Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Bırmcı Asamava Hazırlama KX)1 Gend ^tenek Modem Matematık Modernfizık ZJhtndenCazum (KoteılereHazırlama) Beaktas. lstanbui 6072006072 01 58. Yıl; Sayı: 20707 Cumhuri Knrncusu : Yunus NADİ iaıı fçlnde ve dışında kendisine veva baskasına aıt arazi ve arsalar üzerlnde unar mevzuatına ayfcın olarak inşa edüenlerdrn kullanılmakta olan veya kullanıtmaya hazır durumda bulnnan resmı ve ozel butun yapılara» uygulanması ongörülüjor Tasarı da kaçak mşaatlara mhsat verılme koşulla n bazı cezaı hükümler getırılerek anlatılı yor, Tasarmın 3'ncü maddesmde ou konu da şöyle denılıyor «Beledıve ve mucavır alan sımrları içinde ve dışında bulunan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerto iİRil'leri b o kanıınun yayını tarlhınden ıılbaren bir ay içinde yapısma ait tapu, fotoğraf var sa ruhsat gibi belgeleri eklemek suretiyle ilgili makama basvurur. tmar mevzuatına aykırı yapümamn tesbıtinde, iigili beletUyenln (en ve İmar Işleri ile görevli dairesi, belediye sımrları dışmdakı yerlerde ıse tl t mar Müdurluğu vetkilidır Tesbitler bn Ka nunun yayımı tarlbinden ıtibaren blr yıl içinde yapılır. Beledive sınırlan içinde yapılan tespitın değerlendirmesi beledıye en cumenlennce, beledlye sımrları dışında Ise tl tdare Kurulunca yapılıp karara baglanır» Tasanda, Eski Eserler Kanurra. Karayollan Trafık Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Orman Kanunu gıbı kanunlardakı ozel tıü ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV CtLT 1, 2 Onuncu bası ile altmışuıcı bine ulastı. Türkçeleştıren: Ord. Prof. Dr H.V. VELtDEDEOGLÜ EDERÎ 350 TL Î8TEME ADRESt: TUrkocagı Cad. 39/41 Gağaloğhı ÎSTANBITL N 20 TL. 28 Mart 1982 Pazar • Yurt dışına Kacak binalara ruhsat verilecek 2 yılda bir çıkılabılecek İmar Affi ile ilgili Yasa Tasarısını açıklıyoruz Planlılarda maliyetin yüzde 20si, plansızlarda metrekare birim fiyatin 10 katı ceza verilecek Erbil TUŞALP kümlere aykırı olmamak koşuluyia yapııacak düzenieme şoyle belirtılıyor «tmar pla nı bulunan alanlarda, kendi parseli içinde yapılmış olupta, kullanılmaKta olan veya kullanılmaya haztr hale getırılmış olan, (en ve saglık kurallanna uvRun, dn cephe hattı nı tecavüz etmeyen, imar planlarında kamu hızmet ve tesısleri içitı avrılmış alanlarda bulunmavan bınalarla. İmar pıanı ve yonet melıkte belfrtllen yan bahçe mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucunda, çınmasız binalarda bınanın zemıne oturdujhı nokta lar bir metreden fazla yaklaşmayan veya (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) • Altın ihracına izin veriliyor \ ANKAR4 tmar mevzuatına ve Gecekondu Yasasına aykırı olarak yapılan ya pı ve tesıslere uygulanacak ışlernlerle ılgıü yasa tasansında kaçak ınşaatlar konusunda yenı önlemler getirıhyor Tasan yasa, tü zük, plan ve yönetmehk hükümlerıne ay kın olarak mşa edilmış «konut, sanayl tesjsı, turistik tesısler, depolama testslerl ve tanmsal amaçlı tesisler» gibi yapüarı kapsamına alıyor Yasanın anılan yerleşim biçımlenmn «Bpledive ve mücavtr alan sınn Güvenlik Konseyi'nin harekete gecmesim istedik Kırca: Türk ulusu israiVi nefretle izliyor BM Daımi Temsücımiz Coşkun Kırca, •Güvenlik Konseyi, Israü'e karşı gereklı tedbırlen almadıgı surece. Konsey bu konuda muhtemelen daha oek çok toplantı yaoacaktır dedı ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Türkıye Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyi nı lsraıl ın «uzlaşmazve «kotü nıyetlıdavranışlan karşısında harekete geçme ye çağırdı Türkiye'nın bu goruşu, Guvenlık Konseyi njn Israıl'ın Batı Şenadaki venlik Konseyi de tsrail'e karşı gerekli tedbırlen alma dığı surece, Konsey bu konuda muhtemelen daha pek çok toplantı yapacak» dedı son uygulamalarım goruş Kırca Turk mılletının tsramek uzere Turkıye saatı ıle ıl ın davranışlannı «ibret» dun sabaha karşı yaptıgı toolantıda soz alan BM Daı ve «nefret»le seyrettığını de bıldırdı mı Temsücısı Buyukelçı Coş kun Kırca tarahndan açık tsraıl'ın Kudüs ve Golan landı tepelennden sonra dıkkatını Buvukelçı Kırra îsraıl bu Batı yakasına ve Ga77e'ye çe yolda ısrar ettiği ve Gıı vırdıgını belırten Buyukelçı Kırca uluslararası camıayı da îsraıl e kar c ı Jîoreve ça ğırdı Kırca «Mılletlerarası camia, Israil'ü iıayati sonuç lan olacak vphim br hata yaptığını ve Filhtin halkına karşı adalet. haysîyet ve eşıtlık ilkelerinp göre davran den ve Kor.gre üyelerınden ması gerektigmi anlatmakla ilgı ve anlayış gordum As mukelleftir» dedi kerı yardım paketının onem Kırca oldukça sert bir h bir değışıklıge ugramahava taş'yan konuşmasında dan Kongre'den geçeceguıı Israıl'ın Golan ve Kudus'u sanıyorum» dedı ılhakı Bağdat nukleer re Bajrulken Amerıkan yardı aktorune saldıncı gıbı saldır mının daha da artınlması ı gan davranışlannı hatırlat çın gırışımde bulunduğunu tıktan sonra Batı yakası ve belırterek şunları söyledı Gazze dekı son olavların «Türk Ordusunun moderni munfent bastırma olayları zasyonu 5 6 yıl surecek u olmayıp îsraıl'ın gemşleme zun vadeli bir ıştır Amerı gayrı hukukı yerleşim bol (Arkası Sa 11. Su. 3 de) feleri kurma ve ılhak polı tıkasmın yenı bir halkasını oluşturduğunu anlattı (Arkası Sa 11. Sü 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Maliye Bakanı Kaya Erdem yaptıgı basın toplantısında Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatınaa yapılan yenı duzenleme hakkmda bilgi verdi Erdem altın ıhracatına ızın verıldığını soyleyerek, yurt dışına çıkma suresının 3 yıldan 2 yıla indırildığmı açıkladı Turk Parasının Kıymetmi Koruma Kanununun mevzuatında yapılan değışıkliKlerle bazı kambıyo tahdıtlen kaldırılarak kolaylık getırüdığıru belırten Maliye Bakanı Kaya Erdem'ın acıklaması özetle şojle: «Ulkemızde altından mamül zlynet eşyası konusunda buyük bir potansiyel mevcuttur. Bunu değerlendirmek ıçın altın ibracatına izın verilmiştir. tşlenmiş altın kur karşılığında aynı miktar altın getirilecektır Darphane veya ozel kuruluşlar, ihraç ettiklerl altının yuzde 15 daba fazlasına kadar altın ithal edebllecektır. Maliye Bakanı bu duzenleme nın yurt dışı ıle Türkiye'dekı altm fıyat farkını asgan du?e ye indırmek ıçın yapıldığmı soyledı Yenı duzenleme ana hatlarıj' la şoyle «• Turistlerın veya yolcuların Turkiye'ye gıriş çıkışuıda kı hulundurmak zorunda olduk ları miktar 1000 dolar karşılıgına yukseliyor. Vabancılar Turkiye'den ay rıhrken yanlannda bulunan Turk lıralarıııı dovize çevirebl lıvorlar Ancak bu miktar 100 ABD dolarıyla sınırlandırılıyor. (Arkası Sa 11. hu. i de) Özah Gerekirse çay ithal ederiz RİZE (a.a.) Başbakan Yar dımcısı Turgut Ozal, tarım urunlerınin değerlendarılmesınde uretıcının yanı sıra tüketıcı vı de duşunmek zorunda olduk larını belırterek «derekırse çay ithal ederiz» dedi Samsun'da Karadenız «kici tütun pıyasasını açtıktan sonra Ordu'da ıncelemelerde bulunan Özal, dün beraberinde Gumruk ve Tekel Bakanı Alı Eozer olduğu halde Rıze'ye gel dl çay Uretlcılari ıle bir toplantı yapan Ozal, çay fıyatlannın süreklı olarak üretıcınin ıstedığı şekılde artmayacağına soyledı Özal şoyle konuştu «Turkiye'nin ithalat ve ıhracatı bir sevıyeye gelecektir o zaman ıçte çay fıyatları yuksek, dışta düşuk olursa Turkiye çay da ithal edecektir. Ithalatta dovlz kajbımız olacak duşuncesiyle bir mah ıtlıal etmeyeceğimız duşunulemez. Hem uretecek, hem ihraç edecek, bem de ithal edcceğiz, yerli yapıyoruz dıye ıthala tı yasaklamanm bu dunyads olmaz.» Turk ekonomısi düzeldlkçe bundan herkesm payını alacağı na emın olunmasmı ısteyen (Arkası Sa. 11, Su. 4 de) Bayülken: Kıbrıs için ÂBD'nin baskısı yok Haluk ŞAHİN Bildiriyor VVASHINGTON Colorado'da NATO Nukleer Plan latna Toplantısrna katıldıktan sonra VVashıngton'a geçen ve Amerıkan yetkılılerıyle göruşmeler yapan Mılli Savunma Bakanı Haluk Bayülken, buradakı Türk ga zetecılen ıle yaptığı toplantıda, «Amerikan yönetimin Dısisleri: Yunan acıklaması • • • yaratılan durumla uyumlu değil ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Ankara, Yunan hü kümet sözcüsünün Ege'de petrol aramalannın sürdürüleceği yolundaki acıklamasına dün yanıt verdl Dışişleri Sozcüsü Büyükelçi Nazml Akıman, «îunan bükümet sözcusunun bn beyanı benim 15 mart tarihinde yaptığım açıklamada yarattığun durumla uyum halinde degîldir» dedi Büyükelçl Akıman, değerlendırrnede acele etmek istemediklerinl, durumu lncelediklerınl de beltrtti Billndiğl gıbi Yunan hükümet sozcüsü oncekl gün bir açıklama yaoarık «cerginliğin azalması için TFunanistan'ın Tıirkive'ye Ege de petrol araştırmalanm dıırdıırdufuna ıliskin RIIvence verdı&inp» ılı^kın bazı Bdtı lcayniklı habprlprt yaianlamış ve şoyle demişti: «Yunan hukumetl hiçbir girişiminde Bern protnkolune de&ınmemiştir. yunan bıikumeti, Ege'de Ynnan kı ta sahanlığinda araştırma ve sondal Faaliyetlnde bulunmarı ellnden alınma7 bir bak olarak de&prlendfrmektedlr Araştırma, sondal ve istthsaller, ilgili prog ramlar degiştirilmekte ve incelenmektedir.» Billndığl gıbı, bundan blr süre önce Yunanistan'ın Bern anlaşmasını çlğneyerek Bge'deki Ihttlaflı sularda petrol araması üzerlne Ankara, Atlna nezdlnde glrlşimde bulunarak btlgi lstemlşti. îki ülke arasm daki gerilimin yükselmestne yol açan bu olaydan sorıra Atlna, Ankara'ya bllgl vermiş, bunun üzerine de hava yumuşamıştı. Sozcü Akıman, 15 nisan tarlh1 açıklamasında yumuşak 1 blr ifade kullanmış ve Atina'nın değerlendlrmesindekl unsurların buna yol açtığını soylemlştl. Türklye İle Yunanlstan 1976 yılında imzaladıklan (Arkası Sa. 11. Su 4 de) Süleyman Onan: Kacakcılığın K sı İle ilişkim yok • Görüşmeci Onan, Ermem Vahe Koyluyan'ı tanıdığını ancak ış ılışkısı olmadığını savundu HUZL'RSUZLUK DORIIKTA Ayda yaklaşık bin kişinin ölmesıne ya da kaybolmasına neden olan Ulusal Muhafızlar, sol orgutlerin seçımi bojkot kampanyasını başlatmaiarından beri guvenlık onlemlerınl olağanustu artırmış durumdalar. Panama Kanal bolgesindeki ABD askerı karargâh larında antigerilla eğitimi gordukten sonra, bu egitımin pratigmi ozellikle toplu katliamlarda uygulnyorlar. Fotoğrafta gbruldugu gibi surdürulen arama çalışmaları nın bugunku seçunlerin kansız geçip geçmemesini ne denli sağlıyacağı, onumuzdeki 24 saat içinde belli olacak. Salvador'da secimlerin kanli gecmesi bekleniyor Demokratlk Cephe FDR'nln oluşturduğu ortak cephe altında toplanmış olan sol örgutler secimlerı yaptırmamaya and ıcmışlerdl Başkent San Dış Haberler Servisi Uzun kanattan olan 331 adayın bu Salvador'dakı secım merkezısüredır konlı bir ıc savaşın lunduğu bıldırılıyor Kurucu nın gerıllalarca basılmasından huküm surdüğü El Salvador' Meclıs secıldıkten sonra gecı sonra ulkede durumun oldukda bugun Kurucu Meclıs se cı Devlet Başkanı nı belırleye ça gergın olduğu haber veriliçımlerı yapılıyor cek. Anayasa hazırlayacak ve yor Başkanlığı secimlerı Secimlerı boykot eden sol Devlet Secımlere Devlet Başkanı ıcm gereklı hazırlıklorı yapagrupların sandık başına gıtme Jose Napoleon Duarte'nin Hıme çağrısı yapmaları nedenıy cak ristiyan Demokrat Partisl'nın le secmen sayısında azalmo Sol kanat orgut ve grup yan) sıra sıyasal yelpazenın goruleceğı tahmın edılıyor. Sıların Duarte reıımınl devırme sağ kanadında yer alan 5 paryasal gozlemcıler 18 yaşından mucadelesı verdıklerl El Sol tı katılacak büyuk yaklaşık 1,5 mılyon sec vador'do bugun yapılacak seABD'nin San Salvador Bümenden aşağı yukarı yarısının Cımlenn de kanlı gececeğı geyukelcısı Deane Hıntnn, aşırı sandık başına gıdeceğınl be len haberler arasında, Farasağcı Roberto d'Aubulsson un lırtıyorlar Kurucu Meclıs'tekı bundo Martı Ulusal Kurtuluş FASO partıslnın secımlerden 60 sandalye icın hepsı de sağ Cephesı FMLN ve Devrımcı (Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Izzet Rıza YALIN Bildiriyor LEFKOŞE Türk Bankası MüdürU ve toplumlararası gorüşmelerde TUrk ta rafını temsll eden Ümıt Sü leyman Onan, «Kaçakçılıgın K'sı ile bile ilişkisi olmadığını» söyledl. Onan kamuoyunda, «Ümit Süleyman Onan'la yakın ilişkisi olan Vabe Ohannes Koyluyan, silab kaçakçısı V. O. Kuheylan mı gibisinden bir yaymla, kaçakçılıkla bir ilişkisi olduğu imajının yaratümak istendiglni» soyledl. (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Başkan Duarte'nin Hıristiyan Demokrat Partisi ile birlikte 5 sağ partınin adaylarınm çekişeceği seçimlere sol partiler katılmıyor. BogulanGüC: HalkSirketleri Kenan Mortan 400 bıne yakın ortağı bulunan halk şirketleri'nin kurucu, yönetıcı ve ortaklarıyla konuştu. Yurt dışındakı ışçilerımizın de yoğun ılgi gösterdiği bu şirketlerin karşı karşıya bulunduğu sorunları yerinde inceledi ve yazdı. Kenan MORTAN i ^ i ^ ^ ü ^ ^ îstanbul Haber Servisi » DİSK ıddianamesinde adı geçen eski parlamenterlerın ıfadelerlnın alınmasma dün sabah başlandı. tddıanamede adı geçen feshedılen CHP'nın 133 parlamenteri ıle daha oncekı donemlerde mılletvekıllığı ve senatorlük yapmış olanlarla bırlıkte toplam 185 kışının ifadesının almacağı ögremldl îkamet ettıklen illerde ıfa (Arkası Sa. U. Sü. 3 de) CHP'li eski parlamenterler DİSK icin • ifade veriyor Cumhuriyette Yunamstan Başbakanı Papandreu'nun Turkıye'ye yonelıh düşmanca tutumu surmektedır. Devlet Başkammız Sayın Evren «Ege'nın dostluk denızı olmasını» dılemışti Ancak öyle görunuyor ki, Atına'nın olumsuz davranışlan Ankara'yı gereklı önlemleri almak zorunda bırakacaktır Süreklı düşmanhğı surehli dostlukla karşılamah olanaksızdır. Nıtekım Cumhuriyet bu honuda Ankara'nm önemli bir adımım dün kamuoyuna duyurmuştur. Yunan Hükümetının Batı Trakya'da yaşıyan Türh azınhğın vakıt ve maüanna el koyması durumunda. Ankara, ulkemızdekı Rum azınhğın vakıf ve mallarını kamulaştıracaktır. Bu onlem ıçın gereklı yasa tasarısı hazırlanmaktadır Yunan Hühümetı bir süreden beri Batı Trakya'lı ••• (Arkası Sa. 11, Sfl. 6 da) VARIN KÖYLÜYAN OLAYI NEYDI? Turkıye'de kaybolan sılah yuklu 63 TIR olayıyla KTFD nde ortaya çıkarılan 2 mılyar Turk Lrası dolayındakı kaçakçılık olayının gensmde bazı sorular var Olayın gelışmelenni 1981 Nısan aymda Cumhunyet'te yer alan haberlerden hatırlatalım • MGK Genel Sekreterllğı Soruşturma Komısyonu'na sunulan bir rapora göre, Güneydoğu Anadolu böl gesinde sılah dolu 63 TIR kayboldu. Müfetöş Mutlu Osman, Ortadoğu ve Yavuz (Arkası Sa. 11, Sfl. 2 de) G0ZLEN "Batfa UĞUR MUMCU Celişki,, Şabanci: Ihracat icin moralimiz yüksek Ekonomi Servisi Saban cı Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, «Uretim ve ıhracat konusunda moralimiz iyidır. Burokrasi den gelen detaydakı sorunların halledilmesiyle bu yıl Sabancı grubu olarak 180 milyon dolarlık ihracat yapabılıriz.» dedı Sabancı 1982 yılının uç aylık done rmnde grubunun 60 mılyon dolarlık ıhracat baglantısı vaptıgını bunun 35 mılyon dolarlık bolumunun de ger çekleştırıldıgını bıldırdı îşadamı Sakıp Sabancı dün duzenledığı basın top (Arkam Sa. 11, Sfl. 5 de) Evren'e Romanya gezisinde Ersin vekâlet edecek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Devlet Başkanı Kenan Evren'ln 58 nısan tanhleri arasmda Romanya"ya yapacağı resmı zıya ret süresınde Devlet Baş kanlığına Orgeneral Nuret tın Ersın vekalet edecek Resmı Gazetemn dunKü sayısmda yaymlanan ka rar şoyle «Romanya isosyalıst Cum huriyeti Cumhurba^kanı Nıcolae Ceauşescu'uun da vetlısı olarak 58 nisan 1982 tarihlerı arasında Ro manya'ya resmı hır zı>areı te buluııacağımdan donu >ume kadar Devlet Bajkan lıçına \e 'Vllllî (.uvenlıiKonsevı Bas'vaıılıiima ı n > Uıdemlı kuıvet komutan \e Mılh (iuvetılık Konsoı u\esı olması nedemjlp K ra Kıuvetlen Komııtan Orgeneral Nurettin Ersin vekalet edeooktlr » olayiann ardındaki CERfEK Atina'ya Karsılık... Holdmgler, neden acaba, «mllli birllk ve beraberlik ruhu içinde» elbirlıği yapmıyorlar?. Elblrllği ne kelıme, bırbırlerinin gozünü oyuyorlar. Olur mu efendım, niçin boyle yapıyorlar? Herhalde aralanna komünlstler sızmıştır' Bu somunistler, her yere sızarlar. «Aşırı sagcı gazetelere» sızdıktan sonra Iş çevrelerıne nıçm sızmasmlar? Blr sosyal sınıfın. otekl sosyal smıflara daha yumuşak davranmasmı onleyen bu komünıstler. elbette holdmgler arasında çellşkıler yaratablllrler. Işte yaratmışlardır da' (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog