Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 30 MART 1982 • 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU'NUN GEÇİCİ 13. MADDESİNİN HER OKUL TARAFINDAN FARKLl YORUMLANMASl ŞONUÇTA BİR DİZİ E$İTSİZLİK DOĞURMUŞTUR, DENİLİYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Öğrenci affı dışında kalanlar Devlst Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e başvurdutar. Başvuruda bazı üniversitelerce yüksek öğretim yasasmın Ogrenci affı dısında kalanlar Devlet Baskanı 'na hasvurdu nedeniyle kaydı sllinen öğrenciler adına yapılan başvuruda, cTürkiye genelinde onbinlerce öğretmen, teknik eleman hukukçu adayı bir yana sadece öğrenci affı lle llglll bölümü Tıp Fakültelerinden kaydı slnün değişik yorumlandığı bellr linenlere öğrenim hakkı veriltildl. meslyle bile 45 milyor llralık Hacettepe Üniversitesl Tıp yatırım kurtarılacak ve dahası Fakültesinden 1979 1980 yıl ülkemizin doktor açığını büyük larında Akademik başarısızlık ölçüde kapatacak şekilde blr kazanım sağlanacaktır» denlllyor. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e yapılan başvuru özetle şöyle: Komisyon, bankerlerle ilgili hükümet kararını reddetti ANKARA, tUBA) Danışm a Meclisi Mali îşler Ko misyonu, dün yaptığı toplantıda, Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan 36 sayıh kanun taükmündeki kararnameyi reddetti. Danışma Meclisi'nce, Bakanlar Kurulu'na verilen, yetki çerçevesinde çıkartılan 36 sayıh kanun hükmün deki kararname ile menkul kıymetler ve kambiyo borsa ları yasasının bir maddesinin yürürlük süresı 1 yıl er teleniyordu. Söz konusu kararname, 1 Şubat 1982'den geçerli olmak üzere borsaya kayıt yaptırmayan ve menkul kıymetler ahm satı mı ile ilgilenen bankerlerin 50 ile 200 bin lira arasmda para ve 1 ay hapis cezasına çarptırılmalarını, 1 yıl erteliyordu. Söz konusu tasarı, Bakanlar Kurulu'nca Danışma Meclisi'ne sunuldu. Halen uygulanmakta olan kanun hükmündeki kararnamenin yasalaşmasına yönelik girişim, Mali îşler Komisyonu'nca reddedildi. Tasarı, Adalet Komisyonu'n da da görüşüldükten sonra Genel Kurul'un görüşüne sunulacak. 1980 1981 YILI SINIR OLARAK KONULUYOR c6 Kasım 1981 tarihinde yürülüğe giren 2547 sayılı yüksek öğretim kanununun gecici 13. maddesinde «Bu kanunun yürülüğe girdiği tarihte yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden bu konunun 44. maddesinde öngörülen süreleri tamamlamamış ve ya aşmış olanların yüksek öğretim kurumları lle ilişkilerl kesilmez...» denilmektedir. Bu madde uygulamayo konulmakla beraber, her okul tarafından maddenin farklı yorumlanması sonucta bir dizl eşitsizlik doğurmuştur. Farklı uygulamalar sonucu orlaya çıkan bu eşitsizlik nedeniyle Yüksek öğretim Kurulu'nun 12 Ocak 1982 tarihinde üniversite ve akademilere gönderdiğl genelgede gecici 13. madde (Arkası 9. Sayfada) Denizciler icin yıpranma hakkı sağlanması istendi ANKARA, (ANKA) Danışma Meclisi MGK Kontenjan üyesi Feridun Şakir Ogünç ve 10 arkadaşı taral'ından hazırlanan Türk denizcilerıne •Yıpranma bakkı> sağlanmasını öngören kanun teklifini Meclis Baş kanlığına sundular. Kanun teklit'ı. Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesine ve SSK Kanu nunun ek 1. maddesine birer fıkra eklenmesini öngörüyor. Kanun teklifi yine Ernekü Sandığı Kanunu' na SSK Kanun u'na bağlı olarak çalışan tüm «Gemi adamlan ve «Deniz îşçi!eri»ne beher yıl için 3'er ay fiili hizmet zammı getiriyor. Bilindi ği gibi, söz konusu personeîe halen bu tür bir zam verilmiyor. Öğünç ve arkadaşlarınin teklifi aynen kanun laştığı takdirde. bu haktan tum gemi adamlan, güvert.e, makine, kamara. idare mürettebatı da hil yararlanacaklar. Kanun teklifinin kapsadı^ı kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetlerinde çalışan tüm personel tahlisiye ve servis motoru kaptan ve makinistleri. telsi2 ve elektrik memurlan, gemiciler, tahlisiye bölge reisi. tahlisiye bölge reis yardımcısı. istasyon re isi, istasyon reis yardımcısı tahlisiyeci ve tahlisiye şoförü. motorcu. fener bakıcılarmdan oluşuyor. ABDULLAH AGA VALIS1 1981 yılında başıadığı bildirilcn onarını ve restorasyon çaiışınalaj> nuı 1983 yılı başında bitirileceği bildiriliyor. 6 banker hakkında daha tasfiye kararı verildi f ANKARA (UBA) Ankara Asliye 3. Tlcaret Mahkemesinde bankerlerle ilglli tasfiye davaları sürüyor.. Dün yapılan 19 duruşmada mahkeme heyeti 6 bankerin tasfiyesine karar verirken 12 banker hakkmdakl duruşmaları ileri tarihe bıraktı. 1 banker hakkmdaki dava daha önce tasfiye kararı verildlğl anlaşıl dığından lptal edildi. Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyelerine (Arkası 9. Sayfada) Bankerler icin yeni bîr kararname hazırlanıyor • BANKERLERE BORÇLU OLANLAR BU BORÇLARINI SÜRESİNDE ÖDEMEZLERSE YÜZDE 10 TEMERRÜT FAIZ1 ÖDEYECEKLER. ANKARA, (ANKA) Odeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerle ilgili kanun gücünde ikinci kararnamenin bu hafta içinde uygulamaya konulacağı bildiriliyor. Devlet Bakanı îlhan öztrak'ın başkanlığındaki bir komisyonda kararnamenin hukuki düzenlemesi yapılarak, Maliye Bakanlığı'na sunuldu. Maliye Bakanlığı'mn kararname üzerinde çalışmalan sürdürdüğü, biriki gün içinde kararnameyi Bakanlar Kurulu'na sunacağı öğrenildi. Bu arada, kararnamenin ana ilkelerinin belirlendiği ve alacaklıların kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra, bir ay içinde tasfiye kurullarına başvurmalarının öngörüldüğü bildirildi. îlk düzenlemede, tasfiye kararı alan banker alacaklılarmın başvurulan soyad sıralarına göre yapılması benimsenirken, hukukçulann, alacaklıların «hakların kısıtlaıuası anlamma gelebileceği» gerekçesiyle bu ilkenin değiştirilmesini önerdikleri öğrenildi. Bunun üzerine, alacaklıların soyad sıralarına göre başvurup vuramama konusunda tasfiye kararı alan mahkemenin hakimine yetki verildi. Buna göre, hakim dilediği taktirde, başvurulan soyad sıralarına göre belirleyebilecek. Bu yönde bir karar alınması halinde, durum TRT ve basın vasıtasıyla alacaklara duyurulacak. Bu arada, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin borçlannı çabuk tasfiye edebilmeleri için, alacaklarını kolay almalarına olanak sağlamak amacıyla bazı müeyyideler getiriliyor. Buna göre, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere borcu olanlar, bu borçlannı süresi içinde vermedikleri taktirde yüzde 10 temerrüt faizi verinek zorunda kalacaklar, Temerrüt faiz borçların tamamı tasfiye edilinceye kadar sürecek. Temerrüt faizde, tahakkuk eden faiz bir dönem sonra yeni faizin hesaplanmasında dikkate alınacak. MGK üç yasayı kabul etti Eski eserlerin onarımı calısmaları bitirilemedi • VAKFIN FAALİYET RAPORUNDA, 1981 YILI tÇİNDE DEBRELt İSMAİL PAŞA YALISI, ÇENGELKÖY BOSTANCIBAŞI ABDULLAH AĞA YALISI VE SAİT UALİM PAŞA YALISMA İLİŞKİN ONARMLARIN 1983MTE BİTIRILECEĞ1 AÇIKLANDL Istanbul Haber Servisi Türkiye Anıt, Çevre, Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 1981 yüı içinde sadece Istanbul'a yönelik faaliyet gösterdi ve 83 müyon lira harcamasına karşılık ça lışmalarmdan hiçbirini bitiremedi. Vakıf faaliyet raporunda, 1981 yılı içinde Beylerbeyi Debreli Ismail Paşa Yalısı, Çengelköy Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yahsı ve Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı projelendirme ve restorasyon çahşmalarına başlandığı onanm çalışmalarının 1983 yılı başmda bitirileceği açıklandı. TAÇ Vakfı Mütevelll Heyet üyelerine dağıtılan ancak basına veriünek istenmeyen faaliyet raporunda şöyle deniliyor: «Vakıf çalışmalarım ilgililere, bir gazete haberinin ötesinde, ciddi ve gerçeğe uygun sunabilmek amacıyla blr kitapçığın hazırlanma sına başlanmıştır.» Aynca, Vakfın bütçe raporu da basına açıklanmadı. Vakıf yöneticileri, 1981 yılı içinde etüd, projelendîr me ve planlama için 52 mil yon lira harcandığını, 1982 yılı bütçesinin de 105 milyon lira olarak belirlendiğinl söylemekle yetindiler. 1982 yıluıda, projelendrrm», etüd ve planlamaya 85 mil yon lira ayrıldığı da öğrenil di. «Carlton Oteli ve pla) müşterilerinin inşaat gürül . tüsünden rahatsız olmama •• ları için rıhtım onanm ve takviyesi işlerine İS Ağustostan sonra başlanmıştır... Yalının bitişiğindeki Carlton Oteli'ne ait pis su kana lının, Sait Halim Paşa Yalı sı kuzey bahçesinden geçmekte olduğu görülmüştür.. Ünlü Pierre Cardin finnası nın iki yetkilisine Sait Halim Paşa Yahsı gösterilmiştir. Pierre Cardin yetldlileri Makslm lokantası için yalının amaçlanna uygun oldu gunn ve çok beğendiklerini ifade etmişlerdir. Yabatıct sermaye yatınmı ve ülkeml zin turizm potansiyeline (Arkası 9. Sayfada) Yüzbaşı ve üsteğmenlikte terfi süresi 6 yıt oldu • Üsteğmenlikte bekleme sü resi 3 yıldan 6 yıLa çıkarken, yüzbaşüıkta bekleme süresi de 9 yıldan 6 yıla indi. Yüzbaşılar yeni yasadan yararlanamayacak. • Gerekli görüldüğünde 4 yıllık yüksek okul mezunu kadınlar da ihtiyaç duyulan smıflara muvazzaf subay olarah atanabilecekler. su) MGK, üç yasa tasansını kabul etti. 926 sayüı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna ek ve ge çici maddeler hakkındaki kanunla, Usteğmen ve yüzbaşı rüt belerinde bulunan subaylann bir üst rütbeye terfi etmelerini 6 yü olarak beürledi. Ancak, kanunun yayımlandıgı tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık bekleme süresine tabi olacaklar. Daha önce üsteğmenlikte bekleme süresi 3, yüzbaşılıkta da 9 yıldı. Kanunun yayrnıa Kirdıği tarihte, yüksek okul mezunu olan assubaylar, bir defaya mahsus olmak üzere muvazzat subaylığa, yaş kaydma tabi olmaksızm yükseltilecekler. EMEKLİLİK İSTEMLERİ Yapılan bir değişiklikle, emeklilik hakkım kazananlarm emekliliklerini, ancak, ocak ve şubat aylan içinde istemelert hükmü getirildi. Eskiden emek lilik başvurulan, istenildiği tarihte yapılabiliyordu. En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin muvazzaf subay olma ve yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme şeklı de yeniden düzenlendi. En az 4 yü süreli yüksek okul mezunu olan erkek ve kadınlar 30 yaşından büyük olmamak koşulu ile başvuruda bulundukları takdirde ihtiyaç duyulan smıflara muvazzaf su bay olarak atanabilecekler. Lisans üstü öğrenim görenlerde bu yaş sınırı 35 olarak belirlendi. Kanun Harp Akademilerlni bl tirerek kurmaylığı onaylanan subaylara 2 yıl, sonraki rütbede ise, bir yıl olmak üzere top lam 3 yıllık kıdem verilmesini (Arkası 9. Sayfada) ANKARA (Cumhuriyet Büro Tarihi Ankara Palas, Devlet Misafirhanesi yapılıyor ANKARA, (a.tü Tarihi Ankara Palas Oteli'nin, onarılarak «Devlet misafirhanesi» halirte getlrüeceği belir tildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk siyasi hayatının mer kezi olan, büyük önder Ata türk'ün de bir süre kaldığı Ankara Palas oteli. daha sonraki dönemlerde de önemini korumnş, özellikle ikinci dünya savaşı yıllannda uluslararası bir nitelik kazanmıştı. (Arkan 9. Sayfada) Türk iscilerine mütesekkiriz,, Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Dirk Oncken yabancı düşmanlığını kınıyor. ANKARA (a.a.) Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Dirk Oncken, «Meşru bir şekilde Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşlarını zorla geri gondermek düşünülmemektedir. Onların geri dönüşü ancak ken di istekleri ile olabilir» dedl. Türk Alman ilişkileri ve son günlerde Federal Almanya daki yabancı aleyhtarı gösteriler konusunda soruları yanıtlayan Büyükelçi Dr. Oncken: «Münferit olaylar biçiminde ortaya cıkan yabancı düşmanhğı nı kınadığını ve her türlü yabancı düşmanlığı gösterilerine karşı olduğunu» söyledi. Dr. Dirk Oncken bu konudakl sorulan söyle yanıtlıyor. SORU: Son zamonlarda Federal Almanya'da çalışan Türk işçileri ile llglll olumsuz nlteliktekl haberlerl nasıl yorumluyorsunuz? ONCKEN: Münforit olayları genelleştirmek Insanlarda sık rastlanan bir vosıftır. Konuk Türk işçileri Almanya Federai Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmesine faal olarak yardımcı olmuşlardır ve biz onlara bu nedenle müteşekklriz ve saygı duyuyoruz. Meşru blr şekllde Afmonyo Federal Cumhuriyetl'ndo bulunan Türk vatandaşlarını zorlâ geri göndermek düşünülmemektedir. Onların geri dönüşü ancak kendi istekleri lle olabilir. Ancak, Alman kamuoyu oa, Almanya'da yaşayan bütun yaboncıların Alman kanunlarına uymalarını ve arolarındokl politik kavgaları, son zamanlada sık sık olduğu gibi, Alman (Arkası 9. Sayfada) Uyuşmazlık Mahkemesi, 1] uyusmazlığı giderdi ANKARA, (ANKAl < Uyuşmazhk Mahkemesi kendisine ulasan 11 uyuşmazhk kararını sonuçlandırdı ve bunlardan 8'inin askeri mah kemelerde, 3'ünün de adli yargı yerinde görülmesini kararlaştırdı. Uyuşmazlık Mahkemesinin, «Uyusmazlığı giderdiği» dosyalar şunlan Tahsin Nokta, Izmir L Ağır Cezada yargılanacak. Necafi Yancı ve arkadaşlan, Izmir Bir Nolu Askeri Mahkemede yargılanacak. Veysel Aslanboğa, Izmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Levent Çakır ve arkadaşla n, 1975 yılında ADMMA'da boykot davası Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesin de görülecek. Fatih Alkaya ve arkadaşla n, Ankara Bir Nolu Askeri Mahkemesinde yargılanacak lar. Mustafa Sayım Silen Izmir 2 Nolu Askeri Mahkeme de yargılanacak. Rıfat Gttler ve Mahmut Eren, Istanbul 2 Nolu Askeri (Arkası 9. Sayfada) I VEDETASYON Mühendis Vedat ¥avu zel, «eliştirdîgi makinaları ile ilgili, arkadaşunız Hüsevin Avuç'a biljfl verirken. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU), Sirketiere, cıkardıkları petrolü ihrac olanagı sağlanıyor ANKARA (ANKA) Yer 11 ve yabancı şirketlerln pet rol aramalarını teşvik eden Petrol Yasa Tasarısı Danışma Meclisi «Gecici Komisyonsunda görüşülmeye bag landı. Yetkilllerden alınan bilglye göre, daha önce Bütçe Plan, Mali îşler ve îktisadl Îşler Komisyonlanna havale edilen tasarı, Danışma Meclisi Başkanlık Dlvanının kararıyla Madenler Yasa Tasarısının görüşüldüğü «Gecici Komisyon»a gön derildl. Tasarı, yerll ve yabancı petrol şirketlerln çıkarttıkları petrolün yüzde 35'inl ihraç olanagı sağlıyor. Denizlerde ve «güç koşullarda» çıkarılan petrolün ihraç miktarı da yüzde 45 olarak belirleniyor. Petrol aramalarımn teşvlkl amacıyla kamu kuruluşlarının petrol arama alanları yerll ve ya(Arkuı 9. Sayfad») Tüm hastalıkları 2 dakîka içinde teshis ediyormusL. Hüseyin AVUÇ «Yıllarca çalış, çabala ardından yaşlıhk v« hastalıklar... 7'den 70'e insanlar neden ölduklerini dahi bilemiyor...» 20 yılı aşkın süredir uzerinde çahştığı «Vedatasyon» tekniğini gerçekleştiren tmu cid!) Mühendis Vedat Yavuzel söylüyordu bu sözleri. Insan vücudundaki hücre lerden çıkan doğal ışınlan uzun yıllar inceleyerek, mey dana getirdiği vedatasyonun tüm sorunlara çözüm getirdi gini iddia ediyordu Yavuzel... Evtnin teraa katındaki bu yuk blr bolmeye kurdugu f vedatasyon tekniği adını ver diği makinaları ile kendi buluşu olan şifalı suların insanlık için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Tüm has talık ve sorunlann bir . iki dakikada teşhis edilebildigini ifade eden Yavuzel, şöyle konuşuyon «Omrümün 20 yılını bu tek nigi araşürmakla geçirdim. Hücrelerden çıkan ışınlan inceleyerek yeni bir yöntem geliştirdim. Hastalıkların bir iki dakikada teşhisini sağladım. Ve sonunda 'Vedatasyon tekniğini icat ettim.» «Gerçekleştirdiğim teknigin kökeni asırlar öncesine dayanır» dlyor ve ekllyon «Günümüzde tıp llml yanhs tomeller flzerina kurulmu»tur. İşte ben bu nedenle araştırdım. Tamamen bilinıe dayalı olan bu sistem, sinir. sei, ruhsal ve bedensei sorunlara bir iki dakikada çözüm bularak, kişiyi tam bir saglıga kavuşturuyor. Çalışmalarım sonucunda vedatasyon adını verdiğim makinalanm sayesinde çok sayıda şifalı su gerçekleştirdim. Ve yine bu teknikle kendim ölümün eşiğinden döndüğüm gibi, sayılan 42'yi aşkın kanser, enfarktüs, kolit, sürmenaj, fıtak, böbrek ve tansiyon hastalarını da sağlıklanna kavuşturdum...» Önümüzde binlerce elektro nik parçadan oluşmuş ci(Artam 9. Sayfadft) PTT fatura göndermeden telefonları kesiyor KADIKÖY YAKAS1NDA TELEFON ALMAK İSTEYENLER ZORLU BİR MÜCADELE VERİRKEN, TELEFON MÜDÜRÜ. 8 BİN BOŞ HAT OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. Deniz SOM Eğer telefonunuz varsa hemen semtinizdekl telefon mudürlüğüne gidin ve oradakl ka labalığın orasına karışıp ilgili memura cBorcum var mı?..» diye sorun., Birkaç gün önce telefon faturası ödemiş olsa nız bile yine gidin.. Bugün ya rın sizin de telefonunuz kesilebilir. Çünkü İstanbul Tele fon Başmüdürlüğü, ttahsllat» Işinl arup saçına döndürdü^ Hem öyl« bir karıştırdı kl, Is Borcunuz yok dediler ertesl gün de telefonumu kestiler Sizinki birşey mi. Ben dün para yatırdım, bugün kes tanbul'dakl hastanelerln bile tiler. Bu kadarı da fazla artık. telefonunu kesmeye başladı. Hem fatura göndermiyortor, ABONEDEN AL HABERİ Kadıköy'de kapısının üzerin hem de telefonları keslyorlar. Mahsus yapıyorlarmış. de cAnadolu Yakası Telefon Müdürlüğü» yazan binadayız. Santraller öyle dolmuş ki ner Kapıdan girer gırmez, karşı deyse patlayacakmış. Santral daki camlı bölme önünde abo leri rahatlatmak için de hatla neler kuyruğa girmişler. Bir rı kesiyorlarmış. birleri ile konuşuyorlar: Yok canım, benim duydu Size de ml tatura gelme ğuma göre, PTT'nin elinde te di?... lefon fatura kâğıdı kalmamış. Evet, fatura filan gönder Kuyruğun arka sırasındakimeden telefonumu kestller. ler birbirlerj ile sohbet ederKardeşim, ben merak et ken öndekiler de camlı bölme ti m, Gayrtttepe'ye «ordum. gerisinde oturan memureye dertlerinl anlatmaya çalışıyorlar.. Camın önüne gelenlerden kimisi eğilerek, kimlsl de topuklarının üzerinde yükselerek ağzını camdokl yuvariak deiiğe uyduruyor ve memureye telefon numorasım söylüyor. Konuşmasını bitiren bu kez kulağını deiiğe sokup, üc metre gerideki masada oturan memurenin söylediklerlni anlamaya calışıyor. Memurenin masasının Ö2erlnde, yandaki raflarda, sandalyelerin üzerinde iplerle bağ lanmış tomar halinde faturalar duruyor. Binlerce, belkl onbin tane.. Biroz sinirlice görünüşteki memurenin masa(Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog