Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Jfeienek uncS ModernKrmya Binnrı Asamğtya Ha7irlama . faarhul 607200607201 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20703 LUIUCUsu ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak ÇIKTI Sanat ve yazın dünyarmzla yaşvn tistüne denemeler EDERİ 200 LÎRA İSTEME ADRESt: Türkocaği Cad. 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBUL : y.tmm NADÎ 20 TL 24 Mart 1982 Çarşamba Ozal 7 anlasma imzaladı Suriye, Türkiye ile ekonomik iliskileri hızla ilerletmek istiyor Maber Merkezi Suriye Türkiye ile ekonomik ilişkilerini ilerletmek istediğini açıklarken, özal'ın temaslan sırasında 7 anlaşma ile bir genel protokol imzalandı. Bu arada özal Suriye Devlet Başkanı Esad tarafıtı dan da kabul edildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal' ın Suriye'ye resmi ziyareti dolayısıyla başkent Şam'da bır basın toplantısı duzenleyen Kaddura, bu ziyaretın iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu Jrunu belirtti. Kaddura şöyle dedi: Suriye ile Türkiye ara»mda işbirliği konusunda ge niş imkanlar bulunuyor. Islam ülkelerî arasında isteni len düzeyde bir yardımlaştnanin sağlanması bu karşılaştıklan sorunlan kolayca aşmalanna imkan verecektir» Surtye'nin ekonomik işlerle grörevli Başbakan Yardımcısı Abdülkadir Kaddura. Islam ülkelerinin de Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi bır ekonomik örgüt oluşturmala rını önerdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal başkan lığındaki Türk heyeti ile Su riye heyeti arasmda Şam'da gorüşmeler devam etti. Görüşmelerde iki ülke arasında imzalanacak protokole son şekD vflrildi Türkiye ile Suriye arasın da imzalanan anlaşmalar arasında «ekonomik ve tek nik işbirliği anlaşması». «bilimsel İşbirliği anlaşma sı», «karma ekonomi komisyonu oluşturulmasma iüşkin anlaşma» ve «karayolu taşımacıhğı anlaşması» bulunuyor. Bu arada, iki ülke arasında «PTT te lekomünikasyon işbirliği anlaşraası» ile «Ticari ilişkilerin gelistirilmesi konusnnda gerekli önlemler»l kapsayan birer de protokol (Arkosı Sa. 11., Sü. 4 de) Ermeni terörü sürüyor ABDde Cambridge Fahri Baskonsolosluğumuz bombalandı CAMBRtDGE, MASSACHUSETTS, (a.a.) ABD'nın Massachusetts eyaleünte Cambridge'deki Türkiye Fahri Başkonsolosunun bürosu gece bombalandı. Pohs karakolundan 500 metre uzaklıkta meydana gelen patlama olaymda ölen ya da yaralanan olmadı. Amerikan vatandaşı olan Fahri Başkonsolos Orhan Gündüz'ün oğlu Ferdi Gündüz. United Press fnternational Haber Ajansı'nın New York bürosuna telefon eden bir kışmin olayın sorumluluğunu üstlendıgıni polisin kendısine bildjrdığini soyledı. üPI Ajansına telefon eden kimhğı biünmeyen kişı. «Ermeni Intikam Komandoları» adlı örgutu temsıl ettiğini söyledi. • Polis merkezine 500 metre uzaklıkta meydana gelen şiddetli patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Bobert Murphy adlı bir yetkıll, soruşturmaya FederaJ Soruşturma Bürosu FBI'nda katıldığmı açıkladı. Polis yetkilısı Bongiorno, patlamanın oldukça şiddetli oldugunu belırterek Cambrıdge'ın merkezindeki hedıyelik esya dukkanının bulunduğu bınanın büyuk hasar gördüğünu söyledi. Bm.adan sadece 500 metre uzakiıkta olduklannı kaydeden Bon gıomo. «Patlamama titreşîmlerlni biz bile Mssettik» dedi. Yerel saatle 19.45'de meydana gelen patl«ma sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ferdi Gündüz, babasının mağazadan dün akşam 17.30 sıralannda çıktıgını söyledi. Ferdi Gündüz. gazetecilerle konuşurkea. «Daha önce de tehditler aldık, yıllardır bu bttyle sürup gidiyor» dıyerek, son tehdjdı ne zaman aldıklarını hatırlamadığmt kaydettı. Ferdi Gündüz. Ermeni gruplarınm zaman zaman Konsolosluk onünde gosteriler yaptıklarını belirttu Orhan Gündüz. 10 vıldır Turkiye'nın (Arkosı Sa. 11., Sü. 5 de) tSTİFADAN VAZGEÇTt Be gin oylamadan önce beraberlik halinde görevden çekilirim demesine rağmen istifa etmedi. «Batı Şeria» lsrail Meclisinı ikiye böldj Tindemans Avrupa'nın sabırlı olması gerektiği görüsünde • AET Bakanlar Konseyi Başkanı, Türkiye' deki yönetime anayasa referandumunun yapılacagı sonbahara kadar zaman tanınması gerehtiğini belirtiyor. ANKARA, (Cumhurfyet Bürosu) Avrupa Ekononıık Topluluğuna uye on ülkenin Dışlşlerı Bakanlarının Türkıye'yı de gorüştükleri toplantılan dün Brüksel'de sona ererken, AET Bakanlar Konseyi dönem Başkanı Tındemans'ın hazsrlad'ğı raporüa Avrupaîılan scıbıriı olmaya çağırdığı bıld;rı!d;. Brjksel'den Ar.^ara'ya uloşars haberlere gore, Tın demans raporunda hakim olan hava Turkıye'dekı yo netırr.e Anayasa referandumunun yapılacagı sonbahara kadar zaman tanınması gerektiği yolunöa. Bıldırildiğine göre. Ttndemans, raporunda topluluğun Türkiye ile kâpruleri almamasının gereğine işaret ediyor ve ılımlı bır sıyaset ızlenmesını savunuyor. (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) güvenoyu Dış Haberler Servisi İsrail'de, Batı Şeria'daki olaylar nedenı ile İşçi Partisi tarafından Begın kabinesine verilen na karşılık. 1980'de 60 dev lan saldırüardan da bazı so ca diplomatlara yönelik ted gtıvensizlik önergesı, dün gehiş olaylarını değerlendir ce Meclis'te (Knesset) oylanletten gelen 409 diplomatın nuçlar çıkarmak olasıdır. Önce, meslekleri diploma mektir. Buna rağmen. «ulus dı ve oylar 58 58 olarak daaym tıp saldınlara hedef Bazı Ermeni gizli tedhiş olduklannı belırtmek zorun tik temsilcilik olan kişılerın lararası tedhiş» sozcükle ğıldı. Başbakan Menahem Beoylamadan önce, «beraberörgütlennin Türk diplomat dayız. I9b8'den bu yana yal yıllar geçtikçe uluslararası nnden âe. 1973'de 27. Bır gm halinde görevden çekilirim» lik larını iıedef aldıkları bilın nı^ diplcmatlara yapılan sat terorizmın artan ölçüde he leşmış Milletler Genel Kuru demesme rağmen, bakanlarının mektedır. Ancak, yalnız dınlar 2700 dolayındadır. defı olduKlarını kabul et lu'nun tariışmalarından da ısrarı üzerine istifadan son anTürkler'a karşı değıl, tüm Bu genel rakamlara da ba mek zortındayız. I975'de. te aniaşılacagı gibi, herşevden da vazgeçtı. diplomatları hedef alan sal kıldığmda, sorunun yalnız rorist eylemlerin yuzde 30'u önce dıplomatlara yonelik Begm'in anayasal açıdan oydınlar son birkaç yıJdır tır Türkler i ılgüendirmedığı he dıplomatiara yonelikse. 1980" saldırılar kastedılmektedır. lamada beraberlik halinde ısmanıyor. Artış çizgisini ba men anlaşılıyor olmahdır. (Bu çerçeve içinde hatırlata tıfa zorunluluğu yok. Ancak, de bu rakam toplamın yüzde sıt bır karşılastırmayla gös lım ki, 1937 ve 1971 terorız Başbakarun daha önce beraBu olayları ızleyerek bir 54'üne ç'kmıştır. termek istersek. 1970'de 31 takım genel eğilimler saptaYukarda uluslararası te mt engelleme ve cezalandır berlik halinde istifa edeceülkeyi temsll eden 213 dip mak ve bunların içinde rörizm» sozcüklerı geçtı. An ma Konvansıvonlannda «u ğıni söylemesı, oylama sonucu(Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) lomatın saldırıya uğraması Turk dıplomatlanna yapı cak, bu yazının amacı yalnız (Arkası 9. Sayfada) Begin 12 ülkenin büyükelcisi öldürüldü 1 alamadı Secimlerde hile yapıldığını öne sürdüler Guatemala'da "Genç Subaylar,, yönetime elkoydu • DARBECİ SUBAYLAR HİLE YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDUKLERİ 7 MART BAŞKANLIK SEÇİMLBRİNİN MERKEZ SAĞ ADAYLARINDAN MALDONADO'YU DESTEKLIYORLAR. MALDONADO SEÇİMLERE KATILAN 4 ADAYIN EN LİBERALİ OLARAK TANINIYOR. Dış Haberler Servisi Guatemala'da 7 martta yapılan başkanlık seçimlenne hıle karıştırıldığını bildiren genç subaylar dün askeri bir darbe yaptılar. Guatemala radyosunda dün gece «Genç subaylar» adına kanuşan sözcü askeri bır darbe ile iktidara el koyduklarını açıkladı. AP ajansının haberine göre, darbeci subaylar «hileli seçimlerden sonra mev dana gelen biiyük volsuzloğa» karşı ayaklandıklarım ve 7 marttakı seçimlerden sonra iş başma gelen hükümetin yerine ülkeyi yönetmek içın bir cunta kurduklannı açıklamlar. AP'nin Washıngton'a ıılaşan haberlere dayanarak bıldırdiğıne göre genç kara ve havacı subaylann liderliğındeki darbecıler 7 mart başkanlık seçım lerinin merkez sag adaylanndan Aljandro Maldonado Aguınre'yi destekliyorlar. Ulusal Yenileşme ve Hristiyan Demols (Arkası Sa. 11., Su. 7 de) MHP davasmda EtlikAyvah sanıkları sorgulandı • TÜRKEŞ'IN SAVCI SO\ER ALEYHINE AÇTIGI TAZMİNAT DAVASINDA KARAR GELECEK DURUŞMADA VERILECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ülkucü Kuruluşlar» davasmda Etlik Ayvalı, Yükseltepe bölgesi sanıklannm sorgularına devam edildi. Sanıklardan Yaşar Okuyan, Necati Gültekin ve Na mık Kemal Zeybek rahatsız olduklan için duruşmaya getirilmedller. Sorgusu yapılan ilk sanık Mesut Doğan. suçlamaları reddetti. Sorgusu yapılan öbür sanıklar Cenglz Kaya, Mustafa Bozan, Kubilay Ya nz da iddiaları reddederek, ifadelerini kabul etmediler. Sanıklar Emnîyet ifadelerl nin baskı altmda aldığlnı ıleri sürdüler. Ölüm cezası Istemiyle yar (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Suriue İzlenimleri 3 CengizCANDAR Cevresindeki güvensiz ortam Suriye rejimini sertlestirdi Suriye, Türkiye'nin en uzun sınıra sahip olduğu komşusu. Ayru zamanda en az ilişkisi olan komşusu. diğer komşuları, SovyetSuriye Başbakam İTÜ meTürkiye'nin Bulgaristan, Yunanistan, ler Birliği, zunu. Hükümette, annesi îran ve Irak ile olumlu ya da olumTürk olan birçok bakan var. suz iliskileri en uzun smıra sahip olduğu komşusundan, yani Suriyeİsrail'in ilhak ettiği Golan'da den çok daha yoğun. Ayrn durum tabii Surtye toprak mülkiyetine sahip, İs geçerll. Bir farkla; Suriye'nlnİçin de komtanbul'da yaşayan Türkler şulanrun hiçbirisiyle özel durumu (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) bulunuyor. Türkiye Suriye sınırı Güney komşumuz için diğerlerine oranla en güvenli sınır. 6 ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Banker alacaklıları Başkanlar Komitesinin dışın da, banker alacaklısı hanım IZMÎR (Cumhuriyet Ege Bü lar tarafından ayn bir örrosu) Alaşehir'de eski MHP gut daha kuruldu. Parala Başkanı Mehmet Ali Ateş'ın öldürülmek, DEV YOL örgü rını alabilmek amacıyla ken aralarında orgutlenen tü doğrultusunda faaüyet gös di termek, kurşunlama ve karşıt hanımlar onceki gun yaptık görüşltt kışilerle çauşmaya gir lan toplantı sonucu, PTT roek, silahlı eylemlerde bulun memurluğundan emekli Gul mak suçlarından yargılanan 11 ler Şekeroğlu"nu hanımlar samkli dava sonuçlandı. Bır Komıtesi Başkanlıgına seçkışiye idam cezası verîldi. tıler. Şekeroğlu. Hanımlar Ege Ordu ve Sıkıyönetırn Ko Komitesı Başkanı olarak mutanlığı 2 noltı Asken Mah yaptığı ilk açıklamada. kemesinde dün verılen kararda sanıklardan Veli Biçer ı «başta MGK üyeleri olmak dam cezasına çarptınldı. Dığer üzere tüm üst düzeydeki sanıklardan îzmet Arman ve Mustaîa Hambal hakkmda 6 yıl 8 ay ağır hapis cezası, Habıl Günay'a 5 yıl ağır hapis ca zası, Cengiz Aktürk'e 3 yıl 4 ay ağır hapis cezası verUirken, r (Arkosı Sa. 11., Su. 8 de) İzmir'de bi/ DevYol'cu idama mahkum oldu Mehıgı Columbıa nın kalkarken ve havada iki hez anzalanmasına rağmen yoluna devam ettiği bildiriliyor. Bu arada uzay yolculuğuna. bir sineğin de hatıldığı haber verildi. Astronotlar Jach Lousma ve Gordon Fullerton oncefei gece bir «Kaçak yolcu» heşfettiler. Astronotlar kabinde bir meyve sineğinin uçuştugunu rapor ettıler. Uzayda gerçekleştirileceh çok, sayıdaki deneylerden biri de çeşitli anlar ve pervanelerin yerçekiminin olmadıgı bir ortamda nasıl davranacaklarının araştırılması. Bu arada mekiğin tertnal kaplamalannın kaybolmadığı bazılannın uçlanndan küçüh parçaların koptugu bildirildi. Yetkililer, bufeüçüfepar çalann dönuş sırasında lıerhangi bir sorun çıkartmayacağmı belirttiler. Astronotlar 15.10'da muzihle uyandırıldılar. UZAY YOLCULUĞUNA BİR DE SİNEK KATILDI Znleki < ?f w l. T ? / 190 °'£ f rlatila } 1 Bankerzede hanımlar komite kurdu Başkan Şekeroğlu, "Banker olayı nedeniyle aileleri sar nerji ve Tabiî Kaynaklar sıntı geçiriyor. Evlerden karıkoca feavgosı eksilmiyor. Bk. emekh) Eksilen tek şey mutfağa gıren yiyecekler oldu» dedi.. Üye: Şengül Çakır (ev ha nımı) Üye: Nezihe özen (ev hadevlet görevlilerinin eşlerl na şu hanım üyeler seçil nımı). ve Danışma Meclisinin ha di: Seçimlerden sonra başnım üyeleriyle görüşerek, Başkan: Güller Şekeroğlu kanlığa getîrilen, Banker içinde bulunduğumuz du (PTT memuresi emekh") Alacaklısı Hanımlar Komi ruma çözüm bulunması için Başkan Yarduncısi: Gönül tesi Başkanı Güller Şekeroğ yardımcı olmalarını isteye Çaycı (Jokey kulübunden lu şöyle konuştu: ceğiz.» şeklinde konuştu. emekli memur) «Erkeklerden oluşan BaşÖnceki gun Ankara'da Genel Sekreter: Melahat kanlar Komitesi dışında ha bir bankerlik kuruluşunun Ayazbaş (SSK'dan emekli nımlar Komitesini kurduk.. burosunda toplanan çok memur) İçinde bulunduğumuz dusayıda banker alacaklısı ha Uye: Nebahat Ulaş (Ev ha rum tam bir sosyal felakete nım tarafından oluşturulan nımı) dönüştü. Banker olayından komitenın yönetim kuruluÜye: Nebahat Birsen (E(Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) Nazlı llıcak ve Aydoğdu llter 3 er ay hapse mahkum oldular KUVeYTTÜHKİYt ÇERÇ6VE ANtAŞMASt İ AAERKEZ 8ANK.ASININ PÖVİ2 REZERVİ 1.3MÎLYAR FflflNSA 50L PARTİLEA ...YEN«LÛİV£ ÜĞRApl/. Istanbul Haber Servisi Tterctiman Gazetesi yazan Naz lı llıcak ve sonımlu yazı işleri müdürü Aydoğdu İlter, Sı kıyöneüm 2 Nolu Askeri Mahkemesinde üçer ay hapse çarptmldılar. llter'in cezası toplam 9 bln lira para cezasına çevrildi. Aym dava da yargılanan Rauf Tamer, beraat etti. tlter ve llıcak hakkınâa açılan ikinci davada sanıklann be raatine karar verildi. Emeklilik Derken... Emeklî Sanchgı Yasası'nm bazt hukümlerî. 2559 sayıh yasa ile değiştirilmiş ve 31 aralık 1981 gününe kadar kendiliklerinden emekliliklerini isteyenlere, Emeklilik ikramiyeleri»nin yüzde yirmi(Arkası Sa. 0, Sü. 7 de) Isgüzar icin karar 13 nişana ertelendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Görevi kötüye kullanmatc ve rüşvet almak» Iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanan Hilmi İşgüzar ve 22 arkadaşının duruşması dosyaların ve Iddia ların incelenmesi icin 13 Nisan 1982'ye ertelendi. Anayasa Mahkemesi'nde yar gılanan İşgüzar ve arkadaşlannin duruşması dun saat 9.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog