Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1982 Cumhuriyet AKTfF No. Türktye İş Bankası A.Ş. 31 Arahk 1981 Bilançosu Turk Lırası ODLNMLMİŞSLRMAYt KASA V.ndesİ7 Vadeli No. PASİF Turk Lirası 1. II. lli. IV. V. VI. VII. VIII. 1 22 272.5OOS75 ) K 369 745 703,89 25.608.142.797,49 1.925.550.000,00 18 369,745 703 27.533 692 797 30 997 803 635 57.212.760.834 Orta ve Vzun Kısa Vadeli Vauelı 7.965.795 863,39 12 854 865 700.9: 136 330 864 314,93 61937 223 586,76 144.296.660.178,32 74.792.089.287 68 88.213.986,55 143.664 720.81 27.071.743,32 3.405.068 795,42 '47.238.886,66 964.904.651,15 219.088.749.466 Toplam 20.820 661564,31 198.268.087.901,69 219.088.749.466,00 88.213 986,55 143.664.720,81 27.071.743,32 3.405 068 795,42 1.212.143.537,81 88.213.986 143.664.720 27.071.743 3 405.068.795 1.212.143 537 9.055.793 16.239.132.216 1.110.447 S00 11.797.615.534 497 736.859,35 11.299.878.675,40 . XI. XII. XIII. SERMAYE YEDFK AKÇELfR Kjnuııı Yedek Akçeler llrtivarı Yedek Akçeler KARŞILIKLAR TAHVILLERIMİZ T.t. MERKEZ BANKAS1 Vadesiz A*jnsl.ır Rccskonf fcltırılcn Scnetlcr üıâer Bı»rçlar • 5.090 000.000.00 40 987.749 293,48 2.768.378.828.54 48 846 128 122,02 10.S54.114.313,32 Vadeli Toplam S.090.000.000,00 51.541863.606,80 2.768.378.828.S4 59.400.242.435,34 U 10 446 392,20 5 297 ! 24 076,55 40 000.000 6.407.57O.468 00 75 73 89 49 II. T.C. MERKEZ BANKASI BANKALAR ROPORLAR MENKUL DLGERLER CÜZDAM MEVDUAT KARŞ1LIKLARI KREDİLER (lhlis;.s Kred. Hjrıç) Iştirakler l'stirakler kefaletivle Dığer Muşterilcr III. 494.923.174 59.400.242.435 61 34 IV. 28 85 00 V. 10.554.114 313.32 • • IX. X. XI. XII. XIII XIV. •XV. XVI. TAR1MSAL KREDİLER GAYRlMENKULKRfcDİLfcRl MESLEKİ KREDİLER DENİZCİLIK KREDlLERl KALKINMA VE YAT1R1M BANKALARINA VERİLEN KRfcDlLER MUHTELİF BORÇLULAR OZEL HtSAPLAR (T.C. Merkez Bankası) KANUNİ YED. KAR. KlY. (Bank K. Mad. 36) 55 81 32 42 81 81 62 00 75 VI UZLL HlrSAPLAR KARŞILICI Trıın>tcr Fnurlerı lllului TemmalİJrı Dıger 16.514.655.811 12.712.268.488,01 3.791.834.686.46 10 552.637,01 16 514 6SS 811.48 12.712.268 488,01 3.791.834.686,46 10.552.637,01 16.514.655.811,48 23.920.000,0052.800.257,63 52.800.257 L 48 VII. VIII IX. X. BANKALAR DIŞKREDİLLR FO.NLAR MtVDUAT Resmı Mevduat Tıcan Mevduat Bankalar Mevduart Tasarruf Mevduatı Diğer Mevduat DOVİZTEVDİATI ÖDEME EMtRLERl MUHTELİF ALACAKLILAR ZAMAN AŞIMINA UGRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ K1YMETLER, DİCER PASİFLER KAR Geçen Yıldan Devreden Bilanço Yılı Ka« 28.880.257,63 63 320,242.249.299 22.216.029.100,45 1.014.916.698.62 83.967.628.700,16 314.080.618,69 9.804.590.639,92 7.345.901.273,40 46.945.974.498,48 I47.886.743.S62.24 739.893.410,42 6.490.797,12 163.674.116.349,43 156.568.132.950,07 1.152.832.996,29 12.698.668.79 23.230.945.799,07 84.281.709.3IS.8S 17.150.491.913,32 194.832.718.060.72 746.384.207,54 320.242.249.299,50 1.165.531.665,08 1.16S.53Î.665 2.006.255.455 12.677.508.065 50 XVII. IŞTİRAKLERİMIZ Bank. K. Mad. 48. f.I Bank. K. Mad.48. f.2 ve Muv. Mad. 5 f. 5 XVIII. KURULUŞLAR1MIZ Bank. K. Mad. 48. f. 2 ve Muv.Mad. 5 f. 5 XIX. SABİT DEGERLER Menkuller Gayrimenkuller XX. TAHSlLt GECİKMİŞ ALACAKLAR XXI. XXII. DİGER AKTİFLER AKTİFLEST1RİLMİŞ GlDERLfcR Mal Bedeli 1.085.817.330,06 5.728.689.359,37 Birık Amort. 361.201.280,01 237.605.296,34 Tutan 2.394.951.660,31 08 14 sr 22 24 Kalan 724.616.050,05 S.491.084.063,03 Ayrılan Karşılıklar 1.408.287.131,22 6.215.700.113 08 XIV. XV. XVI. 5.507.271.663 4.769.536.894 ' 4.769.536.894,24 TOPLAM 429.278.S45.19O 986.664.S29 12.568.513.706 09 30 80 XXIII. ZARAR NAZIM HESAPLAR TOPLAM 429.278.545.190 80 rlROI ARIMI7 T.C. Merkez Bankasıııa Diğer KEFALETLER1MIZ lş»iraklerimu Işliraklerimii Kefaletiyle Diğer Müşteritere KABULLERIMİZ Yurtlçi Yurt Dışı CENELTOPLAM 1.360.128.999.911 13 DİGER NAZIM HESAPLAR 51.999.676,668,99 2.922.335.458,02 168.745.071.102,53 5.064.859.339.94 478.725.789,86 163.201.485.972,73 Î8.342.775.050.54 • 54.649.296.161.11 3.693.478.889.43 648.840.596.440,25 CENEL TOPLAM 1.360.128.999.911 13 Cl O?7 ftl^ 1^7 ftt 930 850 454 720 33 NAZ1M HESAPLAR 930.850.454.720 3T , 31 Aralık 1981 Kâr ve Zarar Hesabı No. I. PERSONFLGtDERLLRt 1. Ayhk ve Ücretkr 2 Kıdeııı Tazmmatları ve Lmekli Ikramıyeleri 3 Digcr PeriOiıel Gıderlerı VLRGİ VEIIARÇLAR DİÛER İŞIETMEGİDERLEIU VERll LN rMZLER 1 Mevduata A B C D Resmı Mevduata Tıcan Mevduala Bankalar Mevduatma Tasarruf Mrvduatına 673.200.703.85 55.9S3.534.37 3.173.980 261.79 38.929.248.016,39 24.817.232,70 8.242.245.074,24 449.340.986,22 162.922.265 , 99.156.288.27 67.131.171,85 ' 1.3OO.8C8.87O.5S 57.071.130,80 141.914.474 4.769.536.894 TOPLAM 84.500.340.444 22 24 56 TOPLAM 84.500.340.444 56 1.357.940.001 35 166.287.460 12 81 42.857.199.749,10 BORÇ Türk Lirası 20.637.219.019 16.035.947.370,91 672.190.530,00 3.929.081.118,99 2.609.747.976 3.10S .986.543 51.548.785.809 20 16 56 II. 90 No. I. ALINAN FAIZLER I.KrediIerdeıı 2. Bunkalardaıı 3. Mevdual Karşılıklarından 4. Kaııuni Yedeklcr Karşılığı Kıyınetlorden 5. Mcnkııl Değcrlcr Cözdanından 6. Diğer Faizlcr ALINAN UCRtTLER VE KOMISYONLAR 1. Kredi Işknıleriyle llgili Olarak Alınanlar 2. Biinkactlık Hi^ıııetlcriyle llgili Olarak Alınanlar 111. IV. V. VI. VII. KAMBİYO KÂRLARI KURULUŞLARIM1ZDAN ALINAN KÂR PAYI İŞTİRAKLERİMİZDEN ALINAN KÂR PAYI MUHTELİF GELİRLER VE KÂRLAR. ZARAR 1.102.863.704 1.623.411.544 99 53 4.531.257 877,44 6.601.826.867,27 4.899.366.209 40 50.770.444.790.56 I 458 122 795 77 7.301.850.462.79 172.732.109,15 5.841.730.461,53 196.733.621,13 11.133.084.744 71 ALACAK Turk Lirası 65.741,614.240 93 II. III. Türkfy elş E(ankası AŞ. IV. > E. Dığer Mevduata 2. T C. Mcrke? Baııkatına "! Ta!ıvıil(>rııl)l/p 4. iştirak ve Kuruluştanmıza 5 Verılen Diğer Faızler V. VFRILfcN KOMİSYONI.AR KAMBİYO ZARARLARI AMORTİSMANLAR 1. Menkuller 2 Gnyrımeııkuller 3. Ozel Malıyet Bedeücri 4. Ilk Tesıs Giderlerı VI. VII. > ^ VIII. KARŞILIKLAR 1. Şuplıelı Alacaklar Karşılığı 2 Dığer Karşılıklar IX. X. XI. KURULUŞLARIMIZ ZARAR PAYI MUHTELİF GIDERLER VE ZARARLAR KÂR I • y IŞ BANKASI Kl TORKİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog