Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 30 MART 1982 EKONOMİ DE GÜNÜN AYNASI * * * • Halk Bankası, BagKur ile ortaklık kuracak ANKARA tuumhuriyetBürosu) Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Halk Bankası ile BAĞKUR arasmda hisseli ortaklık kurulmasına ilişkin kararname nin Bakanlar Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşüleceğini bildirdi. Sadık Şide Halk Bankası'mn YDRUM U Yaiçın DOĞAN EZTDÖVIZ KURLARK Döviıin Cinsl 1 ABD dolan 1 Avustralya doları 1 Avusturya şilini 1 Batı Alman markı 1 Belçika frangı 1 Danimarka kronu 1 Fransız îrangı 1 Hollanda florini 1 İsveç kronu 1 îsviçre frangı 100 ttalyan Hreti 100 Japon yeni 1 Kanada dolan 1 Kuveyt dinan 1 Norveç krona 1 Sterlin 1 S. Arabistan Eiyali DÖVİZ Alış Satış 146.2S 149.18 153.81 156.89 8.64 8.81 60.75 61.97 3.22 3.28 17.81 18.17 23.30 23.77 54.82 55.92 24.66 25.15 76.13 77.65 11.08 11.30 59.14 60.32 118.90 121.28 511.26 521.49 23.92 24.40 260.84 266.06 42.77 43.63 • 146.25 146.12 8.64 60.75 3.06 17.81 23.30 54.82 24.66 76.13 10.53 56.18 112.96 485.70 22.72 260.84 40.63 EFEKTİF An? Satış 150.64 158.42 8.90 62.57 3.32 18.34 24.00 56.46 25.40 78.41 11.41 60.91 122.47 526.60 24.64 268.67 44.05 Yüksek kâr dağıtan şirketlerin hisse senetleri değer kazanıyor Ekonomi Servisi Şirket lerin genel kurullarından sonra açıklanan kâr payları nedeniyle hisse senedi pi yasasındaki hareketlilik devam ediyor. Tahvil piyasasında ise durgunluk ciddiye tini koruyor. ANKA Ajansı'nın MEBAN yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre, (MEBAN'ın portföyünde) bulunan hisse senetlerinden 16'si değer ka zamrken, 5 kuruluşun hisse senedi değer yitirdi. En çok artış yüksek oranda kâr payı dağıtan Üniroyal ve Izocam'ın hisse senetlerinde görüldü. Yüzde 120 kâr payı dağıtan Üniroyal'm hisse senedi 1300 lira değer kazanırken, yüzde 100 kâr payı dağıtmayı kararlaştıran İzocam'ınki 1000 lira değor kazandı. Genel Ku rulu'ndH yüzde 100 kâr payı dağıtacağını açıklayan Good Year'ın hisse senedindeki de ğer artışı ıse 200 lirada kaldı. Değer kazanan hisse senetleri ÜNÎROYAL ÎZOCAM RABAK SARKUYSAN KORDAS ECZACIBAŞI YT. T. SÎEMENS ŞİŞE CAM GOODYEAR Önceki Hafta 1.500 3.500 2.650 7.000 3.000 1.100 3.000 3.600 2.200 Geçen Hafta 2.800 4.500 3.500 7.500 3.300 1.400 3.250 3.800 2.400 ALTIIV GÜMÜS Cumhuriyet Resat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik 3ümüş ! FIYATLARI 29 Mart 1982 11.60011.700 12.000.12.200 1.750 1.760 1.600 1.70O 44.00 45.00 26 Martla fark 50 lira düştü Fark yok 5 lira düştü Fark yok Fark yok Artış 1.300 1.000 850 500 300 300 250 200 200 44'üncü Genel Kurulu'nda yap tığı konuşmada, 200 muyar var lıga sahip bankanın 15 milyar liralık sermaye ile hizmet yürütmesinin düşünülemiyeceğın> süyliyerek özeîıe şöyle konuştu: «Esnafımızın hızlı para harekcti sonucu ihtiyaç duyduğu kredücrin zamanında verilmesi için bu iki kuruluşun organık işbirliğı gerekir. Onümuzdeki hafta kararnamenin Bakaniar Kıırulu'ııclan geçmeslni bekliyoruz». Genel Kurul'da söz alan Köy İşleri Eakanı Münir Raif Güney de şöyle konuştu: «Gelişen Türk bankalarımızda ihtisaslaşınaya önem veımiştir. Ve her yıl artan desten le Türkiye Halk Bankası Esnaf ve Sanatkarlara yardımcı olmaktadır. Bankanın sermayesinin artırılmasını hükümet olarak desteklememiz gerekir. Şahsen Bakanlar Kurulu'nda bunun destfkçisi olacağım» Genel Kurul'da ayrıca, 1982 yılında, Halk Eankası'nın Berlin ve Münih irtibat bürolaruıa ek olarak Stuttgart ve Hamburg'da birer büro, Hollanda' da da bir temsilcisliğin açılmasının kararlaştınldığı bildırildi. "Ithalat Seferberliği,,mi? nlü olmasma ünlü, ama düşüncelerine hiç katılmadığımız bir Alman füozofu var: Nietsche. Felsefe tarihine katkıda bulunmuş bu Alman düşünürün, kendisi gibi ünlü bir sözü var: «Yero düşene, vurulur». Başbakan Yardımcısı Turgut özal'ın son günlcrde Türkiye'nin ürottiği dnemli tarımsal mallarda arka arkaya «olmazsa, ithal ederiz» gibi bir düşüncesi var. Çeşıtli gezilerindo de. bu düşünceyi açıkça dile getiriyor. Olay, bandan birkaç ay önce buğdayla başladı. Türkiye gibi «petrolü buğday karşılıgında satın almayı» düşünen bir ülke, sonunda buğday ithal etmeye zoıiandı. Bir yandan gubre. bir yandan tarımsal araç. bir yandan da motorin fiyatlannın yüksekliği. bu yükseklige pek ulaşamayan taban fiyatlanyla birleşerek tarımda verimi önemli ölcülerd.e etkiledi ve de düşürau. Yıllar yılı ve de hâlâ <Dünyada kendisini doyuran, dışarıya gerek duymadan kendi kencıtne yeten ülkeolarak övürKİüğumüz Türkiye'de, şimdi yenı bir akım başlıyon larımsal ürünleri ithal etmek. Buğdayın ithal edilmesinden sonra. geçen hafta içinde «yeni bir ithalat seferberliğinin çanlan çalındı ilk kez. Özal'ın açıklamalarına göre «Türkiye et ithal edebilir ve daha sonra da bir başka açıklamada «Türkiye çay ithal edebilir dedi. Bugdayın ithal edilmesinden sonra durum acaba nedir?.. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elındeki stoklar ne düzeydedır, herhalde bunun bilinmesi gerekir. Bu stoklar şu anda Türkiye'nin ihtiyacının ne kadarını, ne süreyle karşılayabilmektedir, bunun açıklanması gerekir. Bu işın bir boyutu. Ikincisi de, «ithalatm gerekçesinde» yatıyor. Gerek et, gerekse çayın Türkiye'de «ucuz, ama yetmeyebilir ve de kaliteli olmadiğı» öne sürülüyor. Türkiye gibi, hayvancıiığın çok yaygın olduğu bir ülkede, et ithalatma gitmek, böyle bir düşünceye gelebilmek, kolay inanıhr gibi değil. Yılda yaklaşık bir milyar dolarlık bir ihracat potansiyelinin bulunduğu hayvancılıkta lthalata gitmek?.. Benzer biçimde, yeterli kapasite olrnadığından dolayı, zamanında işlenemeyen çayı denize dökmek. Denize dökülen çayda, «kaliteli» olmadığı gerekçesiyle ıthalata gitmek?.. Bu öylesine tehlikeli bir girişim ki, böyle bir düşüncenin uygulanması sonucunda iki gerçekle karşılaşılabilîr: Önce sanayinin ithalatı büyük ölçüde kısıtlanır, ikincisi de artık «kendi kendini besleyen ülke olmaktan çıkılır. Binlerco çay üreticisı ailş ne yapar, o da üçüncü gerçeği oluşturur. Aslında benzer öneri geçen aylarda sanayi için gündeme getirilmişti. Başbakan Yardımcısı Özal, sanayicilere önce bileziklerinizi satın» dedi. Sonra «villalarınızı satın» diye buyurdu. Daha sonra da «fabrikalarınızı satın denildi. Şimdi de tarımda önce «buğday, sonra et ve de çay ithal etieriz* düşüncesi... Serbest piyasa ekonomisinin faziletlari olsa gerek bu öneriler... Tek tek duşünceler ve öneriler bir araya geldiğinde, ortaya temel bir doğrultu çıkıyor: «Sanayide ve tarımda küçüklere yer yok». Anadolu'nun aile yapısı ve işletme ölçeği «kendi kendine yeten üretim yapmaya yönelik nitelikler taşır. Modeıtı değildir, istenilen kalite yoktur, çeşitli açılardan günümüz uygarhğı ile çelişen gelenekler yerleşiktir. Ama, «kendine yeter» onlann tümü. Şimdl yere düşerlerse, vurulur, olur biter?... Kaliteyi özendirmek, krediyi artırraak, bunun teknolojisini yerleştirmek dururken, et ve çayda ithalata gitmek?.. Bu en kolay yol. Bir de doğal olarak akla şu geliyor: İhracat diye diye, herşeyi ihraç ettik. kendi ihtiyacımızı düşünmeden ihraç ettik ve «ibracat patlaması» yarattık ve bununla övündük. Yoksa, şimdi ihraç ettiklerimizi geri rni almak zorunda kalıyoruz?.. Yoksa, «ihracat seferberliğinden sonra şimdi de ithalat seferberligf» mi başhyor?.. Hiç akla gelmedik malları «ithal edeceğiz», diyoruz da... Mlyüı ihnıcatumz, 26 MILYON DOLAR Mırt ılonomisine 3uLındugumuz . ^atkıdan <ıvanç DuyiRjoruz mSirketlerden Haberlerm Ekonomi Servisi Bugün toplanacak Türkiye öğretmenler Bankası Genel Kuru lu ile ilgili olarak hazırlanan faaliyet raporuna göre TÖBANK'ın tasarruf mevdu atı geçen yıl % 121'lik artış gösterdi. Bankanın ciro hac mi de bir yıl öncesine göre % 81,2 arttı. Geçen yıl sermayesini 10 kat artıran TÖBANK'ın bu yıl yeniden TÖBANK'IN MEVDUATI YÜZDE 121 ARÎTI sermaye artırımma gidecegi belirtüdi. Genel Kurul'da TÖBANK'ın bu yıl da özellikle ihracata yönelik yatırımları desteklemekte kararlı olduğu ve dış teminat mektuplarıyla, prefinansman, ihracat ve ithalat kre dilerinde yeni atılımlarda bulunarak müşterilerine ge niş olanaklar yaratacagı ifa de edildi. Ihracatın, ülke ekonomisindeki yeri ve başarunızın simgesi bu üç altın madalya önenünin büinci içinde yular önce tüm çalışanlarıyla topluluğumuzun başlattığunız çalışmalar, bugün doruk . kıvanç kaynağı oldu. noktasına ulaştı. Daha çok yatırun, daha çok iiretîm^ daha çok îhracat yapmayı ve KARDEŞLER ŞÎRKETLER TOPLULUĞU yurdumuza daha çok döviz getirmeyi ilke edinen Şirketler Topluluğumuz her ünitesini bu yolda yönlendirdi. TOPLÜLITĞA DAHİL ŞİRKETLER Tihnü dışa dönük üretirn yapan kuruluşlanmız 1980 yılında toplam 14,5 milyon dolar, 1981'de ise 26müyon dolar döviz girdisi sağtadı. 1982 yılında daha çok ihracatı hedeflediğbnizi ve bunun bağLantuanm şimdiden yaptığunızı açıklarken, 1981'deki Menteşoğlu Kardeşler Koll. Şti. Menteş Gıda Sanayi ve Tic. Â.Ş. M.G. Export A.Ş. Yemaş Yem Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. GıdaSan Menteşoğlu Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. • Menteşler Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. • Menteşoğlu Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. • • • • • MENTESOGLU Ekonomi Servisi Aksigorta'nm dün toplanan Genel Kurulu'nda açıklanan faaliyet raporuna göre Aksi gorta 3 milyar 184 milyon liralık prim üretimiyle Tür kiye'deki 36 yerli ve yabancı sigorta şirketi arasında 1981 yılında da toplam iş hacmi bakımından birinci AKSİGORTA'NIN 1981 YILI İŞ HACMİ 3,2 MİLYAR sırayı korudu. Yönetim Kurulu Ba$kanlı|;ı na Dr. T. Güngör Uras, Baş kan Vekilliğine Hamit B. Belli, Murahhas üyeliğe Ali Gömeç ve Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine Hüseyin Uçar ve Vecihi Akın getirildiler. Ekonomi Servisi tstanbul îhracatçı Birlikleri tara fından ödüllendirilen yılın başarıh ihracatçıları, imalatçıları ve yabancı ithalatçılan arasında yer alan Menteşoğlu Kardeşler Şirket ler Topluiuğu üç altın madalya aldı. Topluluğa bağlı lı Menteşoğlu Kardeşler Koll. Şti. 1981'de 18,3 milyon dolar, Menteş Gıda Sanayi ve Tic. A. Ş. ise 5.5 milyon MENTEŞOĞLU TOPLULUĞU 26 MtLYÖN DÖLARLIK DIŞSATIM YAPTI dolar döviz girdi sağlay* rak altın madalya ile ödüllendirildi. Diger yandan. yi ne Menteşoğlu Kardeşler Koll. Şti ilk kez kaz eti ihraç ederek de altın madalya kazandı. Menteşoğlu Kâr deşler Şirketler Topluluğu'nun ihraç ettiği ürünlerden başlıcalan çunlardır: Salyangoz, kerevit, kurbağa bu du. kedi • köpek maması at esek eti. ŞİRKETLERİN ÇALIŞMA ALÂNLARI Salyangoz eti ve kabuğu, kurbağa budu, kerevît eti, su ürünleri ve Türkiye'de değerlendirilmiyen gıda ürünlerinin iiretim ve ihracatı. Fındık ve mamülleri ihracatı, pamuklu mensucat, giysi imalâtı ve ihracatı. PAMUKBANK VE DEMİRBANK'D GENEL KURULLARI BUGÜN tSTANBUL, (UBA) Pa mukbank ve Demirbank'ın 1981 yıh Olağan Genel Kurulları toplanacak. Pamukbank'ın Genel Kurul toplan tısı, «Büyükdere Caddesi, No: 14, Şişli İstanbul» adresinde saat 09.30'da başlayacak. Toplantıda olağan gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra seçim ler de yapılacak. Demir Merkez: Rıhtım Cad. VeH Alemdar Han Kai: 4 No: 429430 Karaköy • istanbul Tel: 43 80 88 43 80 89 Su ürünleri ve diğer konserveler ile kedi köpek maması (PisiMa / BoyMa) üretimi, ihracatı ve yurtiçi pazarlaması. bank T.A.Ş.nin «Karaköy. Bankalar Caddesi, Nos 44/ 48»'daki merkez binasmda yapılacak Genel Kurulu'nda da 1981 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları. Yönetim Kurulu ile denetçi ra porlarının okunması, gerek li kararlann alınması ve Yönetim Kurulu üyeleıi ile denetçilerin ibrası gibi konular ele alınacak. BURSA, (a.a.) Bursa'da kurulu bulunan BUSTAŞ A. Ş.'nin TIR filosuna 15 frigofrig TIR daha ekleyece ği ve böylelikle 20 adet ten teli ve 30 adet de frigofrig olmak üzere tonlam sn BUSTAŞ, 15 YENİ FRİGOFRİG TIR ALIYOR di. BUSTAŞ'ın 1981 yılında çeşitli ülkelere 780 bin dolar değerinde yaş. meyve ve sebze ihraç ettiği, 1982 yılı ihracat programında ise 1,5 milyon dolarlık sevkiyatm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog