Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAR1 Mümtaz Zeytinoğlu Ulusal Sanayi Ilgıyie drarıan Kilap Yayına hanrlayan: Prof Tahsın YÜCEL Ederl: 100 lira Isteme adresı Türkocağı Caö 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL umhuriy 58. Yıl; Sayı: 20682 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 3 Mart 1982 Çarşamba ÇİÇBtÇlLtK A Ş Posta Kutusu 374 îstanbul. Telefon 75 94 64 . 75 07 85 Fırmamz içın hazırlattığımız özel 1982 tak vımmı ısteyınız. Türkmen'in Cumlıuriyet'e demeci: Papandreu'ya yanıt vermek gerekmez Sedat ERGIN ANKARA Oışışlerı Bakanı llter Turkmen, Yunanıstan Başbakanı Andreas Papan drsu'nun Kıbrıs Rum yonetımıne yaptığı zıyaret sırasında Turkıye ıle KTFD'yi hedef alan sozlerı ıle ılgılı olarak «Papandreu her defasında hayal gucunun zengınlığlne hız verıyor» dedı Turkmen, zengın bır hayal gucunun nereye va rocağı yolundakl bır soruyu yanıtlarken de «Zengin hayal gucu lnsanı genellikle sukutu hayale goturur» şeklınde ko nuştu Turkmen, bu acıklomalarını, «Cumhurlyet» muhabınnın soruları uzerıne yaptı Bılındığı gıbı Kıbrıs Rum yonetımıne resml bır zıyarette bulunan Papandreu Hellenlzm ın bır kumaş gıbl çektığım be lırterek, cekmeyıp tekrar ayağa kalkıncaya kadar mucade leye azımll olduklarını bıldırmış tı ">apandreu, «Bu kalede ben hukumetim ve Yunan halkı savaş verecektir» demışti Pa pandreu, aynca Turkıye'nın E ge ve Batı Trakya'nın yarısını ıstedığını de ıddıa etmıştı Papandreu, New York Tımes gazetesıne verdığı demec te de, Kıbrıs ziyaretlnl, Türk askerlerının cekılmesi lcln actığı kampanyanın başlangıcı olarak nıtelendlrmiş, Kıbrıs'ı askersizleştırme planı uzerın de çalıştıklarını acıklamış, ay rıca Kıbrıs sorununu uluslar arası bır konferansa goturmek ıstedıklerını bıldırmıştl Papandreu'nun bu acıklama larını ileterek goruşlerınl sorduğumuz Dışışlerı Bakanı Turk Tien, «Bunların her blrlnln uzerinde tek tek tohlıl yapılacak konular olmadığını» bellrt tı ve «Kendısinin blr retorık ustadı olduğunu biliyoruz» de d! Turkmen, şunları soyledl' cBir noktayı bellrtmek Isti yorum: Papandreu hep ayn sozlerl tekrarlamaktadır. Heı defasında hayal gucunun zer gınliğine yeni bir hız verıyor Kendisiyle surekli blr polemlgi surdurmenin yararına Inan makta guçluk çekiyorum Yaptığı beyanlann gerçeklerle ne derece bağdaşıp bağdaşmadığını herkes bilmektedır Ben Papandreu'nun bu beyanatları nın bizlm Için aynca her seferinde cevaplanacak beyanat niteliğinden çıktığı kanaatlndeyim » llter Turkmen Papandreu'nun secım kampanyosındakl havayı devam ettırdığınl de ha tırlattı ve «Seçim kampanyasındakl havadan kurtulmuş blr hall ok. Devlet ve hukumet sorumluluğunun gunun birlnde kendislnde baslıca kusku haline gelmesini temenni ederiz» dedi Turkmen «Papandreu'nun zengin hayal gucunden soz ettlnlz Zengin hayal gucü nereye varır'» yolundokı blr soruya da «Zenqln hayal gucu nsanı genellikle sukutu hayale goturur» karşılığmı verdi Turkmen «Bugun Turklye'nin en buyuk sorunlarından blrinln Papandreu olmadığını» da koydetti (Uzerlnde durulacak asıl nokta, toptumlararası goruşmeler uzerlnde otumsuz blr (Arkası 9 Sayfada) Ibrahim Telemen mektubunda pasaport yolsuzluğu ile silah kacakcıiığı arasında bağlantı kuruyordu TELEMEN ABUZER'İN BUTUN ADAMLAR1NDA BİRKAÇ PASAPORT VAR VE HER İSTEDlKLERt ZAMAN YURT DIŞINA RAHATÇA CİDİP GELİYORLAR Telemen'in mektubundan UĞUR MJMCU AP Ajansi'nin yorumu: Papandreu, Kıbrıs gezisinde somut hıcbirsey sağiayamadı Dıs Haberler Servısı As soclated Press Aıansı Andre os Papandreu'nun Kıbrıs ge zısınde herhangı somut bır sonucun alınamadığını bellrte rek «Papandreu Kıbrıs gezisinde bol bo| vaadlerde bulun du ama aldığı tek somut sonuç, sorunu uluslarorası plölforma getlrmek için Kipriyanu ll« anlaştığınin ocıklanması oldu..» dıyor. Aıans, gezlnln Kıbrıs'h Rum lara moroi verdığinl, ancak sı yasal acıdan bır kazanc getır (Arkası 9. Sayfada) Gelır Vergisi Jeyannames) nasıl doldurulacak? Yarın Silah sokmak icin en iyi yer, Ayvalık kıyıları 3Sılâh kacakcıiığı ne yolla yapılı yordu? Sılâh ureten fabrıkalarla nasıl ne yolla ılışkı kuruluyordu"? Sanırım kamuoyunca bılınmeyen olayın bu yo nudur Ornegın Belçıka Brovvnıng ya pısı bır sılâh Turkıye ye nasıl ulastırılıyor? Şımdıye kodar karanlıkta ka lan nokta budur Telemen kacakcılığın nasıl gercekleştığını şoyle anlatıyor «1 Bulgarlar, her cıns sllâhları Turkıye1 ye ya TIR'lar veya Varna dan, Burgaz'dan denlz yolu ıle gondermektedırler Ve bu da Abuzer'ın en yakın adamı Nedim Dışkaya tarafından Bul garıstan Ile Turkıye arasında saglan maktadır. 2 Italya, Ispanya, Fransa, Çe koslovakya, bu ulkelerden ise silah ışınl ben organıze etmekteydım Çunku Bulgarlar, hlçbır kayıt aramadan her turlu sılâhı Abuzer'e vermektedir Nedim vasıtası ile. Nltekim gecen gun 2 bın adet uzun menzllli tufek geldl ve şımdl Abuzer'in adamı Azlz, ortlan Ka• .., ,i z e gondermekle meşgul Ama Italya, Ispanya, Fransa ve Çekoslovakycı sı'oh verırken lısors ıstemektedlrler. Ben Arap Emirliklerınden, ya da ı IIIKJ da.ı bır devletten 2530 bin dolar odeyerek lısans alıyorum Ve o II sansla 10 bin, 20 bln her clns taban ca 45 milyon mermi, sonkl oraya gıdecekmış gıbl, Abuzer'in gonderdlğl gemıye yukluyorum. Geml acık denlze açıldıktan sonra sllâhlar Haydarpasa (Arkası Sa. 11., Su. 1 de) Gumhuriyelte IİLK0KVLİ J0RTA 0Kl>l| 17 Arap ülkesi Türkiye'den destek istedi • ELÇILERLE DUN GORUŞEN TURKMEN, AVRUPA KONSEYI SIYASI KOMISYONUN KUDUS'TE TOPLANMASININ ÖNLENMESI IÇlN KON SEY GENEL SEKRETERLIĞI NE MESAJ GÖNDERDİ... 600'den fazla kamu görevlisi yer değiştirdi ANKARA (Cumhurlyet BUromı) Bakanlıklann yeniden dtt zenlenmesi ve çalışma esaslannın saptanmasına ilışkin atama kararnameleri yayınlandı. Resml gazetenin dünkü mükerrer sayısında yayınlanan atama kararlarına gore, 621 kamu görevlisırun atamalan yapıldı. Yeni düzenlemeye gbre, Maliye Bakanlı ğı'nda 41 genel mudur yardımcısı dalre başkanlıklanna atan dı Toprak ve Tarım Beformu Musteşarlığı'ndan 5 genel müdürlük iptal edıldi. Dışişleri Bakanlıgı Genel Sek reterlıği kadrosu kaldınlarak, yenne Musteşarlık makamı oluşturuldu. Eayındırlık Bakanhğında ikl Başmıişavırlik kadrosu, müşavırlık duzeyınde yeniden oluş turuldu ANKARA, (Cumhuriyet Çalışma Bakanlıgı'nda bır Burosu) Ankara SıkıyoMusteşar Yardamcüığı kaldırılnetım Komutanlığı haftadı Bu kadro bakanlık müşavırlığı olarak düzeltlldi. lık Arayış dergislnl kapatGUmruk ve Tekel Bakanlıgı' tı. nda ıse Dış Anlaşmalar Genel Sıkıyonetlm Komutanlığı MudurlüğU ıle Personel EğıArayış derglslnın basılmatım Genel Mudürlüğü, Daıre sını, yayınlanmasını ve Başkanlıkları düzeyıne ındınldağıtılmasını 1402 sayılı dı Tıcaret Bakanlığı'nda GeSıkıyonetım Yasasının t3. nel Mudur Başyardımcı ve GeMaddesi C Fıkrası» gerenel Mudür yardımcüan kadroıarından oazuarı, Oenel Mudür ğınce kapatılmasını kararluk Daıre Başkanlığı olarak ye laştırdı nıden duzenlendı. Arayış derglsl 1 yılı aşBasbakanlıkta Saffet Ankan kın bır suredır yayın yaBed.uk Personel Genel Mudurşamını surduruyordu luğune, Hıkmet Topçuoğiu MJİ lı Guvenlık ve Mılletlerarası IlışkUer Daıre Başkanlığına, Nevzat Demırtaş, Şahver Kobal, tsmail Hakkı Akçay, > e >bahattin Akman ve özgur Erkman KKTD başkan Yardımcılı ğına ve uyelıklerme atandüar. Tevfik Temel Kuran Osmanlı Araştırma Daıresı Başkan Yar• Sovyet Polonya edımcılığına, Sercan Gulsun honomık ışbırlıgı Personel Genel Mudür Yardım (Arkası Sa. 11 , Su. 1 de) • El Salvador'da ge nlla operasyonu 122 ölu (3. Sayfada) • îzmır'de bır fotoğraf ustası (4. Sayfada) • Insanlar ve Sanat (5. Sayfada) • Ozel Sektor yatırımların canlanması ıçın polıtıha değışıklığı ıstedı ANKARA, (Cumburiyet Bürn(6 Sayfada) su) Idam cezalarmın yaşam • Cengız Çandar Her boyu hapse donuştürülmesme gun Aşura Heryer ılışkın tartışma sürüvor Da Kerbelâ nışma Meclısı uyesı Ertuğrul (8 Sayfada) Alatlı'nın ıdam cezalarının • Yuksek oğretımde «Mucbbet hapis» şeklmde ın faz edılmesıne ılışkın hazırla paralı eğıtım bır yıl dığı yasa önerısı hakkmda îhertelendı san Gdkseruı oncekl gun Da • Toprak ve Tarım nışma Meclısmde de yaptığı Reformuna gore sukonuşmaya yanıt veren Ertuğ lu ve kurak arazırul Alath «Konuşmavı niteliğl de bırakılan toprak bakırmndan cevaba değer bulmıktarlan muyorum» dedi. Bu arada ya(12. Sayfada) sa onerısme verılen ımza sa Ulaştırma Bakanı Ozgür istifa etti Ösgür'ün yerine Danışma Meclisi uyesi Prof. Aysan atandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ulaştırma Bakanı Necmı Ozgur gorevınden ıstıfa ettı, yerıne Danışma Meclısl Butce Plân Komısyonu Başkanı Prof Mustafa Aysan atandı 12 Eylul'den sonra Ulaştır ma Bakanlığı'na getırılen Necmı Özgur, PTT Genel Mudurluğu yapmış, bır ara feshedılen AP'den Manısa Mılletvekılı olarak Parlamento'da bulunmuştu. Cumhurlyet muhabınnın oğrendığlne gore Başbakan Ulusu, Ozgur'un istıfası uzerıne dun Danışma Meclısı uyesı Prof Mustafa Aysan'ı kabul ederek bır sure goruştu Aysan bu goruşmede gorevı kabul et tı Aysan Cumhuriyet muhabırıne Ulaştırma Bakanlığı'na atandığını doğruladı Gorev devırteslımının bu gun yapılması beklenıyor. Istıfa ve atamayla ılgılı bugun bır acıklama yapılacağı bıldırı lıyor. 1933 yılında Tarsus'ta do ğan Aysan îstanbul Unıversite sı'nı bıtırdıkten sonra Harward Unıversıtesı nde Mastır yaptı Bır sure ıktısat profesor luğ u yapan Aysan îstanbul Unıversıtesı Işletme Fakültesı'n de oğretım uyelığı gorevınde bulundu Mustafa Aysan 23 ekım 1981'de acılan Danışma Meclisı'ne Istanbul'dan sec'ldı Danışma Meclısı Başkanlığı'na aday gosterıldı, daha sonra Butce Plân Komısyonu Başka nı oldu, banka ve ekonomık yorumlar dergısinde de calıştı Ulaştırma Bakanı Prof Dr Ay san evlı ve ikı cocuk babası dır Ingılızce bılıyor Bılındığı gıbı 22 aralık günu de Ener|l ve Tabıl Kaynaklar Bakanı Serbulent Bingol, Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Şahap Koeatopcu, Gumruk ve Te kei Bakanı Recai Baturalp ıle Sağlık ve Sosyaı Yardım Bakanı Necmi Ayanoğlu nun ıstıfaları Devlet Başkanı tarafından kabul edılmış yerlenne Mehmet Turgut, Kaya Kılıçturgay, Fahlr llkel ve All Bozer atanmıştı ANKARA, (Cumhurlyet Buro su) Ankara'dakı Arap ve Is lam ulkelerının dıplomatık mıs yon şeflerl, dun toplu halde Dışışlerı Bakanı İlter Turkmen' I zıyaret ederek kendısıyle, bır sure goruştuler (Arkası 9. Sayfada) ARAYIŞ DERGİSI SÜRESİZ KAPATİLDI ULUSU IRAK'I, ÖZAL İRAN VE SURİYE'YI ZİYARET EDECEK • BAŞBAKAN «ISLAM KONFERANSI IYINIYET KOMITE SI TOPLANTISI» IQİN BUGUN CIDDEYE GIDIYOR Apaydın'ın tutuklama kararına karsı itiraz dilekcesi verildi îstanbul Haber Servisi Is tanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın avukatı Burhan Ap aydın dun Askerı Savcılığa bır ıtıraz dilekcesi vererek kardeşı hakkında tutuklama kararının kaldırılmasını ıstedı Burhan Apaydın dılekcesın de, Orhan Apaydın'ın tutuklan masına gerekce olarak goste rılen hıçbır sucu ışlemedığını ve herhangl bır eylemde bulunmadığını belırttı, muvekkılının Barış Derneğı üyesl olkomısyonlarda cok onemlı go revler yaptığı, 6 yıldanberı de îstanbul Barosu Başkanlığı nda bulunduğu belırtıldı «Ulke maktan conur» duyduğunu bıl sınln menfaatlerinı ve çıkarlarını hassasıyetle koruyan dırdı ve hukuk devletı anlayışına sa Itıraz dllekcesınde, 30 yıldan hlp bir şahslyet olduğunu» ben avukatlık yapan Orhan ıfade ettı Burhan Apaydın ıtıApaydın'ın 196165 donemın raz dılekcesının sonunda «Gıde Aydın mılletvekılı olarak yabi tutuklama kararına ılışTBMM'nde gorev aldığı, But kın 26 21982 tarıhli tutuklace, Adalet, Calışma Komısyon ma kararının kaldırılarak tevları'nda ve temel kanunların kıf muzekerresınin gerl olıhazırlanması ıcın kurulmuş narak Orhan Apaydın'ın tahlıyesı ıle serbest bırakılmasını ıtırazen talep edıyorum» dedı 19'A YUKSELDİ tar, dışışleri bürokratlan Bu arada îstanbul 2 Numayuruturler. Yıne sıyasal ıferalı Askerı Mahkemece haklatıdarın ekonomıh gorusu ılrında gıyabı tutuklama kararı gılı ve yetkılı burokratlarca uygulamaya dönuşur. bulunan Barış Derneğı'nın 44 yonetıcısınden bırı daha tuBurokrasının butun duntuklandı Izmır'de oturan Yuk yada kendıne özgu hasta sek Muhendıs Ergun Elgın dun hkları oldugu bılınen bır Istanbul'a getırıldı, tutuklama şeydır. Ulkemızde de burohkararı vıcahıye cevrıldıkten rasmın eleştırüecek peh çok sonra cezaevıne gonderıldı yanı vardır. Bununla bırlıhte bazı çevreler sorumlu Askerl Mahkeme'nın daha ••• once tutukladığı yonetıcıler(Arkası 9. Sayfada) den 18'ının adları şoyle: (Arkası 9. Sayfada) • BARIŞ DERNEĞİ İLE İLGİLl TUTUKLANANLARIN SA YISI 19'A YUKSELDİ.. CKKZLEN UĞUR MUMCU ANKARA (ANKA) Turkıye Ortadogu Uıkelerı ve ozellıkle bu bolgpdekı komşuları ıle usı duzey temaslorını yoguniaştı rıyor Bugun Iran Irak savaşı nı durdurmaya yonelık olarak kurulan Islam Konferansı lyı nıyet komıtest toplantısma ka tılmak ıcın Suudı Arabıstan ın Başkentı Cıdde ye gıdecek olan Başbokan Buiend Ulusu nun 15 Martda da resmı bır zıya ret ıcın Irak a gıdeceğı bıldınl d> Bu arada Başbakan Yar dımcısı Turgut Ozal da cuma gunü Iran a gıdecek Turgut (Arkası 9. Sayfada) Özal'ı Beğenmemek sayfaiarda ardsndald Bürokrasi Burokrasınm çeşıtlı anlamları vardır. Devlet örgutu nu oluşturan memurlann tumune burokrası denebılır Pıramıdm tepesım oluştu ranlara da yufesefe burokra sı deyımı yakıştmliK Yufosefe burokrası devlet yone tıminde zaman zaman et hınlıh kazanmakla bırlıkte sıyasal ıhtıdara emır kumanda zıncın ıle bağlıdır Soz gelışı. sıyasal iktıdar yü rütülen dış polıtikayı sap Başbakan Yardımcısı Turgut özal, «Enromoney» dergısi ıle yaptığı soyleşlde «Fricdman'm birçok fikrıni beğeniyoruın» demiş ve Frıedman'ın son kıtabını da okudugunu soylemıştir. Yankı dergısının aktardıgı bu soyleşıde özal, uyguladığı programın planlı ve «Ataturkçu olduğunu» da llerl sürmektedır Özal'ın Prof Friedman'dan etkılenmesi doğaldır Insan dıyor ki, «Mesleği elektrik muhendisligi olan Özal, keşke başka liberal ekonomistlerden ve duşunurlerden de esınlenseydi de bu faiz faclası ile karşılaşmasaydık!.» Evet oyledlr, kapıtalıst sistem lçinde başka seçenekler de bulunur Bırakınız sistem tartışmasını, «planlı ekonoıniden serbest piyasa ekonomisine» geçerken alınması gereken günlük onlemler vardır. Elektrik Yuksek Muhendisl özal, bu onlemlerl bile düşünmemış, düşünememlştır. Banker Iflasları, dogrudan doğruya 24 ocak kararlarının ıflasıdır Ve yıne banker iflaslan, geçlş doneml lçin alınması gerekıp de almmayan onlemlerin doğurduğu kaçınılmaz sonuçlardan blrıdır Kim «hayır» diyebılır buna?. (Arkası 9. Sayfada) Alath: Devlet kanı kanla temizlemiyecek kadar güclü olmalı (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog