Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 30 MART 1982 televizyon 19.20 TV OKULL Dun işlenen «Devletimiz» parçası yınelendikten sonra yenı bir parça olan «Cumhuriyet» okutulup, ilkeler üzennda duruluyor. DÜNYA JIYATRO ÜÜÜ YAIMKIIARI Beraberligini en uzun sürdüren gruo: Modern Folk Üclüsü 19.50 SAĞLIK Prof Dr Nurten Özer'in yararh suîardan bahsedeceği programda, Bursa Kaplıcaları da tanıtılacak. Bursa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Hamdi Atalay, Bursa Kaplıcaları hakkında konuşma yapıyor ve hastalarla çeşitli röportajlara da yer veriliyor. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 MİNİK KONSER John Field'ln «Nccturne»nünü obuada Çmar Türkan ve piyanoda Meral Hanöz seslendir6cek. 21.15 TÜRKİYE UZERİNE OYUNLAR Dlzinin 3. bölumünde Mondros Mutarekesi'nln uygulanması işlenerek, Istanbul'un işgali ve Sultan Vahdettin'in Meclisl Mebusan'ı feshi anlatılıyor. 22.05 AŞK GEMİSİ Dİzinln «nk Aşk* adlı bölumünde Viki asık oluyor. Gemiye binen Mark Redding adlı genç şarkıcıya aşık olan Viki, büyüme arzusuna kapılıyor. Fakat durum dllediği gibi sonuçlanmıyor, 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ izJeyici) gözüyld Gerilla savaşları ve kuyruk görüntüleri Nedense önceleri 4 0 4 5 dakika suren haberler. 20 dakikada bitiyor, hlçbir haber, derinlemesine verilmlyor. Özellikle dış kaynakh haberler çok defa görüntüsüz veriliyor ve oldukça kısa kesiliyor. Işin ilgtnç bir yanı da, TRT'nin yanlı olması. Örnegin El Salvador'dakl gerilla savaşımı çok kısa gösterilirken, ne hikmetse Polonya'daki kuyruk görüntüleri uzun uzun gösteriliyor. Bir başka dileğimiz de, televizyon da Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği programlannın (radyodaki süresi normal) çok kısa ve göstermelik olarak yaymlanmaması. Bu programlann biraz uzun olması mümkün değllmi? trtan TAMER Içmeyenler hiç mî düşünmüyor? Türk yapımı olan bir yorll dizlyi TVde ilgi Ile Izledik. Halk arasında birtakım gizli kapaklı işlerl yapanlar başarılı gazeteci Ümit Ersoy tarafmdan ortaya çıkanldı. Toplum kurallanna uymayanlar eleştlrildl, yasalan çigneyenler tse cezalaruıı çektl. Ancak, bu dizinin olumsuz bir yonü var... O da gazeteci Ümit'in sanki reklam yapanruşçasına ağzından sigarayı eksik etmemesiydi. Sigaranın zararlannı anlatan bir surü konferans verilirken, sigara içmeyenler derneğl kundurken bu da neyin nesi? Eğer sigara içerek daha iyi düşünüyorsa, içmeyenler hiç mi düşünmüyor? Özellikle sigara içmeyen genç izleyicilere kötü örnek olunmadı mı? Gazeteci Ümit aynı rolü biraz daha az sigara içerek yapamaz mıydı acaba? Hahkı ESER AĞUl radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Kervanı, 05.30 Şarkılar, 06. 00 Kısa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.20 özel Tanıtıcı Reklam (1), 07. 30 Haberler, 07.40 GUnun 1çinden (2), 10.00 Kısa Haberter, 10.02 Arkası Yann. 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 10.05 Okul Badyosu, 12.00 Kısa Haberler 12.10 öğle Ozeri (3), 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 Ogleden Sonra (4), 16. 00 Kısa Haberler, 16.05 Okul Radyosu, 17.00 Olaylann tçınden, 17.30 Erkekler Pash, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18. 20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.00 01.00 TRT II ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 20.00 Koyümüz Köylümüz, 20.20 Solistler deçidl, 20.40 Ttlrkçe Sözlü Hafif MUzik, 21. 00 Kısa Haberler, 21.05 S o llstler Geçidi, 21.35 Dinleyici îstekleri, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 KUçük Konser, 22.25 Şarkılar, 22.45 Türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin Içinden, 01.00 Kapanış, 01.05 05.00 Oece Yarısı, Polklorumuzdan Mottfler, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 TUrküler, 10. 40 Ekonomi rtergisi, 11.00 Hoş Seda, 11.30 Türküler, 11.45 Fatih Sultan Mehmet özel Programı, 12.00 Kadınlar Topluluğu, 12.30 KUçük Koro, 13.00 Haberler, 13.15 Müzik, 13.30 Turküler, 14.00 Şarkılar, 14.30 Yabancı 011 öğreneltm, 15.30 Müzik, 16. 00 TUrküleriyle Ege, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylann îçinden, 17. 30 Yurttan Sesler, 18.00 Çağdaş Türk Sanat MUziğl, 19.00 Asina YUzler, 19.00 01.00 TRT I ile ortak yayın. TRTIII 07.00 Açılıs, 07.02 Gtine Başlarken, 08.00 Sabah Kon seri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 ÇeşitU Sololar, 9.30 Jon Anderson'un Albümü, 10.00 Caz, 10.30 Hafif Baü MUzığinden Seçmeler, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Haberler, Türkçe • Ingilizce Fransızca Almanca, 12.12 Diskoteğimizden Seçmeler, 13.00 Konser Saati, 14.30 Tür külerünizin dünü bugünü, 15.00 Müzik, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17. 12 Sizler îçin, 18.00 Müzik, 19.00 Haberler, 19.12 Oda Mü zigi, 20.00 Müzik, 20.30 Caz, 21.00 Solodan Orkestraya, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Ses Ustalan, 24.00 Müzik, 01.00 Frogram ve Kapanış. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haber ler, 07.40 Turküler, 08.00 Mü Bik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tuncer Eraslan'dan Şarkılar (TRT1, Saat: 18.30) lürk sanat müziği sanatçısı Tuncer Eraslan'dan 9 1 1 şarkıları dinliyoruz.. cSevmediklerinle gönül avutma» (Ibrahım Efendı^ cUnutulmuş blrer birer «Ckl dostlar» (Gultekin Çeki) «Acılan bir gül gibi» (Hasan Güler) tRüya gibi her hatıra» (Mehmet llgın) Danösı E'aşkanlığı zamanında, halk müziği derlemelerımız denetımden geçmemeye başladı. Sanat Servisl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çeşıtll kentlerde «Neden?» dıye sorduk kendısidüzenlenen konferans, açık oturum ve sergilerle kutlandı. Aynne. Bize, «Siz Türk Halk Müca Devlet Tıyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolar, tıyatziğini batı sazları ile icra ediroseverlere ücretsız gösteri sundular. yorsuııuz. Bu olmaz.» dedi. V« Bu arada tıyatro oyunculan, eleştirmen ve oyun yazarlan da ayııen şu tavsıyede bulundu: Tiyatro Gunü nedeniyle demeç verdiler. Asağıda bu demeçlerden «Kardeşim herkes, yabancı şarözetler yayınlıyoruz. kılara söz yazıp gönderiyor. Oktay Arayıcı, Mehmet Akan, S. GUnay Akarsu, Esın Aişar, Siz de yazıp gönderin, geçsin.» Bilgesu Erenus, Engin Cezzar, Aziz Çahşlar, Cengız Gündoğdu, Deneme olsun dıye, o gece Yıldır Kenter, Şükran Güngör, Mengü Ertel. Dikmen Gürün ıkı Yunan şarkısma söz yazılUçarer, Ferhan Şensoy, Orhan îyiler, GUlriz Sururı. Vedat Türk dı, plak yapıldı ve gönderıldi. İi, Vecdi Sayar imzalı açıklama şöyle: Ikısı de denetımden geçtı, hâ«Sanatın ve sanatçının yaşı yoktur. Güzel söz, doğru söz l"ı TRT'nin repertuarmda Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mııtlaka tiyatro sanatı iistüne «Başka bir örnek daha güzel sözler söylenmiştir, söylenecektlr. Ama kapı kulu olmavar nu?» dan, sanatın yiikümliilüklerini bilen özgür bir tiyatro ortamı ya Klasik müzığımızden esınratılmadan o güzel sözler hayata geçirilmek istenen düşlerin. MODERN FOLK L'ÇLÜSÜ «TBT bizim aıuziğimizi reddetmedi ama, denetleyecek lenerek uyarlamalar yapıp deomutlann huçün içln aslında buruk birer bildlrisl olmaktan başnetıme gönderdık. Bır sure bir kurul da bulamadı.» (Foto^raf: Zekâi DIJRMUŞ /VNKA) sonra bir yazı geldı: «Gönderka nedir ki? Bir yanda, ömriiniin altmış yıhnı tiyatro'da geçirediğiniz parçalar hafif müzik orek emekli olmuşlar kendilerine uzun ömürler dilevelim pftMehmet DİNÇER dışındakı zamanlarımızda ne Canku yapar. Ona göre, ses larak görülmediğinden, klasik reve cağrılırken beri yanda içinde tiyatro'nun hariı ateşl yanan dağılımı gdrev daftılımı olur. men kendi işimize donüyonız müzik denetim kuruluna göngenç sanatçıları emeklUiklerini isteyecek kadar bunaltıp ocaklaIşık KANSU Bu, bizce grubun uzun yaşama Ve herkes kendi üzerine düşen derildi. Bilgi edinmeniz.» rından koparmaya zorlamak; işte anlsyamadığımız, anlayamayagörevi yapar. Bir parçanın her sının sirrı. Bır hafta sonra da klusık mü cağımız, paylaşamadığımız, paylaşamayacağımız davranıs budur.» notası, her satın uzerinde haf «Beste yaparken biraraya zık denetıminden yanıt geldı: ANKARA Kuhsteyiz, MoERKAN YÜCEL talarca. günlerce çahşılır. Vomı Reliyorsıınuz. yoksa tek «Gönderdiğiniz parçalar, Türk dern Folk Üçlüsü bu mevsim Artık Dlinya Tiyatrolar Günü bir şekil olmaktan çıkanlmalcal müziği nankördür. Bir süre tek mi çalışıyorsunuz?» Sanat Müziği niteliğlnde görüliçin düzenlediği «seri» konserlıdır. Hiç olmazsa yılda bir kez özel tiyatrolann ve Türk tiyatroyapılmayınca herşey unutulur. mediğinden, Türk Halk Müzi Konserlerimizde ızledlğinlz lerden biri için sahnede, ODTÜ" sunun sorunları Uzerinde durulmalıdır. UNESCO'ya bağlı, gehatta lnsan kendi sesini bile ği Denetim Kuruluna gönderügibi Modern Folk Üclüsü «icra de düzenlenen bu konsere izleniş olanakları ve fonu olan İTfnun varlık nedeni kanımızca buunutur. BUHinleşme kaybedılır. miştir. Bilgi edinilmesi.» Bir pmbu»dur. MUzığe ilk başladımek için gelenler övlesine çok dur. Tiyatromuz bir yıldan başlayarak bu sorun Uzerinde ciddi hafta sonra da bu kuruldan ğımızda folklor, daha sonra «İlk önce halk müziği son ki, «lğtıe atılsa, yere düsmez» de bir şekilde duracak ve bu (İTÎ)'nun işlerlik kazanması için, şimyazı geldi: «Gönderdiğiniz parKlasik Türk Müziği. en son ra Türk Sanat müziği. sonra yimi bile zayıf kalıyor. İki sadiki ÎTt yöneticileri dahil bütün tiyatro çevreleriyle ilişküerini çalar, Türk Halk Müziği niteolarak da Türk çocuk şarkılan pop ve çocnk şarkıları. Bu deate yakın süren konser, defasıklaştıracak çözüm yollan arayacaktır.» llğinde de görülmemiştir. Biive Türk popu üzerine yorumçlşik çlzçiyi acıklar mısınız?» larca sahneye çağırılmalar sogi edinilmesi.» Yanı, parçamızı YÜCEL ERTEN lar getirdik. Bu nedenle, «gru ö n c e biz kendi yaptıklanne eriyor ve kanter içinde kureddedemediler. Ama bizi debun üretlği besteler» diye bir «Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün Ankara'daki TUrkiye Mil lise dönüyorlar. mızdan bıkmıştık. Bir parçayı netleyecek bir kurul da bulaçey sözkonusu olamaz. Grubun li Merkeztnden bizlere gönderilmiş bir yazı var elimlzde. Biz belki bin kez söylemiştik. Sanmadılar. Ahmet Kurtaran, Selami Kaiçerlsınde beste üreten yalnızgereğini düşündük. Ankara'da tiyatro alanmda etkinlik gösteren dık ki, kendi kendimizi tekrar «Arabesk konusundaki dü raibrahimgil ve Dogan Canku ca Doğan Canku. O da, reperiki özel kuruluş olarak: Sanatevi ve Ankara Sanat Tiyatrosu olaediyoruz. tşte bu «sanı» bize sünceieriniz?» ile cay içerken Uk sorumuzu tuanmız için bir beste ürettirak, bu bildiriyi okumaya gerek görmedik. Kanımızca bu bildiri, değışik çalışmalar yapma dü Arabesk müziğinde bir soruyoruz: ğinde, Uçümüzün de arzusuna bizim sanatsal yaklaşımımıza ve tiyatro anlayışımıza sığmayan şüncesini getirdi. Türkiye'nin zengınlık var. Halk muzığımizuygun bir yapıt ortaya çıkarmüzik ortamı belli. Bır şarkınoktalan kapsamakta, paylaşmadığımız bir anlayışı sergilemek «Bozuşmadan beraberligiden daha zengın bir ntm ve mışsa, o beste hemen repertucının ya da grubun kendlsıni tedir.» nl en uzun sürdüren grupsuyorum anlayışı var. Halk böyanmıza giriyor. kabul ettirmesi çok zor. Yayın nuz. Bu beraberllğin başarısuu ÇETİN KÖROĞLU le bir ozlem içinde. Siz bunu tekeli şu anda TRT'nin elınde. neye borçlusunuz?» «Pekl, vorumlamayı nasıl «özünde dttşünce, duygu ve yapıcı eleştirinin dfiğümlendiğl, halka vsrmezsenız, üçbeş açık «Yayın tekiifinln TRT'nin yapıyorsunuz?» Modern Folk üclüsü amabiçiminde yazın musikl ve reslm taeykelin yoğunlaştığı 'tiyatro' göz halkın bu ısteğıni farkeder ellnde olmasmdan sanıyoruz ki Parçanın yorumlanması tör anıaçla çalışan bir grup. olayı, yüzyıllardır hem göze, hem kulağa, hem de fikre hitap edeve arabesk muzik adıyla bu yakınıyorsunuz.» çok önemli. Söyledigimiz gibi Müziği kendi geçimimizi sağlarek milletlerin kültürlerinin oluşma ve gelişmesinde önemli bir müziği, pıyasaya surer. Ama Biz başlangıçtan berl hep müzikal düzenlemeleri Doğan etken olarak işlevini sürdürmektedir.» mak için yapmıyoruz. Müzik arabesk gelebıleoağı yere gelTRT ıle fers düştük Biz, folk mıştır Bundan fazlası olmayalorü çok seslı hale getırdık caktır. Plak yaptı. ama, uzun yıllar «Son bir soru, Pürk Hafif parçalanmız TRT'nin denetıMüzlğjnin gcleceği knnusunda mınden dondü. Ama bizden neler diisünü.vorsunuz?» sonra TRT çokseslı koroyu Türk Hatıi Muzığınde şu kurdu v« onlara «çok seslendisıralarda bır kıpırdanma var. rilmiş halk türküleri» söylettı. Sanatçtlar, TRT kanalıyla olma radelerine uygun olmayan ve arala 1 îngiltere'nln en Unlü ünlBiz klasik Türk müziğmi yosa bile, çeşıtlı yollardan çalışrmda hüküm ve sonuç doğurmayan versitelerinden biri. 2 Oymak.. rumlamaya başladık. TRT yine malannı yenıden sahneleyebilbir muamele yapmalan. 4 îtalya' Rubidyumun simgesi. 3 Doğu bizden sonra bu konuda korome olanağını buluyorlar. Bu da bir kent.. Eski dilde incir. 5 müziğinde bir makam.. Bir adı da lar oluşturmaya başladı. Ama durum, hafif muzığe yeni bır Enkin olan Sümer tannsı. 4 Saf Rutenyumun simgesi.. Aşık. 6 Ja yaptıklanmızı da süreklt deneheyecan getirdi. Pekçok eski pon usulü çıçek kompozisyonu. 7 yünden veya pamuk, sentetik ve tımden geri çevirdı. Böylece, sanatçı yeniden sahneye çıktı. Aşağı.. Doğma. 8 Bir ağırlık ölyapma liflerle karışık sert kumaş.. TRT yıllar yılı bizim karşımıza B u kritik dönemde TRT üzeriçüsü birımmin kısaltması.. Bask Budala. 5 Zirkonyumun simgesi. çıktı. ne düşeni yapmalı, canlanan ülkesinm kurtuluşu ve bağımsızlığı Amerikada yaşayan büyük bir ka «Bu karsı çıkışın somut heyecanı motive etmeli. Bu oiçin savaşan bir örgüt.. Bir nota. 9 nnca türü. 6 Papaz.. Genişlık.. örneği var mı?» lursa, hafif mUzik bir patlama E^ılı sünnetin dört mezhebinden Lâhza. 7 Osman Gazinın Bizans Nida Tüfekçi'nin Müzüı üe zirveye tırmanacaktır birinin kurucusu kaynaklannda geçen adlanndan biri. 8 Notada duraklama zamanı.. îridyumun simgesi.. Güzel koku. 9 1 2 3 4 5 6 78 9 ABD'yi oluşturan eyaletlerden bi ri ve aynı zamanda thtiras adlı ır £ 8 1 Tramvay'ın yazannın küçük takma A T 2 adL 6 A. 3 YUKARIDAN AŞAĞIYA: A h s A A 4 1 Fransız Devrimi sırasında Glrondin'lerle birlikte tutuklanan f 5 A ı< N £ T Salahaddin KÜÇÜK Sarah Bernard'ı o günkü ove cezaevinde intihar eden Fransız A T . kJA yun estetığı ile bugün karşı6 A matematıkçi, filozof, iktisatçı ve mıza cıksa aynı coşku ile be ft 7 A Coğu kez onılorımızı abartsiyaset adamı. 2 Rütbesiz ast mayı yeğleriz. Yaşanmış olan ğenebılır mıyiz?.. Bu açıdan A] ker.. Selenin simgesi. 3 Hukuk 8 şı düşünüyorum da tiyatromudillnde taraflann üçüncü şanıslan yaşanandan daha üstünmüş [A 9 aldatmak amaciyle Kendi gerçek igibi bir duygusallıkla anımson zun toplumumuzda yerleşmesl ıçın uğraşmış ömürlerini tumak, anlatılmak Istenlr. Oyso ketmış nice tiyatro sanatçımız bu sanıldığı kadar doğru seancak o günün beğenlsi Ile ğıldır. Çok hızlı yaşıyoruz ar tık, uzay cağındayız. Bundan anımsanınco yücedırler. Bu günün estetıği acısındon on 30, 40 yıl önce görüp beğen lara eğılırsek coğu belki da diğimiz oyunları, sanatcıları bukosede FORUM SANAT GALERİSİ gülunc gorünürler bizlere. Bu, anımsarken büyütec altında ysr/ınlanmasıni ETAPMARMARAPASAJI gerçek kişıler için olduğu ko istedıgıniz görür gıbıyiz. Oysa o günden üMttras«Rİ SANAT GALERİSİ dar seyırlik oyunları için de SANRTGALERlSt AKKİPEKO CADOCS121 NİSANTOSI SCTNftn. ılanlannız i c n bugüne köprünün altından cok KAİNATBARKAN I t L D D N 460326 TELEKS J M B m M T T R sular gecmlştlr, beğenl değer geçerlıdir. Özde ölmezlik nito UEVENTAKAYU (PAJONK) llği taşıyan yapıtlar her çalerl tanınmayacak kadar de R«lmS«|lfl ELİF NACİ Reslm Sergisl 31Ma«t12Nlwı19S2 ğın değışen değerlerlne göre ğışmlştlr. Her sanat dolında OCM/U4NS Natürmort Sarglıl Isakbl Qd. r ^ M ı o » Y M Yapı Kıır rbm yenl bir yorumla yaşamlarını I8mart3nisan82 ana ögeler değişmiyor ama 11 31 Mart 1982 Ttl:4496M ' B»V<ıilu • İSTANBUL çağlar boyu sürdurebılirler. yapıtlarına eğildlğimlz, onları Shakespeare ve nicelerl güanlama, beğenme durumuna zel orneklerdir. Biz de de da gectlğımiz zaman gunümu«GdnlSanıtlar ha önce sözünü ettlğim Mu BURHAN TEMEL zün estetlk değerlerl yönlenI Gakrirf NURKOÇAK sahipzade bu açıdan lyl bir İPEKAKSÜĞÜR l Paa) 85 Nljanta»ı RESİM SERGİSİ dlrlr bızl. Gene söz gelimi bir "GOndtrllar" uğraş örneği olabilir. Bu ko ^""••N^ 31 mart Sergi Sergi nuda çoğu kez «orta oyununl3lrfMn Ittanbul D*vl*t Odzal SaiMtlar 320NİSAN1982 NECDETKALAY OJMAÛ dan gelen geleneksel ögelere O*l«rl«l / Bayoftlu Istanbül Davlct OOıeı stnatbr X>^ ^ ^ TESVMVCCAO dayalı yenl bir yorumla* gibi Reslm Sergis! Qıl«rl»l/B«yoölu SunaiGalem TB.47«4J yuvarlak denebllecek sözler 1 22 Nisan ederiz. Hoşumuza giden, kaT C TVRIZM RANKAS1 A. $. famızda bulutumsu belli be6AUR[BAAAZ'm llrslz görüntüler gellştiren gü 7. Kuruluş Vıldönümfl zel sözlerdir bunlar. Ancak ABANT 'Türk Resminde lnsan ve Porlre' elle tutulur, gözle görülür gerMERHABAYAŞAMAK leraisiyle kutlanıyor REFİK EPIKMAN HALE ARPAaOĞLU oek bir uygulamada bunlar Karma Resim Serjid Kasım 1982 UStD «AaSKKTLS TAJM rANSIVOM Resim Sergisi ilk Toplu Sergisi nasıl olabilir?.. Bence insana PER5EMBEI>AZAR IS.5OO 2OMart5NIsui Reslm satmak isteyenler için 930Nİ«n 7 31 Mayıs dönük bütün evrensel yapıt14JO0 M O O O L S«n*t Oatarlıl Kurtulu» cad. 191/a slmmkoy larda ne önemli ise MüsahlpKurtulu» Cad. 191/B Slnamkfly Vaükonagı Csd. No.45 Nl»«nuw Knrtulus Cad. 191/B SinemMy zade'de de önemli olan odur. 40 47 83 40 47 83 40 35 88 ' 40 47 83 , Ml«9 oao» t •. Bundan önceki yazımda da be llrttlğim gibi bır «Aynaroz Kadı »ı»nda içtenslzlik ikıyüzlülük, rüşvet ve de dlnseı bağnazlık blr güldürü biçiminde cirkin gosterilmek istenmıştır, Nasıl bır güldürü?.. Türk'e öz bir güldürü, bir orta oyunu estetlğl İçinde bir güldürü.. Müsahlpzade yukarıda belirttiğim öz u; , „ , . . . . •^••«;'.";;^:,: . • İçin Osmanlı'yı ve dilini gülEDMOND ROSTAND dürü ögesı olarak. alay içln tertemiz Türkçeyi de anlalım İçin kullanmıştır. Orta oyunun da Osmanlı toplumunda yer alan klşllerl Türk'ün gülebılece l<<cuma2i.00 ctesı 180U Barbn StRinnd Kris Kriıtoftenon. ği blr gülme, güldurme este YAnetmen: Frank Kcnon tiğl İçinde vermıştır. aTiyatronun tarihsel işîevi hep sürecek» İki Yunan sarkısma söz yazdık, TRT'nin denetimi nden gecti,, bulmaca 123456789 t I • B ? Köprünün altından çok sular geçti B 1 I B n I \£ Sanat Galerileri URART GAlfRİ BARAZ OTEU sinemalar tiyatrolar OD4AMNS449295 ; ODVI SONY ODVt,SONY Umaidc Master kasetleri ile videa severlerin hizmetinde Q Kent Oyunculan ' CYRANOde BERGERAC \V> Ekonomi Dergisi (TRT2, Saat: 10.40) Sezi Nuhrat'ın hazırladığı programın bugünkü bölumünde Gelir Verglsl Kanunu ve beyanname türlerl ile llglll dinleyicl mektupları yanıtlanıyor. Programın konukları Mallye Bakanlığı Baş Hesap Uzmonı Mehmet Serlm ve Ooc. Dr. Yenal Öncel. seanslan I2oo.l5oo.l8oo.2loo 5. T 70mm"FULL STEREOFHONIC SOUNO Aşina Yüzler (TRT2, Saat: 18.30) Bu programda Türk Tiyatrosuna büyük emeğl geçmış, Datülbedayl ve Şehir Tiyatrolarında uzun süre çalışmış olan Aktör Behzat Bulak tanıtılıyor. Programda bu sanatçıyı yakın arkadaşları, Vasfi Rıza Zobu, Burhan Arpad ve Bedia Muvahhıt, anlatacak. Programın yapımcısı Güneş Buharalı. CO»» P VtHkonağı Cad YKB Vtkfı Btnası Kat S D/4 N<?antafi. Ittanbul Tel 46 02 10 (PABX) Günün Konseri (TRT3, Saat: 16.00) Klasik müziğin tonınmış eserlerine yer veren programda Elgar'ın «Keman Koncertosu» ve Hindemlt'in cSenfonlk 2 nisan saat2030 34 nisan saat 1530 Kora S*MK\ Cad. 50 ZlnrirllLuvu lıtarhul z&m Billndlği gibi orta oyununda dekor yoktur. ismi üstünde, ortada oynanır. Herşey seyir cinin simgeleme gücüne bıra kılmıştır. Müsahıpzade'yl günümüz estetık değerlerl İçinde yeni bir yorumla ele almak gereklr deyince bence bütün bunlara somut olarak eğılme lıyiz: Osmanlı dıll ve kışilerl bir anlatım değıl güldürü ögesi olarak ele alınmalı. Giysıler, dekorlor ve ışık düzeni soyut resim anlayışı çizgısinde bütünleştırilmeli, oyuncular do orta oyunu oyuncularının oyun ve hareket bicımlnri iln
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog