Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Prof. Df. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi însan varlığını çağdaş boyutlarla aydınlatan bir başucu tdtabı Ederi: 200 Lira tSTEME ADRESt: Tiirkocağı Cad. 39/41 Cağaloğin 1STANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20705 Kurucusu : Yunus NADÎ \AY1N1ARI Birınrı A.y maya Ha7iriama Vpfpnek Oncesı Morlprn Rıynlnji Modern Kımya JkskflELÎstaoba! flO 7? 006072 ..1 20 TL. 26 Mart 1982 Cuma Papandreu: Toprak bütünlügumüz tehdit alfında! • YUNAN BAŞBAKANI, ÜLKEN1N BAĞIMSIZUK GUNU NEDEN1 1LE YAPT1Ğ1 KONUŞMADA 'YUNANISTAN'IN BİR KAR1Ş TOPRAĞINDAN VAZGEÇMEYECEG1NI» SOYLEDI ATİNA (a.a.) Yunanistan'ın bağımsızlık günıi dolayısıyla önceki gün bir konuşma yapan Yunan Başbakanı Andreas Papandreu. Yunanistan'ın bir karış toprağından vazgeçmeyeceğtnl ve hiçbir ülke topragında da hak iddia etmedifttnl soyledi. Yunan halkına hitaben yavmladıgı mesajında Papandreu, Yunantstan'ın toprak bfltünlügünün tehdit edıldlgıni sovledi. Papandreu. «Bugün. bu tehditler kışkırtmalarta desteklenirken ve ulusal tonraklarımmn bîr kısmı yahancı askerlerin işçall altında iken. 1821 yıhnda bağımsızlık savaşı veren kahramanlarımız\n davranışları hi7e örnek oluyor. dtışiincelerimizi yönlendiriyor» dedi. Papandreu, sozlerine devamla. «Hiçbir ülke toprağında hak iddia etmedigimizi tekrarlamaktan yorulmayacagrız. Ancak ulnsal tonraklarımızdan, fcara olsun, deniz olsıın, hava olsıın. bir karış bile venneye niyetimlz yok» dedi Atina 'nm ırkcı politikası sürüyor Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sayısı azalıyor Dış Haberler Servisi Yunanistan Ba'jbakaru Andreas Papandreu bir yandan Turkıye hakkında haksız suçlamalarını sürdürurken ote yandan Yımanıstan'daki Turklere uygulanan baskı yontemlermı ortbas etmek ıçin gerçek dışı beyanlarda bulunuyor Papandreu'nun bu tur ıddialarından bın de «İstanbul'daki Rurtı arınlığınm sayısı azalırken, Trakya' daki Türk nüfusunun arttıgı.> Oysa eldeki veriler gerçek lerın Papandreu'nun iddıası nın tam tersi olduğunu gösterıyor Lozan Konferansı kayıtlarına gore 1923 yılında Batı Trakya'da 129 000 Turk bulunduğu saptanmıstı. Ne var ki bugun bolgede 120 Lozan Konferansı kayıtlarına göre bölgede 1923'te 129 bin Türk yaşıyorken, bu sayı giderek azaldı ve günümüzde 120 bin dolaylarına düştü. bin dolaylarında Turkun ya şadığı kabul edılıyor Yanı aradan geçen 59 yıl ıçınde Turk nufusu artması gerekırken azaldı Oysa Turk a sılh toplulukların % 2.5 '« 3 dolaylarında bir nufus artı şına sahıp olduğu duşunulurse, gunumuzde Batı Trak ya'da 350 000 400 000 Turk' un yaşaması gerektıgı goru lebihr. Turkıye'nm ulusal çıkarlar t açısındon zararlı bir hale gelen 1030 tarıhlı «İkamet, Tîcaret ve Seyru Sefain Antlaşması»nı 1964 tarıhinde feshetmesı uzerme îstanbul'da yaşamakta olun Yunan vatandaşlarının otur ma ızınlerı de ıptal edıldı. Bu durum aılelerın bolunme mesı ıçın çok sayıda Rumasıllı vatandaşlanmızın da Yunanıstan'a gıtmesıne yol açtı. Bu vatnndaşlarımızın goç egılımmde Yunanıstan'dakı ış ve kazanç olanakları nın kendılerınce daha çekıcı gorulmesı de kuşkusuz kı etkılı oldu tstanbul'riakı Rum azın lıg, mensııpları Yunanıstan'a goç ederken vatandaş (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) lıklannı korumaya ve Türki ye ile olan ış ılışkılenru sur durmeye ozen gosterdıler. Yunan hukumeti de bu konuda gerekh kolaylığı gosterıyor ve Turk uyruklu Rum'lara bir Yunan vatandaşının sahıp olduğu butun hakları tanımış bulunuyor istanbul'daki ekonomık alt yapılarını buyuk olçude mu hafaza etmekte olan bu Turk uyruldu Rum'ların Türkiye'ye geri gelmelerı içın hiç bir yasal ya da ıda rı ensrel bulunmuvor Kaldı kı azınlıkların sade ce savısal yonden karşılaştınlmaları da fazla bir anlam taşımıyor ve fstanbul'daki Rum toplumu ile Batt Trakva'dakı Turk toplumunun bosyo »kopom'k vapılan (Arkası Sa 11., Su. 7 de) Nablus ve Ramallah Belediye Baskanları da görevden alındı İSRAIL İ KINADIK Haber Merkezi Israıl'ın işgal altmdakı Batı Şerıa ve Gazze'deki baskılan dun Nablus ve Ramallah Belsdıye Başkanlarını da görevden alması, gözaltına alması ve Ratnallah'a tankların sevkedümesıyle yenı boyutlar kazanırken Türkıye îsrail'i sert btr dille kınacü. Aynca, Suriye, Ürdün ve Kuzey Yemen'de işgal altındakı FUlstin halkıyla dayanışma grevlerl yapıldı. Batı Şeria'da îsraU'in ElBİrek kentinln FKÖ yanlısı Belediye Başkanı İbrahlm Tavil'l ve Belediye Meclisi'nl görevden aztetmesl üzerine protesto gösterileri başlamış, olaylar yıllardır sakin duran Gazs» Şeridi'ne de sıçramış ve geçtiğimiz perşembe gününden beri süren olaylarda 5 Fılistinli öldürülmüştü. Batı Şeria'da îsrail'in lzledlği sertUk poUÜkası dün Nab • Îsrail'in barış ve guvenhği artan şekılde tehhkeye duşüren davranışlannm önlenmesi içın Türkiye'nın elınden gelem yapacağı bildirüen hukumet açıklamasında. bu alanda Arap ve müslüman ulkelerle dayanışma halınde bulunulacağı belirtildi. • Batı Şaria'dahi Nablus, Ramallah ve El Halıl kentlerıne Israil tanhları girdi. Görevden alınan Nablus ve Ramallah belediye başkanlarının sımrdışı edıleceği one suruluyor. Gazze'de 1 İsraıl askeri olduruldu. • Suriye, Urdün, K. Yemen ve Beyrut'ta Filıstinlüerle dayanışma ve İsrail'i protesto içın genel grev yapıldı. lus Belediye Başkanı Bassam Ş'akaa ve Ramallah Belediye Başkanı Kerim Halaf'ın görevden alınmaları Uzerine yenl bir boyut kazandı. önceki yıl bombalı saldırılara hedef olarak sakat kalan Bassam Şa'kaa ile Kerim Halaf dün evlerınden almarak bilinmeyen bir yere gtitürüldüler. îşgal altındakı topraklann en önemll iki lideri sayılan Şa'kaa üe Halaf'ın daha sonra görevlerln den alındıklan duyuruldu, Nab lus ve Ramallah Belediye Başkanlanmn smırdışı edileoeği one sürülUyor. İsrail Askeri Komutanlığı tarafuıdan yapılan açıklamada Şa kaa ile Halaf'ın «Bölgede huzursuzluk yaratmaya çalıştıklan, îsrail'in otoritesinı kabul etmedıkleri ve FKÖ'nün politikasını benimseyerek emirlerıne uydukları» öne sürüldıl (Arkası Sa. 11., Su. 6 da) Ankara'daki Yunanistan AAilli Günü'ne hicbir Bakan kahimadı ANKAhA, (Cumlıurıyet Bürosu) Yunanistan ın Mıllı Ounu dolayısıyla dun Ankaraaakı Yunan Buyukelçısı Georges Papuiias'ın verdığı davete Bakan duzeyınde katılan olmadı Ankara'daki yabancı mısyon şeflerının buyuk bir bo lumunua hazır bulundugu davete oldukça kalabalık bir topluluğun katıldığı gozlendı. Davete katılan en üst duzeydeki Turk yetkili. Milli Guvenlik Konseyi üyesi Jan darma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun oldu. Dışışlerı Bakanlığından da Musteşar Yardımcısı Buyuk , elçi Oktay Cankardeş, Protokol Şefı Akgün Kıçıman, Bakanın Öze! Danışmanı Se lim İlkln ile Kıbrıs ve Yuna nistan Daireleri Başkanlann dan oluşan sınırlı bir grup katıldı. Bilindigi gibi. 29 Ekim'd» Cumhuriyet Bayramı dolayı sıyla Atina Buyukelçimız Fahir Alaçam'ın verdıği davete de Yunan tarafı duşuk düzeyde katılmıştı. LIINS AÇIKLIYOR Toplantıdan sonra Joseph Luns açıklama japarken, Caspar Weinberger de dinliyor.. NATO, Brejnev'e "hayır,, dedi Dış Haberler SerVlsl Colorado Sprlngs'de lkl gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiride, Batı Avrupa'ya 572 «Pershing2» ve «Cruise» fü7esi yerleştiri'mesi kararı onaylanırken, Sovyet lideri Leonid Brejnev'in, Avrupa'daki Sovyet füzelerınin tek yanh dondurulmasına(Arkası Sa. 11., Su 8 de) Anayasa Komisyonu'nun 4. raporu KTFD'deki kacakcılığın da patronu aynı Ermeni Magosa'daki kacakcıliğin 2 milyar liraya ulastiği belirtildi 1 Sistem tercihi mayısta çözümlenecek ANKABA (Cumhnriyet Bürosu) Danışma Meclısl Anayasa Komisyonu sozcüsü Şener Akyol, komlsyonun çalışmalanna llışkin 4. raporu açıkladı. Akyol, «Ma yıs ayında sistem tercihi meselesinin hatlcdilmiş olacagını» söyledi ve «insan haklarından sapacak bir Anayasa yapılması sözkonusu olamaz» dedi. Akyol dün TBMM basın bürosunda bir basın toplantısı düzenleyerek Komis yonun 23 şubat 22 mart tarihleri arasındakı çalışmalarını anlattı. Rapora gö re komisyonun çalışmaları şoyle: «Danışma Meclisf iiyeleri Cahit Tutum, Mahmnt Akkılıç, Mehmet Pamak, (Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) Türhiye'de kaybolan tîUıh dolu 03 TIR'ın sahibi Ermeni V. O. Küheyıan ile Magosa'daki kaçakçıhh olayının belgelenni imzalayan Lübnan uyruklu Vahe Musa'nın aynı kişiler olduğunu KTPD Gümrükler Genel Mudürü Özay Elder de doğruladı. İzzet Rıza YALIN nnın boyutlan genlşiedl. bildiriyor Bu arada, Kıbrıs yoluyla gerçekleştlrllea kaçakçılığa LEFKOŞE KTFD'de, Türkiye'den gelen müfettişlerin de katıldığı soruşturmalar sonucunda Magosa'da ortaya çıkarılan 2 mllyarlık kaçakçılılc olaylaadı kanşan Over Co. (Northern Cyprus) Şirketlnln Ma gosa'dakl resml gümrük bel gelerlni imzalayan Vahe Mu sa'nm, Türkiye'de kaybolan 63 TIR'ın sahibi olarak göztlken Ermeni asıllı V. O. KUbeylan (veya Köylüyan) ın aynı kişi olduğu görüldü. Over Co. şlrketinln Magosa'daki gümrtik işlemleHnl yürütebllmek Için söz konusu ştrketin KTFD Ticaret Slcilinde kayıtlı sahlplerince yetkili kılmıp kılınmadığı, bu yönde elinde yetkl bel gesl bulunup bulunmadığı emniyetçe soruşturulmakla Olan tarihi kiliseye oldu., • 19. YUZYILDAN KALMA KfLlSEYl YIKT1RAN SlLİVRl ESKl BELEDİYE BAŞKANI 1.5 YIL HAPSE MAHKUM OLDU. • SILIVRI'DB ESKl BİR 'KUMES1 Y1KT1RMAK İÇIN BİLE ART1K HERKES BİRB1RINE DAN1ŞIYOR. beraber, Vahe Köylüyan'm gümrük belgeJerini «Vahe Musa Over Co. BV / Holland Direktör» diye lmzaladıgı belgeleriyle ortaya çıktı. Bu gerçegl, «Cumhuriyet»e KTFD Gümrükler Genel Müdürü özay Elder de doğruladı. Yazarımız üğur Mumcu. «Silah Kaçakçıhğmın Dünü Bugünü» yazı serlsinde, Ermeni asıllı V. O. Küheylan'ın sahibi olduğu ve merkezi Hollanda'da bulunan slrketln Türkiye'ye yol (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Âhmet Erhan icin yeniden yargılanma istendi • Askeri Yargıtay Bajsovcdığı'na başvuran avukatlar, maktulun kardesi tanıh Ayfer Aluş'un Danışma Meclısi'ne yazdıgı mektupta, *yalan soylediğıni' ıtıraf ettığıni bildırdıler. Haber Merkezi Hakkındaki ıdam kararı Danışma Meclısı Adalet Koımsyonu'nca benimsenen sol göruşlü Ahmet Erhan'm avukatları Asksn Yar gıtay Başsavcılığma başvurarak sanığın yeniden yargılanma sını ıstedüer. Avukatlar, Danışma Meclisi Başkanı Sadı Ir mak'a da bir dılekçe gondere(Arkosı So. 11., Su. 4 de) KAPATILMASI ESTENİYOR Komisyon, telsiz yasasını kabul etti • TEK YASAS1NDA DEĞİŞİKL1K ONGOREN TASARl DA KOMISYONDA BENIMSENDl. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Adalet Komisyonu Telsiz Yasa Tasarısını gorüşerek kabul ettı. Komisyonun dünkü toplantısında ele alınan tasarı. ozel radyo ve TV lstasyonu kurulmasına olanak verıyor. Ayrıca, amator telsizcllik bu tasarı çerçevesınde yapılabılecek. Tasarı, Mıllı Güvenllk Kurulu Genel Sekreterhgine ba£lı bir «'ÎVIilli Haberleşme Kontrol Tpşkilâtı» kurulmasını ongorüyor Bu kuruldan ruhsat ve belge almadan telsı/ çalış HALKEVLERI İÇIN DAVA ACILDI • Savcı, Ahmet Yıldız, Erol Saraçoğlu ve Ferhat Aslantaş içın 18 ay 4 yıl arası hapis cezası istedı. ANKARA, (THA) Ankara Sıkıyonetım Kornutanlığı Askeri Savcısı. Halkevlerının kapatılması istemıyle (2) Numaralı Askeri Mahke mede dava açtı Yonefırıierının Dernekler Yasasına aykın davrandığı ılerı sürulen tddmnamede Deniz SOM Silivrl Selimpaşa Belediyesi tarafından iki yıl önce yıktırılan 19'uncu ytlzyıldan kalma tarihi killse nedenlyle. Belediye eskl Başkanı hakkında 1.5 yıl hapis cezası verlldi.. Meydan açma gerekçesl İle eskl eseri yıktıran eskl Baskan tz^et Gürçay lse hakkındakl karann temylz edilmesl icin Yargıtay'a başvurdu.. Sillvrl Asllye Ceza Mahkemesl tarafından açılan davada, Beiedive eski Başkanı, 1710 sayılı Eskl Eserler Yasası İle 5005 sayıh Gayrımenkul Eskl Eserler va Anıtlar YOksek Kurulu Teşldllne ve Vazifelerine Dalr Yasaya muhalefetten suçiu bulundu.; 19'uncu yüzyılda yapılmıg ve günumttze dek saglam kalmıs ancak kullamlmayan Selimpaşa Kövfl kllîsesl 1c1n Anıtlar YukseK (Arkası Sa 11., Sü. 2 de) (Arkası Sa. 11., Su. 3 de) GÖZLEN UĞLR MUMCU (Arkası Sa. 11.. Su. 1 de) Deneysizlik.. Evren nisan basında Romanya'ya gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Deviet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın Nısan a/ının ilk haftasında Romanya'yo yapocoğı zıyarete ılışkın resmi açıkloma dun yapıldı. Dışışlerl Bakanlığı'nca yapılan ocıklama şoyle: «Turkiye Cumhuriyetl Deviet Başkonı Orgeneral Kenon Evren, Romanya Sosyallst Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nico» lae Çavuşesku'nun daveline lcabetle 58 Nisan tarihlerinde bu ülkeye resml bir ziyarette buıunacaktır.» Öte yandan Deviet Boşkanı (Arkası Sn 11 <iıı 1 riol Terörün hedefi diplomatlar ASALA, ERMENİ KİTLESİYLE TEMELDE BAĞLANTISIZ MEYDAN AÇMA GEBEKÇESI İLE öilıvrı Seiimpaşa köyundeki kilise, 19'uncu yüzyılda yapıimış ve 1980 yılına degin ayak ta durmuştu... Koruma kapsamına alınan bu eskl eser, Selimpaşa Belediyesi'nin meydan açma gerekçesi lie yerle bir ediidl... Ve «testi» kırıldıktan sonra da Belediye Başkanı'na 1.5 yıl hapis cezası verildi... Prof. Türkkaya Ataöv'ün yazısı 12. Sayfada Toplum olarak bazı konularda çok deneysizlz. Deneysiz olmamız da doğal. Çünkü, bizlerl apansız yakalayan olaylarla llk kez karşılaşıyoruz ve bu yüzden kalıcı ve etkın önlem almakta geciciyoruz. Terör, deneysiz olduğumuz konulardan blrldir. Teröre karşı ne yapılması gerektiğine, uzun süre carar veremedik. Bu yalnız bizim sorunumuz degll: bütün dünya, bu terör kasırgası karşısmda jareslz kaldı. Yavaş, yavaş ne vapılması gerektlği (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog