Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTÎNOĞLU Ulusal Sanayi Ilglyle aranan Mtftp ysyına hazırlayan: Prof. Tahsln YÜCEL EDERt 100 LtRA tSTEME ADRESt: Tflrkocajh OuL » / « Cağaloğln İSTANBÜL Cumhuriy 58. Yıl: Sayı: 20708 KnrucMB: Timas NADÎ nan «MTA Sismik1» arama gemisine «hazırol emri verildi. Bu arada Başbakan Bülend UIusu «önceden planlanmış ve olağan basın toplantilarından» birini düzenleyecekti. Basın toplantısı tarihi Atina'nm Türkiye'ye verecegi yanıtın iletilecegi günlere rastlıyordu. Üst düzeyde görüşmelerden son ra, Başbakan Ulusu'nun basın toplantısında özellikle Yunanistan'ın yarattıgı gerginligi vurgulaması ve böyle bir tutuma karsı Türkiye' nin alacagı kesin tavrı açıklaması» kararlaştınldı. Ankara'da bu hazırlıklar sürdürulürken ve gerçekten çok sert bir metin hazırlanırken, Başbakan Ulusu Cid de'de idi. îran Irak savaşım sona erdirmek amacıyla îslam ülkeleri arasmda kurulan «îyiniyet Heyeti»nin bir üyesi olarak Cidde Bağdat Tahran seferine çıkmıştı. Ama, anı anına An kara ile bağlantısıııı sürdürüyor ve sürekli bilgi alıyor du. Aynı anda Atina'da ise bir başka senaryo düzenleniyordu: Türkiye Atina'ya «Bern Anlaşması'nı tanıyıp tanımadığını» sormuştu. Bu soruya yanıt bekliyordu. Ya nıtı vermek üzere Yunanistan Ankara'daki Büyükelçi"sini Atina'ya çağırmış ve kendi görüsünü iletmişti. Başbakan Ulusu'nun düzen leyeceği «çok sert basın top lantısım haber aldıgı ıçın de, galiba telaşa duşmüştu. Yunanistan'ın Ankara Buyükelçisi Atina'da bizim Bü yükelçiliği arayarak «Olum lu bir yamtla Ankara'ya gitmekte olduğunu» bildirmiş ve böylelikle Ankara'nm «beklemesini» istemişti. Büyükelçi yeniden Ankara'ya uçarken, Başbakan Ulusu da öne alınması düşunulen, ancak «olumlu yanıt» haberi üzerine, yine de on gün evvelinden "Taçıklanan tarihte basın toplantısı nı düzenliyordu. Ulusu «Yu nanistan ne yaparsa, Türki(Arkası Sa. 11. Stt. 4 de) KOLEJLERE HAZIRLAMA 1. 3. 3. *. 5. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıl Sınıi Yetenek Matematik 200 TL Yetenek Matematık 200 TL Yetenefc • Matematıtt 200 TL Yetenek Matematık 250 TL. Yetenek • Matemattk 300 TL. yayınları KtTAP İSTEME VE tRTtBAT BÜKOSl): ARITAS, Molla Fenari Sok Blrol t'hsm 10/7 Cafaloğta / tSTANBUL Tel. : 22 32 23 20 75 35 20 TL. 29 Mart 1982 Pazartesi Yunanistan görüşme önerdi Ankara, Dısisleri Bakanları Doruğu,, önerisini benimsedi Yalçın DOĞAN ANKARA Yunanistan Simdi de Türkiye'ye «Sorun laruı görüşülmesi ve bir çS zflme varılması amacıyla Dışîşleri Bakanlan'nın biraraya pelerek. dornk toplantısında konulann ele aIınmasını» önerdi... Turkiye bandan onbeş gün kadar önce Atina'dan gelen «Bu resml görflşe» birkaç gün aonra «olumlu» yanıt verdi. Evet, olumlu yanıt verdi. ama... Turklye lls Yunanistan •raaındakl gerginliği daha tfa yogunlaştıran olay ,Atina'nm Bge Benizi'nde «ihtilaflı sularda» petrol aramasıyla başladı. Oysa, Yunanistan'ın bu sularda petrol araması, bu tür davranışla n yasaklayan Bern Anlaşması'na açıkça aykın Idi. Türkiye önce Atina'yı uyar dı. Nota verdi. diplomatik açıdan ne yapılması gerekivorsa onlan sırasıyla yaph. Diplomatik açıdan sürdürölen girişimler sonuç vermeyince, bu kez Ankamda •benzer flnlemler ve girişîm ler» yoluna baçvurdu. Bu amaçla Ege Denizi'ndeH «ihtilaflı sularda» petrol arama karannı verdi. Ve bunu gerçekleştirmek üzere tstan bul'da bir tersanede bulu Batı Trakyalı Türklerin yakınması AKADEMİLERE GÖNDERİLEN TELGRAF Atina, şimdi de pasaport iptaline basladı • Iskeçe köylerindeki Türklerin kente inmeleri yasaklandı, ge zi belgeleri ahndı. Istanbul Haber Servisl Batı Trakya Turkleri Dayanışma Der neği Genel Başkanı Ahmet Aydınlt, Yunan ma kamlannm şımdı de, dırenışe geçen Turklen desteklemek isteyen köy lü soydaşlanmızın Vilayet Merkezi'ne inmele rinin Iskeçe Polis Müdürünce yasaklandıgını, ser best gezi belgelerinin zorla ellerinden ahndığı nı bildirdi. Aydınlı bu arada, Batı Trakya'dan Türkiye'ye gelen soydaş lanmızdan bazılannın el lerindeki pasaportlannın Istanbul, Izmir ve (Arkası Sa. 11. Sfi. 2 de) Doğramacı: 6 kasım sonrası verilen ünvan geri alınmali • YÖK Başkanı tarahndan Akademi Başkanlanna gönderU len yıldırım telgrafta 8 kasıma deh alınan unvanlann universitelerle eşdeger olduğu, bu tarihten sonra eld» edilen unvanlann eşdeger sayılamıyacağı belirtildı. Asiye UYSAL Yüksek öğretım Kurulu Baş kanı Prof. İhsan Doğramacı, akademi başkanlanna gonder dıği birer yıldırım telgrafla. 6 kasım 1981 tarıhlnden sonra doktora, doçentlik ve profesor lük ünvanları icın, üniversıteler ve Universitelerarası Kurul Bankerlere15 günlükyeni birsüre MGK'dan gecen yasaya göre, ödeme planı veren tutuklu bankerler hapisten cıkacak ANKARA, (Cumhurlyet Bflrora) Bankerler olayına yeBl bir çözüm getırmek amacıy la, «ödeme güçlüğti içinde bohman bankerlere ve bunlarla Hgîli tdşllere uyeulanacak ceza bükiimleri hakkinda kanun» MGK'nın geçtıgnnız cuma günü yaptığı toplantıda kabul edlldl. Bugün ya da yarın Besmi Gazete'de yaymlanarak yüriirlüğe girmesi beklenen yenı yasa bankerlere 310 yıl arasında cezalar getirtrken ayra zamanda bankerlere yenj beyan süresl tanıyor ve bankerlerİD alacaklılanna «ödeme planı» sunmalanna olanak veriyor. Bankerler olap nedenlyle borcalacak ılıskısı lçlnde bulunan vatandaşlann durumlart yasa gücünde kararnamelerde yer alan ılkelertn dışmda, sımdi de yenl bir yasa çerçevesinde el» ahndı. MGK tarafından kabul edilen yenl yasa «ödeme güçlfigti Içinde bulunao bankerlere ve bunlarla ilffl 11 klşilere uygnlanacak ceza hü kfimlerl hakktnda kanun» ftdı nı taşıyor. Çeşitll para ve hapıs oezalan ftngftren vasa Resmi Gazete'de yayınlamp yürürlüğe gırdikten sonra geçecek 15 gün içinde bankerler «yenı bir beyanda» daha bulunabilecekler. Daha «nce llgîlı kararnamelerde beltrtilen Ukeler çer çevesmde «eksik beyanda» bu lunan bankerlere böylelikle yeni bir beyan olanağı tanınmış oluyor. Tamnan yenl beyan olanagına rağmen: Banker eğer 15 gttn içlnde ytne doğru beyanda bulunmazsa. BJJ süredsn tamamen bağımsız olarak dlğer tüm işlem lerine bağlı olmak Uzere malpara kaçınrsa ve kaçırmışsa. Muvazaalı borçalacak ilişkısi içine girmişse, Hukuk açısından «gerçek tdşk olan bankerlerin kendilerine, «tfizel kişUlk» olarak çalışan bankerlerin ortaklanna, müdürlerlne ve bunlarla birlik te belirtilen füllenne katüan kişilere 3 yıldan 10 yüa kadar hapis cezası verilebilecek. Yukarda sayılan flillerln dışında. bankerler eğer karşılıksız çek vermişlerse, bir de bu suçtan dolayı aynca hapis cezası çekecekler. Bunlann dışında bankerler ve ortaklan ve de bunlan a fmieıino katılanlar borçlanm ödemekten kurtulmak 1 çin mal kaçırmış, muvazaaya girmis ve devlet bu mal ve parayı ele geçirememlşse, belirti len hapis cezalan iki kat arta cak. Aynca, kaçırüan mal ve paranın iki katt kadar da para oezası ödenecek. Eankerlerın malpara kaçırma ve muvazaalı işlemlere girmeleri halinde, eğer bu durum akrabalan ya da uçUncti klşiler tarafmdan biliniyorsa, bu klşiler yasaya aykın bu du (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) dışındakl mercılsrln yürüttüğü sınov ve Işlemlerln durdurulmasını Istedi. Doğramacı'nın telgrafı ş6yı le, cYüksek Öğretlm Kurulu, 2547 Sayılt Yüksek Öğretlm Ka nunun geçici Q. maddeslne gö re, bu kanunun yürürluğe girdiği 6 kasım 1981 tarihlne kadar akademilerden alınmış (Arkası 9, Sayfada) Devlet Konservatuvarları üniversitelere bağlanacak ANKARA. (ANKA) Ankara, tstanbul ve îzmır'de çalışmalar yiıriiten Konservatuvarla nn Yüksek Öğretim Kurumu kapsamında çeşitli Unlversitelere bağlanacağı öğrenildi. Yük sek öğretim Kurulu Başkanı Prof. îhsan Doğramacı, ANKA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bu konudakl çalışmalann bir süreden beri yürütüldUğünü ve ilerleme kaydedılmiş olduğunu söyledi. îhsan Doğramacı, Ankara'da kl Devlet Konservatuvannın, Hacettepe Üniversitesine, îstanbul Belediye Konservatuvannın (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Kaçak inşaatın cezası: 312 ay hapis Erbü TÜŞALP ANKARA ' Imar mevzuatına ve Gecekondu Kanunu na aykın olarak yapılan yapı ve tesislere uygulanacak ışlemler hakkmdakı yasa ta sarısında «Ruhsatlan imar planı ve mevzuata aykın olarak verilen yapılara ceza ödemek koşuluyla kullanma izni verilmesi» ongoruluyor. Tasarının yasalaşmasmdan sonra, kaçak inşaat yap tıranlara 3 aydan bir yılaka dar hapis cezası ile 50 bın hradan az olmamak koşuluy la ceza verilmesıne ılışkın bir huküm yer alıyor. Tasarıda başkasının mulküne tecavüz suretiyle ınşa edilen vapılarla ılgilı olarak getırılen çozumleme şoy le: •Kendisine ait olmayan veya kendi parseli içinde olup, başkasının mülküne te cavüz suretivlp inşa pdilmiş • RUHSATLAR1 tMAR PLANI VE MEVZUATA AYKIRI OLARAK VERİLEN YAPILARA CEZA ÖDEMEK KOŞULUYLA KULLANMA İZNt VERİLEBİLECEK. TASARININ YASALAŞMASINDAN SONRA KAÇAK İNŞAAT YAPTIRANLARA 3 AYDAN BIR YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE EN AZ 60 BİN LİRA PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR. olan yapı ve tesislerden: Fen ve saglık kurullarına gö re kalmasında sakınca görül meyen bina ve tesislerin mal sahiplerinin, mülküne tecavüz edilen veya isgal edilen parsel sahipleri ile anlaşmaları koşuluyla, muhafazalarına karar verilebilir ve ta pu ile ilgili Işlemleri tamam lananlar, inşaat bedelinin yflzde 20'si oranında para cezası alınarak, İmar Kanununun a 7. maddelerine gö re ruhsata bağlanır.» Yasa tasarısının 6. madde sınde uygulama sırasuıda on gorulen harç ve cezalar sıralanıyor, Maddede aynen şoyle deniliyor: «Bu kanunun uygulama esaslarına göre muhafazasına karar verilen veya kul lanma iznine bağlanan yapı ve tesislere, Belediye Gelirler Kanunu ile İmar Kanununun ruhsata ilişkin harç ve cezai hükümleri ile bu kanunun getirdiği cezalar uygulanır. Ancak basvuru için tamnan bir aylık süre içinde başvurmayanlarla, tespit süreslni geçirenler hakkında, ba kanunda öngöröle» cezalar bir kat fazla <H Iarak aLnır,» Cezalarm resml blnalarda uygulanmayacagı belirtilen tasarıda, satılan binalarda cezaların, satan tarafmdan ödeneceği belirtiliyor. Tasanda binanrn yıkılması halinde ise. bina ve tesisleri inşa edenlere karşı tazminat hakkı doğacağı hükme baglanıyor. Aynca, para cezalannın bir defada aluımasınm mümkün olmaması (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Köylüyan'ın arkasında baska gücler de bulunuyor • Ermeni kaçakçının Humlarla birlikte, 1974 Banş Harekaündan önce Türkiye'ye mal sevkiyatında bulunduğu bildırilivor. • Vahe Köylüyariı Kıbrıs'a getiren Jacob tshac Bas na'nın halen htanbul'da bulunduğu ileri sürülüyor Izzet Rıza YALIN bildiriyor LEFKOŞE Türkıve'deki kaçakçılık ile KTFD'ndeki kaçakçılıgı yürüten avni ki Şİ otdugu belirlenen Ermenf asılh Vahe Kövlüyan'm arkasında «büyük Erüclpr»in de bulunduğu anlasılırken. 3074 Banş Harekâtı öncesi de, Magosa'da, Rum Ithalatçı, acenta ve aracılarla. Tıir kiye'ye «mal sevkivatınıifi (Arkao Sa. II. Sü. 7 de) Gökçeada'da et fiyatı iki yıldır artmadı • ADANIN TÜMÜNÜN SERBEST MERA OLMASI NEDENİYLEBESÎCÎLERİN HARCAMASI EN AZA İNİYOR. Celal BAŞLANGIÇ GÖKÇEADA Ege denizlnln üst koşeslndeki Gökçeada'dakl iskeleye yanaşan gemiden, adanın tepelerine doğru baktığmızda, gözünüze beyaz bevaz kıpırtılar ilişir. Yanaştığınız iskelenln de adı «Kuzu limanıvdır. Dagtaş, koyun, kuzu ve keçl doludur Gökceada'da BUyük kentlerde et fiyatlarının 400'lü rakamlardan. 500M0 rakamlara dogru hizla ydrüdüğü günfimUzde. Ada'dak! et fiyatları vıllar öncesinln tatlı bir anısını anımsatır niteliktedir. 1 kilo et 140 lira... Gökçeada'da et fiyatlarının 140 lira olmasının en büyük nedent olarak. Ada'nın tümünün serbest mera olması gösteriliyor. Ada yetkilileri, besicilerin hayvanlara htç bir harcama yapmadığmı belirterek sunları söylüyorlar: «Koynnunu, knzusunu meraya hırakan, üzerine bir Işaret vurur. Herkesin bendine ait işareti vardır. Kîmi «zel bir hoya vurur Hzerine kiml kulagını deler. Her deli&ln de ayrı bir şekH vardır. Kimse kfmsenin hayvanını ellemez. Herkes kendi hayvanını bu işaret sayesinde bilir. Kuzulama mevsiml de glder, kendi hayvanlarının yavnısuna }şaret vurnr.» (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) AET zırvesı Türkiye AET iliskileri de gündemde buiunuyor ANKARA, (Cumburlyet Bflrosu) Avrupa Ekonomılc TopluluŞuna üye ülkelerin HUkümet Başkanlan, sündeminda Tıırkıve'nin de bulunduğu iki giın sürecek zirve toplantüanna bugün BrukRel'de başlıyor. lar. Zırvenm gundeminde agırlığj DoğuBatı iliskileri, enflasyon, ABD ve Japonya ile ilişkiler oluşturuyor. Ancak AET Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Tındemans, preçen hafta Bakanlar Konseyine vaptığı gibi bu kez de Hilkümet Başkanlanna Ankara'rtakı gezısinde edmdiğı ızlenimlerı aktaracak. Zırve toplantısı Türkiye'nin Avrupa ile iliskileri açısından önem taşıyor ve AET üyelerinm Türkiye'ye dönük polıtikalan doğacak havadan etkilene. bilecek. Geçen haftaki Bakanlar Konseyi topluluğun TUrkiye politikası açısından bekleyişinin sür(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Anayasa Mahkemesi üyesinin tepkisi Yargıtay: Sosyal ikramiyeler kıdem tazminatından ayrı ödenebilir ANKARA, (ANKA) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu htzmet aktınln sono ermesıne bağlı olarak başarı ıkramıyesl odı altındo sözleşılen bir ödemenin kıdem tazminotı kovromındo mütalaa edllmeye(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de> Özden: Yargıçlar Bakanhgın egemenliğine sokuldu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mahkemesi uyesı Yekta Güngor Ozden «Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargıçları Adalet Bakanlığı egemenliğlne soktu» dedı. Yankı dergisimn eorularını yanıtlayan Özden, yeni Anayasa'da «yargı bağımsızlığının» ılke olarak korunacağına Inandığını söyledi. Özden «An cak bu Ilke sözde kalmamalıdır. Yüksek Haklmler Kurulu yeniden calışlırılmalıdır. Yargıçların sorumlulukları kendi (Arkası Sa. U. Sü. 3 de) ABD'YI PROTESTO EDtYORLAR El Salvador'da seçimler yapüırken bir çok ülkede ABD'nin El Salvador politikasını kınama gösterileri yapıldı. Batı Berlin'de önceki gdn 5 binden fazla kişinin katddıgı gösteride, göstericiler Washington'un El Salvador'un içişlerine müdahale etmesini protesto ederek, bu u/ak Orta Amerika ülkesi nin halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler. (Fotograf: AP a.a.) El Salvador'da savas ve secim Kenan MORTAN Wm^* otayların ardıncblfi CERCEK Kulak Cekme? Türkiye'de Batıdan ve Batı gazeteciliğinden sıh sık söz açıhr; Batıh olmaya özeniriz; basın özgürlüğünü savunuruz: New York Times. Le Monde, Guardian gibi ciddi Batı gazetelerine önem veririz. Fransa'da, Ingiitere'de, Amerika'da bir gazete hükümete ya da büyük bir şirkete ilişkin bir yolsuzluğu sergiledi mi bu bir basın görevidir; doğal karşılanır. Lochheed skandah Amerihan basvmnda açtklanmış, bütun dunyayı ilgilendir miş, Türkiye'ye de yansımıştır. Watergate skandahnı Washington Post ortaya atmıştır Bu durumda New York Times'in Washington Post'u Beyaz Saray'a şikayet ederek şöyle yazması olası mıdır: «Saytn Cumhurbaşkanımız, volsuzluk olayını ortaya atarak devletimizi zarara sokanlann kulaklarcm çekiniz." Ne vazık ki Türkiye. basınında buna benzer olay yaşanmıştır. ••• (Artnun Sa. 11, Sfl. S da) Begin'i 20 bin Israilli protesto etti • Işgal altındaki Batı Şeria da yeni gösterıler yapıldı. tki asker yaralandı. Dış Haberler Servisi Batı Şeria'da Israil'in seçimle işbaşına gelmiş olan belediye başkanlanm görevden almasma karşı yapılan protesto gösterilerl sü rerken, Tel Aviv'de de aralannda parlamento üyelerl nln de bulunduğu yaklaşık 20 bin îsrailll aynı nedenle bir protesto gösterlsl yaptı. (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) ılanCüç. HafkSirketleri Kenan Mortan 400 bine yakın ortağı bulunan halk şirketlerl'nin kurucu, yönetici ve ortaklarıyla konuştu. Yurt dışındaki işçilerimizin de yoğun ilgi gösterdigi bu şirketlerin karşı karşıya bulunduğu sorunlan yerinde inceledi ve yazdı. • GERİLLALAR ÜLKEDE ANA KARAYOLUNU BARİKAT LAR KURARAK KESTİLER. BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE Kİ GÖSTERİDE ONBİNLERCE KİŞİ. REAGAN YÖNETİMİNİN EL SALVADOR POLİTİKASINI PROTESTO ETTÎ Dış Haberler Servisi El Salvador'da dün, silahların golgesinde seçimler yapthrken. ABD ve bir dlzi ülkede Washington'un El Sal vador politikasını protesto gösterilerl düzenlendl. El Salvador cuntasına karşı savaşan gerillalarsa Usulatan kentl yakınlarrada ülkenin batısı ile doğusunu birbirlne bağlayan ana karayolunu barikatlar kurarak kestller. Solcu partilerin katılmadığı seçimlerde Merkezci Hırlstlyan Demokratlarla beş safici parti Kurucu Meclis'tekl 60 sandalye içın mücadele ettl. Bu arada gerillalann radyosu. «Radio Venceremos»tan yapılan bir yaymda ülkenin ikinci büyük kenti olan Santa Ana yakmlarmda «Panamerikan» karayolunun bir köprüsünün havaya uçurulduğu duyuruldu. Gerillalar daha önce de Lempa ırmağı üzerindeki büyük bir köprüyü havaya uçurarak uzun süre Panamerikan karayolunun trafİRini kesmişlerdi. Lempa ırmagı üzerinden ulaşım halen geçîci olarak yapılan dfrme çatma ahsap (Arkası Sa. 11, Sil. 1 de) BUGÜN 8. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog