Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1982 Cumhuriy«t 11 (Baçtatafı 1. Sayfad») (Bastorafı 1. Sayfada) meyen tersanelere iae. en kı rin gerçekleçmesi temennileri Emniyet Müdürü Balcı da sa zamanda yeni yeriert gtts ifade edilecek. bu konuya değinerek «1 sa terilecek. Çevre kirlenmeTındemans'ın raporunda, Or atte verebilecegimiz pasa sine neden olan öteki satak Pazar yönetimıne doğruportlan bugünkü uygnlama nayi tesislerinin taşınması dan doğruya bır telkjnde bunedenlyle ancak 15 günde konusunda da planlama yalunulmamakla bırhltte, TUrkitstanbul Haber Servlsl lamı çok büyük yekunlaiı ye'de şımdıye kadar açıklaverebillyoruz..» dedi. pıldı. Amacımız ilk asamanarı takvime güven göafrsrünvi Istanbul Emniyet Müdürlü da Hallç'tekJ Idrlenmeyl YHK'nun bağıtladıgı söz bulan bu Tarkların verilmtsınm yerinde olacağı bildinlileşmelerln, Uyellk ve daya mesi için dava açıldı. gu'nden aynlmadan önce durdurmaktır. nışma aidatı dısında ilk ay öte yandan tamamen ya yor. gazetecilerin sorulannı da Kazlıçeşme'de tespit edlRapordan dolaylı olarak çı yamtlayan Basbakan Ulu len 153 deri rabrlkası da, zam farklarmın sendtkalar sa dışı olan «sendika üyesi karılan sonuç, Tlndemans'ın lçin işveren tarafından ke olmayan işçiden fark kes «Bir süre daha beklemeye de •u. yont Emniyet Müdürlügü Tuzla'da kurulacak orgabinasının pro|esinin tamam ze sanayl bölgesine aakle sllip kesllmeyecegl (tonusun me» biçimindeki PTT Genel vam» görüşunde olduğu yolun da, Çalışma Bakanlıgı uy Müdürlügü uygulaması ile da. Bu görüş başta Almanya, landıgınt beHrterek «Bfltün dilecektir. gulamalan çellslyor. çabamız daha lyl şartlarda «sendikaya ait olmayan «07 Ingiltere ve ttalya oltnak Uzetstanbul'un soruçalışmakhr.» dedi. San nunun çözümflulasım Vilayet Çalışma Genel Müdürlü leçmeden fark kesme» bl re bir kısım devtetler taraftnlçin saryan Han'ı nasıl buldunuz ve Belediye'nin Koordinas gU. lsçi ile sendllcası ve çimindeki îstanbul ÎE'iT uy dan paylajıhyor. Darumarlta çeklindeki bir soruya tse yonu İle bir master plan sbzleşmede hüküm varsa is KUİaması da henüz düzel ve Hollanda taraimdan ise eleştinliyor. Raporu eleşüren •Gordflgünür gtibi buldura.. hazırlanmaktadır. Kara ve vereni ilgllendlren blr konu tiimedi. bır diğer üye de tabıl baska Vfaaleser lyi değil... karsılı denlz ulasımmı fçeren bu da srortls blldirllm(»«tnp eeBilim adamlannın yasa! nedenlere dayanarak, Yunants feını verdi, planda metro da vardır. rek olmadıgı yoiunda. Böl olmadığı uygulama konu tan. Yunanlstan b u eleştlrisiCumartesl gününden beri Metro konusu flılbilite asa RK Çalışma MtidUrlüklerine sunda Çalışma Bakanlıgi m, dün nssmı Yunan AJansıîstanbul'da bulunan Başba masından geçmiş. proje a tallmat verdi. Ancak Işçlnln llgisiz blr tutum benimse nın bir haberinde bütün dünya kan Bülend Ulusu dün sa samasına gelmlştlr. Hükü ltirazına ragmen, ilk ay mis durumda. Müsteşar ya açıkladt. Besmi Yunan Ajansı bu habah tstanbul Vilayeti'nde met olarak metro projeslni zam farklanm kesmekte ıs Rüştü Altay imzası ile Böldüzenlenen kenttn sorunları realize etme durumurtdayız. rar eden. çoğunlukla KtT ge Çalışma Müdürlüklerine berinde Papandreu'ya dolaylı olarak atıfta bulunarak, Tin11e ilgili bir toplantıya katıl Yüksek Denizdlik Okulu' lşverenlerl. Bölge Çalısma gönderilen 11.2.1982 tarlhli demans'ın Türklye'de gerçek.dı. tstanbul Valisi ve BeleMüdürlUklertnden bu doe yazıda. «Toplu fs sft«leştns leri göremediğl görüşünü sadiye Başkanı'ndan sorunla nun eski binası da dahil ol rultuda tallmat aldıklarını si akdetmls bulunan sendi vundu. Tindemans'ın askeri mak üzere Kuruçoşme'ye ka ra Üişkin bilgi alan Basbaka üyesl Işçüerin topin 1$ yönetimler haklunda bir tecdar olan bölgeye yeni bir acıklıyorlar. kan toplantı öncesinde, HaSendika tUzOklerine. sen sKzlesmeslnden doftan İlk ay rlibesi olnıadığı içm gerçek du liç'in temizlenmesi. bazı dev düzenleme yapılacak ve Çırumun farkına varamadığınj rağan Sarayı turistik bir ni dlkaların sözleşme yapma, *am farklannın, l?veren ta üeri siirdu. let dairelerinin yerleşlm so rafından sendikaya yatml10 Devlet ve Hukumet Başnınlan ve Kapalıçarşı'nın telige kavuşturulacaktır. Bu grev rizlkosuna katlanma mak fizere kesllmesl gerekorunması konulannın göru konuyu Yüksek Anıtlar Ku eiderlprtne karşı bir etüven klp gerekmedt^i konusu. blr kanının çoğunluğunun Tindeizlenimlerlra şuleceğini söyledi. Vilayefte rulu ile Belediye tetkik ede ce olarat Konmuş olan, lş taraftan sendika 11e ttyele nıans'ın Türkiye'dekı benlmseyerek duruma Cllerden aidatlar dışmda. ki toplantıdan sonra tstan cektir. Kapalıçarsı üzerinde de sözleşme İle saglanan tlk rl arasındakl dahill illşkiye, karşı daha toleranslı bir tubul Defterdarhğı'na geçen tum gösterilmesinı benimseBasbakan Bülend Ulusu be çalışmalar yapılmış ve hem ay zam farklannın alınma dlger taraftan sendika tle mesine ragmen Ortak Pazaremniyeti hem de tarihi de sı hükmünün, YHK'nun ba Isveren arasındakl akdl 111 ş ın ortak görüşünün ifade edllraberinde Devlet Bakanı Ni met özdaş ile Kültür ve Tu geri bakımından çarsının de ğıtladığı sözleşmelerde alm kiye taalluk eden blr husus mesınde üyelerin oy birliği arizm Bakanı îlhan Evliyaog feerlendlrilmesl amaçlanmıs Kasının yasal olmadıgı yo olduğundan, Bakanlığımı randıgı için büdirideki ifadele lunda birleşen hukuk görü zın bu konuda bir gfiriiş hfl rin esnek olacağı tahmin edililu olduğu halde Defterdar tır. tstanbul'daki mahkemele şüne karşın, uygulama glde dlrmesine gerek oimadıfei yor. Adnan Barlas ile görüştü. Özellikle Hollanda ve DanıYanan Defterdarlık binasın rin çalışmaları yeterli bl rek yaygmlaşıyor. YHK'nun na, bundan hövie uygnlamarka'nın ve daki onarım çahşmalannı nalarda değildir. Mahkeme sftzlesmelerden çıkardıgı ilk manın bu esaslar icfnde ya tutumlannı ayrı gbrüşlerlnibellrt baska türlü da yerinde inceleyen Başba lerin daha iyi binalara geç ay zam farklannın İşveren pılmasma bllgi edinilmesi melen de muhtemel. kan buradan Emniyet Mü mesi için tertipler yapıhr lerle anlaşma yolu İle kesil nl rlca ederira» denillyor. Ortak Pazar Zirvesindeki bu dürlügü'ne indi. Basbakan ken, yeni kurulacak 22 ver mesini saglama uygulatnagörüşmelerin Türkiye'yl llgıUlusu daha sonra tstanbul gî, bölge ve idari mahke lan. Türktş"e baglı bir kı Gazeteci • lendiren bölümü hakkında, Adliyesi"ne giderek, Cumhu mesi için uygun yerleşim sım sendikalardan sonra, Muvaffak Sunai 4 Türkiye'den buraya gelen Dışişleri Bakanhğı Genel Sekreriyet Savcısı ömer Aluçlu düzeni de kurulacaktır. DİSK'e bağlı sendikaların ter Siyasi îşler Yardımcısı Emniyet Müdürlügü bina kayyımlan tarafından da öldü oğlu ile görüştü. Bülend UOktay Cankardeş'e bilgi verile lusu görüşmeden önce yap sı da Tevkalade kötü bir du işletildL Ancak tscller. 1«Dönem Bastığı acıklamada, «îstanbul' rumdadır. Bunu da Emnl verene. Bölge Çalışma Mti ci İSTANBUU, (*.*.) Gaaete cek. Cankardeş'in eski Dönem Muvaffak Sunal öneekl getra kam Bslçika'run, dakl mahkemelerin fskân yet'e layik bir şekle sokaca öürlüklertne yazılı basvuru İstanbul'da öldü. Başkanı İngiltere'nin ve Hazıkonusu ile yeni idare mahlar yaparak bu farklann ke 1893 yıhnda Doğan Muvaffak randan sonraki Dönem Başkemelerinin tertip ve tedbirsilmemesi yoiunda caba gös Sunal, uzun süre Anadolu Ajan kanlığını üstlenecek DanimarANKARATfA DÖNDÜ leri konusunu konuşacağız.sı'nda çalıştı, 1940 yıllarında da ka'run Dışişleri Bakanhkları Si Basbakan Bülend Ulusu, teriyorlar. Bu arada bazı iş Ajans'm îstanbul Eölge Müdür yasi Işlet yetkililerl ile bugun dedi. yerlerlnde ortalama Işçt babu incelemelerinden sonra lüğü görevinde bulundu. öğleden sonra gorüsmesi bekBasbakan Bülend Ulusu, saat 17.45'de uçakla Anka şına 5000 lira kadar tutan Muvaffak Sunal, Basın Şeref leniyor. Ortak Pazar Konsey ve büyük lşyerlerlnde top kartı sahibiydi. öğleden sonraki incelemele ra'ya döndü. ve Zirve Toplantüannda görurinin ardından tekrar Vila şülen konular üzerinde Türkiyet'e dönerek ilgililerle ikin ye'nin de bilgi sahibi olması ve göruş belirtebiimesi için d bir toplantı yaptı. Bas1980 başlangıcmda başlatüan bakan Ulusu. toplantıdan usule uygun olarak yapılan bu çıküktan sonra, tstanbul'dadörtlU görüşrnede, Ortak Paki çalışmalan konusunda zar Zirvesinde dilo getirilecek genel bir değerlendirme yabeklentiler Cankardeş'e ayrınü parak özetle şöyle dedi: lanyla anlatılacak. ULUSU'NUN SÖZLERÎ ; MHUi|*t PAPANDREU'NUN GtRtŞtMt «Haliç'in temizlenmesi ko Basbakan Bülend Sendikalara ilk ay farkı kesilmesî elestiriliyor Türkiye AET ayakUstü konusmalar şeklinde oluyor. Dün gece 10 Devlet ve Hükümet Başkanının Val Duchesse şatosunda birükte yediklen geleneksel yemekten önce ve sonra yaptığı kısa görü?molerde bu konuyu açmış olması muhtemel. GÖZLEM zetenln sahlbl tarafından lmıalanmıştır'. Bu haber ajansı, bir başka kuruluşla yeni bir şlrket kurmuş ve inşaat sanayiinden uçak alımına kadar blrçok alana elatmıştır. Üçgen ne güzel kurulmuş: Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, gazetenln yazarı. gay.etenln genel yaym müdürü şirketin kurucu ortağı, gazetenln sahibi, şirketin büyük paydaşı, sonra gelsin kredller. al gülümver gülüm... Bu illskiler zinclrinl somut olarak elinizle tuttuğunuz zaman işte böyle ilglnc köşetaşlan lle karşılaşıyorsunuz.. Büyük payı devletin olan bir demirçelik kuruluşunun yönetim kurulunda bir 27 Mayıs ihtllalcisi yerahyor. Bu ihtilalclnin. 12 Mart dosyalarının tümünde adı geciyor. Bu ihtilalcl, o günlerden sonra «soldan çark ederek», yıkmak lstedifti düzenin önde gelen temsilcUerlnden bu kuruluşun yönetim kurulu üyeliğini kapıyor. Bu ihtilalcinin. sonradan. TIR filoları kuran bir «adaşı» da yine bu iktidarlardan bir başka kuruluşta Yönetim Kurulu üyeligl lstiyor ve alıyor. Nedir bunların anlamı Allahaşkına? Sistem ve uygulama budur: Seçim yltirmlş parlamenterler, emekli generaller, albaylar ve lktldara yakm gazeteciler. bu yönetim kurullarında görev almıslardır. Bu slstemi kökünden. tümüyle değlştlrmek gerekiyor. Bankacılıkla ilglsi olmayan, yönetim kurulu üyesi olduklan KtT'lerle uzaktan yakından ilgili bulunmayan kimselerin bu kurullarda görev yapmaları birçok sakmca doğuruyor. Bu sakıncalan ftnlemek gereklyor. önce, bu kuruluşlar, bu yönetim kurulu üyelerl aracılıgı ile yozlaşıyor. KÎT'lere eskl parlamenter üyeler araeılıgı lle kadro dışı personel atanıyor. bankalarda, banka ve kredi düzeni, sırtını iktidara dayamış şirketlere varıyor. özel şirketlerle ilişkileri olan yönetim kurulu üyeleri, kredl düzenini, bu şirketler yararma kullanıyor. Böylece özel şirketler arasmda bir «haksız rekabet düzeni» doğuyor. Sırtmı iktidarlara dayayan şirketler, holdingler, bu İlişkileri kullanarak. devlet bankalanndan avuç dolusu krediler alıyorlar. Şimdi şöyle bir araştırma yapsak: Devlete bağlı bankaları ve bu bankaların son yirmi yıldakl yönetim kurulu üyelerinl birbir çıkarsak; sonra, bu bankaların hangi kişi ve kuruluşlara kredi açtıklarını saptasak. birçok gerçek kendlliğinden ortaya çıkar. Ve birçok iliski! Bu yetmlyormuş gibl, blr de bu yönetim kurulu üyelerine bazı devlet şirketlerlnde milyonlara varan kazanç dağıtımı yapmak, herhalde akla ve mantığa pek uygun bir sistem değildir. Beylerlmiz. «devletçili&inı» bu türünden çok hoşnutturlar, bu slstemi çok beğenmektedirler... KÎT'lerde ve devlete bağh bankalarda yapılacak tş, yönetim kurulu Uyelerl için «temettü»lerl kaldırmak ve bu kurullarda. bu kurumlarda çalışanların temsîlinl sağlamaktır. Hükümetln bu son kararmı çok yararlı buluyoruz. Ancak bu yetmez; bu konuda yeni blr sistem getirmek gerekiyor. Yönetim Kurulu arpalıkları bir an önce kaldınlmalıdır. Ve yerine, bu kurumlarda çahşanlann yönetim blrimlerinde temsll edtleceklerl yeni blr sistem getirilmelidir. Yoksa, döner, dolaşır 1lerde yine aym noktaya geliriz... (Baştarafı 1. Sayfada) Aile fotoğrafi (Baştarafı 1. Sayfada) makta, ya da, somutkanlıktan uzaklaşıp her anlama çekllir hale gelmektedir. Türkiye konusu da, bu allenin gündemıne pek çok «kavga konuau»nun arasında geldi. Avrupa'da ışsızljk sorununa karşı alınacak önlemlerdsn orta Amerika'da El Salvador olaylarının değerlendjrılmesine kadar... Bunlar arasmda da ancak, az bir zaman ayrılarak ele almablliyor.. Dün akşam, bin Devlet ve hükümet Başkanları, ötekı Dış işleri Bakanları arasındakl lkı yemekte; bugun de, öteki sorunlardan arta kalan zamanda.. Dün akşam kı, yemeklerın yarı resmı adı. «Ocakbaşı sohbeti.» Val Duchesse şatosunda yemekten önce bırer kadeh ıçıhrken, baaen hep birlikte bazen îkışer, üçer biraz sohbet... Yemekte herkesin ikı vanına kimler rastladıysa, onlarla, araya şarabm lezzeti konusu da girmek Uzere, görüş alış venşi yemekten sonra da kısa blr kahve sohbeti., Tindemans raporunu banimseyen, yani Türkiye'ye karşı toleranslı «biraz daha bekleyellm görelim» politikası izleyen Almanya, Ingiltere, Italya gibi ulkelerin liderlerine karşı, bu raporu fazla ılımlı ve haksız bulan Danimarka ve Hollanda liderlerinin görüşlerı dün gece bu sohbetler sırasında çarpıştı.. BugUn de masa başında çar pışacak. Bu çarpışmamn sonucu da bugun yaymlanacak bildirideki Türkiye ile ilgili cümlelert oluçturacak. Üye ulkelerin Dısişleri Bakanlıklan Siyas&l îşler yetkililerinin hazırladığı tasarıda, «Türldye'de demokrasiye dönüş ve Insan haklan konusnnd», yapılan açıklamaları fiill adımlann izlemeslnln beklendlği» ifade edıliyor. Danımarka ve Hollanda liderleri bu formülun daha kesinleştınlmesinl istiyorlar. Tabü onların yanuna, suretl haktan gözükerek hemen Papandreu da atlamış bulunuyor. Üstelik, «fırsat bu fırsattır» diye lâfı Kıbns konusuna da getirip, hiç olmazsa, ikili görüsmelerlnde bu konuyu da öt«kiyle özdeşleştirmeve çalısarak.. Ortak Pazar'm sorunlan ve konulanyla birlikte TUrkiye konusundaki cümleleri de, dün geceki sohbetleri izleyecek bugünkü göruşmelerden sonra belli olacak.. KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZ DERGÎNÎZ nusunda alınan önlemleri bir kez daha değerlendirdik. Çevre kirlenmesine neden olan tersaneler Pendik'te kendllerlne gösterilen yere toşınacaklar. Yer gösterile• Iran Irak (Baştaratı 1. Sayfada) vas sırasında Sus Dezful üzerinde önceki gün ve dün 7 Irak savaş uçağının düşürüldüğünü bildlrdi. îran Ge nelkurmay Başkanlığı taranndan yayınlanan bir blldiride 22 mart günü başlayan tran saldınsı sırasında. 8 bin Irak askerinin öldürül düğü. 12 blninin yaralandığı ve 14 bininin de tutsak düştüğö bellrtildl. Irak tarafı ise üç İran je ttni düşürdüğünü öne sürü yor. Askeri yetkililere göre uçaklardan ikisi Misdak da ğı Üzerinde hava çatışması sırasında diğeri de Ahvaz bölgesinde uçaksavar ateşiyle düşürüldü. Irak yeticllllerl İse, bu süre lçinde 19 bin tranlı as kertn öldürüldüğünü, yaralandıguu ya da tutsak alındığmı öne sürdüler. Bu arada tRNA AJansı, aralarmda ABD ajanslanmn ve ABD televlzyon muhabirlerinin de bulundugu bir grup yabancı gazetecl nln tran'ın askeri kazançlaruu yerinde gormeleri 1çin Kuzistan cephesine götürüldüklerini, bir lkinci grubun da birkaç gün lçinde götttrüleceğlni açıkladı. öte yandan, tran radyosu, son bir haftadır süren «Zafer Harekâtı» boyunca slmdiye kadar yaklaşık 18 bin tutsak almdığını bildiren radyo, bu tutsaklar arasında Nijeryalılann, Sudanhlann ve Lübnanlılann da bulundugunu belirtti. Habere göre halen tutsaklardan 14 bini cephe gerisine gönderildi. Irak Başbakan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan ise tran iddialannı yalanlayarak, tran ordusünun «Bazı emperyalist ve siyonist ülke ler ile bazı Arap ülkelerinden aldıği yardımlarla» saldınya geçmesine ragmen Irak birliklerinin mevzilerinl koruduğunu ileri sürdü. Ote yandan, önceki gün 200 Ürdünlü gönüllünün da ba tran'a karşı savaşmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan Irak'a yola cık tığı bildirildi. Basbakan Yardımcısı Irak milis kuvvetleri eğitim kam pında yaptığı konuşmada, tran'ın başlattığı saldınyı «umutsuz bir girlşim» olarak niteleyerek, îranh yöne tidleri. kaydedildiği önceden belü bir savaşa binlerce tranlıyı sürerek ölümlerl ne neden olmakla suçladı. NİSAN l de ÇIKIYOR... 7 Türkije'nin Ortak Pazar Zir vesi'nde konu olacağı lkinci a lan, Papandreu'nun girişlmiyle açüacak. Papandraı önceki ge ce Yunan gazetecilere bajta Kıbns meselesi olmak üzere Türkiye ile ilgili sorunlannı yapacağı iküi görüsmelerde üye devtetler Beşkan ve Hükümet Başkanlarına anlatacagını büdirdi. Ancak, bu konu Ortak Pazar'm çalışma usulllerine göre sadece ikili görüşmelerin konusu olarak kalacak. Çünkü Konsey, üye Ulkelerin başka devletlerle olan ikili so rurüarını kendi toplantüannda kural olarak, ele almıyor. Bu bakımdan Papandreu bu konu y u tek tek görüşeoegi devlet yetkilileriyle yapacağı konuşma larda açabileoek. Tek tek konusmalar ise buradaki programa göre, anoatc llter Türkmen EmeklUer... f Famukbank tan (BaşUnfı 1. Sayfada) sağlayamayacagını bildiriyorlar. Aşın sagcı Cumhuriyetçl (Bastar&fı 1. Sayfada) îttifak Partisi sal ortam elverdiginde Tür Milliyetçi kiye tam üyelik müracaatın Başkanı f aşist Roberto D'auda bulunacaktır. Zamarn buisson'un verdigi demeçte, Demokratlann geldiğinde müzakere masa Hristiyan sına teslimiyet havası için tek başma iktidara geleme de degil. güçlO ekonomik ilis yeceklerini, bu bakımdan kilere sahip blr partöner o diğer sağcı partilerle bir larak oturulmasınm isabetl koalisyon hükümeti kurabine kanlylm. Esasen bugün leceğini söyledi. SON DURUM uygulanan serbest piyasa an Bu arada oyların sayım layışma dayalı istlkrar prog ramı saghklı bir biçimde işleml sürüyor. Şu ana dek Ortak Pazar'a katılmanuzı Hristiyan Demokrat Partinin oyları yüzde 39.9'u top hazırlamaktadır.» ladığı, aşırı sağcı Arena Partislnin İse 29.5 oy aldığı belirtiliyor. Uzlaşma Par tisl yüzde 16.5, Demokratik Eylem Partlsl 9.4, Salvador Halk Partlsl 3.2. Halkcı TJyum Partlsl de oylann 1.4* ttnü aldılar. Bu arada, solcu gerillalarm seçimlere engel olmak için ülkenin çeçltll yarlerlnde yogun saldınlarda bulun duklan, ülkenin dördüncü alm. "EMEK KREDÎSÎ" Paınukbank'in tüm emeklüere^sağladığı benzeısız bır unkândır., jAnında veriliiIFaızsızdır. Sureklı kullanüir? Gehn. Pamukbank'a,, yararlanın. Gecikmeyin i PAMUKBANK bankodır^ , büyük kenti Usulutan ve dvanndaki kasabalarda meydana gelen olaylar sonucu buralarda seçimlerin yapılmasma olanak bulunamadıgı ve iptal edildlği bildirildi: Ülkenin üçüncü büyük kentl San Miguel'de de, solcu gerillalar ile hükümet kuvvetleri arasmda çatışmalar çıktığı. ancak seçimlerin ip tal edilmedigi belirtildi. Baş kent San Salvador'da d a yo ğun çatışmalann olduğu, ge rillaların seçim sandıklann dan lklsini bombaladıklan bildirildi. Gerillalar başka bir secim merkezinl de işgal ettiler. Bu arada, muhabirler, ülke çapuıda toplam ölü sayısımn 6O'a ulaştığutu eöylediler. Hükümetin acıklamasına göre, bunlardan 24'ü başkentte ölen gerillalar. Hükümet kendl kayıplan hakkında bir açıklamada bulunmadı. Alanslar yoğun catışmalara ragmen seçimlere katılma oranının yüksek oldu ğunu bildiriyorlar. AP AJansı klml sandık, larda oy pusulası kalmadı: ğını blldlrlyor. (Baştarafı 1. Ssyfada) Sag partiler tarafından Khadr köyünde de blr Ya gerillalara karşı «banşçı blr hudlnln, otosuna taş atan plebtsit» olarak nitelenen Arap gençlere ateş etmesl yüksek katılma oranuıın, sonucu bir genç yaralandı. kırsal kesimde özellikle geBu arada Flllstln Kurtu rillalann denetiminde bululuş örgütü'nün davetllsl nan bölgelerde düşük olduolarak Batı Şerla bölgeslnl gu belirtildi. zlyaret eden Tom Benyon Hükümet yetkililerl de. adlı tnglllz muhafazakar mllletveklll. AP'ye verdlgl seçimlere katılma oranuıın bir demeçte. bölgedekl îs yüksek oldugunu. yaklaşık raUU slvlllerin Flllsttall 500 bin kişinin oy kullandıgençlere hlç tereddüt etme guu bildlnü. El Salvador'da den ates açtıklarını söyle ki toplam seçmen sayısı 1,5 di. Batı Şeria'da bulunduk milyon olarak tahmin edilllan sırada önlerinde giden yordu. Bazı sandıklarda searabamn durduğu sırada, cime katılma oranı çok yük îsraillilerln arabalanna taş sek oldugundan, oy verme atıldığını bellrten Benyon, Işlemi yerel saatle 17.00'de îsraillilerden birlnln tered sona ermesi gerekirken. düt etmeden tabancasmı 21.00'e kadar uzatıldı. El Salvador'da gazetecileçıkararak sağa sola ateş etmeye basladıgını belirtti. rin görüştüğü ABD Büyüktsrall parlamentosunda elçisi Deane Hinton, seçimbir konuşma yapan îsralt lerin büyük bir başanyla Savunma Bakanı Arlel sürdüğünü, gerillalann enSharon İse. bölgedekl Ya gelleme eylemlerinin başarı hudllerin can güvenliğlnln sızlığa uğradığmı söyledi. bulunmadıgı gerekçeslyle, Büyukelçi, sağcı parti lideri bölgedekl slvil Yahudilerin Roberto D'aubuisson'un kasilahlandmlmasım istedl. zanması halinde ABD tepkiSharon, bu sayede «Güven sinin ne yönde olacağı soru lik gflçleriyle halk arasın suna ise, «ABD kuşkusuz, dakl isblrllginln daha et kazananla işbirliğl yapmaya kin bale geleceğinl» savun çalwacaktır.» vanıtını verdL du. REAGAN MEMNUN Bu arada ABD Başkanı Basbakan Menahem Begin İse bir kabine toplantı Ronald Reagan, seçimlerin memnunlukla smda, tsrail televizyonu yapılmasını nun görevden alman Arap karşıladıgmı bildirdi. Reabelediye başkanlanndan 1 gan gerillalann ulkede dekisiyle bir röportaj yapma mokratik bir yönetim kurul sma değinerek, tsrail tele masını engelleyemediklerini vlzyonunun yönetlclsl Jo söyledi. ABD Dışişleri Baseph Lapid'i «tsratt'in düs kanı Alexander Haig de se rnanlanna propaganda plat çimlerin yapılmasını demok formu sa^lamakla» suçla raside ileri aülan bir adım o k n k niteledl. E! Salvador'da secim İsrail'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog