Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

WINIAR1 i7irbma Mnrtern Riynlnjj MndemKrmya Jkskt*Lİsteı*ul (Oli. 00^072 QL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20701 Kurucnsn: Yunus NADt 20 TL. 22 Mart 1982 Fazartesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI ÎLHAN SELÇUK Atatürkçülüğun Alfabesi ÎSTBME ADRESÎ: TUrkocagı Cad. 39/41 Cagaloğlu ÎSTANBUL Ederi: 150 TL. TurkiyeKuveyt ekonomik işbirliği anlaşmasî bugun imzalamyor Evren: Üzüntü kaynagı olan Iraklran savası sona ermeli Kuveyt, Türkiye'nin Israil ile ilişkilerini kesmesini temenni etti. Evren, Doha santralına yere serilmiş 300 halının üstünden yürüyüp geçti. Hasan CEMAL bildiriyor KUVEYT Devlet Başkanı Kenan Evren, kendisini ızleven Türk ga?etecilerine dün sa bah vaptığı açıklamada, Orta doğu'nun huzur ve sükuna kavusması gereğıne ışaret etti ve tran ıle Irak arasındakı savaşın devam etmesinin üzüntil kavnagı oldu^unu belirttı Kuveyt Emiri Cabır El Ahmet, El Sabah ile dün sabah Sıef Sarayı'nda bır saat stireyle başbaşa görüştükten sonra Türk gazetecilerine şu açıklamayı yaptı: «Gdrüşmemizde bölgede cereyan eden olaylan gözden geçirdik. Bıı arada da, tahii dünya olavlanna değindik. Kıymet lendirmelerimlzin avnı nlduğu netice"îine vardık Böigenin huzur ve sukuna kavuşması cerekllli&ini ehemniyetle belirttik. Ru hakımdan faydalı bir Körüsnıe oldu. tran • Irak savaşının devam etmesi bizi son derece üzüyor. Rilinditri çibi. Türkiye ve Kuveyt bo ülkelere komşndurlar. Savası bir an önce sona erdirme çabalannın devam etmesi geregini de belirttik.» Dün sabah başlayan resmi gö (Arkası Sa. 11. Sfl. 6 da) Evren'in Kuveyt gezisi ADALET BAKANI AAENTES'IN GAZETEMİZE DEMECİ: Ekonomi, dış politika ve israil Hasan CEMAL yazıyor • Kuveyt'te çıkan gazetelerinde yer alan haber ve yorumlar sanki aynı ağızdan çıfemt? gibt Turkıye'nin Fiüstin Kurtuluş Orgütü'ne diplomatih statü tanımasını ve îsrail'in Kudüs'teki işgalinı sona erdir mek için Araplara yardım etmesi gerektiğini belirtiyorlar. KUVEYT Arapça'da «Selam» banş anlamı na geliyor ve «Salam» diye telaffuz edilıyor. Devlet Başkanı Evren'in misafir edildiği yerin adı da Selam Sarayı... önceki akşam Selam Sarayı'nda Evren onuruna verilen ziyafet öncesi, Ticaret Bakanı Kemal Csıntürk ile ayaküstü sohbet ediyorduk. Mo ralinin son derece yukseldiğini söyleyince nedeninl merak ettik. Şöy le dedi: «Öğleden sonra ha le gittik. Sebze ve meyveleri görünce rahatladım. Moralim çok yük seldi. Artık hepsi mem leketimizden geliyor. Ge çen yıl sadece 40 milyon dolarhk meyve seb ze sattık Kuveyt'e. Bu yıl daha da artıracagız. Ayrıca Frigorifik kamyonlarla et de satıyoruz. Buraları inşallah tümüy le biz doyuracağız..» Kemal Canturk böyle diyordu. (Arkası Sa. 11. Sfl. 6 da) Mehmet Sener ve Omer Ayhn iadesi bekleniyor # Bahan Cevdet Menteş. bölge idare mahkemelerinin ert geç 4 ay içinde çalışmalara başlayacağmı bildirdi. bilgl veren Adalet Bakanı, bölge Idare mohkemelerlnln Idar» ve vergl mahkemelerinin en ANKARA Adalet Bakanı gec 4 ay içinde çalışmalara baş Cevdet Menteş, Türkiye'ye ia layocağını bildirdi. delerı istenen Mehmet Şener Cevdet Menteş. içlşlerl, Mai ve Ömer Ay icın yapılan baş lıye ve Gümrük ve Tekel Bavurunun sonucunun beklendi kanlıkları'nın görüşlerl de alı J ğıni bildirdi. narak, Adana. Ankara, AntaN Abdi İpekcı'nln öldürülmesl ya, Aydın, Bursa, Diyarbakır. olayında Mehmet All Ağca'yı Edırne, Erzurum, Esklşehir, Gaf suc'a azmettirmek sucundan zıantep, İstanbul, Izmir, Kaysearanan Mehmet Şener ile kas si. Konya. Malatya, Manisa, ten adam öldurme sucuna az Sakorya. Samsun, Slvas, Trabmetirme, 6136 Sayılı Yasaya zon, Van ve Zonguldak lllerınmuhalefet, suc izlerınl sakla de toplam 22 Bölge İdare Mah mak, sahte pasaport düzerle kemesi'nin kurulduğunu bilmek suclarından sanık Ömer dirdi. Ay ile llgili iade istemlerinın Bölge İdare, İdare v» Vergl yapıldığmı belirten Menteş, ha Mahkemelerl'nin göreve llgıll len bu iki sanık hakkında İa yasanın yürürlüğe glrdiğl 20 de Işleminin bekiendiğini sözle Ocak 1982 tarihinden Itlbaren rıne ekledi. en gec altı ay lcinde başlamaCumhuriyet muhabirine Ba ları gerektiğini anımsatan Men (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) kanlığının calışmaları ıle ılgıli Işık KANSU ÎVREN BLGÜN DÖNÜYOR Devlet Başkanı Evren ve beraberindeki heyetin Kueyt'e yaptığı ziyaret bugün sona erdi. Kuveytie Tflrkiye arasında ekonomik, smai e teknik işblrliği konularında görtlş birliğine varıldı. (Fotoğraf: a.a.) Türkiye'nin 3. Dünyaya dıssatımı yüzde 185 arttı Ekonoml Servisi 3 Dünya «lkelerlyle Türkiye arasındakt trafik son zamanlarda lylce yoğunlaşti. Ba$bakan (Arkası 9. Sayfada) • Osman UtAGAY'm «AET ve Türk modeli» yazısı 6. Sayfa'da. "Araplara yönelik politikada büyük değişiklikler yapıldı,, Haber Merkezi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut özal, Surıye Başbakan Yardımcısı Abdülkadir Kaddura'run resmi konuğu olarak 90 kişilik bir heyetle dün saat 12.20 'de Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Başbakan Yardımcun özal, harekeünden önce Esenboga havaalanında yaptığı açıklamada, temaslan sırasında, «Türkiye ile Suriye arasın «laki ticari ve ekonomik Işbirliginln yanı sıra, altyapı. transit nakliyat, hava ulaştırması, telekominikasyon (fibi konularin ele alınacağını» bPİirterek «İslam alemlne yönelik olan potitikamızda son iki yılda büyük yönlenmeler ve değişiklikler vapılmıştır.» dedi. TURGUT ÖZAL 90 KİŞİLİK BÎR HEYETLE SAU'A GİTTÎ. UÇAKTA GAZETECİLERLE SOHBET EDEN BAŞBAKAN YARDIMCISI, .BEN MÜHENDİSİM. EKONOMİST OLDUĞUMU İDDİA ETMİYORUM* DEDt. Türkıve tle Suriye arasındaki ilışkılen daha fazla geliştirm*>k arzusunda olduklarım bil diren özal, tkı ülke hududundakı mayınların temizlenmesınin bölgede yaşayanlar ıçin fev kalade hayırlı olduğunu kaydat ti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut özal Suriye'ye son yıllarda yapılan ıhracatın büyük gelışme kaydederek 130 mılyon dolara ulaştığını ifade ederek şoyle devam etti: «Suriye ile rürldye en uzun hududa sahip iki koraşudur. Suriye asırlık iliskilerimlzin ol duğu bir memlekettlr. Dini nakımdan bize yakındır. Hatta hududlarımız suni hudut olduğu için de btr çok mukim vatanciâşlarımızın Suriye'de, Surîye'de oianların da, Türkiye' de arazileri vardır. Senelerdir mayınlarla kaplı olan bu hududun hükümetimiz döneminde mayınlardan temizlenmesi, o bölgede yaşayanlar için fevkalade hayırlı olmuştur. Bu ziyaretimizde asırlık Hişkisi olan iki memleket halkının daha vaklaşmasım temin etmek, ticari, ekonomik, alt vapı ve bumın vanında. transit nakliyat, hava ulaştırması ve telekominikasyon çibi konularda işbirliğini arttırmak üzere önemli görüşmeler yapacağız. Blzim bütün arzumuz, asırlık iüşkilerimizln olduğ u Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkJ leri daha fazla geliştirmek ve iktisaden geliştiğimiz gibi o, in sanlann da, orada yasayanlarm da iktisaden kalkınmalarına yardımcı olmaktır. Ticaret ve ekonomi beynelmı lel sahada tek taraflı değil, daima iki taraflı çalışmaktadır. Suriye ile ithalatunız • ihracatımız son yıllarda gelişme göstermiştir. Bizim resmi rakkamlarımıza göre, 130 mllyon dolar civa.rında bir ihracatımız (Arkası Sa. U, Stt. 4'de) BağKur yasası bugün Danısma Meclisinde ANKARA (UBA) Eag • Kur yasasında değişiklik öngdren yasa tasarısının görüşülme sıne bugün Danışma Meclısi Genel Kurulunda başlanacak. Tasan, Bağ Kur'dan emefeıı oianların aylıklarına yüzde 32 ıle yüzde 25 arasında zam yapılmasını öngörtlyor. Sosyal Güvenlik Bakanlıfınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca benlmsenerek tasan o larak Danışma Meclisine gelen yasa değışkliğınin gerçekleşmesi durumunda Bağ Kur emeklilerine net 1162 lira İle 2464 lira arasında zam yapılmış olacak. 1 marttan geçerli olacak zamı içeren tasan, Danışma Meclisi Mali İşler, îktısadı İşler ile Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonlarından geçmiş buluuuyor. Danışma Meolisinin bugün gündeminde yer alan yasa tasarısının 2 milyar 624 milyon lira mali yük getlreceği biidiriliyor. Tasanıun aynen yasalaşması durumunda Bağ Kur aylıklannın şöyle olacağı öngörülüyor: Ele F«rk TL. FaTk %'rt geçen 4.787 4.829 4.878 4.997 5.466 6.117 7.048 7.74ı 8.560 9.694 10.877 12.319 1.162 1.169 1.183 1.197 1.246 1.337 1.498 1.596 1.715 1.939 2.177 2.464 33 31 32 31 29 27 28 25 25 25 25 25 Suriue Izlenimleri a Işgüzar için yarın karar bekleniyor • Bır yıldır suren davada Hilmi İşguzar 2 rtişvet ve bır görevi kotuye kullanma olayıyla suçlanıyor. ANKARA, (AMKA) BaKan lık yaptığı dönemde gorevını kötüye kullandığı ve rüşvet al dığı suç iddıalanyla Yüce Dıvan'a sevkedılen Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Hilmi İşgüzar ve arkadaşlarına ılişlün karann yarın açıklanması bek lenıyor. tşgüzar, HEMA'mn polıce bedellerinın ödenebılmesı ıçın gereklı kredinın saglanmasina yarayacak fonları temın ederek karşılığında Yılmaz Turan aracılığıyla oglu ve kızı adına bırer daire almak ve îzmır'dekı daıre alımı ıle mu teahhit Ali Yıldız'dan menfa at sağlamak, ayrıca Kazım Erdem ıle dığer müteahhıtler (Arkası 9. Sayfada) • CengizÇANDAR Baas yönetimi iktidar dizginlerine sımsıkı sahip 9 Surıye'deki bugunkü tedirgın ortamm ardında dış dünyaya pek az yansıyan ocak avı ortalanndaki başarısız darbe girişimi yatıyor. • Renme muhalefet oldukça genış bır yelpazeye oturuyor Ancak en örOutliı keiım Musluman Kardesler 9 Hafız Esad'ın kardeşı ve renmın temel direğı 'Savunma Tugayı* Komutanı Rıfal Esad'ın evlerinin sokaklarına sadece motorlu araçlar değil vavalar da pıremiyor. Erbil TUSALP Hidırellez sizin için bahar bizim için ortasıdır • Şefeath Istasyonunda $ev ket bir gazete karşıhğı 'haditeden kesesu turküsunu söyledi ama 'hadi şimdi göbek at» denmesine de kızgm kızgın bah tı, sonra *git ulan işine* dive bauırıverdi. 4Bazı Suriyeliler arasında bugtlnlerde yaygın espriler Sünnilik Alevilik konusunda. Esprili bilmeceler soruluyor. Bir Sünnî generalle Alevj generalin evini nasıl ayırdederslnlz diye soruyorlar. Yanıt bulamazsanız. yanıt hazır: «Önünde tek nöbetçi bekleyen ev Sünnî generale aittir; önünde blrkaç nöbetçi bekliyor ve bulunduğu sokak trafifire kapalı ise Alevi generale aittir.» (Arkası 9. Sayfada) 1oğu ekspresi, Şefeath ıstasyonuna öğleden sonra saat tam üçte gırdi. «Gazete... gazte . gazte...» * Demiryolu çocuklarının yıllar suren yazgısında pek onemlı bır degışıkl'k yok. Giyımleri biraz daha iyi şimdi. Ama, onlar vı ne. avazavaz bağırıyor lar, trenler geçip gıder ken önlerinden: •Gazete... gazte...» Gazete, diye diye koştu rup gelen çocuklann en önünde dokuzon yaşlarmda kara gozlu biri var dı. Adı Şevket. Şevket. koştu koştu solugu kesildi, katarın en arkasındaki yataklı vagonun yanın da durdu. Trenin ön tara (Arkası 9. Sayfada) D îankaların actikları kredilerin lenetimi için çahşma yapdıyor IVNKARA (Cumhurlyet Büro) Bankaların muşterıierıactıklan kredilerin denetımesi ıcm calışmalar yapıl)\ oğrenıldı Sdlnılen bılgılere gore, 7129 yın Bankoiar Yasası'ndo yaması ongorulen değışiklıkle. rcek V8 tuzel kışılere verıle ecek kredı mıktarion. savurnlığı önlemet< amacıyla yeien saptanacak Merkez Bankası bunyesınde lısmalorını sürduren ve \renı krerfılerın i?lenmesı oma•lo 1955 yılıncto kuruian isk Santrolı Teskilatı» venı zenieme ıle ışleriığe kavuşulacak. Konuyo ilışkm goîlerinl belırten Merkez 8on5t'ndon b(r yetktü şöyle derfi: «Bugünkü yasal düzenleme Ile daha cok bankalann kredl değerlerrdlrflmeslne bırakılan bu konuya .firmalar Itlbariyle ilgili bankalara blldirllen risk bildirl cetveflerl ile dolaylı olarak yardımcı olunmaktadır. Normal koşullarda dış borçlanma oranı yüksek firmalara bankolarm yeni kredl açmokton cekıngen davrandıkları bir gercektir. Bunu zorlayan ve dolayısıylo bankalan güc durumda blrakan kötü niyetll uygulamalar üzerlnde ise. özeliikle Malive Bakanlığı elemanlannca bankalarda yapıian dene tımler sırasındo tttizlikle durulmaktadır. Bu konudo ceşlt0 önerller gelmektedir. Banka(ar Vasası'ndo yapılacak değlşlklikle sorunun çâziimleneceğinl sanmıyorum.» Mevcut duruma lllşkin bir soruyu da yanıtlayan Merkez Bankası yetkilisl «Bankalar Ya sası, bir bankanın (gerçek veya tuzel bir kişlye) verebileceği en yüksek krediyl tesbit etmiştlr. Ancak bu gerçek ve tüzel klşilerln bütün bankalordan ala bileceklerl en yüksek kredi mlktarı saptanmamıştır. Bu şe kilde büyük kredl sovurganlığı ortaya çıkmaktadır. Bu önemII bir boşluktur» dedl. Yetkill, her bankanın kendl yaptığı Istihbarata göre kredi verdiğlnl, verilen kredi toplamlarının ise Türk bankacılığını tehdit eder boyutlara ulaştığını sözlerine ekledl. Papandreu yine Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia etti LARtSSA, (AP) Tunanlstan Başbakanı Andreas Papandreu Yunanh subaylara hl taben yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin Yunanistan'm egemenllğJnl tehdit ettigt lddlasını yineledi. Papandreu, topraklannın bir karışını vermeyeceklerini de ileri sürdü. Larlssa kentinde 700 Kara Ha va ve Deniz subayına karşı yap tığı fconuşmada Papandreu, «1974 yılından beri Türfc siyasl llderlerinin verdikleri demeçler, Türkiye'nin, Yunanis(an'ın Ege'deki hava sahasın daM pfcmenUtHni smırlama hedefl çfittüğünü açıkça ortaya koymujtur..» dedl. (Arkaaı Sa. II. Sfl. 7 d«) GENCt VE YAŞLISI KENDİLERİ DOĞUP. KENDİLERÎ BÜYÜR, DEDELERÎ GİBt OLUR VE KENDİ KENDİLERÎNE ÖLÜR BU .ÇOCUKLAR... Orta Amerika'da terör doruk noktada Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakanlığı, Kü ba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun El Salvadorlu ge rillalara 28 marttaki seçlm lerde olay çıkarmalan için daha fazla silah gönderilme si yolunda emir verdiğine dair kanıt ele geçirdiklerinı ıddia ederken, Guatemala'da da önceki gün 24 saat içinde işkence izleri taşıyan 29 ceset bulundu. ABD Dışfşleri Bakaniıjn • Guatemala'da önceki gün 25 saat içinde işkence izleri taşıyan 29 ceset bulunduğu bildirildi. • ABD Dışişleri Bakanlığı, Castro'nun El Salvadorlu gerillalara silah gonderme emri verdiğini ıddia ediyor. Sözcüsü Dean Fischer bir açıklama yaparak Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun El Salvador seçimlerinde olay çıkarmalan için Salvadorlu gerillalara daha fazla silah gönderilmesi için emir verdiginin belirlendigini söyledi Ancak Dıs işleri Sözcüsü: «ABD hükümetine bilgi ulaştıran bazı cesur insanların hayatını tehlikeye atmamak için» ellerinde bulunan kanıtlan gosteremeyeceklerini de söz lerine ekledi. ABD Dışişleri nin bu bilgilere dayanarak, hazirladıtı bir mnorrfa Ni. karagua'ya ait üç gemınin Küba'dan El Salvador'a silah taşıdığı ileri surüiuyor. Bu arada El Salvador'un kuzeyinde bulunan Guatemala'nm çeşitli kentlerinde önceki gün 29 ceset bulundu. Guatemala pollsınin açıklamasjna göre ülken>rı batısmda bulunan Chtmaltenango kenti yakmlarında kurşun izlerl taşıyan 13 kı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog