Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1001 GeneHfeterak LJtodemMatematık Modemfoık H flhmdenCözutn (KotejtereHazniama) %Bcsüctas.blanbu1 60 72006072 01 i Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20709 Kurucusu : Yuıms NADÎ Brüksel'den notlar KOLEJLERE HAZIRLAMA 1 3 3. *. 5. Sınıf Sınıf Sımf Sınıf Sınıî Yetenek MatemaHk Yetenek Matematık Yetenek Matcmatik Yetenefc Matematık Yetenek Matematik 200 TV, 200 TL 200 TL. 250 TL. 300 TL yayınları KİTAP tSTEME VR tRTIBAl BUROSl*. ARITAŞ, Molla Fenari Sok Bırnl Işhanı 10/1 Cagaloğlu / ISTANBl'L Tel 22 22 23 • 20 75 35 20 TL. 30 Mart 1982 Sah Pamuk ipliği görüşmeleri olunısuz sonuclaııdı BRÜKSEL (Cunıhuriyet) Avrupa Ortak Pazar Zırvesı'nde Türklye'dekl durum uzerınde genel değerlendırme devam ederken, Türkıye ıle Ortak Pazar arasmda teknık duzeyde devam eden pamuk ıpliğı gorusmeleri olumsuz sonuçlandı Ortak Pazar Komısvonu Turkıye'nin uzlaşma onensıni reddettı. 3 aralık 1981 gunü Ortak Pazar Komısyonu'nun TÜrkıyeden ihraç edilen pamuk ipliklerine karşı yüzde 16 oranında AET Komisyonunda önerimiz reddedüdi vergi koyması ve t>u suretle Türkiye'nın pamuk ipliğı ıhracinı olanaksız taJacak derecede zorlaştırması üzenne, yapılan uzlaşma görüşmeleri sırasında, Türkiye, pamuk ipliğıne vüksek bır «asgari fıyat» uygulamayı kabul etmişti. Ancak, Turkıye'nln «asgari fiyat» ola rak kabul ettiği fiyatla Ortak Pazar Komısyonu'nun istedığı fiyat arasında fark vardı. Ko misyoa «16 numarah» pamuk ıp lığine 6.55, «20 numaralı» pamuk ipligine 6.85 Alman mar Aile fotoğrafı /•'tan OYMEN yazıyor BRUKSEL Mıtterrand h, Schmıdt'lı, 10 devlet ve hukumet Başkanınm Zııve toplantüarmda foto mulıa bırlerme hep bırlıkte poz vermelerı bır gelenek.. £u pozu da gulumssyerek ver melen. Boyle çekılen £otoğraflara yan resnıı olarak «Aile fotoğTafı» dernUyor.. Ortak Pazar'm Kuruluşunun 25. Yıldonumunde de gene bır aile fotoğrafı çekıldı.. Gene gulumseyen oahrelerle... Ama herkes bıliyor kı, bu aılerun «Aile saadeti», uzun zarnandanberı kaybotauştu. Fotoğraf çekılmesi bıtıp de, aile fertlerı kendı aralartnda kaldığı zaman, suratlar yine asılacak, kavgalar yeniden başlayacaktı. Kıtayı baştanbaşa kaplayan ekonomık bunalımın altında her üyenın kendi kendisint kurtarmaya çalış tıgı, donanmanın ortak ku rallannı unuttugu Avrupa Topluluğu'nda, artık tam bır görüş birliğine vanlan konu yok gibidir. Avrupa'run kendi ıçindeld sorunlarda da, uluslararası sorunlarda da, lOlann hepsinın birden imza atabileceği cümleler gittikçe azal (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) kı «asgari fiyat» konulmasını ıstıyor, Türkıye 316 numaralı ıplikteki ısteğı kabul ederken, 320 numaralı iplıkte en fazla 6.77 Alman markım kabul ede bileceğım bıldırıyordu » Dün geç vakıt Ortak Pazar nezdindekı Turk delegasyonunun onensinın reddedildiğı komısyonca bıldırildı Bu durumda son dakıkada başka bır gelişme olmazsa yarın yapılacak Ortak Pazar Türkıye Ortaklık Komısyonu (Arkası 9. Sayiada) Başbakan genelge yayınladı AET 25 YAŞINDA Brüksel'de biraraya gelen AET üyesı 10 ulkenin Devlet ve Hükümet Başkanları Topluluğun 25. «yaş günü»nü de kutladılar. Fotoğrafta, l.ürsüde Belçika Kralı Bauduin ve Mitterrand, Thatcher, Schmidt, Papandreu, Spadolini, Joergensen, Martens gibi liderler de onu dinlerken görüluyorlar. Toplantınm gündenıinde Tıirkiye'de rar. KİT'LERDE KİR PAYI DAĞITIMI DURDURULDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kamu İktısadi Kuruluşlannın iştıraklerınde görev alan yönetım kurulu ıle dığer personele kâr payı dağıtımı Başbakan Bülend Ulusu'nun bir genelgesıyle durduruldu. 440 sayılı KIT yasası çerçevesı Içinde KİT'lenn ve bunların ıştıraklerının yönetım kurulu Uyelerine ve dığer personelıne her yıJ oldugu gıbi bu yıl da kâr payı dağıtılması öngörülmüştü Ancak en«rıi setctöründe faaliyet gosteren bü"ük bır kuruluşun 1981 vılı lçmde 30 mılyar lıra kâr ettırfjı Ulusu, genelgesinde «KİT'lerin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelikleriyle denetim kurullanna seçilecek kişilerin, ilgili, liyakatli, becerikli kişiler arasından seçilmesini» istedi. ve bunun ilgili kuruluşun yönetım kurulu ile personeline dağıtılmak istendlğı bıldirtldi. II gılı kuruluşun kendı kuruluş yasasına gdre her yıl sağlanan kârın ytlzde 5'i aynı kuruluş ıçinde çalışan personele ve yo netim kurulu tlyeierine dağıttUyor. Anıian Kuruluşun 30 mııyar lıra kâr ettığinin ılerl sürülmesı üzerlne Maliye Bakanlığı sözkonusu kârın «Nereden kaynaklandıçını» araştırdı. Ilen sürülduğune göre, sözkonusu kârın bır yandan istıkrar akaryakıt tonundan aktarılan icur tarklarından. öte yandan kumJuşun sağladığı faızlerdsn ve bu arada da ışletme(Arkası a. Sayfada) Türkiye, AETzirvesinde iki açıdan gündemde Altan ÖYMEN bildiriyor BRÜKSEL Dün 25. Yıldonümünü kutlayan Ortak Pazar'ın 10 Devlet ve HUkümet Başkanının Zırve Toplantısırun konulan arasına Türkıye iki açıdan girıyor: 1 Belçika Dışişlerl Baka Tindemans raporu Papandreu'nun girisimleri ı Tindemans'uı raporn dolaJisıyla. 3 Papandreu'nun ildH gnrüşmelerde yapacaguu bildirdİRi pfrişim dolayısıyla. Kendi içındekı sorunlardan başka dünyarun çeşitli konulan üzerinde de gorüşmek üzere toplanan 10 Devlet ve Hu kümet Eaşkanı dün sabah Or tak Pazar'ın 25. Yıldonümu torenlerınde bulunduktan sonra. öğleden sonra giındemlerme geçtıler. Gündemde Avru Ilter Türkmen : îsrail ile ilişkiler bizim için yüktür Ekonomi Servisi Dışışlen Bakanı Ilter Turkmen, «Israil'le ilişkilerimiz bizim için bir yüktür» dedı Iktısa dı Kalkınma Vakh tarafın dan dun Iftanbul'da duzen lenen toplantıda «Dış Politika ve Elıonomi konulu bır konuşniei yapan llter Turkmen, konuşma sonrasında TUSIAD Ba^kanı Alı Koçman'ın «îsrail oldubittiler yaratmaya devam ederse bu ülkeyle i^şkilerimizi kesme nıiz sbz konusu olabilir mi? şekhndekı sorusunu yanıtlar ken sovle konuştu: «Dış politikamızın en taas sas noktalarından birine de gindiniz. İsrail'le iliskiieri İsraü'de yönetim değişikliğini memnunlukla karşılayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı, siyasi ortam elverdiğinde Türkiye'nin AET'ye tam üyelik için başvuruda bulunacağmı bildirdi. miz bizim için bir yüktür. Fakat biz dış ilişkilerimizi topluca değerlendirmek zorundayız. Arap dostianmız da bunıı takdir ediyorlar. Is rail tecavüzkâr siyasetini sürdürürse bizim de bazı tep kiler gnstermemiz gerekebilir. Israil'de daha dengeli bir yönetim («leadership») ortaya çıkarsa bundan da ancak memnunluk duyaIlter Turkmen daha önce yaptığı konuşmada Türkıye' nin Batı Avrupa ve Ortadoğu ulkelenyle ekonomık ılış kılerimn bırbırmı tamamlayıcı ve destekleyıcı nıtelıkte oldugunu belırterek şunlan soyledi: «Türkiyemiz her yönüyle bi r köprü ülkedir. Böyle bir ülkenin Ortadoğu ile ilişkileri geliştirirken Batıya sırt çevirmesf, Batı Ua ekonomık Israil'de hükümet, Begin'in sertlik politikasını onayladı SANSARYAN'DA BIR BAŞBAKAN Istanbul Lmniyet Müdürlüğü binasmın bulunduğu Sansaryan Han'ı ilk kez bir Başbakan ziyaret ctti. Ulusu, burada «müteferrika» bölümünu gezdi. Fotoğrafta, Başbakan Ulusu, sanıkların bulunduğu müteferrika önünde Emniyet Müdiırü Şükrü Balcı ile görülüyor... IFotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Dış Haberler Servisi tsraü Bakanlar Kurulu, Fllistin Kurtuluş örgütü'nün Batı Şeria'da bir ayaklanma düzenleme planının ortaya çıkarıldığını öne sürerek Başbakan Begin'in Pilistlnlilerin dlrenişine kar şı sertlik politikasını onayladı. Batı Şeria'nın Cenin yöreslnde gösterllere müdahale eden îsrail askerierinln açtığı ateş sonucu 3 Pilistinli Arap yaralandı. Olayın çıktığı Caabed köyflnde sokağa çıkma yasağı llan edlldi. öte yandan, Israil'in iş• • BATI ŞERİA'DA SUREN CÖSTERILERDE 3 FlLlSTİNLt DAHA YARALANDI. ISRAİL SAVUNMA BAKANI SHARON, BATI ŞERİA'DAKİ YAHUDİLERİN KENDİLER1Nİ SAVUNMALARI İÇİN SİLAHLANDIRILMASINI ISTEDİ. entegrasyonu gerçeklestirirken Ortadoğu ile ilişkiieri bir kenara itmesi söz konusu olamaz.» Konuşmasında ekonomık menfaatlerimizin siyasi tercıhlerimize tesır etmesinin kaçmılma7 oldugunu belirten Türkmen şöyle devam etti: «Son bir kaç yıl Içinde ge rek uluslararası ekonomık ilişkilerde gerek Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinde vuku bulan gelişmeler dış ve ekonomik politikamıza yön vertrken çok dikkatii olmamız gerektigini göstermiştir. Dış politikamızda oldu gu gibi dış ekonomik politikamızda da bütün opsiyonla n dalma açık bulundurmamız, geçici şartlann tesiri İle acele değer hükümlprine varmamamız, kısa süreli perspektifler ile uzun süreli perspektifleri birbirinden ayınnannz. iyimserlige ve ka ramsarlığa kapılmakta acele etmememlz gerekir.» Ortadoğu ve Afrika'daki yeni pazarlann cazibesi kar şısında Batı Avrupa gibi ge leneksel pazarlann önemini arka plâna atmamak gerek tiğini ve özellikle Amerika pazannın ihmal edildiğini kaydedea Türkmen, Türkiye AET ilişkilenne de değınerek bu konuda duygusal tepkilerden kaçınmak gerektiğini vurguladı. Topluluğun kendi uyeleri arasmda da zaman zaman çok ciddi sorunların ortaya çık tıgını belirten Türkmen Tur kiye AET ilişkilerinin geleceği konusunda ise şunlan söyledi: •Hükumetçe aldığımız ka rar açık ve kesindir. Siya(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da* • paAmerika üişkilerl T3oğuBa tı ılışkilerı, Ortadoğu sorunu, Güneydoğu Asya sorunu Orta Amerika sorunundan sonra Üçüncü Ülkeler ile ilişkiler ara.sında Tındemans raporu da vardı. Ancak, dünkü görüsmelerde Türkiye konusuna sıra gelmedı. Gece, İ0 Devlet ve HUkümet Başkanının birlikte yedıği yemek sırasında ıse bu konu üzerinde ilk görüş alışvenşı yapıldı. Daha once Dışişleri Bakanlan Konseymda gorüşülen rapor üzerindekl ası] goruşme ise bugün yapılacak. Ortak Pazar Konseyi'nin Dönem Eaşkanı Belçika'nın DışIşleri Bakanlığı Siyasi DirektÖ ni Cahen'in bildırdiğine göre, Toplantı'nın sonunda yayınlanacak bildiride, Devlet Başka nı ve Başbakanlann Tındemans raporundan bilgi edindikleri belirtilecek ve bir yandan Türkiye'de demokrasıye geçiş takvimi ile öte yandan, insan haklan uygulamalan ıle ılgili olarak Tindemans'ın Türkiye'de edindiği izlenımle(Arkası Sa.ll, Sü. 5'de) Başbakan Bülend Ulusu istanhuVda inceleme yaptı V1LAYET, DEFTERDARLIK. EMNIYET VE ADUYE'DE SORUNLAR HAKKINDA B1LGI ALAN BAŞBAKAN, "METRO FİZIBIUTE AŞAMASINDAN GEÇMİŞ PROJE AŞAMAS1NA GELM1ŞT1R HUKUMET OLARAK METRO PROJES1NI REALIZE ETME DURUMUNDAYIZ* DEDl. BAŞBAKAN ULUSU, İSTANBUL'DA MAHKEMELERİN DAHA IYI BINALARA CEÇMESl [ÇİN TERTİPLER YAPILDIG1NI, EMN1YET MUDURLUĞU BINASININ FEVKALADE KOTU BIR DURUMDA OLDUĞUNU SOYLEDl. Istanbui Haber Servisi Tarihi Sansaryan Han'da bu lunan Istanbul Emruyet Müdürluğu'ne ilk kez bır Başbakan geldi.. Istanbul'da tncelemeler yapan Başbakan Bülend Ulusu, Sirkeci'deki Eronıyet Mudurlugu'nu zıya ret eden ilk Başbakan olurken çeşıtli nedenlerle gozaltına alınanların tutulduğu «Müteferrika»ya da girdi. De mir parmaklıklarm ardmda oturan sanıklara bır sure bakan Başbakan Ulusu bu arada Istanbul Vahsi Nerzat Ayaz ve Emnıyet Müdüru Şükrü Balcı'dan bilgi aldı. Vali Ayaz, «müteferrikanın [stanbul Emnıyet Mudürlüğüne yakışmayan ve yeterii olmayan bır nezarethane ot duğunu söyledi. Emnıyet Müdurlüğu'nde al kışlarîa karşılanan ve uğurlanan Başbakan Ulusu'ya ay rıca üzerinde emniyet amblemi işlenmiş bir de plaket Emniyot Müdürü Şükru Balcı tarafmdan armagan edildi. Başbakan Ulusu. s o ba ile tsınan binayı yangına karşı zayıf bulurken üst kat taki tel örguJeri de merak etti. Emnıyet Müdüru Balcı Başbakan'a bu konuda Ba zı suçlular kendilerlni aşagıys atarak intihar ermek istiyorlar. Bu nedenle kafe<î yaptık... dedi. Pasaport Şubesi'ndekf inoelemesi sırasmda özellikle yurt dışina çıkışı yasaklanmış kişiler konusu ile iîgile nen Başbakan «fişleme» sis teminin bfran önce bilgisavarlarla vapılmasıni istedi. (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) gal altında bulunan Batı Şeria'da süren olaylarda 4 kişi daha yaralanırken, îsrail Savunma Bakanı Ariel Sbaron, bölgede yaşayan Yahudüerln kendilerini savunabilmeleri için silahlan dırılmalannı istedi. İsrail hükümetinin bir sözcüsü ise, 3 belediye başkanının gorevden ahnmasına. Fiüs tin Kurtuluş örgütü'nün mayıs ayı için hazırladığı bir ayaklanma planının ög renilmesi nedeniyle karar verildiğini duyurdu. Batı Şeria'nm Cenin kasabasmda Pilistinlilerin gos terilerine müdahale eden îsrail güvenlik güçlerlnîn açtığı ateşle 3 kişl yaralalanırken, Kudüs'ün 7 kilometre güneydogusundaki (Arkası Sa. 11, Sü. 7de> KOPENHAG. (ANKA) Danimarka Başbakanı Anker Joergensen'm önümüzdeki ay Türkiye'ye özel bir ziyaret pianladığı bildirildi. Danimarka radyosunun Brüksel muhabirine atfen verilen haberlerde. Danimar ka'nın Sosyal Demokrat Baş bakanı'nm Ankara'da münfesih CHP Eski Genel Başkanı Bülent Ecevit ile görüş mek istediği bildiriliyor. Joergensen'm. nisan ayı içinde Atina'ya yapacagı resmi bir ziyaretin ardmdan Türkiye'ye gelmek istediği belirtiliyor. Danimarka Basbakanının * Ecevit'i ziyaret etmek isted'ıgi bildirildi Askeri yönetim yanlısı Hristiyan Demokratlar önde Dış Haberler Servisl El Salvador'da pazar günü ya püan ve son 24 saat içinde 90 kişınin oldüğü seçimler3e gelen son haberlere gö"e. ıktidardaki Jose Napole">n Duarte Başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Partı, az bir farkla onde gıdıyor; ancak gözlemciler, Hristiyan Demokrat Partinln iktidara tek başına gel mek için gerekli çojnınluğu (Arkası Sa. 11, Sü. Tde) El Salvador da secim « Ekonomi Servisi Türki ye îş Bankası pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, dün Ankara'da Genel Müdürlük bınasında toplandı Genel Kurul'a sunulan 58. hesap yüı raporunda Iş Bankası'nın 1981'de genel mevduatının % 92,1 oranında artarak 153,5 milyar lıradan 320 milyar liraya yukseldiği, plasmanların ıse % 85,2'lik artışla 144 milyar liradan 313 milyar liraya çıktığı be iırtildi. Genel Kurulu bir konuşmayla açan îş Bankası Yöaetim Kurulu Başkanı Ismaıl Rüştü Aksal, geride bırakılan 1981 yılrnı bankalar arasmda tasarrufiarı kendi lerine çekebilmek için reka betln yoğunlastığı bir dönem olarak niteledi. 24 Ocak (Arkası 8. Ssyfada) Is Bankası mevduatı 320 milyarı astı • GÖZLEM Arpalıklar... UĞUR MUMCU Hükumetçe yayınlanan bir genelge İle devlete aaglı bankalarda ve KİTlerde ydnetim Kurulu âyelerine dağıtılan «temettüuler kaldırılıyor. Bu, bir baksız kazanç kapısmı kapattığı gibi, bizlerin «Arpalıklar» adını taktığımız Yönetim Kurullarınm yeni baştan düzenlenmesi için bir fırsat oluşturuyor. Sizlere şöyle bir örnek vereyim: Bir gazetenin yazarı, bir devlet bankasının Yönetim Kurulu Başkamdır. Bu gazete sahibinin sayüan kırkı aşan şirketlerinden biri, bu bankadan kredl almaktadır. Bu gazetenin genel yayın müdürü, bu dışalım şirketinln kurucu ortagıdır. Aynj banka, bir özel haber ajansınm ortağı olmuştur. Bu haber ajansının kefalet senetleri. bu ga(Arkosı Sa, 11., Sü 7 de) • tran, son bir hafta içinde tutsak aldığı 18 bin kişınin içinde Niieryah, Sudanh ve Lubnanlüann hulunduğunu one sürdü. Dış Haberler Servisi îran'ın geçen hafta başlat tığı genel taaruzla 18 aydır süren İranIrak savaşı en çetin dönemine girerken, İran'ın bu gece yansı Irak' a karşı genel bir saldırıya girişeceği bildiriliyor. Irak Genelkurmay Başkanlığı, savaşa katılan tüm birliklerln genel saldırıya hazır olmalannı istedi. tran yetkilileri Irak ile süren sa(Arkaa Sa. 11, Sfi. l'de) Iranlrak savası en cetin döneminde ANKARA, (ANKA) Mun fesıh MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş hokkında. MHP ve yan kuruluşları ile İlgili dava sırasında, iddıa makamına hakaret ettiğ/ gerekcesiyle acılan davanın duruşmasına dün de vam edıldı. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı 3. Numarolı Askeri Mohkemesinde gorülen davanın duruşmasında, Alpaslon Türkeş de hazır bulundu. Duruşmo, bilirklşl raporunun gelmemesi nedeniyle bir başka güne bırakıldı. Askeri Savcılık MHP ve yan kuruluşları hakkında açılan davanın, 14 Ekim 1981 tarıhll duruşmasında iddıa makamına hakaret ettiği iddiasıyla Türkeş hakkında ıkl oydan 30 aya kadar hap!s cezası verllmesl isteğiyle dava acmıştı. Ttırkes, • askeri savcıya hakaretten yargılandı İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog