Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 30 MART 1982 fif* a yıünı kapatan aylarda, clddl I Ç R I saydığımız gazetelerde kömür 1 * ** lerlmiz ve Devletlegtlrmeyla llgili bazı yazılar yayınlandı. (Hem de o dönemlerde görev yapmıs genel müdürler ce yazıldı.) Bu yazılarda özetle, yerll ve yabancı sermayenin ürkütülerek üretira azalmasına, döviz kaybma ve fuzuli haı> camalara neden olduğu gerekçesiyle Devletleştirme yasası yerilmiş, KlT'lerln ihtlyaçtan bir kaç kat fazla personel lstihdam ederek iş ahenginin bozulmasına neden oldukları ve ekonomiye zarar verdüclerl savlan llert sürülmüştür. Bu aksaklıklarm düzeltllmesi lçln de, maden yasasınm özel keslm lçtn yumusatılması, Devletleştirme yasasınm iptal edl lerek yerine (27 yıldır uygulanmayan maden yasasmdakl kontrol maddelerinln tak viyest suretiyle) Devlet kontrolu tesla edllmesi ve özel keslmi destekleyecek güç10 blr kredi müessesesl kurulması Önertlmektedlı. •** Devletleştirme yasasınm yaran, zaran üstünde durmadan yalnızca KÎT'ler hakkındakl düsünceler dlkkatll blr süzgeç ten geçlrlldiği takdlrde, hlç blrislnln gerçekçl ve tarafsız yaklaşımlarîa kanıtlanmadığı görUltlr. Blrer varsayımdan öte değer taşımazlar. Terslne, ardmda çıkarcı emeller bulunduğu kuşkusunu yaratacak kadar güçlü antitezlerle karşı karşıyadırlar. özel kesimln koro hallnde yönelttlgl ağır suçlamalann tUmtl, lnandırıcı kanıtlara ve nedenlere dayatılraamış sübjektif lnamşlar halindedlr. Bunlann lsabetsizliklerinl, mesleğlmlz gereği kömür örneğlni seçerek göstermek lstlyoruz. Zonguldak havzası, ayrı çap ve nitellkler hallnde blr çok lşletme hakkma parçalanraış durumdayken blr kanunla Devletleştirilerek birleştlrlldl. Devlet yönetiml kısa sürede hem tekniğine uygun blr çalışma düzenl kurdu, hem de özlü blr sosyal gelişme sağladı. İşçimiz, domuz ahı rından farksız olan kulübelerden Insanca yaşama düzeylne yükseltlldl. Ekmeğine ve Yanlış Degerlendirmeler KİT'LER KONUSUNDA KOPARILAN GÜRÜLTÜ GERÇEKÇİ DEĞİLDİR. KİT'LERİ YOK ETMEK İSTEYEN POLİTİKACI VE BÜROKRAT ARTJKLARIYLE ÖZEL SEKTÖRE BULANANLARIN GÖRÜŞÜNE ÎTİBAR ETMEK YANILTICI OLUR Kadri YERSEL Eskl Maden Dalresı Başkam zeytlnlne kadar el atmıs olan sömürüden kurtarıldı. Sağlıklı konutlar, okullar, hastanelere kavuşturuldu. Toplumsal kültür geliştirildi. Bu sonuçlar. yerll yabancı sermayeyi ügllendlrmez ama, her Ttirküm dlyenin yüreğlnl ısıtır. Bu gelisme parayla pulla da ölçüleraez. Bu hlzmetlere zararlılık yaftası yapıştırabllmek, ne Insaf ne de izanla bagdasır. Bugün llerl sürülmekte olan zarar nedenlerinin çoğu da, yapısal değtl yönetlmsel ve dogaldır. Zonguldak, ekonomlnln çok ağır seyreden gelişmeye geçlş yıl ları boyunca TÜrk sanaylclslnl, enerjt santrallarmı, denlz fllosunu, demiryollarraı ve özel keslm glrişlmcllerlnl mallyetlnln altında kömür vererek destekleraiştlr. Bu durumda onun lşletme kârından söz edllebilir ml?.. Zararın yapısal olduğu söyleneblllr ml?.. Hele hele ulusal ekonomiye zarar verlyor denlleblllr ml?.. Sosyal yakıt konusunda uygulanan Devlet sübvanslyonunun, ormanlarımızla tabll gübre tahribine karşı açılan savaşımda, ölçüsüne göre. yararlı olmadı dentlebllir ml?.. öteki KlTlerde de dururo bunun benzerldir. Linyitlertmlz de Zonguldak havzası glbl lrili ufaklı işletmeler halinde ayrı haklara parçaîanmış daha geniş blr alana yayılı havzacıklardır. Tümünün de cevherl ayrı nlteliktedlr. Yalnızca taşınma ve stoklanmaya dayaniksızlık vasfında blrleşlrler. Bu yüzden de çabuk gelişememlşler ve ancak mahallt ihtiyaçlara mevslmllk olarak cevap verebilmış ve yeraltı yangınlariyle büyük zararlara uğramışlardır. Zamanla endüstrlmlz emeklemeye başlamış, nüfus artmış, kentlere akış hızlanmıştır. Kömür üretlml de gereksiniml karşılayamaz olmuştur. Böylece linyitlerden yararlanma zorunluğu. Zonguldaktaklne benzer blr birleştlrmeyı gündeme getirmiştlr. Bnerjl açığının gunden güne artması, Ilnyltlerln taşınır ve stofclanabillr nltellğe sokulmasindakl güçlttkfer, bu zorunu katmerlemlştlr. Bu durum, ancak Devlet mtidahaleslyle kamusal yarar ve ekonomiye uygun bır hale getlrlleblllrdl. Salt kâr südüsüyle dlnamlzm kazanan özel kesim, aralarında anlaşıp blrleşerek böylesl blr düzenl kurabflme yetenegl bakımından buna hazır değlldlr. Bu durum, petrol bunalımmdan yaklaşık 15 yıl önce başlamış olan tartışmalarla bellrgin hale gelmiştl. Bugün btle, llerl sürülen savlara ters düşme pahasına, Devlet desteği ve kredl lstenmektedlr. Devletleştirme yasasının uygulandığı 1979 yılındakl üretlm düşüşleri, llglll KtTlerin yapısal kusurlarından doğmamıstır. Kâr lticislnln kesin etkisinde olan özel keslmin, elindekl kaynakları tükenmfs olarak tesllmlnden ve Maden Dalreslnln bu bususdakl denetim acztnden doğmuştur. ••* KİT'lerln personel fazlalığına boğulması da onların yapısal kusurlan değildlr. Bu konu, ulusal ekonomiye zararlı olduklan görüşünün kanıtı da olamaz. Bu blr yönetim sorunudur. Politikacıların ve koltuklariyle özel keslm itibarının mahkumu olan KİT yöneticilerinin umursamazlıklarının ve siyasal güçlerln sorumsuzluklarının ürünüdür. Düne kadar, aenetimlerinde KİT bulunan Bakanhklarm tümü, çok sayıda KİT personellnl kendl teşkllat lannda bütçe kaçağı olarak lstihdam ediyorlardı. Bütçelerine koyamadıkları bazı harcamalan, onlara yükletlyorlardı. Bu uygulamanın örneklerl belki bugün bile vardır. Üstelik, KÎT ürünlerintn fiyatları da Devletçe saptanıyordu. Hem de ekonomiye müdahaleci blr görüşle. Bu masraf fazlahklarını, KİT'lerin başarısızlığına ve ulusal ekonomiye zararlı kuruluşlar olduğuna yorumlamak, hıç bir zaman sornna akılcı ve gerçekçl bir yaklaşım olamaz. Ardmda, özel çıkar hesaplan bulunduğu kuşkusunu yaratır. ••• Yerli, yabancı özel sermaye keslmi, çabuk ve yoğun kâr getiren alanlara yönetmişlerdlr. Kapkaççı olmayan btiyük madencilik ve enerjl yatırımları geç ve güç kâr getlrlr. Yatmmları da, rizikolan da, özel sektörümüzün bugünkü gücünü bile çok aşan boyutlardadır. Bundan ötürü bu alana rağbet eden çok az olmuştur. Edenler de, arkalarına devlet desteginl ve kâr garantisini almışlardır. Koparılan gürültünün. KtT'leri kötüleyerek rizikosuz kâr veren devlet kuruluşlarını ele geçirmek için olabileceğl düşünülmelidir. KÎT sorunu lçln akılcı ve gerçekçl yaklaşımm, onlan yok etmek yerine, polltikacı ve bürokrat artıklartyle özel sektöre bulanmış yönetîcilerinden armdınp, içlerinden yetişenlere teslim etmek ve üzerlerindeki politik baskıdan kurtarmak olacağı kuşkusuzdur. ' Vitrin... C ok eskiden (Türkiye'nin dingin dönemlerlnde) bazı kitaplarda okurdum: Patagonya ekonomisi 1520 ailenin elindedir. Çok sasardun. Nasıl olurdu bu? Biz padişahı, halifeyi, sarayla birlikte yıkmış bir ulustuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi, yalnız saraya değil, Galata kompradorluğuna da karşıydı. Yabancılarla işbirllği yapan bir avuç ayncalıklı ailenin elinden yetklleri ahnmıştı. Ulusal bağımsızlık savasmm tozlan çiztnelerinden silinmemiş savaşımcılar Cumhuriyefi kurduklan îçin koskoca toplumların beş on ailenin ekonomik denetimine gireceğine inanamazdım. Hanya'yı Konya'yı sonradan anlamaya başladım. Zaman geçtikçe bizim ülkede bazı işadamlannın adlan piyasada, gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda sık sık duyulmaya başladı. Nereden goliyordu bu rüzgâr? Bu adlann kanadına kuvvet veren gücün niteligi neydi? Hani insan ünlü bir şarkıcı (Zeki Muren, Emel Saym>, tanınmış bir romancı veya ozan (Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca), türkücü (Bedia Akartürk. Ibrahim Tathses), sinema yıldra CMüjde Ar, Necla Nazır', ne bileyim Cumhurbaşkanı, Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan olur da adjnı ve fotoğrafmı sıksık gazetelerde televizyonlarda görürüz. Iki eiin on parmağı kadar işadamı sıksık karşımızda boy gösteriyor? neden Dogal bir iş mî bu? Zırt vırt demeçler, toplantılar, açıklamalar. tartışmalar, söylevler, basm toplantılanyla toplumun karşısma çıkan işadamlannı hepimiz gereğinden çok tanıdık. Bir avuç insan ile aile ya da akraba gibi olduk. Hangi taşı kaldırsanız altından belli kişiler çıkıyorlar, konuşuyorlar: öyle olmasın, böyle olsun...; Hayır şöyle olsun... Pek hoş bir gidiş değil. Moda defilesi mi? Edebiyat dergisl mi? Gazete mi? Sosyete kulübü mü? Kültür mü? Futbol mu? Basketbol mu? Güreş mi? Tiyatro mu? Yayınevi mi? Bankerlik mi? Banka mı? Dışsatım firması mı? Dışalım firması mı? Turizm pjrketi mi? Devlet vakfı mı? Sanat ödülü mü? Dış gezi mi? Otelcilik semineri mi? Üniverstte konferansı mı? Köpek maması mı? Çocuk dergisi mi? Çukıılatalı elma mı? Temizleme suyu mu? Saç şampuam mı? Hayırseverler balosu mu? Televizyonda açık oturum mu? Hep beili kadroyu karşımızda görüyoruz. Aynı kişiler... Ve yüzler. Olağanüstü bfr toplumsal yojhınlaşma sürednl yaşıyoruz. ÜUcemlzde (hlç olmazs3 belirli bir kesimde) iletişim çok hızlı. Televizyondan radyoya ve dergiden gazeteye degin tüm yayınlar bir avuç işadamıyla çevresine yöneliktir. Binbir gece masallanndaki öykülere benzer masallar anlatılıyor. Düşkünlük ve yoksulluk İçinde bin zahmetle yaşayan kitlelerin önünde moda defilesi yapar gibi sergilenen yaşamlann yanısıra bütün ekonomik kararlan apaçık yönlendirdiklerini söyleyen bir avuç işadamı iyl blr «İş» ml yapıyorlar? Ben işadamı olsam cafcafı bir yana bırakıp göU gede kalmayı yeglerdim. Aklı olan bunu yapar; burası Patagonya mı? esapEcışflKi H BurhanlARFftD Çağrısım SLU çocuktum. Büyüklerlmden ne azor Işlttlm, ne tokat yedlm. Bir olaycık dışında. Nedenini hâlâ kestiremlyorum. O günlerde Vefa'da oturuyorduk. Mütareke yıllarıydı Mlllet Tlyatrosu'nda cMalÛI Gaziler» flrmosı adına cevrllmls fBlnnaz» fllml gösterfldiğlnl duymuştum. Nerden duymuştum, bilemeyeceğlrn ammo. ille de görmek Isteğimi bobam kıramamış ve götürmüştü. Gece dönerken babamdon blr tokat yedlm. İlk ve son tokatı. Cumhurtyet'ls pek çok şey gellslrken Törklye'd» flim yapımı da blr parladı. Kemal Film'ln butün filmlerlnl heyecanlo Izler olmuştum. Fakat sonralan yabancı fllmler seyirct beğenlslnf kazanınca Türk fllmclllğl tavsadı. üc beş yılda blr film yapılır oldu. Böylece blr on beş yıl geçtl. Günün blrlnde olumlu blr yosa cıkorıncaya kadar. Türk fllml gftsteren slnemalar yüzde ylrmlbeş eğlence resml ödeyecektl. Yabancı fllmler İçin yüzde yetmiş. Yatırımcılar lçln yenl ve ceklci blr alan açılmıştı. Kısa sürede somut sonuc alındı. 1947'de başfayarak yılda on, ylrml, otuz, hatta kırk Türk fllml yapılır oldu. Yenl prodüktörler, rellsörler, komeramanlor, oyuncular ortaya cıktı. Re|lsör olarak Şaklr Sırmalı, Aydın Arakon, Orhan Arıburnu, Lütfl Akad'ın fllmlerl llgl topladı. Sanırım 1952 baharıydı. Aydın ve llhan Arakon'un cVatan lcln» fllmlne öyleslne heyecanlandım kl, blr yazı yayınladım Vatan'da. TOrk fllmclllğlnde görulen bu oarpıcı gellşmenin heyecanı yakamı bırakmıyordu. Baharın bötön güzelllklerlyle yaşadığı o gunlerln İstanbul'unda iyl şeyler düsünüleblllyordu. Başka ülkelerde olduğu gibl blr «Film Dostları Derneğl» kurup ölkede film sanatının gellşmeslne olumlu katkılar yapabllirdik.Tüzük hazırlanıp dllekce valiliğe verlllnce «Türk Film Dostları Derneğl» kurulmuş oldu. TOrk slnemasryla sanat cevrelerl ve basin arastnda kopuk olan lllşkilerden başladık. Beyoğlu Halkevl"* nln blr salonunda TFD'nln acılış törenlnde sanat ve basın cevreieriyle film dünyasını bir araya getirdlk. Daha sonra, Türk Film Festlvall hazırlıklarma başladık ve I. Festlval'l 1953 baharında gercekleştlrdik. Sonuçlar 30 Nlsan 1953 gecesl Taksim Belediye Gazlnosu salonlarında verilen «Film Dostları Baloısunda Istanbul 6. Noterlnce acıklandı. Değerll yontu ustası Zühtfl Mürldoğlu'nun Derneğe armağan ettiğl heykelcik ödüller de o Şan slnemasında yapılon törenle dağıtıldı. Ne var kl, 30 Nisan 1953 gecesl belll olan sonucların hemen arkasından saldırılar başladı. Jöriye glrmemlş yazar tanışlar, başanlı secilememiş rejlsör, prodüktör ve oyuncular, fısıltı gazetesl, ya da takma adlı yozılarla saldırıyorlardı. Bu arada acıklıgülünclu blr olayı anlatıvereyim: Taksim slnemasında gösterllen «Maurlce Chevalier lstanbul»da adlı uydurma blr yerll kome* diye sonradan eklenen bölümde bana çok benzetflmlş blr oyuncu, kolunda cantasıyla prodüktörlerl dolaşarak yOz yirml llraya balo blletl satıyor ve konuşmalar^ da yuz yirml llra verenlerln derece alacağı dokundu* ruluyordu. Saldırılar bununla kalmadı. Genc blr re|lsöN le' bir prodüktörön önünde dövüştük de. Bu arada üye ve yönetim kurulundan kiml arkadaşlar da alrtan alta celmelemeye başladılar. Türk Film Dostları Derneğl'nin başkanıydım omma, sekreterlik ve tahslldarlıktan başka ayak ve kol emekclliğl görevleri de benlm ustümdeydl. Bu arada calışmalarımız gelişlyordu. Türk fllmciliğlnln sorunları üzerlne ayrıntılı blr ropor hazırlayıp basına ve bütün mflletveklllerlne gönderdlk. Beyoğlu Sanat Galerlsl'nde ayda Ikl gece sanat ve belge fllmlerl sunduk. Tartışmalı acık oturumlar düzenledik. Amma, saldırılar ve çelmeterln arkası kesllmiyordu. Boy hedefl olarak ben secilmlştlm. Blr şeyler başarma cabalarından olmalıl Kuruluşun öcöncü genel kongresine bu hava lclnde gldildl. Raporlar okundu, yöneticller aklandı ve stra secimlere geldl. Adaylıöımı koymodığımı söyleylnce kimse Inanmodı. Blr süre direndller. Sonunda durumu kavradılar. Geçmlş dönemlerin belgelerinl ve karar defterlnl yenl yönetim kuruluna verlp rahatladım. Bir yıl sonra Turk Film Dostları kapandı. Kendlliğinden. Otuz yıl öncenln anılarınt kısa blr belge film glbl hızlıca sıralamamın nedenl var. Tuhaf blr cağrışım! Türkiye Turlng Kurumu Genel Müdürö Cellk Gülersoy'un. son yıllarda istanbul'a ve şehlrclllğe yaptığı eş8iz kafkılardan dolayı ftdOllendlrmek bir yano, sert ve acımasız saldırılarla karşıiaşması. Zlya Paşa'nın Sultan Azlz dönemlnde söyledlğl ünlu «Derde uğrar klm sadakat etse elbet» ve «Istikamet mohzı cinnettlr» dizesl günümuzde de gecerll. okurEardan... Medeni Kanunun aksayan yönleri Miras Hukukunda ve lanarak «Saklı hisse» hakkıdeni Kanunda bir «SakJı his nı kullanmaktadır. «Saklı se» olayı vardır. Tum yasa hisse» konusunda Yargıtay lar iyl nlyet kurallanna gö kararlan da vardır. Anılan re yapilır Ancak yasalann kararlara ve yasalara göre işleyişinde her zaman İyl nl ebevejmle evlatlan arasında yet kurallanndajı söz et yapılan ber turlü «Devlr ve mek olası değil. temlik»lerde, diğer mirasçıBunun örneklerl çok: ör lann «Saklı hisselerl» her neğin Miras Hukukunda ve zaman saklıdır. Ancak diğer Medeni Yasadaki «Saklı hia mlrasçılar «Muris»e saglısc» kötüye de kullanılabil Irmda yardım etseler de etmektedir. Yaşamı boyunca meseler de bu haklannı kulbabasına, ya da annesine lanabilmekte ve karşıhğinı > maddl . manevi biçbir yar da mabkeme kararlanyla a dımda bulunmayan, şefkat labilmektedir. elinl uzatmayan bir evlat, Blr örnek daha vermek g» yasadakl «Booluk»tan yarar reklrse. emekli olmus çocuk suz bir klşi evini kansınjn üzerlne yaptığını varsayahm. Kadın öldükten sonra miras tan yeğenleri, kardeşlert de yararlanıyorlar. Bu emekli olmuş kişiyi de sokağa atıyorlar. Sonra da evl varken evsiz kalan bu kişl de hayatına son verlyor. Medeni Kanun ils Miras Hukukunun yeniden gözden geçirilerek, aksayan yönlerln iyileştirllmesi. kötü niyetlilerin kullanamayacakla n duruma getirilmesi gerekir. Ahmet DOĞAN tSTANBUL u I KURSLARI NEDEN KAPATILDI? Ayvalık Halk Eftıtlmiiun açtığı Ucretsiz ÜSS hazırlık kurslanna kasım, aralık aylarında devam etttm. Bu kurslardan benlm glbl bir çok Ayvalık gençlerl ysrsrlanıyordu. Bizler dar gellrli aile çocuklan olduğumuz için özel dersanelere gidecek maddl imkânı mız yoktu. Hernedense Halk Egitim MUdUrümUz emlr böyle diye kursumuzu kapattı. Ben durumu bildirir dllekçeyle MilU GUvenlik Kon seyi Genel Sekreterliğine 1 Şubat 1982 tarihinde müracaat ettim. 22 Şubat 1982 tarihinde MGK Genel Sek reterligi'nin MUracaat ve Şikâyetleri înceleme Dairesi'nin 1420 54933 / 44035/82 Sayılı bir yazı ilo ilgiülere gönderildiğlne dalr yanıt geldi. 1 aydır bizler kursumuzun açılmasını bekliyoruz. Kahvehane köşelerinde oturup gazetelerdeki dershane reklamlarını okumak bizim suçumuz tnu? Dileğlmizin iİEilüere duyurulmasını arzeder, saygı ve sevgilerimizi sunanz. Esıef KOCABAŞ ATV'ALIK üss Sakat iscilere tanınan haklar îşçilerin gellr vergisinden sakathk indirimi yapılması konusu 1681 yılında ge rekll yasa ve yönetmelik düzenlemeleriyle gerdşletilmiş tl. Kapsam olarak genişletilnıiş, ancak tam lndirim ye* rine kademeli lndirim diyebileceğimiz bir sistem yurür lüge girmişti. 1981 haziranında tstanbul' da ve tüm ülkede yasanın uygulanmasına geçilmlş, llgili Defterdarlıklara 40 binl aşkın sakat işçi yurttaş bag vurarak sevkedildikleri Devlet Hastanesi Safehk Kurulla n'nda muayeneleri tamamla nıp, düzenlenen raporlar ilgili Defterdarlıklara (işçilere elden verilmeksizin) dogruca gönderilmiştl. Yönetmelik geregince Ma 11ye Bakanhgı Merkez Saglık Kurulu'nun onayından geçmesi gereken bu raporlar. aradan geçen 8 ay gibi uzunca bir süre içinde henüz pafc ez (İstanbul'da 2530 adet) istisna dışında biçbirl onaylanmamış ve işleme sürecine glrmemlş durumdadır. SSK Yasasının ilglH madÖesinde işbu vergi indirimi belgelerine atıf yapılmış olması sonucu, 1981 yılında ya sal gerekleri tamamlanmış ve SSK'sa başvurarak emek lilik tahsis dosyalan hazırlanıp işleme konmuş işçllerin Islemlerlnln tamamlana maması ve dolayısiyla aylar dır emekli maaşlannı alama matarına yol açılmıştır. Türkiye Sakatlar VaJcfı kurulmasına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen toplantıda konu Prof. Rıdvan Ege tarafından gündeme getirilerek, gerek SSK Yasasında yapılan düzenleme ve gerclî se GeHr Verjds! Yasası'nda yapılan düzenleme fle sakat iscilere tanınan yasai hakla ra ilişkin vasalann çalışma dıftı vurgulanmıştır. Sosyal Güvenlik ve Malive Bakanlıgınm bu konuya bir cözüm bulacaJcîan inan cındayım. tlker AKSOY tSTANBUL Yine cöp sorunu.. Bizler Istanbul Ül Fatlh llçesi Fener bucagına bağh Mollaaşkı Maballesi saklnleriyiz... Mahallemizde özel mülkiyete ait boş durumda bir sürü arsa bulunmaktadır. Her ne kadar çöp araçlan haftada bir kez mahallemize uğruyorsa da, yine de kendini bilmez bazı kişiler çöplerini gelişi gruze! arsalara atmaktadır. Atılan çöpler y & da diğer artıklar, kış aylannda bulunmamıza ragmen korkunç bir koku yapıyor. Tabii bu arada yaz aylarında dayanılmaz hale gelebilecek kokular n n yanısıra kara, ya da sivri sinek do üremeye başlayacak, cam açılmaz, dışan çılulmaz bir durum meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde belediye ekipleri mahallemize geldiler. Bir mahallell, komşulannın sorumsuzca çöp dökmesinden yakmmış oisa ki, duvanna «İnsan isen Çöp dökme» yazmış... Belediye ekipleri mahalleyi pezerken duvardaki bu yazıyı da «Duvarlarda yazı var..» gerekçesiyle silmiş. Yazmm da silinmesiyle şimdi mahalleli daha rahat bir biçimde cöpünü arsalara bırakmaya hızla devam ediyor tabii. Insan ister istemez belediyeyi hatırhyor doğal olarak.; Ve düşünüyor kl. belediye ilgilileri duvardaki yazıyı sildlreceğine, oraya Çöp dökülmesini önlemelidir diye... MOLLAAŞKI MAHALLESt SAKINLERt ÇCumhuriyet Beledlyece Cerrahpaşa hastanesi yanında Istlmlak edilmekte olan sahaya verem hastanesinden başka aynca blr hastane binası daha inşa olunacak vı.oncE 30 MART 1932 tır. Belediye buraya Haseki hastanesintn nakline ve hastanenin bir doğum yurdu baline konmasına karar vermlştlr. HASEKt HASTANESÎ Öğretmenler arasındaki esitsizlik giderilmeli Milli Eğitim Bakanhğının son günlerde yö netsel değişiklikler yap tığını duymaktayız. Bizim de bu arada bir dileğimiz var. Bizler fakülte mezunu öğretmenleriz. Or ta ve lise bölümleri olan bir okulda görev ya pıyoruz. Kararnamelerimlz ortaokul bölümüne glreceğimizl işaretlediği halde örneğln Eğitim Enstitüsü mezunu ögretmenler, bunlar hızlandırılmışlardan da olabilir, kararnameleri hangi kısma gl recegini göstermedlgi için en yüksek sınıflara bile girebilmektedirler. Bu durum da emek ücret eşıtsizliğlne yol açmaktadır. Lise kısmı na 15 saat zorunluluk öngörüldüğü halde, ortaokul kısmına glrenler en azından aynı emekle 18 saat ders zorunluğundadırlar. Buna oran la ücretlerde de dengesizlik meydana gelmek tedlr. Sayın Bakanlık yetkl lilerinden bu eşitsizliklerin giderilmesinl dillyoruz. Blr grup ögretmen I Günün ilanıf BERLÎTZ Fransızca, îngilizce, Almanca, îtalyanca, ls> panyolca çabuk, iyi ve ehven ögretilir. Memurin, Muallim ve Zabitana hususi tartfe. Kajıüar açılmıştır. Parasız bir tecrUbe dersi alınız. îstiklal Caddesi, No: 373 Okul kütüphaneleri üzerine Bugün okullanmızın başhca sorunlarından blrisi de, kütüphanelerdir. Kütüp haneler okul ldaresi üzerlnde büyük bir yük teşkil etmektedir. Bu yük kütüphanenin yürütülmesl ve kltap sorunudur. Kısaca bir lnceleme yapıldığında okul kütüphaneleri varla, yok gibidlr. Nedenine gelince... Okul küttiphanelerinln tertip düzeni, ldaresi, kltap durumu ayrı ayrı sorun teşkil etmektedlr. Bu sorunlann üstesinden gelmek İçin, okul ldareslnln gücü kafi gelmemektedlr. Bu genelde tüm okullarımız için geçerlidir. tdarl olarak, kütüphaneler çok yoksun kalmıştır. Okul ldaresinin veya öğretmenler kurulunun seçtlği, kol öğretmenlerl sorumluluğunu üslenmektedlr. Kütüphanecilik gibl kolay olmayan blr görevl, sıradan olarak ögretmenlerln yerine getlrmesl, kütüphanelerln işlevini engellemektedlr. Kü tüphane memurlaiinın bu lunduğu okul sayısı, genel okul sayısının (orta öğretim) % 5'nin altındadır. Gelecegin büyüklerl dediğimiz, çocuklarımızm yetişmesi çok önemlldir. Herşeyimiz olan çocuklarımızın, toplumsal gelişme ve kalkınmada paylan çok bü yük olacaktır. Çocuklarımızı blrer diploma sahibi yapmak yetmemektedlr. önem11 olan; onlara yaşamayı, lnsanları, doğayı sevdlrmek tlr. Böyle olunca gerçek aydın toplum ortaya çıkar. Gerçek aydın olan klşi, top lumunu, halkını seven kişidir. Biz çocuklarımıza okuma ahşkanhğı kazandırarak, gerçek aydmlar hallne getirebilirlz. Bu nedenle, ders kltaplan çocuklarımız lçln yeter11 değlldlr. Ancak okuma alıskanlığı vermek önemlldir. Bu işlevi yerine getlrmede, okul kütüpoanelerlnin payı büyüktür. Kütüphanelerde bulunan toplumsal, sanatsal, blllmsel. ekonomik değeri olan kltaplan öğrencilere sunmak gerekir. ögrenci istedlği gibl, bu kltaplan kütUphaneden alabilmelidlr. Okul Içl ve dışın da bunları okuma olanağı bulmalıdır. Ancak bunun için, şu özelliklerln yerine getirilmesi gerekir. • Kütüphanelere, kütUphanecilik okulunu bitlrmiş elemanlar memur olarak atanmalıdır. Bunun İçin kü tüphanecilik okullan açümalıdır. • Kısa vadede yapılmak üzere kurslar açılıp, kursu bltirenlere memuriyet olanağı verilmelldir. • Okul kltaphğı yıl boyunca, hizmette olmalıdır. • Kütüphane okuma bakımından uygun bulunmalı. Sağlık lnırallanna uyularak, geliştirilmelldlr, Blr Okur CumhuriyeC Sahlbl: Cumhuriyet MatbaacılıkveGazetecilikT.A.Ş. adına „, NADİR NAD[ CenelYayınMüdürü:. Müessese Müdürü: Yazr Ijleri Müdürü: Basan ve Yavan HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLICİL OKAY GÖNENSİH 'Cumhurlyel Matbaacılık ve Gazelecilik T.A.Ş. Posla Kutusu: 246 Istanbul Tel: 20 9703 (5 HalJ BÜROLAR. t ANKARA:KonurSok«kno.24/4Yenlşehlr . Tel: 17 58 25 17 58 66 Idare: 18 33 35 i IZMfR: Halll Ziya Bufvan No: 65/3 Tel: 25 47 09131230 > ADANA: AtstOrk Caddesi, Türk Hava Kurumu Işhanı Ka!2/3 Tel: 14 55019 731 TAKVİM İMSAK OONEŞ 30 Mart 1982 ÖĞLE İKİNDI AKŞAM 19.31 YATSl 607 6.48 13.18 16.51 21.04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog