Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

/ İHRACATCJLARA BLUE JEANS kumaşı istendiği kadar verilir indigo tipi AKFîL 715337 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20706 Kurucusn : Yunus NADİ 20 TL. 27 Mart 1982 Cumartesi KOLEJLERE HAZIRLAMA 1. 2. 3. 4. 5. Sınıf Smıf SınıJ Sınıf Sınıf Yetenek Matematik 200 TL Yetcnek Matematlk 200 TL Yetenek Matematlk 200 TL. Yetenek Matematlk 250 TL. Yetenek • Matcmatık 100 Th yayınları KİTAP İSTEME VE tRTfBAT BUROSU: ABITAS, MolU Fen»ri Sok Bırol tşhanı 10/7 CagsloglU / tSTANBUL Tel . 22 22 23 20 75 35 Hükümete yetki veren tasarı önceki gün Bakanlar Kurıılu'nda kabul edildi Rum azınlığın mallarına el konulabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Yunan hukümetinın Batı Trakya'da yaşayan Turk azml.ga ait vakıflara ve mal varlıkJanna el koyması durumunda, bu tavıra karşıük olmak uzere, Turk hukumeti de Türkiye'de ve rizellıkle tstanbul'da yaşayan Rum azınlığın mal varlığı ile vakıflarına el koyup kamulaştırabılecek. Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapfığı foplantıda bu konuda hukumete yetkı veren bır yasa tasansı kabul edildi. Tasarının önümüzdeki hafta başmda Danışma Meclisi'ne sevkedileceği ve burada görüşüldükten sonra kesinlik kazanacaği öğ Papandreunun Batı Trakya'daki girisimlerine karsı önlem alınıyor renildi. Hükümet kaynaklanndan alınan bilgıye göre, Yunan hukümetinın bir suredir Batı Trakya'daki Turk azınlığın vakıflarına aıt mal varlıklarını kamulaştırma gırişımleri, Turk hükümetıni de «mukabelede bulunmak» ilkesınden yola çıkarak Turkıye'deki Rum azınlık açısından benzer sonuçlar dt>ğurabilecek bır yasa tasansı hazırlama yoluna götürdu. Bılındıği gibı, Yunanistan bır Süredir Batı Trakya'dakı Turk azınlığın mülkiyetınde olan vakıflan kamulaştırma girişimleri içinde bulunuyor. Bunun dışında geçimini tanmdan sağlayan azınlığın toprakları da benzer şekilde kamulaştırmaya tabı tutuluyor. Bunun son örneğı. tskeçe'deki tnhanlı köyünde Bat) Trakyalı soydaşlarımıza aıt 3 bın dönümlük arazının gerekçe gösterılmeksizın kamulaştırılması... Batı Trakya'da topraklarının hazineye devredılmesı kararı uzerıne tnhanlı köyu sakınleri hazıneyı mahkemeye vermışlerdı. Söz konusu mahkeme geçen pazartesı gunü sonuçlandığı halde karar şımdılık açıklanmıyor. Mahkeme karar aşamasındayken, bır yetkılinın deyimıne gore, «Soydaşlarda kararın aleyhte olacagı yolunda bir endişe seziliyor.» Yunanıstanda bır suredır sıstemlı bır şekilde yurutuıen ve PASOK lıdert Papandreu'nun Ba!;bakan olmasından sonra dozu artırılarak surdurulen Batı Trakya'daki Türk azınlığın vakıflarını kamulastırma girişimleri nedenıyle Turkıye bır çok kez Atina nezdınde gırışımlerde bulunarak bilgı istedı. Türkıye'nın bılgı istemlerının karşılıksız kalması ve Yunan hukumetınin hakları uluslararası anlaşmalarla guvence altına almmış azınlıgı nedef alan politikasını ısrarlı bır şekilde surdurmesı Turk hükümetıni Türkiye'de de benzer sonuçlar doğurabilecek bu jat>a hazırlama durumunda bıraktı. Bakanlar Kıırulu'nun kabul ettiğı tasarı •mukabelede bulunmak» ilkesıni esas alıyor (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Gümrükler taranıyor • TÜRK YETKİLlLERtN DE KATILD1ĞISORUŞTURMADA n değerlendirecekler. Ortadoğu ülkelerıne Avrupa MERSİN VE MAGOSA'DAN ORTADOĞU'YA SEVKED1LEN TUM MALLARLA ILG1LI MANİFESTOLAR İNCE menşeli malların sevkiyatı ile ılgılı tüm manıfestolar mceleLEMEYE AL1ND1. KTFD'NDEN 7 KİŞİNİN TÜRK KEnıyor. SIM1NDEN Ç1KIŞI YASAKLANDl. Bu arada Magosa'daki kaçakçılık olayıyla ılgili olarak Türîzzet Rıza YALIN ruşturması yetkıli makamlarca kıye'den gelen ekıplenn, KTFD çabildiriyor sürdtirülüyor. gelen ve konuy vetkılilerıyle yurüttükleriKıbiışmadan sonra 7 kışınin Türkive'den ns'tan çıkışı yasaklandı. Çıkışla derinlifine ilgitenen altı TC ları vasaklananlar şunlar: L E F K O Ş E Lefkoşe'de tes gıimrük müfettişi ile iki TC dlli Over Co (Northern CypEmnıyet amirı, beraberlerînde KTFD'den A. Raif tlmen. rus) adlı şirketin KTFD'de TC Lefkoşe BüvÜkelçiligı TıcaVlehmet Salih Bovacı. Ahmet ret Ateşesi Ferit Akalın olduBu «Transit ticaret» adı altında Yaman. Türkıye'lı Ahmet Akhalde feribotla Mersın'e dön gerçekleştirdiğı ıkı milvar lira nal, Puat Kurtsov. Mehmet Sadtiler Müfettisler Mersm'de ral ve Mehmot Saraç. değerindekı kaçakcıltk ve suıstimal olayınm araştırma ve so de Kıbrıs'ta ele geçen bulgula25 nısan 1980 ile 1 eylül 1981 arasında Magosa llmanına getırilen sigara, miizık seti, radvo, tape recorder, radyokaset renklı TV, Kot pantalon, saat, oyun kağıdı, reklam gereçl ve vıskı gıbı mallarla ılgılı dosyalann işleme ahnması, araştırma ve ıncelemelerının derınleştınlmesı uzerine ılgınç sonuçlara varıldı. KTPD ıç pıyasası'nda kullanılmaması amaçlanmakla beraber, getınlen malların «serbest Ilman» statüsunden yararlanması sağlandı Kıbrıs ile Turkıye arasında ortak bır «manifesto sistemi» ve bır «TIR mevzuatı» bulunmadığından, bu elverışlılık nedenıvle, ışlem ler rahatlıkla yurutüldu. Oysa 1975 yılmda, Turkiye ile Kıbrıs arasında. boyle bir «ortak nıanifesto sistemi»nın kurulması ve «TIR mevzuatı»nın oluşturulması ıçın, bakanlıklar arasında, TC Lefkose Buyükel çılıgının de katıldıgı en üst düzeyde çahsmalar yapılmış, bu konularda kararlar alınmıştı. Ne var kı, Ankara'ya gıden ve olumlu karşılanan bu kararlann da uygulamaya konulmadıgı saptandı Bu nedenlerle Kabrıs ve Türkıye'nın. duşunulen ıslpmlere elvenşlı ver olarak kullanıldıfı, Magosa gümrügün den Mersın'e, bu elvenşlı koşullarda gıden malların Mersın çumruğunde planlanarak akta rıldıŞı, bunların vakalanması halınde islpmJpnmn bazı a;um (\rkası Sa. 11. Su. 3 de) ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sag eylemci Arıkan hn idam cezasi injaz edildi £ Cezası onaylanan Çuval Cinayeti'nin diğer idam hükürnlüsü Özdemir ise firarda bulunuyor... Iğdır'da çığdan 15 kisi öldü 1ĞDIR, IKARS a a) Iğdır ilçesinin Suveren ködncekı gun dağdan duşen çığ altında kalan 15 kışı oldu. Doğu Beyazıt ve Igdır As kerı Kurtarma Ekıplen olav yerine giderek cesetlerın çıg altından çıkartılmasına yardımcı oldular Çıg altında kalarak olen yurttaşların adları şovle Kerem Çakar. Marif Kurt, Naci Kurt. Abdülcebbar. Kurt, Aysel Kurt HeVime Kurt, Pprişan Kurt Musa Kurt. Mikâil Kurt. AbdülbaId Bekiran. Kibar Bpkiran, Fatma Bpkiran. Mehmet Bekîran, Mnhmut Bpkiran VP Hatice Bpkiran Belalak Me7rasina dağdan çığ duşmpsı sırasınrln 275 hu V İ ve ktıcıık havv^n da tpTk Kurtarma ekıplerı ulaşım güçlügü nedeniyle ancak dün sabah ulaşabildiler. 7 haneli köyde sadece İki ailenin sag kaldıgı bildl rlllyor. Çıg altında kalarak ölenler bugün toprağa verilecek. Seçîm arefesînde gerilla saldırısı El Salvador'da baskent basıldı Dış Haberler Servisi El Salvador'da seçımlerı boykot eden soicu gerıllaların seçîm merkezlenne «vurkaç» saldırılan duzenledıgı bildırılıyor AP'nın bır habenne gore gerıllalar oncekı gun başkent San Salvador'daki Mer kezı Seçım Konseyı binası onunde 6 saat hukumet askerlerıyle çatıştılar Daha sonra gece yıne aynı yere baskın yapan gerıllalar askerlerle yeniden 15 dakika boyunca çatıştılar El Salvador'da genel seçımler yarın yapılacak San Salvador'dakı ABD elçıhği sozcusu bu saldırıla nn şimdıye kadar hukumetın strateıık merkezlerınden bırine yapılan ılk buyuk sal dırı olduğunu belırttı. Bu arada, hukumet genl laların Morazan eyaletındekı Yoloaquın adlı bır kasabayı ellerıne geçirdiği habe ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Guvenlık Konseyı taraiından haklarındakı olum cozası onaylanarak dün akşam resmı gazetede yayınlanan, sılaJtılı sağ eylemci ıkı kışıden Fikri Aııkan (21)'m cezası bu sabaha karşı Ankara Merkez Kapalı Cezaevı'nde ınfaz edildi. Kemal Özdemir (36Vm cezası ise fırarda olduğundan yerma getirılemedi. Özdemir 25 temmuz 1979 tanhınde tedavı edilmek üzere gondenldiği hastaneden kaçmıştı. Çorum'un Alaca ilçesine bağh Merkez Büyükhırka köyünden Fikri Arıkan ıle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Yahsihan köyünden Kemal özdemlr 1415 ekım 1978 tarlhlerınde Ankara Bağcılar mahallesinde sol göruşlü Halim Kaplan ve Veli Oüneş'i siyasi gorüşlerınl belirlemek amacıyla sorguya çektıkten sonra tabanca kabzası ile tesırsız hale getırmişlerdi. Da(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) 0 Kaçakçılıgın önde gelen kişisi Halka seçimleri boykot çağnsı yapan gerillalar baskent San Salvador'daki seçim merkezine aynı gün içinde iki kez saldırdılar. ERAAENİ VAHE, KTFD'DE ŞİRKET KURDURDÜ UAK1KA BAÇ.1 ÇALABILtYOK lÜUS'de Parıs Uuyükelçisi (îalıp Efendi tarafından satın alınan saat, sıpariş üzeıine lX07'de Isviçreli iinlii bir saat usıası tarafından yapılmıs. Halen çalışır halde olan saat her saat başı, her yartm saat, hatta her dakika başi çalabiliyor.. • Üç pasaportlu Vahe Köy luyan'ın, 15 kez Kıbrıs'a gırış çıkış yaptıgı saptandı LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Magosa'daki ceşıtli eşya ka çakcılığı İle Türkıye'de kaybolan sılâh doiu 63 TIR olayınüa odı gecen Lübnan uyruklu Vahe Ohannes Köylüyan (Vahe Musa) ın KTFD'ne 15 kez gıriş çıkış yaptığı belgelerle saptan dı. (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) nnı dogruladı El Salvador Savunma Bakanlığı kasabayı gerı almava çalışan huku met bırlıklerının 8 kayıp ve rerek geri çekıldığını açıkla dı Gerıllaların halen kasabavı ellerınde futtuğu bildırılıyor. Bu arada Ulusal Muhafız lar komutanlığından yapılan bır açıklamada gerıllaların ulkenın ıkıncı buyuk kentı olan Santa Anada bır radyo ıstasyonunu ışgal ederek halkı seçımlerde oy kullan mamaya çağırdıklan belirtıldı. öte yandan. ABD Dışışleri Bakanı Alexander Haıg'ın ozel temsilcisi Vernon VValters'ın bu ayın başmda Kuba'ya giderek. Havana'da yetkilılerle El Salvador konusunu goruştuğü. Dışışle rı Bakanlığı'na yakın çevreler tarafından bildlrildı Gozlemciler, ABD yetkılılerınin son zamanlarda sık sık El Salvador'da yann ya pılacak seçımlerde kazanacak taraf ıle Kuba tarafından desteklenen gerillalar arasında goruşmeler yapılması olasılığının guçlendığını ifade etmesinin temel no denının bu zıyaret olduğunu ıfade ediyorlar Bu haftanın başında ABD' nın El Salvador'daki Buyuk elçısi Deane Hınton, «El Salvador'da kurulacak yenî hü kümetin ülkede akan kanı (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Askeri Yargıtay Erhan'ın dosyasını geri istedi 1 0 Bankerzedelerin basın toplantısı Osmanlı padişahi icin yapılan bir cep saatine fıyat bicildi: "Ac kalmamak icin altın disini bozduran bile var,, ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Banker Alacakhları Başkanlar Komıtesı üe geçtıgımiz hafta kurulan Banker Alacaklısı Kadmlar Komıfpsi ortak bır basın toplantısı duzenleyerek, «AJacaklılann tahammiil cücü kalmadığını. ac kalmamak içiıt altın disini hilp bozduranlann hulıınduğ'irnu hellrtüler» ve «dcvletin devreve eirereb paralann bir an flncp ödenmpsin»» istedller Ankara'da bır bankerlık Suruluşunun bürosunda dUn bir (Arkası Sa. 11. SO. 7 de) Banglades'te yolsuzlugu saptanan idam edilecek DAKKA (Ajanslar) Bang ladeş'te çarşamba günü bir darbeyle iktidara gelen askeri yonetım yolsuzlukla mücadele içın büyük bır kampanya açarken. yolsuzluk yapanların ve tzinsız sılah bulunduranların ıdam cezasına çarptırılacağını du yurdu. Yolsuzlukla tnücade le kampanyası sırasında ye ni yönetlmin lideri General İrşad, devrilen Settar hükümetinln 4 eski Bakanını da tutuklattı. THA'nın haberine gore, devrik Devlet Başkanı Abdiıl Settar. Başkan Yardımctsı ve Bakanlar yargılanacak ve suçlu bulunmaları halinde ldama mahkum edılecekler. Muhalefettekl Avami Bır li|l Partis! ise ordunun yonetime el koymasmı memnumvetle karsılavarak, dar benln rüşvet. yolsuzluk ve adam kayırılmasına karşı yapıldığım belirtti. Bangladeş başkentl Dakka'dan gelen yolculara da yanılarak verilen haberlerde Dakka'da durumun sâkın olduğu. ancak başkentte ve Chlttagong kentlerin de tutuklamalar yapıldıgı belirtildi. Bu arada havaalanında yapılan kontroller (Arkası Sa. 11. SU. 1 de) Ankara TKP davasında 4, Adıyaman PKK davasında 34, İskenderun TEKP davasında da 27 sanık tahliye edildi.. Haberi 11. Sayfada 38 milyon ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Osmanlı Padışahlarından IV, Mustafa yo da II. Mahmud'a armagan edilmek üzere 19. yüzyılda yapılan som altın saat, Cenevre'de açık artırma ile 4 nısanda tatışa çıkartılacak. Şimdilik saate bıçılen değerin 500 bin Isvıçre Frangı (yaklaşık 38 milyon lira) olduğu öğrenildi Isviçreli saat ustası Abraham Louis Breauet tarafından 1807'de yapılan saat, 1808'de Osmanlı Imparatorluğu'nun Paris Büyühelçısi Galip Efendi tarafından 4 bin franka. padişaha armağan edilmek üzere satın alındı 22 ayar altın üzerine yan saydam kırmızı mine işlemeli saat, hâlâ çalışır durumda. Saatın kapağında bır (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Türkes'in tahliye istemi dördüncü kez reddedildi • Mahkeme, Somuncuoğlu, Gültekin, Okuyan ve Irmak'ın da tahliye istemlerinı kabul etmedi. 2 sanık serbest bırakıldı, Hasan Çiçek'ın tutuklnnmasına karar verildi ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) «MHP ve ülkücü kuruluşlar» davasının önceki gun yapılan, geç saatlere ka dar süren duruşmasında Ge nel Başkan Alpaslan Tür(Arkası 9. Sayfada) sayfalarda • Bılım Dunyası. Vehbı Belgıl. (Z. Sayfada) • Guatemala. Yeni yö netım yerine oturur yor. (3. Sayfada) • Çofe rengln tete kimlıgı Ismet Ay (5. Sayfada) • Mehmet Yazar: Maliyet artışlan fiyat ıstıkrannı bozuyor (6. Sayfada) C Danışma Meclısi'nden: Komısyon'da Anayasa dışında herşey konuşuldu (7. Sayfada) • Prof. Turklıaya Ataöv'un 'Terörun hedefi diplomatlar* ya zısının son bölümü • Srrit Hahm Paşa Ya lısı'na Pierre Cardın talip oldu (12. Sayfada) İsrail yine Güvenlik Konseyi'nde GOZLEfi UĞUR MUMCU oteylann Avukat ve Savcı ardındaki CERÇEK Avukat ve Savcı bir davanın iki yanını oluştururlar. Yargıç ikısmin ortasında karan veren adalet adamıdır. Yargılama bu üçluden olusur. Ne var ki adalet yalmz durusmalarda ortaya çıkan bir süreci kapsamıyor. Adaleti sağlavabtlmek için kovuşturmanm her asamasında yasalann tiüzlikle uygulanması gerekir. Eğer savunma avukatı dava dos vasını inceliyemiyorsa, yasalar çiğneniyor demektir. Çunku dava dosyasındakı her belgenin ayrı bır değeri vardır. Bu belgeler numaralanır bir dizin biçimınde horunur, belirli yasalann gereğine göre müdafılerin incelemesme sunulur. Hiçbir dava dosyası sav cının özel eğilımlerine göre avukatlardan saklanamaz, tstanbul Haber Servisi gizlenemez. Milliyet Gazetesi Başyazan ••• Mehmet Barlas'ın tstanbul (Arkası 9. Sayfada) Sıkıyönetim Komutanlığı As keri Savası Kıdemli Hakim Albay Süleyman Takkeci ts (Arkası 9. Sarfadai Barlas'ın ifadesi alındı, llıcak icin sorusturma acıldı • Bir Izîn Sorunu... Tonguç Gorker, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eskl müsteşarlarındandır. Görker, sağlık alanındakl Tamgün Yasası'nın hazırlanmasmda etkln roller oynamış bir eski bürokrattır. Görker, şu anda, Bingöl Uimlzde dış hekimi olarak çalışmaktadır. Tamgün Yasası'na karşı savaş açan bir eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından Blngöl'e atanan Görker. burada dis bekiml olarak çalışmaktadır. Tonguç Görker'in babası hastalanmış ve ts(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Batı Seria Gazze'den sonra gösteriler İsrail icine de yayıldı Dış Haberler Serrisî îsraıl'in 1967'de işgal ettigi Fılistin topraklarında uy guladığı baskı politikasına karşı Batı Şeria ve Gazze' deki Fılistinlilenn tepkileri İsrail devletinin kuru'duğu bölgelere de sıçradı. îsrail'in 1943'de ele geçirdl gi Celil bölgesinde bulu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog