Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

r  ÇAĞDAŞ YAYINLAI»/ Prof. Nusret HIZIR % ^ v Felsefe Yazilari 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Lira İSTEME ADRESt: Türkocağı Caıl. 39/41 Cağaloğlıı İSTANBUL Cumhurıy 58. » 1 ; Sayı: 20704 Kurucusu: Yunus NADÎ 20 TL. 25 Mart 1982 Perşembe Dış Haberler Servisl Guatemala'da önceki gUn kansız bir askerl darbeyle yönetimi ele geçiren genç subaylar, «halk adına iktidara geldiklerini» belirtirler ken. ülkeyi yönetmek 1çln 3 kişilik bir cuntanın kurulduğunu açıkla dılar. 7 martta yapılan Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığ! gerekçesiyle, General Anibal Guevara'nın sözkonusu seçimi kazanmasını tanımayan genç subaylar oluşturdukları cuntanın başına. 1974 Başkanlık seçimlerine katılan ve Hıristiyan Demokratlarca desteklenmesine karşın seçimi ka zanamayan General Etra in Rios Montt getirdiler. General Montt Başkanlık sarayında düzenlediği bir basm toplantısmda devrik Başkan General Romeo Lucas Garcia'nın yurtdışına çıkarılmak üzere havaalanına götürüldüğiinü söylodi. Garcia'nın nere Yayınlanmız arasında bugüne değln çıkmış yapıtlan: Uyanlar (3. bası) 250,Perde Aralığından (3. bası) 150,Ikl Sovyet Rusya tki Polonya (4. bası) . 80,Olur Şey Değll (2. bası) 150,Sokakta Giirültü Var (2. bası, tükendi). Cağdaş Yayınlan, Türkocağı Cad. 39il, Cağaloğlu İSTANBUL ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin Geciken tazminat faizle ödenecek • DANIŞMA MECLİSÎ SAĞLHC VE SOSYAL İŞLEÎR KOMISYONU 147J> SAYILI IŞ KANUNUNDA DEGIŞIKLİK TASARASINI GÖRÜŞÜYOR. YENt TASARIDA İŞVERENÎN TAZMÎNATLARI GEÇ ÖDEMESİ HALİNDE DEVLET TAHVİLLERÎNE ÖNGÖRÜLEN FAÎZ ORANIMDA ARTIRARAK ÖDEMESİ HÜKMÜ YER ALIYOR. Orta Amerika altüst oluyor GUATEMALA Darbe sonrasını ABD sessiz izliyor.. ye gittiği konusunda lse herhangi bir açıklama yapılmadı. Cunta lideri Montt toplantıda ayrıca parla mentonun feshedildiğini, anayasanın askıya alındığmı belirttl. Rios Montt ayrıca, cuntanın diğer iki üyesi olan General Horacio Maldonado ile Albay Frandisco Gordillo'nun ülkeyi yönetmekte kendisine yardımcı olacağını söyledt. Bu arada genç subaylarca yayınlanan bildiri de, 7 martta yapılan ve aşın sağcı General Angel Anibal Guevara tarafından kazanılan seçimlere hile karıştınldığı vurgulandı ve «barış ve gerçek demokrasinin yeniden tesisi için halk adına iktidara el kondu ğu» kaydedildl. Bildiride daha sonra şöyle dendi: «Ülke açlık ve yoksullugun içinde. Kokuşmuş azınlıfın uyguladıgi terör, ülkeyi boydan boya kapladı. Şimdi tüm yurttaşlara ve dünyaya sesleniyoruz. Tüm kesimleri tetn sil eden bir hükümetin kurulmasına karar verildi. Daha önce varılan ulnslararası anlaşmalarla, tüm Guatemala yurttaşlarının insan haklarına sayçı gösterilecektir.» Silahlı Kuvvetler'in bir sözcüsü de solcu ge (Arkası 9. Sayfada) Işık KANSU ANKARA 1475 sayıhlş Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak, henı Milli Güvenük Konseyi. hem de Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal Işler Komisyonu'nda ayn ayn çalışma yapıldığı öğrenildi. Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal Isler Komisyonu'nda görüşülmekte olan değişiklik tasansı, işverenlerin, işçilerîn tazminat haklannı ödemede gecikme yaptıkları takdirde. tazminatı, devlet tahvillerine öngörülen faiz oranmda artırarak ödemelerini öngörüyor. Yetkilüer. işçilerin büyük bir sorunu olan tazminatın geç ödenmesi olgusunun. bu tasan yasalaştığı takdirde ortadan kaldınlacağmı pe tazminatlann daha çabuk ödenmesıne yol açacağını ifade edtyorlar. Ayrıca tasan, kadın işfciler konusunda da yeni bir düzenleme getiriyor. Busna göre. eğer bir kadın işçi çahşmakta iken eylenir ve ?co cası Medeni Kanun hükümleri uyannca çahşmasmı istemezse, bu kadın işçi işten ayrılmak zorunda kalacagın dan, kendisine tazminat ödenmesi hükmü getiriliyor. Bugüne değin 1475 sayılı Iş Yasası'nda yer almayan bu uygulama ile evlendikien sonra kncasının isteği üzferine bir kadın işçinin igten aynlmasına yasallık getârilmiş oluyor. Sağlık ve Sosyal İşlerr Ko misyonu'nda görüşülmekte (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Hedef: «Hileli Başkan» GENERAL GUEVARA Seçimlerde hile mf yap tı? Genç subaylann önceki gece yaptıkları darbe, o sırada başkan olan General Romero Garcia'yı değil, 7 nıartla yapüan Başkanlık seçimlerinde en çok oyu toplayıp Başkan seçiien General Angel Anîbal Guevara'yı hedef aldı. ABD'nin Guatemala elçfsine göre henüz sajs olan Guevara, görevde bulunduğu Savnnnıa Bakanlığı'ndan istifa ederek Başkanlık seçfmlerine iktidar partisinin adayi olarak katılmişti. Gen# subaylarm hileli seçimin galibi olarak gördükleri General (.üevara 4 yıllık başkanlık görevini 1 Temmıızda devralacaktı. Merkez sağ destekleniyor MALDONADO AGUİRRE Darbenln lideri de ğilmiş... Alejandro Maldonado Aguirre için önce darbenin lideri dendi. Aııtak geııç sunaylarca gerçekleştirilen kansız darbenin liderinin Aguirre olmadığı dün telekslerden akan haberlerden anlaşıldı. Buııa karşın Açuirre'nin gerçekleştirilen darbeyi desteklediği açıklandı. Maldonado Aguirre de 7 Martta yapılan ve sol parlilerle gruplann boykot ettijji seçlıtılere ka tılmış ancak başarıya ulaşamanııştı. Seçimlcre Ulusal 'Venileşme Partisi ile Hristiyan Demok rat Partilerin ortak adayı olarak katılan Aguir re, 4 sağ adayın en merkczcisi lanınıyordu. TERÖRÜNHEDEFİ "ARKA BAHÇEDE,, BUNALIM VAR.. • OBTA AMERtKA ÜLKELERİNDE BÜYÜK SOS. y>lL ADALETSİZLİK VE AMERİKA'NIN İŞBAŞINDAKİ DİKTATÖRLÜKLERİ DESTEKLEME• Sİ KUTUPLAŞMAYI DAHA DA ARTTIR1YOR, A B D MKARAGUA ABD baskısı sürüyor.. Dış Haberler Servîsi Başkan Reagan'ın San dinista yönetimini devirmeye yönelik CIA pla nın, onayladığma ilişkin haberlerin açıklanmasından sonra, Nikaragua'da alman olaganüstü önlemlerin sürdüğü ve halkm gergin bir bek leyiş içinde bulunduğu bildiriliyor. Bilindiği gibi Sandinista yönetimi, ABD'nin Nikaragua'ya. karşı bir saldırı hazır(Arkası 9. Sayfada) Prof.TürkkayaATAOV. Türk diplomatlarıncı en çok saldırı Fransa'da yapıldı • Saldm olayları Batı Avrupa'da yoğunluk haza^ayor. Fransa, Amerika ve Lübnan'ın yalnız tedhiş açısından değil, Ermeni yayüması bakımından da özel yerlert var. Ergun BALCI uatemala'da önceki gün gerçekleştirilen darbe ve El Salvador'da 28 martta »apılması öngörülen seçimlenn yaklaşması, son haftalarda düny » basınının manşetlerinden düşmeyen, kaynayan > Orta Amerika'yj bütün bütüne gür.ceJleşürdı. Orta Amerika sorununa getirilecek bir yaklaşımda iki öğeyi gözden kaçırmak. herhalde önemli değerlendirme yanhşına yol açar. Oğelerden biri, Orta Amerika ülkelerindeki gelişmelerin ABu'den soyutlanamayacağı, diğeri ise bu ülkelerde mevcut büyük sosyal adaletsizliklerdir. ABD'nin geleneksel politikasının bu sosyal adaletsızlikleri teşvik, ya da en azından yüreklendiren yönde o'lması, toplumlardaki çelişkiyi daha da keskinleştirmekte. kutuplaşmayı artırmaktadır. Başkan Carter, VVashington'un, «arka bahçesin(Arkası 9: Sayfada) G EL SALVADOR Antigerilla harekât.. Bunalımın yoçuniaştığı Orta • Amerika'da Guatemala'nm nüfusu 7,3 milyon dolaylarında, yfiz ölçümü 108 bin km2. Nikaragua'mn nüfusu 2.5 milyon, yüz ölçümü 130 bin km2. 4,5 milyon nüfusu olan El Salvador'un ise yüz ölçümü 21 bin km2. Dış Haberler Servisl El Salvador'da 2 bin hükümet askerinin gerillalara karşı giriştiği geniş temizlik hareketinin sona erdiği bildirilirken, başkent San Salvador'da da 28 martta yapılacak seçimleri protesto eden gerlllaların 108 aracı havaya uçurduğu haber verildi. Gerillalar bu tür eylemleri sürdüreceklerini duyurdular. Amaçlarmın seçimleri protesto etmek ol(Arkası 9. Sayfada) 2Daha önce söylenilenlerden, yalnız Türklerln değil birçok ülke diplomasi temsilcilerinin saldırjlara hedef ol duklan anlaşılıyor. Bu durum. diplomasi kurutnunnfl dokunulmazlık ve ayrıcahklarını korumak için bdtUn ülkelerln elblrliğl etmesi gerektiğinl gösterdigi ölçüde önemli dir. Biz Ttirk yurttaşı olarak yabancı ülkelerdeki kendi temsilcllertmize yönelik sal dırılar karşısında dogal olarak duyarlıyız. Ve bu duyarlılıgı da sUrdüreceğiz. Ancak. tedhiş eylemlerinden şikayetçl olan da yalnn blzler degiliz. Görüldügü glbi. birçok Ulke bu kan lı şiddet olaylarına hem sah ne olmakta. hem de kurban vermekte. Devletler hukukunun çoktan parçası olmus olan birtakım kuralla rm lyl korunması gereğinl yalnız blz değtl, dünya kamuoyu da artan ölçüde duy (Arkası 9. Sayfada) Genelkurmay Başkanı Ge neral İrşad Devlet Başkam ve Sıkıyönetim Komutanı ilun edildi. Dün sabah gerçekleştirilen darbeyle yönetimden uzaklaştınlan Başkan Abdus Sattar'm akıbeti bilinmiyor. Bangladeş'te askeri darbe Dış Uaberler Servisl Bangladeş'de Genelkurmay Eaş kanı General Hüseyin Muhammed trşad dün sabah gerçekleş tirdiği bir darbe ile Devlet Baş kanı Abdus Şattar'ı devirerek yönetime el koydu. General İrşad ayrıca sıkıyönetim ilan ederken, Anayasa rafa kaldınldı ve parlamento feshedildı. Bangladeş Genelkurmay Eaşkanlığı'nca jayınlanan bir bildiride,, General îrşad Sıkıyöne tim Komutanı, HükümetveDev let Başkanı İlan edildi. Dakka Radyosu'nun haberine göre tilkedeki tüm okullar, hükümet kuruluşları ve bankalar kapatıl dı. Devrik Başkan Abdus Sattar'rn akibeti hakkında herhan gi bir açıklama yapılmadı. Baş kent Dakka'da askeri birliklerln sokaklarda devriye gezdikleri büdiriliyor. Japon elçiliğin den vertlen haberlere göre ise kentin kimi bölgelerinde silahlı çatışmalar çıktı. Başkentie, kent içi telefon haberleşmesi birkaç saat için kesik kaldıktan sonra yeniden kuruldu. Dak ka Havaalanı'nm ise normal olarak çalıştıgı ve inişkalkışlara açık oldugu bildirildi. Yaptığı darbeden sonra yönetime el koyan trşad, radyoda yaptığı konuşmada, yaygm yolsuzluklan önlemek v« partl içindeki iktidar kavgalarına son vermek amacıyla dar beyi gerçeklestirdiklerini açık(Arkosı Sa. 11., Sü. 1 de) FBI uyordı: Ermenilerin yeni hedefi: Washington « VVASHINGTON (ANKA) fürkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Ankon'ın öldürülmesınden ve Boston'daki Fahri Konsolosfuk binası önüne patlayıcı atılmasından sonro Ermeni teröristlerin ABD'de k) Türk elçilik mensuplarıno karşı yeni kanlı eylemlere girişebileceğinden endişe edillyor. Federal Soruşturmo Bürosu (FBİ) tarafından Türkiye'nin VVashlngtcn Büyükelciliği'ne gönderilen bir vazıda, Ermeni teröristlerin bundan sonraki (Arkası 9. sayfada) Batı Şeria'daki olaylar Gazze'ye de sıcradı Üc Filistinli genç daha öldürüldü ISRAtL't BÖLEN MESLE îsrail'in 1967'de isgâl ettiğl Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesi halinde egemenlik hakkuıi FHÜ'nün kullanacağı 1974'de Rabat'taki Arap Doruğunda saptannuştı. Camp David Anlaşmalan ise Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin «özerk yönettmi»ni önçörmüştü. Golan'ın ilhakından sonra ve Sina'dan geri çekiliş tarihl yaklaşnrken Batı Şeria ve Gazze meselesi de ön plâna çıktı. Kudiis de Batı Şeria'da bulnnuyor.. Dış Haberler Servisi Batı Şeria sorunu İsrail Meclisi ni önceki gece ikiye bölerken, tsrail'in Batı Şeria'da El Bireh kasabasmın FKÖ yanlısı Belediye Başkanı tbrahim Tavil'i görevden alması üzerine bölgede patlak veren olaylar seridine de sıçradı. Ajanslara göre dünkü gösterilerde üç Filistinli genç öldürüldü, lo kişi yaralandı. Gazze, Cenin Ramallah ve Kudüs yakınlarmdaki Hebron kentleri ile El Halil kasabasına bağlı Beni Naim köyunde yasıyan Pilistinliler yollara barikatlar kurarak ve otomobü lastikleri yakarak İsrail işgalini protesto ettiler. Hebrony' daki gösteriler sırasında 17 ya şında bir genç açılan ateş sonucu öldü. İsrail askeri sözcü süniin açıklamasuıa göre, Beni Naim köyünde de Filistinli köylülerin üzerine, içinde İsraü li sivillerin bulunduğu bir otomobilden ateş açıldı. Burada da.bir genç (17) can \rerdi. Bu olaydan birkaç saat sonra Cenin kasabasında patlak veren çatışmalarda bir Filistinli genç öldü, bir İsrailli sivil de ağır yaralandı. Pamallah kentinde göstericilerin İsrailli askerleri taşa tutmalarıyla başlayan olaylarda da 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Böylece son 6 günde ölen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayıdı 21'e çıktı. Bu (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) •> Sorun nedir? Batı Seria •• ve İsrail Cengiz ÇANDAR îsrail'in işgal altmdaki Ba b Şeria'da bir hafta önce patlak veren olaylar Begin hükümetinin güvenoyu isteminin 5858 sonuçlanmasıyla dramatik bir noktaya erişti. Filistin Kurtuluş Örgütü dün yaptığı resmi değerlendirmede Batı Şeria'daki gelişmelerin 1987'den berl ilk kez îsraiî'in ic durumunu bu (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) «KZLEN OrduToplum Bangladeş ve Gtıatemala'daki askeri darbeler kimseyi şaşırtmamıştır. Btıgün dünyanın çoğu ülkestnde askeri yönetimler politika aracı olarak kullanümahtadır. Afrika, Güney ve Ctrta Amerika, Güney Asyıl'da silahh kuvvetler önemli roller oynamaktadırlar. Bu tür ordulartn dışa dönüft savunma gücü olmaktan, çok içeriye dönük bir bashı ihuvveti o^ duğu da bilinmektedir. Ne var ki, her askeri y6netimi aynı kefeye koyarak değerlendirmek feabo bir yaklaşımdır; yanhşlara yol açabilir. Her ülkenin kendine özgü koşullan ile birlikte ordusunun yapısı. darbe sonundaki siyasal doğrultuyu saptamaktadır. Genel ku ral şudur: Eğer silahlı güç, ••• (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) "Babayasa,, UĞUR MUMCU Kaç kez yazdık; ama kimseye anlatamadtk. Anayasa'yı hazırlarken, önce «başkanlık sistemi» mi, yoksa «parlamenter sistem» mi, buna karar verilir, sonra maddelere geçilir. Işin kolayı budur. Aldıkaçtı üstadımız henüz böyle bir yola baş(Arkası Sa. 11 Sü. 7 de) Türkmen: Arap ülkeleriyle dostluğumuzu bir oylama zedeleyemez ANKARA (ANKA) Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Türkiye ile Arap ölkeleri arasındaki dostluğun, bir oylamoyla zedelenecek nitelikte olmadığını söyledl. Türkmen, ANKA Ajansı'na yaptığı acıklamada. Birieşmlç Milletier'de Golon teDelerlyla (Arkası Sa. 11,, Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog