin verirse. aflzı nı camın yuvarlok deligıne yaklaştıran «sonradan gelme» icerdekı memureve sesinl du yurmava cabalıyor: Pnrayı yatırdım işte mak buz. Sonro kulağını delige göre ayarlayıp dinliyor: Tamam kavdettlm. Dellğe bu kez ağzını cevirlyor: Telefonum ne zaman ac> lır?.. Ac'ldıgı zaman., Bu karışıklığın nedenlni bir de «MgiliDİers sormalı. «Anado lu Yakası Telefon Müdürlüğü» nün alt katı abone Işlemlerine ayrılmış Uzun bir korldorun 8Oİ tarafı ylne camla bölflnmüş. Camın gerisinde genlş bir salon var Salondo do yak laşık 50 masa.. Masaların özerl evrak. dosya ve cay barda ğı dolu.. Fakat masaların coğu boş. Memureler ayakta bir birleri ile konuşuvor. Bankovo yakın masalardan birinde «atu ran» bir memure var.. Afederslnlz. Telefonumu kestiler ama fatura göndermediler.. Neden?... Telefon Idaresinln ellnde fatura kâğıdı kalmamış diyor lar. Doğru mu?... Ha. Ha, hoh .. Neler de uyduruyor şu aboneler... Bu «neş'e»li görevliden blrşeyler öğrenmenln olanağı yok gibl. En lyisl en üst görev llye çıkrnak.. Fakat gazetecl olarak ıfoğll. obone olarak. ÇünkO karşısında gazetecl olunca Müdür beyln söyleyeceği belll: Ben bu konuda bilgi veramem. Yetklll değillm. Başmüdürlüğe gldln. Gayrettepe'dekl Başmüdur. Ankara'dakl Genel Müdür'e, Genel Müdür Müsteşar Yardımcmı'na, Yardımcısı Musleşar'a, Müsteşar da Ulaştırma Bakanı'na başvurulması gerek tlğlnl hatırlatacak KADIKÖYDE 8 BİN BOŞ TELEFON... Anadolu Yakası Telefon Mu dürü Erol Vardor'ın odasında ikl «dertli» abone daha var. Masasında ise altı adet telefon. Telefonların başındo ayakta duran bir de odacı. Ar dı arcitno calan teletonlaro odacı «Blr daklka efendlm. Müdür bey meşgui» diyor Müdür Vardar do telefonlaro yanıl v/ermekten tırsat buldukça odadakiierin derdlnı dinliyor Efendim. Erenköy'de oturuyorum 1970 yıîmdo telefon için müracaat ettlm. Gecen gün karşı apcırtmandaki kom suma telefon bağlandı Bana baglanmadı Yaşlondık hölâ telefon alamadık . Meraklanmayın efendim Slrin telefonunuz da mutloko cıkar Fokat bu kutu meselesi Sizln adada kutu vokso teln fon banSnnomıvordur. Kodıköy'de ortık telefon kalroodıfy do söylenivor Mo ralimiz ivlce bomldu Yok efendim övle şey olur mu. Şu ando Kadıköy havalisinde. tom 8 bin adet boş te'efonumuz mevcut. Kadtköv'deki vatandaşlor te lefon alabilmek lcin zorlu bir «mücadele» verirken boş bek leven 8 bin adnt telefon Oiacak şev değll oma ügili bir müdür böyie söyledi Siz ne iştemiştlniz?. Şey... Fatura gelmeden telefonu kestiler ,de Parayı nosıl ödeveceaim acaba. Alf kattaki vezneye 6deyeceksiniz kardeslm. bu da sorulmaz kl.. Şu 8 bin boş telefonu duyduktan sonro kesilen telefonlor konusu biraz qeri nlanda koldı galibo. Vatandaşo dağı tılmayan 8 bin telefonu yazmın başına almolı. Amo nasıl olsa. bu yazı yayınlandıktan sonro ya Telefon Başmüdörü ya rin Genel Müdür vazılı bir ocıkloma gönderir. Konuya o znmnn bir kez daha değinlrlz Cgrenci (Baştarafı 13. Sayfada) aynen anılmakta ve devamla «... Yüksek Öğretim Kuruluna yopılan başvurularda bu konu da ortaya çıkan eşitsizliğin glderilmesı. istekleri de yer olmaktadır.. Bu duruma göre sözü edilen öğrenciler hakkındo kurumun ilgjli yönetim kurullarınco gerekli degerlendirmeleri yapmok ve bunların baş vuruları ile ügili kararları vermek mümkün görülmektedir.» denilmektedir. DUYURUDA BULUNULOU Nıtekım; Hocettepe Üniversitesi Tıp Fakültesı Yönetim Kurulu, 11 Ocok 1982 tarıhli toplantısında aldığı 82/19 soyılı karan ıie «2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun gecici 13. maddesi uyarınca 19301981 ders yılı sonunda Akademik başarısızlığı nedeniyle Üniversitemizden ilişiği kesilenlerln kayıtlarının tekrar yapılabilmesl icin en kıso sürede dekanlığımıza müracaat etmeleri... duyurusundo bulunmuştur Acıkco görüldüâü üzere bu kararda 2547 sayılı kanunun gecıcl 13 maddesinde belirtılen ve «Kanunun yürürlüğe girdiği tarih» olan «6 Kasım 1981» bağlayıcı olarak alınmamukta ve uygulama 6 Kasım öncesinl, örneğin Eklm ayı nı da kapsamaktadtr. (Kl bu uygulama YÖK'ün 3. moddede ondığımız genelgesinin ruhuna uygundur) ne vor ki onlaşılmaz bir şekilde 1980 • 81 ders yılı smır olarak konulmaktadır Başvuruda. aetirilecek olan kiicıik bir rfıVenlema ile uygulamadoki eşitsizliğin gıderıiecegı beiirtilerek «Savurganlığı önlemeğe colıştığımız şu dönemde sadece blz Hacettepe'den kaydı silinmiş tıplıların ailelerlnin harcadığı yüzmilyonlarla devletimizin hor cadığı milyon'arın sokağo atılması önlenmiş olacaktır* deniliyor. Türk İnsaat Klavuzu KISAKISA sorumlusu tutüklandı Hazırladığı kitaptaki haritalarda Kürdistan ve Ermenistan'a yer verdiği gerekçesiyle Türkiye Inşaat Kılavuzu sorumlusu tutüklandı. Izmir'de 33 sanıklı Dev Yol davasmda 10 kişi lçin ölüın cezası isteminde bulunuldu. Brzurum'da 38 militan hahkında kamu davası açUdı. 22 kişinin idamı istendi. Haher Merkeart 277 samiclı Adana DEVYOL davasında dün sorgulara devam edildi. îdam istemiyle yargılanan Bircan Eiçer, savunmasında, DEVYOL üyesi olmaktan rnu' luluk duyduğunu bellrtti. Bu çok toplantıya katıldığını bil dirdi ve duvar gazeteleri hazı; ladığmı söyledi. Sanık, DEV YOL siyasetini, Adana Erke* Lisesi'ncie okurken karşıt gö rüşlülerce yapılan saldırı ve baskılar sonucu benimsediğini, iki kaz bu kişilerce bıçaKlanarak yaralandığını anlattı. Duruşma Yargıcı: «Savcıya ver diğin ifadende örgüt Uyesi olma dığını söylemişsin, ne diyorsun» dedi. Sanık da, o ifadesinin dog ru olmadığını belirterek: «Şim di söylediklerim doğrudur» diye ekledi. 22 tDAM İSTENUt ERZURUM Kars'ın HanaK, Ardahan, Artvin'in Şavşat ilçeleri ile Tunceli ve Erzincan da faaliyet gösteren yasadışı TKPML örgütü üyesi 38 militan hakkında 9. Kolordu ve SıKiyönetim Komutanlıgı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde kamu davası acıldı. Askeri Savcı, Anayasal düzeni yıkmaya cebren teşebüs etmek ve adam öldurmek suçlarını işledikleri tesbit edilen sa nıklar Hasan Batmaz, Gfileyze Balcı, Yener Tuna. tsmafl Mebrlkule, Cafer Şahin, Murtaza Aktaş, Mehmet Demircl. Zeynel Demlrci. Yurdaşen Tuna, Bayram Ozveren, Hikmet Oelibalta, Turgay Delibalta. Oktay Kaya, Kocall Ulçar, Katip Ayık, llhan Daya. Ahmet Mete, Halil V.lmaz, Mehmet A 1 Aktaş. 1 Hi'mzayar Aktaş, All Mete ve Güney Polat hakkında ovlemlerine uyan TCK'nuo 146/1 maddesi gereğlnce ölüm "ezası 'rerilmesini istedi. Öte yandan «Türkiye Inşaat Kılavuzu»nun birçok kamu kuruluşunda sözkonusu sayfalarının yırtılmasmdan sonra kullanılmaya devam edildiği öğrenildi 10 tDAM ISTEMt İZMİR Denizü DEVYOL örgütü doğrultusunda faaliyet göstermek, örgüte üye olmak, adam öldurmek, izinsiz bildiri dağıtmak, afis asmak suçlanndan yargılanan 10 sanık hak kında idam cezası istendi. Sıkıyönetim 2 numaralı Askeri Mahkemesinde dün başlayan davada iddianameyi okuyan Askeri Savcı, samkların suçlarını bildirdikten sonra 33 sanıklı davada 11 sanıgın idamını istedi. Haklarında idam cezası lstenen sanıklar şunlar: Mehmet Erdal, Ertan Vılflırıın, Mehmet Karaman, Akın Turan, Ferhat Aksoy, Yurttan Gökscn, Beklr öğretlcJ, Kenan Heper, Mazhar Turan. Halil Öter. Diğer sanıklardan 18'i hakkmda 515. 5'i hakkında da 35 yıl arasında hapis isteniyor. • Î G D adlı yasadışı örgut üyesi olmak, toplantı ve yürüyüşlere katılmak, yürüyüşte orak çekiçli bayrak taşımak, yazılar yazmak, afiş asmak, komünizm propagandası yapmak suçlanndan 1 numaralı Askeri Mahkemede yargılar.an örgütün Balatçık sorumlusu Viıksel Olguner ve tskender Aycandöfer hakkında 6'şar yıl 8'er ay ağır hapis cezası verildi. Diğer sanık Nail Karataban hakkında beraat kararı verildi. Kütüphanecilik Haftası dün kutlandı. Kultür ve Turizm Ba. kanlığı Müsteşan Gökce, 1981 yUuıda 23 kütüphane açüdığını söyiedi. THY, yaz tarit'esi uygulamasına 1 nisan perşembe günü baçlayacak. Diyarbakır Tıp Fakültesi Göz Hastalıklan Kürsüsü Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Sezin Karadede «irtikap» sııçu iddiasıyla yargılanacak. I Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejlnin kuruluşunun 50. yıldö nümü törenle kutiandı. l Sarıyer Çayırbaşı Mezarlık Sokakta 60 sayılı eve bir ihbar üzerine yapılan baskmda 245 karton (2450 paket) kaçak sigara ele geçirildi, ev sahibi Burhan Ağbaba gözaltma alındı. I Boğaziçl Ünlversitesi tarafmdan kasım ayında düzenlenen uluslararası Atatürk Konicransı'na BM Kalkınma Programı nın 40 bin dolar tutarmda yardımda bulunmasım öngören an laşma Resmi Gazetede yaymlandı. ı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Krlmonoloji Enstitüsü'nün düzenlediği seri kont'eranslar bugün başlıyor. Hukuk Fakültesi Kurul Salonunda saat 15'te başlayacak olan konferanslar 25 mayıs tarihine dek sürecek. I İstanbul'da «Ağaçlandırma Bayramı» bugün başlıyor. Ilk gün Florya Atatürk Ormanuıda 3300 fidan dikilecek. Ağaçlandırm ı Bayramını Belediye Başkam Ecmel Kutay başlatacak. Bu arada Türkiye Çevre Koruma Derneği Etiler Hisariistü'de 1000 ağaç clikti.' Öztrak: Topraksız köylüleri köle gibi yasamaktan kurtarmalîyız Tüm (Baştaratı It. Saytada) haz. ariicinıızda şifah su üreıen bir mukine ve tepemızdekı radar tıpı alıcıların arasında söyleşıyorduk ınucidle... Defalarca başvurduğu yetküilerden «Olmaz böyle şey» yanıtıru aldığını üzülerek söyleyen Yavuzel. sözlerinı sürdürüyordu: «Onlar gelip bakmadan, inceletmeden ola maz dediler. Ben bilim adam larının gerçekleştirdiğim tek niği incelemeierini istiyorum. Onlara göstereceğim çok şey var. Ve gördükleri zaman şaşkına dönecekler..» Vedatasyon tekniğinin, bilimsel adı Naturpty .olan ilmln bir başka koJu olduğu nu ifado eden Yavuzel, günümüzde bunun doktorlardan saklandığını iddia edtyor. Insan beynini yıkamadan tekamül yollarını temız leyen teknik hakkında da «Bu sistem tekamöl yolları kanalı ile kişinin manevi yapısını ele aür ve düzenler. Kökeni asırlar öncesine dayanan vedatasyonun uygulanması olanagı bulunamamıştı. Işte ben bunu sağladım. Insanhk için geliştirdim» şeklindr konuşuyor. Sözlerinin doğruluk derecesini öğrenmek için kendisinden üzerimde bir deney yapmasını istedim. Bu kez mucidden ve söylediğimin tam aksi yönflnde bulunan bir ağrının neden kaynaklan dıfını sordum... Elimin altına koyduğu anteni andıran metale dokunduktan sonra, radar birden çalıştı... Aradan birkaç dakika geçmişti ki, agnmın gerçekten oldufeu bölgeyi buiuverdi. Tüm anlattıklan dogru muydu, yanlış mıydı bileme diğimiz Vedat Yavuzel, söz lerini ispat etmek istiyordu. Bizim bilgimiz ve görevlmiz dışındaki bu gibi konulann incelenmesi ve araştınlması. varsa insanlık lçin kullanılmast da biltm adamlarının göreviydi... Tarihi (Baştaratı 12. Sayfada) Son yıliarda, otel olarak işletilen, daha sonra da sanayı ve Teknoloji Bakanlıgı aa bağlanarak «Ağır ve Büyük Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu* merkezi ha lıne getiriien Ankara Palas üteli, bir sure önce boşaltıl mıştı. Küitür ve Turizm Bakaniı ğına baglanan Ankara Palas Otelinin Devlet misafirhanesi halins dönüştürülmesi için onarımına 2 şubat tarihinde başlandı. Aslına uygun olarak ona nlmakta olan Ankara Palas Oteli'ndeki düzenleme çalış malan 1 hazıran salı günü sona erecek. Ssrketlere • (Baştaratı 12. Saytada) bancı şırketlerin lehine daraltılıyor. Bu arada, arama lçin yapılan başvuruların hızlandırılmasına olanak sağlanırken, yerli ve yabancı şirketlere çıkarttıkları petrolü taşıma ve lşleme hakkı da tanınıyor. thraç ettikleri petrolün fearşılıgı dövizi yurt dışında tutma yetkisi verilen yerll ve yabancı petrol şlrketlerine, petrol ithal ve Ihracatında her türlU vergl, gUmrUk. re sim ve harç muaflyetl tanınıyor. TopBumve Bilim BİRİKIM YAYIMCyK KolLŞti.Ankara Cad.45/18 RK.538 SirkecUstanbul çıktı (7 ANKARA, (Cumhuriyet Büro yıla cıkarılması öngörülüyor. su) Devlet Bakanı Prof. il 1750 sayılı Toprak ve Tarım han öztrak: «Köylüleri köle gi Reformu Yasası'nın İlgili mad bl yasamaktan kurtarmalîyız deslne göre, Toprak ve Tarım ama mülklyet düşmanlığı yap Reformu Bölgesi'nde kamuVVASHtNGTON Dün gece tSKENDERUN madan» dedi. laştırılan arazilere bugünkü dünya'ya inmesi beklenen uzay TDKP DAVASI fiyatlarla «14 milyar liralık». Danışma Meclisi'nln dünkü mekiği Colimbia'nın inişi hava İSKENDEBUN 57'sl tubirleşiminde bir konuşma ya üst yatırım yapıldı. muhalefeti nedeniyle 24 saat tuklu 63 sanıklı tskenderun ertelendi. pan Devlet Bakanı ilhan ÖzTDKP Türkiye Devrimci KomüBBC'nin haberine «öre NASA trak. devlet kademelerinde nist Partisi (TDKP) dava duyetkilileri, mekiğin ineceği yötam, bir tarafsızltğın sağlanruşması, 6. Kolordu ve Sıkıyörede çok güçlü rüzKarlarm bu masına yönelik çalışmalar yap netim Komutanlıgı (1) Nolu lunduğunu, bundan ötürü CoAskeri Mahkemesince görevlentıklarını söyledi ve «Vali devle limbia'nın inişinin 24 saat erdirilen bir heyet tarafmdan tin valisl, kaymakam devletin telenmesine karar verdiklerini dün Iskenderun'da başladı. kaymakamı, emnlyet müdürü açıkladılar. Akçay Askeri Cezaevinde tudevletin emniyet müdürü olatuklu sanıklar ile tutuksuz sacaktır» dedi ve konuşmosında nıklann Merkez Komutanlığmtoprak reformu üzerinde de da hazırlanan salona alınmala(Baştarafı İZ. Sayfada) duran Öztrak şunları söyledi: nndan sonra kimlik saptamasjkarar verilen bankerler şun «Topraksız köylüyü toprağa na geçildl. Kimlik saptama işlelar: Akartaş, Romtaş, Biminden sonra Askeri Savcı, dakovuşturmak zorundayız. Top maş, Behzat Ticaret, Şirivaya ilişkin olarak hazırlanan rak ve tarım reformu içice dü ANKARA (UBA) Da^ noglu Ticaret, Banker Ayiddianameyi okumaya başladı. şünülnıelldir. Başlıca hedef nışma Meclisi Adalet Ko: kun. Sanıklar hakkında çeşitli eysosyal adalet ve verlmdlr. Ba misyonu yaptığı toplantıHahcıoğlu Ticaret haklemlerinden ötürü 6 aydan 15 zı yerlerde topraksız köylüle da Gümrük Yasasmın bakındaki dava duruşması yıla kadar hapis cezalan isteri köle gibi yasamaktan kur zı maddelerinin değiştirilANK.\RA, (Cumhuriyet Büniyor. 15 nisan. Başkent Tip Kol rosu) Türkiye'nin önümüz tarmalîyız ama mülkiyet düş mesini öngören yasa tasa14 YILA MAHKUM Bekir Şen, (Baştarafı 12. Sayfada) lektif Şirketi, rısını benimsedi. deki haziran ayında Bonn'da manlığı yapmadan.» OLDU öngörüyor. Kanun yürürlüğe Selçuk Şahin, Oto Yılmaz, Tasarı gümrük cezalarıANKARA Sol görüşlü Has yapılacak NATO Zirve Toplan10 YILA ÇIKARILIYOR girdiği tarihte Kurmay subay Başmet Ticaret, Napollten tısına hangi düzeyde katılaca gal Eliaçık adlı bir sanık, MuÖte yondan Danışma Mec nı artırırken, Anadolu Aolanlardan yüzbaşılara bu rütBirahanesi, Çaınoğlu Ticağıııın henüz belli olmadığl öğ llsi'nin ilglH komisyonunda gö rat özen adlı kişiyi öldürmeye jansına tanınan bağışıkhk belerinde bir yıl, binbaşı rütret, Ahmet Ersavcı, Ahmet renildi. teşebbüs ettiği savıyla 14 yıl 2 hakkını kaldırıyor. besinde olanlara bir yıl, binbarüşülen, 1617 sayılı Toprak ve Baltacıoglu. Banker Turgut Edinilen bilgiye göre, söz ko ay hapis cezasına mahkunı edil Komisyon, kabul ettiği şılardan halen bir yıl kıdem alÖzdur ve ortakları ile Himnusu zirve toplantısına NATO Tarım Reformu Ön Tedbirler di. tasarı ile bazı para cezamış olanlara iki yıl, iki yıl kıtaş hakkındakı dava duruş üyelerinin buyük bir bölümü Yasası'na bir madde eklenme2 numaralı Askeri Mahkemedem almış olanlara ise, bir yıl larını 10 kat artırırken, ver malan da 22 nisana bırasinde dün yapılan duruşmada, nün Devlet Başkanlan katıla sine ilişkin yasa tasarısına gö kıdem verilecek. cak. Bunlar arasmda ABD re, toprakların geri verilme giden muaf olarak İthal esanık Eliaçık, 29 haziran 1980 kıldı. Ihtiyaç duyulan dallarda, yük dilen, ev eşyasma tek ve Başkam Ronald Reagan, Fran sinl önlemek amacıyla komugünü Murat özen'i öldürmeye Mahkeme heyeti EvBa sek lisans öğrenitni yapanlara sa Devlet Başkam Francois Mit laştırma süresinln 5 yıldan 10 maktu vergi uygulamasını tam teşebbüs suçunu işlediği Bankerlik hakkında daha bir yıl, bunlardan doktora yaveya muafiyeti kaldınnaya terrand ve Federal Alman Şan gerekçesiyle mahkum edildi. önce tasflye kararı verildipanlara bir yıl, doçent olanlaBakanlar Kurulu'nun yetRuhsatsız silah kullandığı sasölyesi Helmut Schmidt de bu ra ayrıca bir yıl olmak üzere ğinin anlaşılması üzerine kül kıünmasını öngörüyor. vıyla da mahkum edilen sanık lunuyor. toplam 3 yıl kıdem verilmesi bu davayı iptal ettl. toplam olarak 14 yıl 2 ay hapYetkililer, zirveye Türkiye' Tasarı aynen kanunlaştı (Baştaratı 1. Sayfada) kanunla öngörüldü. ' se mahkum oldu. den ya Devlet Başkam Evren' ğı takdirde, derneklere, nln kendı venmlüiginden kayİSTtFA HALİ ; in ya da Başbakan Ulusu'nun sendikalara ve belediyelere BÜRO TEKNİK SAHİBt naklandığı saptandı. Kanun uyarınca muvazzaf su katılması olasılığımn bulundu TUTÜKLANDI yurt dışmdan satın alman Maliye Bakanlıguım anılan bay ve astsubaylar. subay ve (Baştarafı 12. Saytada) • «Türkiye Inyaat Klaruzıı» ğunu, ancak hangisinin gidece kuruluşla ilgili olarak belirtabinek arabaları bağışlanaastsubay nasp edildikleri ta çok önemli katkısı olacağı kitabı sorumlu müdürü ve Pü ğinin henüz kesinlik kazanma len kâr mlktannın dogrudan bilecek. rihten itibaren 15 vıl hizmet aşikâr bulunan bahis konu ro Teknik sahibi Nusrettin Bol dığmı bildirdiler. üogruya kendı üretiminden ve etmedikçe, istifa edemeyecek su firmanın bu girişimi de Vergl ödemeden lthali luk, kitaptaki haritalarda Kürverimliliğinden kaynaklanma mümkün olan protez uzuv ler. Ancak, yabancı uyruklu kiolumlu bulunmuştur...» distan ve Ermenisten'a yer vedıgı ortaya çıkmca konuya EMEKLİLİĞINE şilerle evlenenler, yabancı uylarının kapsamı da genlş rerek, milli duygulan zayıflatıEeşbakanlık el koydu. TAÇ Vakfının mütevelli ruklu kişilerle kan koca gibi letilerek, hayati önem taşı cı propaganda yaptıgı gerekçeBİR YIL KALAN Bu tür olaylan öniemek üzeyaşayanlar, çeşitli nedenierle heyet toplantısına katılan yan ve takılabilen diğer siyle tutüklandı. re de geçen Halta içinde BaşKüitür ve Turizm Bakanı Türk vatandaşlıgını kaybedenSİGORTALILARIN uzuv ve parçalar da vergl bakan Bülend Ulusu bir genelAnkara Sıkıyönetim Komutlhan Evliyaoglu, «6 yılını ler istifa etmiş sayılacaklar. ödemeksizin ithal edilebile ge yayınladı. Ulusu genelgesintanlığı 3 numaralı Askeri Mah SSK'YA DtĞER YASALAR tamamlamış olan Vakıf gide bir yandan «KİT'leriD ve 19 cek. kemesince dün tutuklanan MGK ayrıca, bankerlere ve derek artan bir hızla stirdür tiraklerinin Vönetun Kurulu Nusrettin Bolluk'un TCK'nın BAŞVURMALARI Ayrıca gümrük vergisibunlarla ilgili kişilere uygula düğü, amacı doğrultusundaUyeUkleriyle üenetim Kurulla nln günlük olarak Merkez 142/3. maddesine muhalefet etnacak ceza hükümleri hakkınki çahşmalan 1981 yılı için İSTENDİ rına seçilecek kiştlerin UgUi, Bankasınca ilan edilen kam tiği ileri sürülüyor. BUro Tekdaki tasarıyla SSK Yönetim de de devam etmiştir.» deUyakatli, becerikli kişilet ara biyo kurları üzerinden alın nik tarafından yayınlanan Kurulu üyelerinin sayısmın 4'e İZMİR, (a.a.) Maaş bağ sından seçilmesini» istedi. Aym di. «Türk İnsaat Klavuzu» adlı ması süresi 6 aya çıkarılaindirilmesini öngören tasarılalanması işlemlerinin gecikgenelgede Başbakan KİT'lerin kitapta, Doğu Anadolu bölgecak. Tasarı İle para cezala rı da kabul etti. iştiraklerinde bugüne kadar sinin bir bölümü «Armenia», memesi için, emekliligine bir n da 10 kat artırılıyor. dağıUlmakta olan kâr paylarıGüneydoğu Anadolu bölgesi de yıl kalan Sigortalılann SSK ACI KAYBIMIZ Gümrük vergislnden muaf «Kürdistan» olarak gösterili Müdürlüklerine başvurma mn da dağıtımınuı durduruldu eşyayı İzinsiz ithal eden gunu belirtti. İşlemler bundan yor.# ları istendi. ya da buna teşebbüs edenböyle sözkonusu genelgeye göSosyal Sigortalar Kurumu re yürütülecek. lerden 10 bin liraya kadar (Baştsrafı VI. Sayfada) Bölge Müdürlüğü'nce işyeröte yandan KlT'lerin tştirak para cezası alınacak. toproklarına taşımamalarını lerine konuya ilişkin olarak lerinde çalışan Yönetim ve Debeklemektedlr. Uluslararası veya ulusal gönderilen yazıda, şöyle de netün Kurulu üyelerinin Ucretnakliyatla gümrüklü eşya Munferit olaylar blclmınde (Baştarafı 1. Sayfada) nildi: leri yan yanya lndirildi. Önve ortaya cıkan yabancı düşman 1980'de amaç ve araçlan sap « Mfldürlügömuze tahceden ortalama 4US0 bin lira taşıyan araçlar tüzüfe lığını kınıyorum. Yabancı gözdolayında ücret alan biı Yö yönetmeliklere aykırı hare tanan ekonomik politikanın sis (emeklllik) talebinde bu ket ederlerse 100 bin liralemcilerln, basında maaleset netim Kurulu üyesi bundan gerçek anlamda uygulanma lunacak sigortalılann müra ya kadar para cezasına sonra en çojj 2530 bin lira gereği gibi yonkılanmoyon, Alsına, geçen yıl başlandığını caatlanndan sonra, maaş çarptırılacak.. manya'daki Türkler hakkındakı kaydeden Aksal. bu uygulabağlanması işlemlerinin ge dolayında ücret alacalu Tasarının önümüzdek* oiumiu haberleri de değerienmanın bankacüık kesimine clkmesinl önlemek, magdurl günlerde Danışma Meclisi dırmeleri gerekir.ı yansımaiannı ise şöyle özet yetlerine ve sızlanmalanna Genel Kurulunda görüşül SORU: Federal Almanya'da ledi: meydan vermemek bakımın M. KEMAL calışan bazı Türk ailelerinin «1981'de bankacüığımız, (Baştarafı 1. Sayfada) mesi bekleniyor. dan, işyerlnizde çalışmakta toplantısı anlamını yitirmiş ola evlerine klmlikleri tesbit edileÇETİN sıkı para ve kredi politikası olan emekliligine bir yıl kacak. Halkevleri'nin meyen Alman vatandaşları tave yüksek faiz uygulaması lan sigortalılann dosyalan1955 1982 Pamuk ipliği görüşmeleri Or rafından «Türken Raus • Türkiçinde yürütülmekle beranın tahsis taleplerlnden önce Can arkadaşımız, buyuk feshini öngören tak Fazar'la Türkiye arasında ler defolun» yazılı mektupların ber, özellikle ihracatı ve ya tekâmül ettirilmesi için mü dostumuzu yitirdik. ortaklık anlaşması gereğinca tasarıyı Komisyon hnmlan teşvik bakunından gönderlldiğl görülmektedir. Bu dürlügümüze şahsen müraAilesinin acısını paylateknik düzeyde yürUtUlen son Merkez Bankası'nca alman konudakl görüşlerlnlz nedlr? caatlannın temin ettirilmesl görüşmelerdir. Bu görüsmeleşırız. kabul etti tedbirler ve ekonominin oni rica ederiî.» ONCKEN: Eğer böyle olayrin de çıkmaza girmesi halinOnurlu yaşamı blze örlumlu gelişme göstermesi so do Ortaklık Anlaşması çerçelar meydana gelmişse, onun ANKARA (a.a.) Danışma nek olacaktır. nucu, genel olarak bankala vesinde Türkiye ile Ortak Pa Meclisi Milli Savunma, Içişlelcin de aynen yukardakl fikrlMilliyet zar Komisyonu arasında soEgs Ünlvertltesi nn iş hacimlerinde önemli ri ve Dışişleri Komisyonu, Halk mi tekrarlamak Isterim, yani mut ilişki konuları büsbü evleri Derneği'nin feshedilmeGazetesi'nin sayılabilecek bir artü, olduSosyal Billmler ben her türlü yabancı duşman tün azalmış oluyor. sini öngören kanun tasarısmı gu söylenebilir.» Fakültesi lığı gösterllerlne karşıyım ve Yazı Işlerî Ortak Pazar gözlemcilerine kabul etti. Öte yandan, raporda 1981' Sosyolo|l Bölümü bunları kınıyorum. Ayrıca, Bügöre yarınki toplantıda TürkiDiğer taraftan Milli Savunde açılan 13 yeni şubeyle Müdürü Heper Öğretim Üye ve yükelclliğe de dostane olmaye ve Ortak Pazar adına yapıla ma, İçişleri ve Dışişleri Komis birlikte Iş Bankası şube saöğrenclleri yan mektuplar gelmektedlr ve cak olan resmi konuşmaların Sıkıyönetim'de yonu, bugünkü toplantısında yısının 885'e, personel sayıniteliği de değişecek ve yeni bunlara gereken önem veriltoplantı ve gösteri yUrüyüşlerl sının da 20.304'e ulaştıgı beifade verdi bir sertleşme süreclne girilmiş mektedir. kanun tasansım görüşmeye baş Urtildi. olacak. ladı. t s t s n b u l Haber Servisl Milliyet Gazetesi'nde Mehmet Barla s imzasıyla 17 şubat 1982 günü yayjnlanan «Telefondakl Ses» başlıklı başyazı nedeniyle RENGtN (GÜVEN) AKBVLAK gazetenin Sorumlu Yazı îşleri (Baştarafı 12. Sayfada) İİ0 MUdürU Dogan Heper de SıkıMahkemede davaları görüERDOĞAN AKBULAK yönetim'de ifade verdl. lecek. 1. Ordu. Ve tstanbul Sıkıyöevlendiler Oğuz Antep ve arkadaşlanetim Komutanlıgı Askeri Savnt Bursa 3. Ağır Cezada yar \ 29 Mart 1982 1S8İ Beyoğlu Evlendirme cılığı'nca sürdUrülen soruşturgılanacaklar. Dairesi ma için Doğan Heper'in dün Semih Istanbullu: Izmir Sı Selimiye'de Sıkıyönetim Askeri kıyönetim Komutanlıgı Bir Savrısı Kıdemll Haldm Albay Nolu Askeri Mahkemesinde SUleyman Takkeci tarafmdan ifadesi alındı. Soruşturma neyargılanacaklar. deniyle Mehmet Barlas da geoDevrim Yolunda Gençlik tiğimiz cuma gtlnü ifade verDerglsi Yazı İşleri Müdürü misti. Ibrahim Sarıgölü: İzmir Sı kıyönetim Komutanlıgı Bir Nolu Askeri Mahkemesinde İMZA GÜNÜ • İDMMA'dan aldıflım kimlik yargılanacak. kartımı kaybettlm. HükömsuzIlericl Yurtsever Gençlik öür Koray İNHANLI Dergisi Yazı İşleri Müdürü • Fevzl Çakmak Caddest Bahattin Seven ve arkadaşAda: 4, Parsel: 5386 no.lu lanı Istanbul'da 2 Nolu AsBugün saat 16"da Nişantaşı Akademi Kitaptapumu kaybettim. HükümTEKIN YAYINEVI keri mahkemede yargılanaevinde kitaplannı okurlanna imzalayacak. süzdür. caklar. Uyusmazlık MankeAnkara Cad. No. 51 İstanbul Halil tbrahim SAR[ mesinin kararlan bugunkü Esenler / İSTANBÜL Resmi Gazete'de yaymlandı. Uzay Mekiği'nin inişi bir gün ertelendi 6 banker Yüzbosı NATO zirvesine Türkiye'nin hangi düzeyde katılacağı belli değil Gümrük cezalarını arttıran tasarı komisyonda benimsendi Kı «lerde Eski eserlerin Türk B Bankası s • AET Uyusmazlık * DOĞAN AVCIOĞLU 'J i VI II I ÇIKTI BElklCİKİTAP MÜJDAT GEZEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog