Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTÎNOĞLU Ulusal Sanayi îlgıyle aranan Itftap yayına hazırlayan: Prof. Tahsîn YÜCEL KDERÎ 100 LtRA İSZEME ADRESİ: Türkocafı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20702 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 23 Mart 1982 Salı dedilebilecek» nıtelıkte oldugunu bıldırdı ve «Bu ilişkilerin son derece kısıtlı olma sı lürkiye'nin Arap ülkeleri ile gelişen iliskileri u/ennde hıç bir etkiye sahip olamayacagının açık delilidir dedı Basm toplantısında gosterı len konukseverhge teşekkur ederek başlayan ve «Bu ziyaretin sıcak hatırasını daima muhafaza edecegim» dı yen Evren, ıkı ulke arasindakı ortak tarıh, dın ve kul tur bağlanm hatırlatarak. «Bu sağlam temeller üzerine kurulacak ilişkilerin kalıcı ve verimli olacağından şup he etmiyorum» şekhnde konuştu. TÜRKtYE'NİN KAPASÎTESI Türkıye'nın önemli aşatna katetmış bır sanayıye gelış mekte olan teknolojıye ve buyuk bır potansıyele sahıp oldugunu hatırlatan Devlet Başkanı, bugun bır çok dost ve kardeş ulkede bınlerce Turk muhendıs, ışadamı ve ışçının çalıştığını anlattı, «Tıirk işadamı, Türk müteahlııdi bufTiın dunvadaki (Arkası 9. Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç I KTI Sanst ve yazın dünyamjzla yaşam tistüne denemeler EDERÎ 200 LÎBA tSTEME ADRESt: Tfirkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBÜL Evren: Israil Ortadoğu'da en büyük gerginlik kaynağı Hasan CEMAL bildiriyor KUVEYT Devlet Baska xu Orgeneral Kenan Evren, Kuveyt'te yaptıgı uç gunluk resmi zıyaretı tamamlayarak dün Ankara'ya döndü. Evren, Kuveyt ıle ele ahnan konularm bır çoğunun bugün uygulama aşamasına geldiğini bildırdi. «olumlu» ve «samimi geçtiğını beiırt tiği göruşmelerın sonucunda ileriye doğru yeni adımlar atılacagından emin oldu ğunu açıkladı. öte yandan, Turkıye ile Kuveyt arasında ekonomık. YURDA DONMEDEN ONCE KUVEYTTE BİR BASIN TOPLANT1SI DUZENLEYEN DEVLET BAŞKANI EVREN, TVRKİYE'NIN İSRAIL ILE ILIŞKİLERININ YOK SAYILAB1LECEK NITELİKTE OLDUĞUNU SOYLEDL. tekmk ve smai işbirliğıni duzenleyen anlaşma dun sa bah ımzalandı. Evren, dun Fürkıye'ye ha reketınden once Kuveyt'te bır basm toplantısı duzenledı ve zıyaretrara sonuçlarını anlattı. Kuveytlı gazetecıler toplantıda Evren'e Türkıyenın Israil ile ilışkilermı nasıl değerlendirdiğını. bu ılıs kıleri kesıp kesmeyecegını sordular. Evren, yanıtında Turkıye ile Israil arasındakı iiişkilenn «Fiilen yok ad Devlet Başkanı Kuveyt'ten döndü • Fransız yerel secimlerinde sağ partiler kazanclı cıktı OYLARIN YUZDE 12'SINI ALAN KOMUN1ST PARTİSt 2 DUNYA SAVAŞ1NDAN BU YAN A EN AĞIR YENILGIYE UGRAD1. ENÇOK OYU SOSYALİST PARTİ ALDI PARIS (AP) Fransada öncekı gun yapılan yerel seçımlerın ıkıncı turunda ık ^Hnrrjakı solcu koalısv<">» (Sosyalıst Komunıst ve Ra dıkalier) oyların % 50 39'unu almasına ragmen ılk tur dakı ov kaybını tumuyle te!afı edemedıgınden, sağcılar seçımlerden kazanclı çıktılar. Hukumet koalısyonunu 695 sandalyasına karşıhk muhalefettekı sağ partiler 783 yerel temsılcıhk kazandılar Sağ partiler öncekı gun yapılan ıkıncı turda oyların % 48 ını aldılar Yerel seçımlerde yu/de 36 45 oıanında oy alan Sos yalıstler, ulkenın en çok oy alan partısı olma ozeüığını korurken, ıktıdar ortağı Ko mumstlerm oy oranı yuzde 12'ye duştu Bu oran Komu nıstlerin Tkıncı Dunya Sava (Arkası Sa. 11., Su. 8 de) Kuveyt ziyaretinin ardından Yine Golan oylaması ve dahî cccuklar üzerine. Hasan CEMAL yazıyor KUVEYT Devlet Başkanı Kenan Evren'ın uç gürüuk res ml zıyaretı snasında en ÇOK muhalap kaldığımız soru Tur kjye'nın İsrau ile dıplomatık ılışkılerini surduruyor olması ve BM'dekı Golan oylaması ol du. Arap dünyasındakı olçule;e gore haylı canlı ve ozgur sayılabilecek Kuveyt basırunın onde geten dergılennden «Ali Nah ta» muhabıri de aynı konuyla ılgilendl. Eunu çok doğal karşılamak gerekır ÇünkU Kuvejt'e gore bolgede «Gerçek tetıdit ve tehlike kaynağı» onceîıkle Israil'dı. Israil uçakları nın bır şafak vaktı kalkıp Ira.c' takı nükleer santrali bombardı man etmiş olması gerçeğı ıle sade<v> beson dakıkalık bır bombardınıanın tum Kuveyt ı felce uğratacağı gozonune getınhrse, Kuveyt'U meslektaşlanmızın tedırgınlığıni kavramak daha da kolaylaşır. Nıtekım, Al Nahta dergısımn mu habirı, Turkıye'nın, Golan ılhakmdan dolayı Bırleşmış Mıllerle'de Israü'ı kınamaktan ka çınmasının Arap dunyasında «Sok etkisı» yarattığı kanısında Şoyle dıyordu. « Türkiye'nin geçenlerde Birleşmiş Milletler (ienel Kurulunda. Israıl'm Uolan lepelerini ilhakını reddPden karara \erdiği ov Arap ülkelerinde şok tesiri yapmışhr. Oysa Türkije oteden beıi Arap davalarını desteklerdî. 1urklye'nın bu çeljşkiiı tutumunu ııasıl izab etmek mümkun? » Bu goruyu, oncelıkıe, Bırleşmış Mılletıeı nezdındekı «Bagıınsız» temsüuımız ouyükelçı Oo^kuij. Kırca'ya, sonra da Dı$> ışlen Balvanımız sayın ruıunıen'e yoneltmeü gerekıyor. Coşkun Kııca bu oylamadan on ce merkezden talımat ıstemış mıdar? Eğer ıstedıyse, kesın ta lımatı almış mıdır? Yoksa, tıp kı sayuı Turkmen'ın açıklamalarında oldugu gıbı, son derece yuvarlak bır talımat mı ulaşmıştır kendısuıe?. Sayın Turkmen'ın bızlere verdJğı brıfuıgler sırasında oldugu gıbı ço.c konuşulup hıçbır şeyın soyien medıgı, dıplomatık ıncelıklerle bezenmış bır talımat gonderıhp, EM temsilcımıze bırkez daha kendı başma «politlka» (Arkaa 9. Sayfada) EVREN SANTRALl GEZDI Devlet Başkanı Kenan Evren, Kuvevt'e yaptığı üç günliık gezisi sırasında doğal gazia çalışan Doha Santralını da gezdi. Fotoğrafta, Evren Kuveyt Emiri Cabir El Ahmet EI Sabah ile onurlarına yerleri halı kaplanan santrali gezerlerken görülüyorlar. (Fotoğraf: a.a.) Almanya da Sosyal Demokratiar Saksonyada büyük oy kaybetti Dı? Haherler ServisJ Federal Almanva'nın Aşağı Saksonya Evaletı'nde yapılan Evalpt Merlısı seçımlennde ıktıdar dakı hükumetm büvuk ortaÇı Başbakan Helmuth Schmıdt'ın nartiii büvuk bır oy kaybına uğradı. Yuzde 5,7 ov kavbeden Sosyal Demokratiar ovların ancak yüzde 36,5'unu alabildı. Muhalefettekı Hnstivan dernokratlar ise ilk kez Aşagı Saksonya'da yuzde 50.7 gıbı bır oyla mutlak çoğunlugu elde ederek bu eyaletın hukümetıni oluşturma fırsatını ele geçırdıler. Aşağı Saksonya hükümetinı Hnstıyanlarm oluşturması halınde, Federal Eyalet Mec(Arkası Sa. 11., Su. 2 de) Anayasa Komisyonu Başkanı: Mayısta ilkelere geçebiliriz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı mayıs ayında Anayasa'nm ilkeleri nın belirlenmesme başlanacağını açıkladı. Aldıkaçtı Kıbns Anayasasmm kendısi tarafmdan hazırlanmadı gını bıldırdı. Komısyon BEIŞkanı Orhan Aldıkaçtı, Komisyonun bugune kadar ya rarh calışmalar yaptıgını söyledi ve «Mayıs'ta ilkelere geçeceğlmizi ümlt ediyorum» dedi. ükelerin belirlenmesine geçildikten sonra «geriye bir şey kalmayacagını» kaydeden Aldıkaçtı Komısyonun yazın tatil yap mayacağım açıkladı Aldıkaçtı, TBMM'de gazetecılerle yaptığı topiantıda Kıbrıs Anayasasını hazırlayıp hazırlamadığı konusun da yoneltılen bir soruyu şoy le yanıUadbu • Kıbns Anayasasını Al dıkaçtı yapmış bir yıldır hü. kumet kurulamıyor, diye ba zı dedikodular çıkanlmış. Bu kasıtlı propagandadır. Çünkü şu bılmmelıdir ki Kıbns Anayasasını ben hazırlamadım. Ben Kıbns'ta 1972'de goreve başladım Amaç, buyük olçüde askıya alınmış bulunan Kıbns Cum huriyeti Anayasasuu ışler hale getirmekti. 1874 yılrna kadar calışmalar yürütüldü ancak 1074'den sonra durdu. Ondan sonra Kıbns Turk Federe Devletinin Ana yasasını Suat Bilge ve Şeref Gozübüyük hazırladı. Ben Kıbrıs'm Anayasasını değıl seçım kanununu hazır ladım. onun bütun sorumluluğunu kabul edıyorum ama Anayasayı ben hazırlamadun.» Suriue İzienimierî 9 CengizCANCAR Lübnan simdi bütün dünyanın "acık siyaset pazarı,, nifeliğinde • HAFIZ ESAD YÖNETİMİNİN İKÎ SUREKLİ BAŞAĞRISl: GOLAN VE LÜBNAN. % BEYKUTTAKt SON PATLAMALAR, DIĞER ARAPLARIN SURİYE'YE YÖNELİK UYARILARI. • SUR1YELILER IÇİN BIR BAŞKA ÇIBAN BAŞl DA LUBNAN'IN İKİNCl KENTl TRABLUS. • SURtYE'NlN KOMŞULAR1 İÇİNDE EN DUZGUN İLİŞKİSİ HERŞEYE KARŞIN TURKİYE İLE... Özal: Bizden evvelkiierin kusurlarını düzeltmeye geldim • Türh • Suriys resmi görufmelerinden önce bır konuşma yapan BaşDahan Yarduncısı Özal, 'Suriye'nin problemi biztm de problemimizdir. Türkiye'nin ana maddeler üzenndeki imkanları nı açınaya hazınz* dedi ŞAM (a.s.) Resmi bir zlyaret lçin Şam'da bulunan Baş bakan Yardımcısı Turgut özal ile Suriye Başbakan Yardımc:sı Abdülkadir Kaddura arasındakl resmi görüşmelere dün başlandj. özal, göruşmelenn başlamasmdan bnce yaptığı konuşmada, «anrlarca bir ara da yaşadıgımız akraba oldnğnmın Sariye lle olan ticari ve ekonomlk ilişfcjlerimlzin istcnilen dlçfide pellşememi? olma»ım bizden evveUdterin bir kasura olarak göriiyoruz. Bîzler (Ark«ı Sa. 11., Su. 1 de) 5Kuneitra, Şam'a 58 kilometre uzak hkta. Şam'ın güneybatısınâa. Bir zamanlar Suriye'nin Golan vilayetinin merkeriydi. Şimdi bu vilayetin büyük kısmı Israil tarafmdan iihak edildi. Kuneitra ıse 1987 Savaşı'nda îsraü'in elıne geçmışti. Ancak 1973 Savaşı'ndan sonra Sunye'ye geri verildi. Ne var ki, Israil'liler Kuneıtra'dan çekilirken kenti yaktılar. Bugün Kuneitra tıpkı yakJaşık 270 kilometre kuzeyindekı Haroa gibi yakılmış. yıkılmış bir kent. (Arkası 9. Sayfada) Ahmet Erhanın ölüm cezasına iliskin tezkere Adalet Komisyonunda ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ahmet Erhan'ın olum cezasının yertne getlrılmesine ılışkin Başbakanlık Tezkeresl Danışma Meclisi Başkanlığına gönderlldi. Tezkere Adalet Komlsyonunun yarınki bırleşlminde ele alındıktan sonra Danışma Meo lısi Genel Kurulunda gorüşülecek. Tezkere daha sonra MGK'nin onayına sunulacak. Erhan hakkındakl tezkere daha once de Danışma Meclısine gönderılmiş ancak bir süre sonra Başbakanlıkca geri alınmıştı. PiriReis 'in 2 bilim adamı trafik kazasında öldü dürdüklerl oroştırma calışmalorı sırasında geclrdiklerl trafık kazosı sonucu oldüler. Bir GÖKÇEADA Ege Oenızinin bllım adamı da ağır yaralanUluslararası sularındo yaptığı dı. çalışmalaro fırtıno nedenıyle Canakkale llmanından 19 ara vererek Gokçeada lımonı Mart gönu Ege Denızıne ocılana sığınan K Pın Reıs gemı rak Uluslararası sularda araşsınde gorevlı Açlan Saatçıoglu tırmo vopan K. Pırı Reıs gemı(50) ve Atalay Aksuyek (32) ad sı, cıkan poyraz fırtması nedelı ıkf bılım adamı burada sur nıyle Gokçeada lımanına sı Celal BAŞLANGIÇ zorunda kaldı. Oman* da ve ada çevreslnde hava ko şullarının elverdiğl ölcüde fizıksel, kimyasal, biyoloılk Incelemeler yapan Piri Reis gemlsi liman genişletme çalışmaları İle llgill olarak zeınln resımlerinl yaptı. Calışmalar sırasında adanın Ikl ayrı yerınde istasyon kurulması karar(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı istifa etti ATtNA (AJaıular) Tunan Denız Kuvvetlen Komutam Koramiral Odıseas Kapetos görevınden istifa etti. 3 ocakta bu göreve atanan Kapetos'un istlfası Başbakan Papandreu ta rafmdan kabul edildi. Yunan Sılahlı Kuvvetlerı'nde ocak ayı başında yapılan tayın ve terfı ile Genelkurmay Başkanlığı'na bir denizci getirilmış, kuvvet komutanlıklarma da, atamalar (Arkası 9. Sayfada) AET Bakanlar Konseyi toplandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Ekonomık Topluluğuna uye on ul kenın Dışışlen Bakanları, TurkıyeAET ılışkılen'nde gundemde bulunduğu ikı gun surecek goruşmelerıne dun Bruksel'de başladılar. Toplantıda geçen cuma gu nu Ankara'da yonetım ıle ust duzeyde temaslarda bu lunan bakanlar konseyi do BRUKSEL'DE GENEL EĞİLÎM SERTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ YOLUNDA. nem başkanı ve Belçika Dış ışleri Bakanı Leo Tindemans'ın Ankara'daki temasda gorüşulecek. Bruksel'den Ankara'ya ulaşan haberlere gore, Tınde mans'ın Ankara'daki temasla.rı sonunda dogan egılun, «Türkiye Ue AET arasında bir sertleşmenin büyümesinin önüne geçilmesi» yolunda, bu çerçevede Bakan lar konseyının Türkiye konusunda perde arkasmda kalma yoluna gidebıleceğı bıldırıliyor. Bağ Kur emeklilerine zam kabul edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, Bağ Kur emeklilerinın aylıklannın yüzde 25 oranında arttmlmasmı öngören kanun tasansı kabul edildi. Tasarı, 1 mart 1982 tarihinden geçerlı olmak lızere Emekli Sandığı'ndan aylık alanlarla SSK'dan emekli aylığı almakta olanlann aylıklanndan meydana gelecek olan vüzde 25 oranındakj artışa paralellik sağlamak üzere, yüzde 25 artış oranı taban kabul edilerek, BağKur'dan emeklî avlıgı alanlann maaşlarını yeniden dü7enliyor. Tasan, MGK'de gdrüşülecek. Bu arada, «Avrnpa topluluklarına vt»nl five devletlprln ks'tl GOZUETI UĞUR MUMCU Yararlı ve Yapıcı... Öte yandan Tındemans, Bruksel'e dondükten sonra Holland TV'sme bır demeç verdı ve «Ankara'daki temas lannm ışığında Anayasa 1le ilgili referandumua sonbaharda yapılacağına kesinlikle emin oldugunu» söyledi. Tindemans, Anayasayı hazırlayan profesörlerin biraz zamana ıhtiyaçları oldu ğunu da kaydetti. Ankara Sıkıy»netim Komutanlığt, 12 EylÛl 1980 tarihlnden sonra «ddeolojik nedenlerle» öğrencitikle ilişkilerîni kestigi 63 öğrencl ile ilgili işleminl geri alarak, bu öğrencilere yeniden öğrenım hakkı tanıdı. Bu karar, içinde yaşadıgımız koşullar açısından önemli bır adımdır. Türkiye'de yaşanan terörün «çok uluslu» bir olgudan kaynaklandığı, her geçen gün daha iyi anlaşıhyor. Terörün bütün sorumluluğunu, üniversitelere ve ünlverslte öğrencilerine bağlamanm, ne kadar yanlış ve ne kadar yüzeysel bir yakla(Arkası Sa. 9, Sü, 7 de) Uzay Mekiği arızalanmasına ragmen yoluna devam ediyor OOPE CANEVEROL, (a.a.) Üçüncü yolculuğuna dün başla yan uzay mekiği Colımbia kalkışmda ve uzayda arızalandı. Colimbia dün yakıt doldurma işlemi sırasında küçük bır aksaklığın meydana gelmesı uze rıne uzaya planlanandan bir sa at geç fırlatıldı. Arızarun buyük dış yakıt tanklanna sıvı oksijen ve hidrojen yakıtlannm doldurulması sırasında meydana geldlgl ancak çok Jö.m. El Salvador Devlet Başkanı: Dört Hollandah gazetecinin ölümünden sağcılar sorumlu Erbil TUŞALP 8. SAYFADA Dış Haberler Servisi El Salvador Devlet Başkanı Hırlstiyan Demokrat Jose Napoleon Duarte, ülkesinde gazetecilere yönelik saldınlardan dolayı sağcıları suçl&dı. Oazetecilere yapılan salEl Salvador ordusunun 1çınden gelebllecegini belirten Duarte, sağcılar lçin «Bizim seçimleri kaybetme miz için ellerinden gclenl yapıyorlar ve ellerinden geten bir şey de insanları teb dit etmektir» dedi. e» 4 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog