Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

\ KÜLTÜR Y A $ A M ievirciden tam puan alan bir oyun: BARIŞ 1 Arıstophanes, apıt: ArıstnphaneN / Diizenle ya» adı verilen «cskı komedkonıedı türüen ve Yöneten: Yücel Erten / M.Ö. 5. (ekor • kostüm: Erkan Kır nün, ünü ulaşmış yuzyılcian güteıt ustası. inç / Müzik: Cem trliz / Dans rıümüz* Atına demokrasısmin üzeni: Nasuh Bann / Oyn. «Bari!?», yüz hsan Sanıvar, Turgut Sarı yozlaşmaya kent tuttuğu. Atina' • devıeUen usöl, Nihat tleti, Meral Ülkii. mn komşu 'ülay tinlüoğlu, Tarık Ünlmıjj; tündekı egemenlığn.ı yitıruıği bır dönemde, gıildürü yoluyla r / Sanatevi / Salı dışıncla ıe,r giin 20.00, pazar 15.00 • İK. toplums&i yergıye yonelen DU sivri dilli ya^arm savaşa ve savaştnn çıkar sağlayarüara karşı tepkisinı dile getiriyor. çıçe Kuunııvju^ı ",,•». Arıs sonra, , mecini üettikten ıçkı. dan», tophanes'in seyirciye seslendı Sffi.Ssr.S5SK „«„,,»«».„,,,».. «.HsjsrLJS getırdigi hare ssyirciyle yadeğerlendirerek, ızieyicılerini bir kahkalıa cıünbuşu içinde, Dionysos şenlikiirinin esriklUî tavasıyla bütünlcstiriyor. Ba bakımdan, Aıistophanes'in güldürıisü, daha sonrn gelişen gül dürü türlerına orav/ıiı. komedyanın ritüel kökenine daha sık\ sıkıya bağlı. ği ürıiü koro bolümlerinden «sinlenilerek. gilncel konulara da el atıiıyor, bu arada sanatçılara, el^aştirmenlere de bır güzel verılip vpri5.tiriliyor. Bu arada Anstüprıanes uyanosundan çagdaş iîabare iiyatrosuna ueanan özeiiıiler de belirlenı yor sahnede. «Banş» çok ba$arıh bir sanne öüzeni ıçınde sunul\\yor. Cem tdiz'm çarpıcı miiziğina ve Nasun Bann'm yetkin daas düzenine büyük bir uyum gösteren ve uim dünya ınsanlannı simgeleyen koro, salınedeki devınimin ternel ögesini oluşru ruyor. Oyuntın bslli bnşlı kışilerinı canlandtran İhsan Saıııvar, Turgut Sarıgöl. Nihat İleri, Meral Ülkü, Tülay Ünlüoglu ve özellikle Tarık Ünlüoğlu, seyirci koltuklannın ortasına dek uzanan sahne Sanat Dunyasından Ayşegül YUKSEL ANKARA Mart ayı lçlnde ıçılan Ankara Sanatevi llk tipatro etkinliğini, Eski Yunan1 ın en büyiik komedya yazan fVristophanes'ln «Banş» adlı ya pıtıyla sundu. Sanatevi'nin ganel sanat. yönettnenl Yücel Erten'in düzerüediği «Barış», tiyatro adına yapılabilecek dene tnelerin tlginç bir örneğl. MAnahlarla lspartalüRn nırbirine kırdıran PeleponPZ Sava şı'ndan bu yana nıc.e savaşlardan başka iki de bilyiik saAristophanes, yapıtlannın ço vaş yaşamjş. yeni savaşlara gegtmda olduğu gibı, «Barış»ıa t>e dünydmızda, Aristophanes' da önce oyunu içın seçtiğı te in «Barış»ı genel anlamda, gemel koruıyu açımlayıp çözüm çorlili|inı yitirmemiş. Vönetlüyor; oyunun geri kalan bölü men Yücel Erten, Aristoplıamü ise Atina'nın gündelik ya nes tiyatrosunun fizel'ıilsleritu şammı güldürücü yanlanyla zedelemeden bu ünlü yapıtı gü yansıtan, birbirine ve ana ola nümüze getiriyor. Söz, tavır, ya gevşekçe bağlı sahnelerden hareket komigiyle yoğrulmuş oluşuyor. Böyl«ce, yazar, seyir yoğun fars ögelsrinin, açık sacirıin dikkatini önemli bir k o çıkhğm, toplumsaı yerginin nu üstünde yogtırüaştırıp de kmdan ıletişim kurabilen başa rılı .yorıımlar gerçekleştiriyorlar. Erkan Kırtunç'un, geri düz lemde yer alan ev dekorunu delip göçmiş görünümü veren tank tasarımının uzun topu, gerçekle fantazinin ıçiçe geçtiği Aristophanes tiyatrosu bas lanrmda çesjitli amaçlarla, DU arada komedyanın içinden tiirediği Dionysos'a yakılmış tür külerin phallus sinıgesi olarak da değerlendiriliyor. «Rarış» oyunculan, Sanatevi' nin ilginç sahn« uzamına zamanla daha bır alışacaklar, tempo daha bir yerıne oturacaK, söz ve hareketler daha bir amacına ulaşacak samyoruz. Oyunun seyirei karşısmda ilk sınanışmda bile aksamalar par makla sayila.bUece.fc dprılj a^dı. Bu nedenle, seyircıden tam pu an aldı «Barış.» • Kültür ve Turizm Bakanlıpı Yayimlar Dairesl Başkanhğı'nca 1081 yılı boyunca "2 adet kitaptan 500 hln tane bastırıldı. Ayrıca 12 sayı «Milli Kültür» Dergisi İle 6 sayi da «Kitap» Dergisl mez adı Münir Nurettin yayımlandı. Baskısı biten kitap ve dei'RUer için toplam 37 lîiîlyon Selçuh adına Genel Müdürlük binasında düzenlediği anma gecesinde Orhan Telmen, sa* natçının kendisine armağan ettiği tanburla 55 parçadan oluşan özel bantları sundu. Müharcandı. • Unlü seramik sanatçısı Jale Yılmabaşar'ın Amsterdam'da nir Nurettin Selçuk'un 1970 yılında 21 seans çahşarak hazırladığı bantlarınöan oluşan açtığı seramik sergisine geniş ilgi gösterildiği bildirildi. 11 mart konseri aralarında Dr, Nevzat Atlığ, Bedia Muvahhit, Necmi Rıza, Ahıskan, Dr. AlaaU günü açılan sergiye Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ktiitür Dairesi tan Yavaşça, Vasfi Rıza Zobu, İstanbul Vali Muavini $eycla Balkan, Yapı ve Kredi Banka* yetkiliıerı de katıldı. sı Genel Müdürü Halit Soydan ve Genel Md. Yard. Dr. Metîn Berk'in de bulunduğu kalor • Ankara Sanat Tiyatrosu Oktay Arayici'nın yazdıpı ve serCilendiçi siire Içinde Başkent'te geniş ilgi gören «Bamuz Gonea bahk bir topluluh ilgiyle dinledi. Anma gecesine salist olarak Meral Uğurlu katıldı, Halit RÜI» adlı eseri 1 mayıs • 12 haziran tarihleri arasında Islanbul Soydah'ın konuşmasından sonra Ercüment Berker. Munir Nurettiriin sanat ya$amın.l anlattı. Selçuk'un bantları halen Yapı ve Kredi Bankası arşivinde bulunuyor... • Kenter Tiyatrosu'nda sahneye getiriyor. KISA Münir Nurettin in özel bantları Mü 7 f BENİM OKLAC1A/I BİLİE. A/ESELA AZ SONRA DTGSYO Miidurü Tankut Öktem ve öğretim üyeleri, serginin bir köşcsinde. (Fotoğraf: Kemal KÜÇÜK) Sanatın gözüyle sanayi evrimi... Sanat Servisi Devlet Tatbikl Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölumü tarafmdan okul salonlarında açılan sergl tüm sınıflann bir dönem boyunCA oluşturduğu, çalısmalan kapsıyor. Otuz kadar yapıtin yer aldı^ı ve sanahn gözüyl» sanayideki evrimi sunmayı amaç edinen sergide her çeşît. malzeme buyük başanyla kullanılmış. Ay sonuna kadar açık kalacak olan sergiyle Ügili rak bilgi veren Bölüm Başkanı Nevzat Yüzbaşıoğlu şunlan söyledi: Öğrenciler önce malzemeyi tanımaya başlıyor ve daha sonra mimarl ile ügili duvar ve pano çahşmalarına aeçiyorlar. ÇaU?mal<ırında çuvaldan humaşa, tahtadan plastiğe kadar her türlii malzeme çe$itli teknihlerle fcuî, lanıhyor.» 1 1 ya siz? Siz de, güvenli bir yol seçin. Banker Kastelli kısa vadeli yüksek faMi merucug 'inenkul değerler alıyor, satıyor. Yararlanın.t Kazanın. Onîar gibi ANKARA K*.4KBiley/ANKABA TB;1759 001832 54 Tüccar, memur, işadamı, öğretmenv çiftçi, ev kadmı, emekli.»., mocfofefori idk»ri Binlercesi güvenli bir yol ne olursa olsun Banker KasteUidebu GENELMODÜHLOK K«ses Sırkeci/ISTANBUL TB..20 99 00/0128 02 59 ELMADAÖ İZMİR No:11 Kat:1Oaire:3 İZMİR TEL • 21 20 9421 95 90/91 / « KONYA Huküme! Mıhazade l KaU2Ta:11957 MERSİN AiatutVCad MEFSİN TEL:16458 SAMSUN ANTALYA Ata«* Cad R»«» BertwoJ(u lsh8nıKat.1)*j67 ANTALVA TE!»«O497551 Cumhurtye» Cad E* V 2 Elmadaö/İSrANBa TEL:4(6a5O4»62514162 52 416253 Kâ!»npasaCadNo:5l<i!t:1 SAMSUN TEL:19*822O 89320 894 Banker Kastelli t BANKER KASTStU MENKUL DEĞCTLER TİCARET A $ nm NOMfNAL SERMAYESİTAMAMIODENMİS OLUP 500 000.000 TL dır BAHÇEKAPI KACHKÖY Kadıköy/ISTANBUL TEL: 3818 2838 06 9338 07 58 36 4173 BAKIRKÖY EbüzziyaCadKastelHan BöyökdefeCadN«4K«:1 (SsliCamiKarsBi) Şşli/ISTANBUİ ' Bakıcköy/İSTANBU. TEl,:4643124«394S4e427! 7EL:71 2644 BURSA KAYSERİ • VaHıt Han/ima K»( M« !1 Bahçekapı/ISTANBUL TEL:2O5320(5Ha!>221479223398 AtatüıkCadKurtullşhânı No:59AsmaKat BURSA T a : 2 0 36811338 Cumt«iy«tM«hV«l«nC84 euyükaksakall$hanı. No:16Kat:2 KAYSERİ Ta:13931 FRAtlKFURT İ Köpf iftası Meydam,lni«ü CtA «000 FraSfelurt/M. ESKİŞEHİR l K l 2 No: 201 202 E^SKİSEH'R TEU:1618S Mentaıl DeSerter Tlcaret A.S. 7EL:(O61112332«233244253328 TELEKS :4189679KaalO Kastelli Kültür ve Sanat Vakft Sunar tur*f«" Çarfambo, Perfembc, C (VENÛS TİYATROSU Hıksim Meydanı 49 6944)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog