Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV CILT 1, 2 Onuncu bası ile altmışıncı bine ulaştı. Türftçeleştiren : Ord. Prof. Dr. H.V. VELİDEDEOGLU EDERİ: 350 TL. ÎSTEME ADRESt: Ttirkocaeı Ca<t. 39/41 Cağaloğlu tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20700 Kurucusn : Yunus NADt 20 TL. 21 Mart 1982 Pazar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AET Bakanlar Konseyi Başkanı ve Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tin demans'ın Ankara'ya 24 sa atlik ziyaretinin üzerindekl sessizlik perdesi kalkmadı. Ziyaretin sessiz geçmesi ko nusunda gerek TUrk tarafı, gerekse Tindemans'm çaba ları görüşmelerin oldukça ciddi koşullarda yapıldığını gösterdl. «Ankara'daki temaslarınızda ne aldinız?...» «Brfik sel'e beraberinizde ne Kötü riiyorsıınuz...» gibi Türkiye ile AET arasındaki ilişkile re hakim olan tik.anik.hgin aşılabilmesin) sağlayacak yeni unsurların ortaya çıkıp cıknıadığını amaçlayan soruları Tindemans yanıtsiz bıraktı. Tindemans'ı konuş turmak amacıyla Esenboğa havaalanına giden gazeteci ler ısrarlı sorularma karşılık Tindemans'tan bir yanıt alamadılar. Tindemans. btl tün gezisi boyunca basının uzağında durmaya dikkat etti. Görüşmeler sırasında Tin demans'a Türk tarafının Avrupa karşısındaki politikası bir kez daha anlatıldı. Demokrasiye dönüşün «ağırdan gittiği» yolundaki görüşler karşısında açıkla nan zaman takviminden herhangi bir sapmanın söz konusu olamayacağı kesin bir dille duyuruldu. Ekonomik yardımların durdurularak Türkiye üzerin ÇAĞDAŞ YAYINLARI İLHAN SELÇUK Atatürkcülüğün Alfabesi Î8TEME ADHESÎ: TUrkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBUL Ederi: 150 TL. Tindemans Türkiye için rapor hazırlıyor TtNDEMANS DEĞERLENDtRMEStNt YAPARKEN EVREN ÎLE YAPTIĞI 2 SAATLÎK GÖRÜŞMEYİ ESAS ALACAK. SÖZ KONUSÜ GÖRÜŞMENİN SIZMAMASI İÇİN KESİN MÜTABAKATA VARILDI GÖRÜŞMELER DE AET BAKANLAR KONSEYİ BAŞKANI'NA TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI, GÖRÜŞLERİ ANLATILDI. de bir baskı aracı olarafc kullanılmasmm herhangi bir etkisi olmayacağı, Türkiye'nin belirlenen rotadan şaşmayacağı bildlrildi. Tindemans İse toplulugun çeşitli gelişmeler karşısında duydugu kaygıları Türk tarafına iletti. Topluluk yardını etmek lstese bile hergün AET Komisyo nu ya da Bakanlar Konse yi'nin kapısını çalan kişiler Türkiye'deki uygulama^ lar karşısında topluluğu harekete geçmeye davet ediyorlardı. Sendikaların ve diğer kuruluşların bu baskıları İster istemez AET or ganlarmı da şu ya da bu şekllde bir tutum almaya zorluyordu. Tindemans'm zlyaretine bu açıdan bakıldığmda her iki tarafm da bilinen görüş lerini karşılıklı olarak birbirlerine aktardıkları söylenebillr. İşte bütün so~ run da bu pozisyonlar üze rlnden tıkanıklığın. aşılmasını sağlayacak bir formülün bulunup bulunamayacağı noktasında toplanıyor. (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) EVREN VE ŞEYH CABİR Devlet Başkanı Kenan Evren'i, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir E] Ahmed El Sabah bekliyordu. Evren, uçaktan inince iki lider birbirlerine sarıldılar; sonra iki ülkenin uıusal marşlannı dinlediler. (Fotoğrafı a.a.) Devlet Başkanı Evren Kuveyt'te Hasan CEMAL bildiriyor KÜVETT Kuveytllden çok y&bancüarın yaşadıgı 1.5 milyon nüfuslu bu küçük Körfez iilkesî yeni yeni kış mevsimini geride bırakıp balıara giriyor. Sıcaklık gölgede 25 derece civarında. Körfez'in mavi sularında hafiften bir esinti olmasına rağmen güneş insanı bir hayli yatayor... Bahara daha yeni adım atıldığmdan olacak Kuveytliler henüz «kışlık giysilerini» üzerlerinden çıkarmış değiller. Genellikle beyaz renkteki entari lerinin üstüne koyu renk maşlahlannı giymişler. Başlarmda ise hiçbir zaman eksik olmayan kefyeleri... Yaklaşık iki asırdır Kuveyt'• egemen olan Sabah aılesırün en önde gelen kişisi, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir El Ahmet El Türkiye ile Kuveyt arasında Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbîrliği anlaşma sı imzalanması beklenîyor. Sabah'ın maşlat ve entarisir.e kahverenginin iki ayn tonu ha kim. Etrafi siyab kordonlu kef yesı ise beyaz. Siyah sivri sakalı, simsiyah güneş gözlüğüyle Kuveyt topraklanna ilk kez ayak basan bir Tiîrk Devlet Başkanı'nı Kenan Evren'i uçağın önündeki kırmızı halının Ustünde neykel gibı dimdik beklıyordu... Kapılar açıhp Evren göziikünce uçağa doğru yürüdü ve iki Devlet Başkanı kucaklaşıp birbirlerini yanaklarından öptüler... Evren'in Pakistan ve Bul earistan'dan sonraki üçüncü yurtdışı gezisi Körfez'de böyle başladı... Evren, karşüama tbreni sırasında verdiği demeçte, kardeş ülke Kuveyt'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. îki ülke arasmdaki ilişkilerin sücünü ortak tarihi. manevi ve kültürel mirastan aldıgmı kaydeden Devlet Başkanı Evren, bu ziyaretinin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inandığım bildirdi. (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) EGE'DE 5 İLDE SOKAĞA CIKAAA YASAĞI KALKTI tZMİR (Cumhurlyet Ege Bürosu) 1 nisan 1982 perşembe günü saat 24.00"den itibaren Ege Ordu ve Sıkıyönetirn Komutanlıgı bölgesindeki illerden, Manisa, Denizll, Aydın. Muğla. Balıkesir illerinde şinıdiye kadar uygulanmakta olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 29 numara h bildirisinde gece sokağa çıkma yasağının tzmir ve Antalya illerinde saat 02.00 05.00 arasında, üşak 11in de ise saat 01.00 05.00 arasında uygulanacagı kay(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Suriue İzlenimleri ; a CengizCANDAR Hama bir hayalet kent © • Suriyeli kız, yıkılmıs,< olmuş İki harap Hama'ya bakarak sessizce ağlıyordu 3 Suriye ile ekonomik ve teknik isbirligi anlasması imzalanacak ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Başbakan Yardımcısı Turgut özal, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmestni amaçlayan görüşmelerde bulunmak üzere bugün Suriye'ye gidiyor. özal. beraberinde kalabalık bir işadamları grubunu da Şam'a götürecek. özal'm temaslannm sonunda Türkiye ile Suriye arasında ilk kez bir «Ekonomik, teknik ve sınai işbirligi anlaşması»nın imzalanması bekleniyor. Türkiye Suriye karayolu taşımacılığı anlaşmasının da taslak üzerinHp eröniş bir!i*i sa£(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) DESTAN YARATANLAR Çanakkale'yl bir destan kent yapan diinün Mehmetçikler) bugünün Mehmelçlğiylo birarada. Çanakkale Zaferiini sadece bizler degll yenller de unutamıyor... Hama, Şam'in 210 kilometre kuzeyinde. Hama'nın daha kuzeyindeki Halep'le arası ise 165 kilometre. Halepten Cilvegözü hudut kapımız 45 kilometre. Yani Hama ile Türkîye hududu arasında da 210 kilometre var. Yani Hama. Şam ile Türkiye'nin tam ortasında Şam'dan saat io'da kalkan ve Türkiye'deki şehirlerarası otobuslere o rarüa çok daha rahat olan otobüsümüz bizim E5 karayoluna bağlanan 5 numaralı karayolunda kuzeye tırmanıyor. Çoğu yerde çift şeritli mükenımel bir asfalttan sağımıza yani doğuya bakıyoruz. Dümdüz, boz renkli bir bozkır. Suriye çölünün eşiğmdeyiz. Bu çöl çok çok ötede Fırat havzasına. Mezopotamya ufkuna dek böyle. Solumuzda AntiLübnan dağ sîlsilesinin alçak, sarımtırak yaglı tepeleri. (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Çanakkale bu seferkigibi görkemli tören görmedi Selim YALÇINER bu denll benlmseyerek katıldıfcı bayramların çok olduğnnu da sanmıyorum. Çanakkale Zaferi'nln üzerinden yüzlerce yıl da geçse, bu coşkunnn sürecefcini billyornm. Çünkü. Çanakfcale Zaferi sadece Türkler ta rafından kutlanmıyor, bu savaçta yenilenler tarafından da anilıyor. ¥anl, yenilenierin bile unutamadıklan bir savaşı, ye«... Kdklil btr Çanakkalelf olanenler nasıl başka türlü kutlarak, bugünkil gibi şanlı bir yabüirler? Çanakkale Zaferi, tören eörmedİKİml rahathkla istense bile nnntulamayacak bir söyieyebilirim. Dahası. taalkrn destandır...» Tanınmış Çanakkale'li tbrahlm Bodur, bir yandan böyle konuşurken, bzir yandan da yapuruna kendisinin de katkıda bulunduğu «Nusret» mayın gemisinln eş boydaki benzeriyle biçimlenmiş müzeye girmeye çalışıyor, «Nusret»in yanına yığılmış binlerco Çanakkalelinln arasmdan geçmeye çabalıyordu. Her ulus, kuşkusuz tariblyle övünür ve tarihine renk veren ANKARA (a.a.) Milli Sabaşarüarım, yengilerini vurguvunma Bakanı Ümit Haluk lamak ister. TUrkler İse, şanlı Bayulken, NATO Nükleer Plan geçmişleriyle belkl her ulustan lama Grubu'nun ABD'nin Cola daha da çok böylesi kıvançlanrado • Springe kentinde yapıla malan yaşayabüirler. Çünkü cak Savunma Bakanları toplan dünya tarihinde kaç savaş, o tısına katılmak üzere dün Ansavaşta yenilenler tarafından kara'dan aynldı. yaşatılmak istendl? «Çanakkale Milli Savunma Bakanı BayZaferi», özellikle yenilenler taUlken Ankara'dan ayrılmadan rafından da anilıyor. Vatanuu, önce Esenboğa havaalanında her türlü modern araç ve geyaptıgı açıklaınada, NATO Ntik Yann rece karşı, «Kanının son damleer Planlama Grubunun 2324 lasına kadar» savunanlar, düşmart günlerindeki toplantısınmarana «insanca» davrananlar, dan sonra Washington'a geçeFransız Generali Gouraud tarek, ABD yönetimi ve Amerirafından şöyle anlatılıyor: kan kongresinin üst düzeydekl «Bir geceyi, Türklerle süngü yetkilileri ile Türkiye'ye yapısavaşı yaparak geçirmiştik. (Arkaa Sa. 9, Sü. 2de) Süngfi savaşmda Türklerle başa çıkmak imkânsızdır. Gece yansı Türklerle yaralı ve ölülerfmizi toplamak için bir anAjanaların bildirdiklerine Hottandalı gazetecinin durıtlaşma de, göre El Salvador'daki çatış mu bir özellih gösteriyor. sihhiye yaptık. Benbirlikte bizim ekibiyle çıkmalan bağlı bulundukları Nitekim Hollanda Dışişleri tım. Bu arada, bir TOrk asketelevizyon şirhetleri adına Bakanı Van Der Stoel. 4 garinin yaralı bir Fransız askefilme çekmeh isteyen 4 Hol zetecinin bir çatışma sırarinl kucağına aldıgını gördünı. landalı gazeteci hükümet sında ölmediklerini, olayın Tiirk, alaca karanlikia beni gör kuvvetlerince öldürülmüş soğuhhanhhkla işlenmiş bir müyordu. Türk askerf, RÖmleğlcinayet niteliği taşıdığını nln hemen hepsini parçalayalerdir. rak onun yarasına kapatıyor, Gazetecilih tehliheli mes söylemiştir. Washington'da lehtir. Hele haber peşinde bir grup Kongre üyesi de. akan kanı durdurmaya çalışıhoşan muhabirlerin başına eğer solcu gerillalarla görüş vordu. Bir ara elini toprağa El Sal uzatıp aldıjı toprağı kendi sağ çeşitli işler gelebilir. Savaş meye yanaşmazsa yapılan omzuna bastırdı. Eğillp bakmuhabirlerinin sürehli ölüm vador hükümetine tım, Türk askerinin omnzu tatehlikesi altında çalıştıklan askeri yardımın durdurul mamen yanbnış, icinl toprak••• bilinen bir gerçektir. Ancah la doidurmustu. Efeodiler, (Arkası Sa. 11, SO. 5 de) El Salvador'da Sldürulen 4 nin nsrcalirıvla kuca(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı 63 öğrencinin okullarından atılması islemlerini geri aldı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı, daha ön ce ldeolojik faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle okul lanndan atılmasına karar verdiği 63 öğrenci hakkmdaki işlemleri geri alarak. bu ögrencilere yeniden okuma hakkı tanıdı. Edinllen bilgiye göre, Ankara Sıkıyönetim Komutanlı gı, söz konusu 63 öğrencinin okumalanna izin verdi. Sıkıyönetim Komutanlığının. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) SAVUNMA BAKANI BAYÜLKEN ABD'YE GİTTİ ikîkıs. birbahar Erbil TUŞALPin RÖPORTAJI rdan AÇIL SUSAM AÇIL!« Brezilyalı bir TV ekibine de ates açıldı Salvador'da öldürülen 4 gazeteci icin ABDde sorusturma actı Dış Haberler Serrisl El Salvador'da gerillalarla röportaj yapmaya giden Hollandalı 4 gazetecinin öldürülmesine tepkiler sürerken, hükümet kuvvetlerinin Brezilyalı bir televizyon ekibina de ateş açtıklan bUdlriUyor. Hollanda'nın çeşitli kentlerin de protesto gösterlleri yapılırken, OPEC toplantısı nedenıyle Vlyana'da bulunan çok sayı da gazeteci sorusturmanm derinleştirilmesinl isbediler. Istanbul'da toplanan UNESCO Türkiye Mllll Komisyonu Enformasyon Ihtisas Komltesi de gazetecilerin korunması için önlem alınmasını bu konuda dünyadaki tüm ilglli kuruluşların uyarılmasını kararlaştırdı. Eı Salvador'da bulunan yabancı gazeteciler ülkeyi terkediyor. İspanya radyosuna göre Brezilya A. O Globa Televizyon ekibinden bir görevli kendilertne yapılan saldırıyı anlatırken «Askerler 1520 kişi kadardılar. Bizi göriince hemen üzerimize ateş etnıeve başladılar, dö nüp kaçarak canımızı kurtara cak zamanı ancak bulabildik, gözden kayboluncaya kadar ar kaımzdan ateş etmeye devanı (Arkası Sa. 9. Sü. 7 cle) Gumhuriyet'te Belediyeler eiekfriğe 1 marttan itibaren 15 kurus zam uygulayacak ANKARA (ANKA) TEK ln Belediye Elektrlk îşletmelerl ile K07 Elektrik Bir liklerine sattığı elektriğln kilowat saatlne 12 kuruş zam yapıldı. Resml Gazete'nln dünkü sayısında yer alan Enerjl ve Tabil Kaynaklar Bakanlığı genelgeslnde kararın ya kıt fiyatlarında meydana gelen artış nedenlyle alındığı bellrtlldi. Belediye Elektrlk Işletmeleriyle. Köy Elektrlk Bir liklerl, tarifelerlnl kilowatta 15 kuruş artırarak 1 mart 1982 tarihinden geçerll olmak üzere uygulayacaklar. olayEaran ardındaki Meslek! Erozyonu,, Kamu kesiminde çalışan doktorlann aylıklan artırıldı. Artınldı ama bu artış, hemen hemen geçen yıllarda önce yapılıp da sonra geri alınan artışa eşittir. Bu enflasyon düzeni içinde doktorlann son iki üç yılı «sefaletle geçti» dense yeridir. Bugün, «hastane hekimliği» ölmek üzeredir. Belki ölmemiş, can çekişmektedir. Hastanelerimizde hekim açığı gün geçtikçe büyümektedir. Üniversite (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) «Son iki yılda yalnız İstanbul'da 4 bin bakkal kapandı.» • Osman Ulagay'm Türkiye Bakkallar Federasyonu Başkanı İbrahim Gürdamar ile honuşması... Gazeteci ve Olüm 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog