Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1982 Cumhuriyet 7 Gelir Vergisi nasıl doldurulacak? D Sorular,.. Yanıtlar... Bülent SOYLAIS Karımın dairesinde çalıstyorum 56. SORU: KAR1MA AİT DAİREDE SERBEST MESLEK PAALIYETINDE BULUNUYORUM. KARIM BENDEN KİRA ALMADICI İÇIN MASRAP YAZMJYORUM, O DA KİRA BİLDİRMİYOR. BİR YANL1ŞLIK VAR Ml? aha önce satın alınmış olup lahsilatın Hızlandırılması hakkındaki yasa dolayısıyla değerı yüzde 30 artınlmış bulunan gayrimenkullerin servet bildirimierinaeki değeri değiştirilmeyecektir. Hatırlanacağı üzere servet bildirimlerine dahil gayrimenkuller iktisap bedelleri ile yani yükümlüye maloluş bedelleri ile yazılırlar. Bunların Emlak Ahm Vergisi nedeniyle Vergi Dairesi tarafından Takdir Ko misyonlanna gönderilmeleri onların tnutlaka düşük değer üzerinden alınıp satıldığının delili değildir. Vergi DairesVnin, Takdir Komisyonu'na emlak ile ilgili dosyayı göndermesi yalnızca onun degerinin idarece düşük bulunduğu konusundaki tek taraflı iddiayı belgeler. Kornisyon değerleme yaparken şu veya bu şekiide k a r a r verebilecektir. Öte yandan dosyayı Takdir Komisyonuna gittiği için yüzde 30 oranında bedel artırmada gerçek anlamda bir bedel artışı sayılmaz ve serveıin iktisap bedelini değiştiremez. Çünkü, Tahsilatı Hızlandırcna hakkındaki yasaya göre, bedeli artırma, sadece idare ile olan ihtilaftan (anlaşmazlık) kurtulmak icin ödenen bedeldır Gerçek bedeli ile harcama ve mal edinmeleri konu olan servet bildirirninin bu tür yapay kaıemlerle doldurulması onun işleyişini bozacağından artırdığınız t u t a n n servetinize eklenmesine de olanak yoktur. Kaldı ki, dediğiniz gibi 1978 yilrnda iktisap ettiğirıiz gayrimenkulü yeni degeri ile kabul etmek gerekirse, servet bildirimleriniz bir vergi incelemesine tabi t.utuldugunda 19?8 yılı için aleyhinize bir servet farkı doğar. Milli dün cekildi Miüi Piyango'nun dünkü çekilişinde ikramiye kazanan numaralar şöyle: İS Milyon Lira Kazanan: 905534 10 Milyon Lira Kazanan: 256294 8 Milyon Lira Kazanan: 276180 6 Milyon Lira Kazanan: 686755 5 Milyon Lira Kazanan: 644796 4 Milyon Lira Kazanan: 623439 'A Milyon Lira Kazanan: 993929 t Milyon Lira Kazananlar: 344860 445728 1 Milyon Lira Kazananlar: 285917 538137 747433 500 Bin Lira Kazananlar: 042594 051856 256956 365753 632763 400 Bin Lira Kazananlar: 007940 066176 252714 430573 594947 783081 889608 034578 300 Bin Lira Kazananlar: 087167 171801 422741 514932 554351 673933 700182 770G84 800694 832329 200 Bin Lira Kazananlar: 101625 167600 189901 219379 274339 346463 373112 403932 569325 573488 783178 939921 973856 980025 983844 K annızın s u e mesleki faaliyetiniz için dairesini vermesi durumunda. emsal kira bedeli ile kira geliri beyan etmesi gerekirdi Çünkü kendisine ait gayrımenkulü eşinin mesleki faaliyetine ayıran kişinin Gelir Vergisi Yasası'nda bedelsiz oturma hakkı bulunmamaktadır. Buna karşıhk aynı emsal kira bedelini si? de giderleriniz arasına yazmalısınız. Gerçekte ödemenize karşın Gelir Vergisi Yasası eşinizi hükmen kira geliri elde edi yor sayip vergilendirdiğine göre si?in de aynı biçimde kira ödemiş sayılmanız avnı hükmün bir ba^ka yönden sonucu olacaktır. kadar yövmsye ödenecek 58. SORU: SEYAHAT MASRAFLAR1NDA VERİLEBILECEK YÖVMİYE NE KADARD1R. BU MİKTAR PATRON YA DA PERSONEL İÇİN DEĞIŞİR Ml? 100 Bin Lira Kazananlar: 043282 069555 285187 289228 386868 623712 701975 773607 938335 945323 50 Bin 001042 046589 123154 362924 441371 509961 575342 707204 785015 923996 026024 068536 161681 209510 317502 345737 459633 546423 589777 640533 694940 713934 753278 839823 JÛ32922 011087 073823 085016 088635 132234 160020 255596 333829 356322 390337 466994 518298 572776 635507 684027 723302 785514 840636 901399 964106 00565 10570 19005 28375 34097 51211 58358 68936 76468 80563 87562 93799 0135 1005 1897 3039 3998 4352 4788 5382 6231 7132 8342 8589 9349 9899 166520 353032 656780 781382 956534 167H61 368035 698658 890453 956599 F Bedeli yüzde 3 0 artırdım 57. SORU: 0)78 Y1L1NDA 900 BİN ÜRAYA SATJN ALD1CIM! BİLDİRD1CİM VE SERVET BEYANNAMEME DE BÖYLE YAZDICIM GAYRIMENKULÜMUN DEGERIN1 TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI HAKKINDAKl KANUNDAN YARARLANARAK YÜZDE 30 ARTIRDIM. VE l MİLYON 170 B1N LİRAYA ÇİKARD1M. VERECEĞİM BEYANNAMFMDE YENİ BEDELİ GOSTEREBİÜR MİYİM? irmalann sahipleri, kurumların Ybnetim Kurulu Başkan ve üyeleri dahil tüm personele yolluk (harcırah) verilmosinde nerhangi bir sınır yoktur. Gelir Vergisi Yasası'nın 24/2. maddesine göre verilen gerçek yol giderlerinin (tren. otobüs uçak, taksi, vb.) tamamı ile aynı aylık düzeyindeki devlet memurunun aldığı yollugun üstune çıkmayan ödemeler ver gi dışıdır. Yolluk alan bunu gerçek olarak sarfettikçe tüm gidişgeliş vasıta paraları vergisiz olarak ödenir. Bu onun işi ile ilgili harcamadır. Ancak yeme ve yatma gide ri karşılığında verilen paralaraa kanun. devlet memuruna verdiği yolluk kadarını vergi dışı tutmuş, üst kısmını ücret olarak vergilendirmiştir. Bir firmada kimin yolluğunun ne kadannın vergi dışı oldufeunu hesaplamak için, alınan ücrete eş ücret alan devlet memurunun yolluğu ile karşıla$tırma yapmak gereklidir. Bunlann ne kadar olacaklan t'irmaJarındaki görev ve yetkilerine bağlı olarak belirlenmez. Lira Kazananlar: 070555 208996 382986 459515 537939 663760 773884 869232 975021 065458 078194 167040 232939 331934 376036 495620 581937 599919 673383 699329 741280 807434 854025 991080 029045 076732 093687 117197 138598 224776 324386 349947 375899 447941 488998 543752 600280 663789 720257 760396 798351 864765 928250 986271 103226 221385 413729 467441 57375!) 695239 784697 869966 986764 068265 125011 197692 297658 344266 450556 526068 587852 617866 678195 704548 750976 814964 958917 992814 065059 080723 096038 119558 156999 228551 329642 350564 390086 465976 507316 569346 624647 674280 721885 784638 802902 901259 943250 990185 023616 030910 041993 065612 203536 373389 455094 536816 579613 739518 786116 941736 032317 070719 164689 211792 321023 346409 494798 559452 590491 642981 697057 728487 792918 853998 980082 011553 075320 085030 100374 133983 191664 268579 340170 356964 403932 473549 530338 596656 658962 693705 750083 791827 842585 905920 978840 40 Bin Lira Kazananlar: Kasaplar ve köpekler • Bilindiği gibi, bazı ekonomik gelişmesini tamamlamış ülkelerde köpekler; özel mamalarla, bir çoft yapay maddelerle ve doktor kontrolünde yaşarlar. Bazı ülkelerde de köpekler bu ortamı bulamazlar. Yaşadıkları ülke ekonomik gelişmesini tamamlamış da olsa.; köpeklerini yukarıda belirttiğimiz koşullarda da yaşatsa, doğa hükmünü uygular. Ve; höpek, sırtında bir but taşıyan kasabın peşine takıhverir. Çünkü. feöpeklerin en iyi dostu hiç kuşkusuz kasaplardır... . Bitti TRTDE AYAK KAYDIRMAK KOLAY oazetecilik mesleğlnin en kolay haber cıkartılabilen alanı magazincilik diye düşünürdük. Öyle ya hangi sanatçı istemez, bir ga zetede boy boy fotoğrafları nın yer almasını. Ama başkent'teki magazin muhabirlerinin durümu bir hayli zor doğrusu. Sanatcıların en kolay bulunabildiği TRT'de önce bir takım yasaklar konmasıyla başla dı önlemler. Ama iş bunun la da bitmedl. Gazetelerde çıkan çeşitli haberler yüzünden gerekli gereksiz ku lakları bükülen TRT çalışanları gazetecllerden umacı gibi korkmaya başla dılar. ı:i Gazetelerden birlnde bir sanatçı için çekım öncesı kendi makyaiını kendi yaptı şeklinde bir haber yer alınca, makyajcı da aldı nasibini nasihatten. Ve gazetecilere düşman gibi bak maya başladı. Durumdan habersiz bir gazetecl mak ya| odasında bir sanatçının fotoğrafını çekmek isteylnce de olanlar oldu. Önce ters ters bakmaya başladı makyajcı gazeteciye daha sonra da kendisini tutamayarak, «bakın öyle kendi makya|ını kendi yapıyor fllart diye yazacaksanız, bafindan söyleyeylm, Izln vermem» diye çıkıştı. Fotoğraf cekildi. Ancak genc muhablr bir hay li bozulmuştu doğrusu bu tavıra. Ortalığı yatıştırmak Isteyen sanatçı hanımın ya nında tenha bir köşede yakaladı muhabiri. Üzgün gazeteclyl teskin etmek lcln bir yandan yanağından makas alıyor, bir yandan da şunları söylüyordu: «Ne yapsın o da zor du rumda. Blllyorsun, TRT'de adamın ayağını kaydırmak kolay. Kızcağız işlnden olmak istemlyor.» VEFAT •.tr ' *'rl Çok sevgili eşim; 30 Bin Lira Kazananlar: hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 31.3. 1982 çarşamba günü Bağdat Caddesi Erenköy Carniinde kılınacak öğle namazım müteakip Maltepe Aile Mezarlığında toprağa verüecektir. CAHİDE DERELİ BANKAMKTfiC VEFAT VE TEŞEKKÜR 22 mart 1982 pazartesi günü ebediyete intikal eden en kıymetli varlığımız. oğlumuz, eşim, babamız, ağabeyimiz, kardeşimiz, eşsiz insan, (EM. LV. ALB.) Onünü alamayız... Sanayi Odalarının birinin Başkanı üyelerinden gelen talep üzerine bölgesinin en büyük sendika başkanmı, bir görüşme yapmaya davet etti. Çaylar içüdikten sonra Sanayi Odası'nın Başkanı konuyu açtı. Başkan, ücretlerin yetersizliği işçilerimizi büyük bir adalete itmiş durumda. Yüksek Hakem Kurulu'nun getirdiği olanaklar içinde acaba Işyeri bazında işçiye munzam ücret artışlarını nasıl verebiilriz? Sendika lideri şaşırmıştı. tşveren sıfatı ile bir kişi ek ücret artışı vermekten söz ediyordu. Doğrusu hemen her konuda görüşme yapılmasını bekliyordu ama sohbetin bu alanda yoğunlaşacağını sendika lideri kestirememişti. Yanıtı şu oldu: Saym başkan öneriniz güzel hoş ama biz bu işin önünü alamayız. Siz bu konuda şirketlere olanak tanırsanız zam alamayan işyerlerlndeki işçiler bizim başımızın etini yer. EŞİ CEVAT DERELİ BAŞSAGUGI Kıymetli ve candan dostumuz Cevat Dereli'nin sevgili eşi, Ressam MUSTAFA BAL'ın vefatında bizleri yanlız bırakmıyan tüm akraba dost ve silah arkadaşlarına, çelenk göndererek, bizzat cenazeye iştirak ederek evimize kadar zahmet edip gelen cenaze ilanı ve telgrafla telefonla taziyette bulunarak büyük acımıza iştirak eden bilcümle zevata a y n a y n teşekkür eder, şükranlanmızı sunanz. AÎLESİ 10 Bin Lira Kazananlar: 02418 05719 08880 10501 14795 15299 15434 18339 19440 22354 22386 25063 32576 32751 33795 34026 38259 42333 44506 45721 54879 27589 57581 58073 58936 63474 66797 67082 69178 72164 74430 75739 77057 78247 78376 79672 83468 83505 83750 88383 90029 90836 93050 93276 95758 95991 97675 99059 0370 0723 0729 0757 1556 1558 1576 1749 2075 2188 2281 2734 3113 3185 3205 3422 4118 4180 4256 4265 4536 4565 4637 4766 5009 5022 5119 5157 5811 6038 6136 6159 6487 6492 6980 7075 7365 7583 7635 7756 8443 8501 8563 8583 8992 9038 9137 9297 9489 9517 9591 9622 Cahide DERELİ nin vefatından do'.ayı üzüntümüz sonsuzdur. Merhumeyd tanrıdan rahmet. kederli ailesine sabırlar dileriz. NazanAydın CUMAL1 GÖlcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden 1. Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki yazıh malzemeler kapalı zarf teklif isteme usulü ile aiınacaktır. 2. Bu içlere ait teknik ve idari şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Ba?kanlıgi ofisinden 500 TL. aı karşılıfında almabilir. 3. Ihale Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanliğı odasında 12 nlsan 1082 pazartesi günü saat 14.00'de yapılacaktır. 4. En son teklif venne 12 nisan 1982 günü saat 12.00'ye kadardır. 5. Posta ile şartname gflnderilmez r e postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6. Genel Müdürlüğümuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. MALZEMCNİN CİNSİ Dahili muhabere sisteral Konuşma üniti (Hoparlör ve mikrofon hariç) Sıcak su devir daim tulumbası Içme suyu tulumbası Hidrofor tulumbası Tortu tulumbası Çamaşır yıkama makinasi Çamaşır stkma makinası Hamur yogurma makinası Çok maksatlı mikser Makina dairesi. seperat6r ve anbar basıcı. emici fanlan Dfkişsiz siyah boru (dış çap 60,3 Et. Kal. 3,25 mm. Potyester Tolidin Bed Toner MİKTARI 1 Adet 1 Adet 2 Adet MAKDU TEMİNATI 25.000. TL. 50.000. TL 4 Bin Lira Kazananlar! 0242 1335 2047 3089 4033 4484 4796 5611 6232 7162 8432 8764 9373 9959 Hamal Sabancı'nın değil, Türkiye'nin öyküsü 6u... Ünlü iş adamı Sakıp Sabancı'nın, zaman zaman düzenlediği basın toplantılan hayli renkli geçer. Genellikle yazılı metinden konuşmayı sevmeyen ve toplantılannda tek yönlü açıklamadan çok bir diyalog havasınm egemen olmasma özen gösteren Sakıp Sabancı geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği toplantıda da geleneksel tavrını sürdürdü. Yazılı metin dağıttırmadi; kurmaylarından sağladığı ihracat ve üretim verilerine dayalı açıklamalarda bulundu. Toplantıda önce Sabancı Grubu'nun gelişmesini yansıtan bir filme yer verildi. Sakıp Bey, filmi izlemeye hazırlanan gazetecileri, «Bu filimdeki öyküyü, hamal Sabancı'nın nereden nereye geldiğinin öyküsü olarak almamanızı rica ederim. Aslında bu fllim, Türkiye'nin nereden hangi noktaya ulaştığımn da öyküsüdür», diyerek uyardı. Sabancı, filmin Türkiye'yi Pakistan sananlar açısından da önem taşıdığını vurguladı ve «Biz bunun Ingilizcesini yabancılara göstererek, uzun boylu açıklamalarda bulunmaktan kurtulmaktayız.» dedi. Sakıp Sabancı toplantıyı kapatırken, Türkiye için «Su akar, tevekkel bakar» döneminin geride kaldığını anımsatmayı da ihmal etmedi. Sanatta Kara Mizah Ferit Edgü, Fözdemir Nutku, r Cemql Süreya, Ora! f ve Konur Ertop'un yazıları, çeşitli sanat dallarından KKara mizah» örnekleri, Aziz Nesin'le yapılan konuşma Lennon gitti, benzerî geldi Yoko Ono sevgili eşi Pop dünyasının tanınmış isimlerinden Johıı Lennon'u yitirdikten sonra yalnız kalacak değildi ya. Elbet birini bulacaktı. Sevimli Ono şimdilerde yaşamını Sam Haltry adlı biriyle paylaşıyor. Ancak bu beraberlikleri epey zamandır sürüyor. Çifti yakından görenler de adeta küçük dillerini yutuyorlar. Neden mi? Haltry John Lennon'a o denli benziyor ki... 2 Bin Lira Kazananlan 119 243 336 352 451 561 765 908 936 988 800 Lira Kazananlar: 01 30 48 50 55 71 80 93 400 Lira Kazananlar: 4 7 KİRALIK CAĞALOĞLD'NDA KİRAUK BÜRO Tel.: 279958 ÜNİVERSİTELERDEN CÜRÜNTÜLER Kısaca YÖK olarak ünlenen Yüksek Öğretim Kanunu'na yönelik değişik boyutlardaki yaklaşımlar, tartışrna ortamma yadsınamayacak bir canlıhk ve renklilik getirmişti. Kanunun yayınlanacağı günlerde televizyonda yapılan «unutulmaz* açık oturumun da etkisiyle sayın lhsan Doğramacı'nın kişiliğinde yoğunlaşan eleştiri ve beğeniler, daha sonra YÖK'ün üniversitelere neler getirdiği, üniversitelerden neler götürdüğü sorusuna cevap aramaya yönelmişti. Hızla akıp giden zaman, YÖK konusundaki bu genel tartışmaları kamuoyunun gündeminden alıp yüksek öğretim öğrenim kurumlarmın dinamik fakat özel alanına indirgemişti. Işte, bu Yüksek Öğrenim Kurumları'nda son günler içinde telaşlı bir koşuşturmanın başladığı söyleniyor. Birkaç ay sonra doçentlik tezlerini savunmak zorunda olan genç ilim adamlarından «Sayın Doğramacı'ya hazırlıksız yakalananlar» tez konusu ve gerekli dokümanları bulabümek için sağa sola başvuruyor. Yeterli bir sonuç alamayınca da «kara kara» düşünmeye başhyorlarmış. Konusu hazır olanlar ise dünyadan ellerinı eteklerini çekerek tezlerini yazıyorlarmış. a « a • ı • 1 1 l 1 10 Adet Adet Adet Adet Adet 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. 100.000. TL TL TL. TL TL SAN^TDERGtSt 1 NİSAN SAYISINI ŞIMDİDEN AYIRTIN MlHiyet EVLt BÎR GAZETECt Sultanahmet, Laleli, Alcsaray, Beşiktaş semtlerinde, 300 Metre 2000 Kg. 350 Kg. 25.000. T L 25.000 TL. 25.000. TL. Tell: KİRALIK EV ARIYOR 2097 03 • 56 (Basın: 12757) 2250 • 66 A N 539 nolu plakayı düşürmek suretiyle koybettik. Hükümsüzdör. Kurt. Nak. Koll. Ştl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog