Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SöyJev'ln BELGELER bölümunü içeren a cüdi üe ATATURK'un büyük NUTUK'unu t&manıladı. Türkceleşttren Ord. Prof. Dr H. V VELIDEDEOĞLÜ EDERİ. 300 LİRA tSTEMB ADRESl. Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20699 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 20 Mart 1982 Cumartesi Devlet Bakanı llhan Öztrak ıle yaptığı gorüşme lzledı ögJeyın de Dışişleri Bakanı Ilter Turkmen Tındemans onuruna Yabancı Konuklar konutunda bir yemek verdı Yemege AET' nın Ankara dakı Buyukeiçi lerı de davet edıldıler Tindemans dun ogleden sonra baat 15 00 te Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından Çankaya Koşkıl n de kabul edıldi AET Bakanlar Konseyı donem başkanı Tindemans temaslarım Danışma Mec İjsi Başkanı Prof Sadı Irmak ve Anayasa Komısyonu Başkanı Prof Orhan Aldıkaçtı'yı TBMM bınasın da zıyaret ederek tamamladı ve akşam 19 00 dolaylarında da Ankara'dan Ati na'ya geçtı Tindemans ın oncekı akşam başkente varışında ga zetecılerın yalnızca fotograf çekmelerıne ızın venldı Tindemans Şeref Salonu nda dogruca Turkmen ıle bırlfkte kente dogru ha ıeket ettı Tındemans'ın dımku gotuşmelerıne de jalnı/ca foto muhabırlerı alındı Tındemant, dün Dışişleri BaUanı Turkmen )le goruşmesının başında Anka1 a dakı hava kırlılıgınden Vrtkındı ve nedenınl sordu Tuıkmen de kentın çanak ta yer almasını ve esmtıye acık olmamasının klrhlıfee yol açtıgını soyledı ve «kı^ın hava kırlıligı çok, antak va7in dıı^elıvor» dedı (Arkası Sa 11. Su 4'de) ÇAGDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç IKTI Sanat ve yazın dünyamızia yaşana ustüne denemeler EDERİ 200 LIRA ÎSTEME ADRESl Turkocagı Cad 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL "TürkiyeAET iliskîleri üzerinde duruldu,, TürkiyeKuveyt görüsmeleri yarın başlıyor Tindemans bîr dîzi görüsmede bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Btirosa) Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyı donem başkanı, Belçlka Dışışleri Bakanı teo Tindemans, Ankara'da dün yonetımin en üst düzeydekt yetkihleri ile bir di zi gorüşmede bulunduktan sonra Atina'ya geçti Tindemans, gorüşmelerine 6ün sabah Dışişlen Bakam tlter Türkmen'i ziya ret ederek başladı Bu gorüşmede çok taraflı sıyasi ilışkıfer daıre baskanj Tilı/ Dınçmen ve Avrupa Konse yı Masası Şefı Senrer Ö/~ soy da ha/ır bulundular ONCEKI AKŞAM ANKARA'YA CELEN AET BAKANLAR KONSEYI DONEM BAŞKANI TİNDEMANS, DEVLET BAŞKANI EVREN, BAŞBAKAN BULEND ULUSU D1Ş1ŞLERI BAKANI TURKMEN DANIŞMA MECLISI BAŞKANI IRMAK VE ANAYASA KOMISYONU BAŞ KANl ALD1KAÇTI İLE CORUŞTUKTEN SONRA ATl NA'YA GEÇTI Tjndemansm Türkmen ıle gorüşmesi bir saat kadar surdu Belçıka Dışişleri Bakanı buradan Başbakanlığa geç tı Tindemans in Ulusu ıJe gorüşmesi bir saat oiarak programlanmıştı Ancak go ruşme beklenenın otesınde u/adı ve bir buçuk saat suıdü Bunu Tindemans ın Evren bugün gidiyor • ORGENERAL NURETTIN ERSİN PAKISTAN'A GİTTİ DEVLET BAŞKANLU ĞINA HAVA KUVVETLERl KOMUTANl ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKA* YA VEKÂLET EDECEK ANKARA (Cumburlyet Burosu) » Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, üç günlük bır resmı zıyarette bulunmak üzere berabenndeki bir heyetle Kuveyt e gidecek Kara KuvvetJerı Komutam Orgeneral Nurettin Ersın de dün Pakistan'a gıttigınden. Devlet Başkanlığı ve MGK Başkanlıgına Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Tahsin Şahınkava vekalet edecek Devlet Başkanı Evren berabermde Dıı şişleıi Bakanı îlter Türkmen, Tıcaret Bakanı Kemal Cantürk, Sanayı ve TeknoJojl Bakanı Mehmet Turgut ve bır teknisyenler heyetıni de Kuvevt'e gotıirüyor Bugıin ogle saatleıınde Kuveyt'te 0lacak olan Devlet Başkanı Evren'l hava alanında Emır Seyh Cabır El Ahmad ElSabah Başbakan Fahd ve dıger ılgılıler (Arkası ba. 11, Su. 6 da) Nüfusun çogunluğu Kuveytli değil Dunyanın kışı başına duşen ulusal gelın en yuksek ulkesı Kuveyt'ın yaklaşık 1 mılvon 400 bın kışılık nufusunun çogunluğu Kuveytli degıl Kuveythlerın ulkelerındekı oranı yuzde 50nın allında 17 818 kılometre karekk bu kuçuk ulke tum dunya oetrol rezervlennın yuzde 15ını barın dınyor Ortadogu nun 3 buyuk oetrol uretıcısı Halk vergı odemıyor Telefnna da para odenmıyor Her aı lenın en az bır otomobıh var Ku veytlılenn azınlıkta oldugu bu mureffeh nufusun en huyuk bolumu Fı lıstınlılerden oluşu\or Fıhstınlıler aşagı yukarı tum Kuvevt devlet bu rokrasısıne ve ışletme şırket yonetımlerıne hakımler Bize benzer görüsleri var Kuveyt bölgede statükodan yana • KUVEYT ARAP DUNYASINDA TUTUCU ULKELFR GRU BU 1Ç1NDE GORUNSE DE RADIKAL ARAP ULKELE Rl ILE DIYALOG KANALLARINI AÇ1K TUTUYOR I TİNDEMANS ULUSU AET donem başkanı Tindemans dun bır dızı temasta bulundu Uiusu, dun lindemansı kabul sırasında gorüluyor. (FotogTaf. a.aJ IITIÂ Başkanı Oğuz: YÖK önerileri olumlu tstanbul Haber Servısi Î Î T I A Başkanı Prof Orhan Oguz bır açıklama yaparak YÖK un onenlennın olumlu karşılandıgım bıldır dı Prof Oguz açıklamasında îstanbul Akademısı oUrak Marmaıa Unıversıtesı nın kurulmuş olmnsına ozellıkle memnun oldugunu da ^oy Iedı Prof Orhan Oguz un açıklaması şoyle «Yuksek ogrenım kurumunun dun (oncekı gun) kamuovuna açıklamış olduğu kararları ve Mıllı Egıtım Bakanlığı'na yapmış olduğu o nerıyı olumlu karşılıyorum Uzun yıllardan berı ulkenın başlıca sorunlarından bırını teşkıl eden bu konu radıkal olarak çozume kavuşturula mamıştı Netıce, yenı yuk sek ogretım yasasmın ruhu na uygun şekılde yuksek og renımı bırleştırıcı ve bütun leştirıcı bır hareket olmak tadır îstanbul Akademısi olarak Marmara Universıte sının kurulması özellMe bız (Arkası Sa 11, Su 4'de) Sedat ERGIN ANKAKA Dunyanın altıncı tjuyuk petrol uretıcısı olan Kuveyt gerek ıkıncı ulkelerdekı yatırımlan gerekse dunya paıa pıyasala nnda dolaşan petrol dolar lan ıle dev bır maiı guce sahıp Bu zengınlıkte bır u! ke varıdan fazlası yabancı olan 14 mılyonluk nufusu ıle 1781P km karelık kuçuk bır alanoa ver alıyorsa sem bolık ordusu ıle varlıgını na 2 sıl guvence altına alır ve dış polıtıkasmı hangı temel hedeflere oturtur? Ustelık dun ya stratejisınm odaklaştıgı bolgenın kılıt bır mevkıınde yer alırsa ve yanı başında savaş sıırup gıdıyor olursa nlenecek dıploması nasıl bır maharef gerektırır? Bu faktorlerdı hareket!e Kuveyt ın dış polıtıkasındakı femel hedef bölgede eene! dengenın (Statuko) korun El Salvador'da askerler dört Holfanda'lı gazeteciyi öldürdü • Hollanda Dışişleri Bakanı 4 gazetecının olumunun çatışma sırasmdakı bır olav degıl hukumet bırhklennın sogukkanlüıhla ışledıgı bır cınayet oldugunu gosteren raporlar var Dış Haberler Servfei Gu atemala hukümetının araların da kadın ve çocuklarm da bu lunduğu 39 kışiyı kurşuna dızdıği bıldırılırken El Salvador' da da Hollanda televızyonu a dma şerıllalar hakkında bır ha ber fılmı hazırlayan 4 Hoilan dalı gazetecı olduruldu Hollanda'nın IKON VARA ve NORV adlı üç televızyon şır ketı adına çalıştıkları bıldırı len gazeteciler ıç savaşı genlla lann açısmdan da gosteren bır lılm hazırlamaya çalışıyordu Öldılrülen gazetecılenn bır haf ta once polis tarafından 5 saat boyunca gozaltında tutulduğu belırtılıyor Gazetecılenn gozal tma alınmasına, huktimet bır lıklen tarafından oldurülen bır genllanın uzennden ısımlerının cıkmasının neden oldugu belır tıldı El Salvador Savunma Bakan lığınca yapılan açıklamada ga zetecılerm olduğu catısmanm başkentın 57 kılometre kuzeyın dekı El Paraıso ıle 12 kılomet re kadar kuzeyindekı Chalate nango araşında oldugu yer al dı Hollanda Dışişleri Bakanı Max Van der *>toel, Meksıka' dakı Hollanda Elçılı*ı ne ola yın soruşturulması ıçın talı mat verdı Hollanda Dışışlerı sozcuşunun açıklamasına go re, Hollanda hukumetı bu ko nuda tavır almadan once so ruşturma yaparak gazetecılenn oldürulmesmın gerçek koşulla rını ögrenecek Hollanda Dışişleri Bakanı, ko nuya ılışkin verdıgı bır demeç te, El Salvador'da ınsan hak lannın sureklı olarak ıhlal edıl dığını belırterek 4 gazeteeının olumunun «Bır çatışma sırasm da olan bır olay degıl, soguk kanlılıkla ışlenmı? hır cınayet» oldugunu gosteren raporlar bu lundugunu soyledı Bu arada ABD'Iı bır grup Kongre üyesı, Senato ve Tem sılcller Meclısı ne başvurarak, (Arkası Sa. 11, Su, 5 de) ması şeklmde ozetlenebıhr. Aslında Turkıye ı/e Kuveyt arasındakı ılışkılerın gırdıgi gehşme surecının de temel davanagı her ıkı ulkenın de bolgede statükodan yana uk keler olmalan ortak noktasında duğumlenıyor Kuveyt bugun Arap dunyasındaki genel kamplaşma« da tutucu ulkeler grubu 1çmde gozukse de radıkal Arap ulkelen ıle de dıyalog kanallarını açık tutan kımliEcı rle fanınıvor Orneğın. Tubnandakı Surıve bırîıklerının snderlennı kar^ılamnvı pekaln 1 stlpnpbılıvor vp hu(Arkası Sa 11, Sü 1 de) Kim Kimdir? Seyh Cabir: Piyasa uzmanı Devlet Baskanı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Kuveyt'ın bır numaralı ısmı Şeyh Cabır El Ahmad El Sabah ulkeyı ıkr yuzyıldır yoneten Bedevı Sabafı aılesmden gelıyor (Arkası 11 Sayfada) OPEC toplantısında anlaşmaya varıldı Günlük petrol üretim tavanı 18 milyon varille sınırlandı Ekonomi Servisl Petrol îh raç Eden Ülkeler Orgutu (OPEC)nün dun Vıyana'da yapılan olaganustu toplantısında uretım tavanının gunde 18 mıl yon varıl olarak sınırlandırıl ması kararlaştınldı OPEC toplantısmdan çıkan Suudı Arabıstan Petrol Bakanı Zekı Yamanı yaptı^ı açıklama da petrol nvatlanm 34 dolar da tutabılmek ıçın OPECın gunluk uretım tavanını 18 mıl \on varıl olarak kısıtlama ka ranna vardıgını bıldırdı OPECın olaganustu toplantı smdan once petrol üıeten ulke • OPEC TOPLANTISINDAN ÇIKAN ZEKI YAMANl SIN1RLAMAY1 PETROL FIYATLARIN1 34 DOLARDA TUTABILMEK IÇIN ALDIKLARINI SOYLEDI ler araşında Uretım ve fıyat açısından çeşıtiı aynmlar bulunuyordu Düşen petrol talebı karşısında fıyatları tutabılmek ıçın ba zı ulkeler liretımde yenı kısıt lamalara gıdilmesım ısterken bazı ulkeler de sorunun fıyatlarda yenı ındjnrnlerle çozumlenmesını onenyorlardı Bu arada her ıkı yontemın bırlık te kullamlmasını onerenler da vardı OPECın donem başkanı va Eırieşık Arap Emırlıklen petr rol Bakanı Şejh Saıt Oteyba 34 dolarhk OPEC refarans fiyatıru korumak ıçın gereklı uretım kısıtlamalarına gıdılmesıni ve günde 18 5 mılvon varıllık uretım duzeyınm de altına inîl mesını onemordu Pıvatlarını daha once 2 5 dolar ındırmış bulunan Venezuella da yenı 11yat mdırımfcrıne gıtmektense gunluk uretımın 16 milyon va(Arkası Sa. 11, Su. 6 da) Denktas . • Bagımsızlık Üanını düsünebiliriz • KTFD Başkanı Denktaş, Rum tarafının hazıranda toplumlararası goruşmelen kesmesı halınde Furk tarafının bagımsızlık üanını duşune bılecegını soyledı ANKAKA (THA) KTFD Başkanı Rauf Denktaş «Bagım sızİığımızı 19751976 yılında ılan etmiş olsaydık, Kıbns sorıınun çozumunde şımdlye kadar birçok olumlu adım atılmış olurdu» dedi «Daily News» gazetesıne bır demeç veren Denktaş, Rum ta rafının haziran ayında toplum lararası gorüşmeJen kesmesl halınde Turk taraiımn bagımsızlık ılanını duşünebıleceğını de belırttı Denktaş, toplumlararası goruşrnelerle llgılı olarak da şun ları sövledı «Bağunsjzlıgımızj Î576 yılında ılan etmiş olsaydık, Kıbns sonınun çozumunde şimdlye kadar birçok olumlu adım atıl mış olacaktı Çunkü. Rum ta» rafı bu gelışmeler karşısında bıze >aklaşmak zorunda kalacaktı Ancak bunu o zaman yapma dık Şimerl tse amacımız, toplumlararası çorutfrnelerden so nuç almaya çalışmaitır. Toplumlararası göruşm^ler sona ermeden boyle Wr karara taraf tar değilim.» Denktaş «Mavıs ayındaM Bağ lantısızlar Konferansından sonr* Haziranda Rum tarafının (Arkası Sa 11. Su. 3 de) BagKur yüksek prim alıyor ama sembolik maas veriyor,. • DANIŞMA MECLISI GUNDEMİNE GELEN BAÖKUR EMEKLILER1NE YUZDE 25 ZAM YAPILMASIYLA ILGILI TASARI KOMISYONDA GORUŞULURKEN ALPDUNDAR VE GUVENÇ KARŞI OY KAYDl DUŞTULER (Cumhunret Buro su) BağKur Yasa Tasarısı Danışma Meclısı gundemıne a lındı Tasan BağKur emeklıle 11nın aylıklannm yuzde 25 ora nında arttırılmasını ongorüyor Sosyal Güvenlık Bakanlığın ca bazırlanan «1479 Savrlı Esnaf ve sanatkârlar ve Dlğer Ba ğımsız Çalışanlar ve Sosyal SI fortalar Kuruma Yasasmın ba zı maddelerlnin değiştirilmes/ ve bfr maddenin yumrlukten kaldırılması ve bu kanuna ek geçicı maddeler eklenmesine dsır kanun tasarısı» Danışma Meclısı Başkanlığınca Malı îşler ıle Sağlık ve Sosyal îşler Komısyonuna gondenldı Tasa n komısyonlarda görüşüldukten sonra Genel Kurul gundemme almmak üzere Başkanlık Dıvanma sevkedıldı Mastafa fArkası Sa 11 Su 1 de) MUSLUMAN KARDEŞLER HAREKAT HAZIRLIGINDA Dunyanın en esrorengiz yeraltı orgut(erinin başında gelen Surı ye'dekı Musluman Kardeşler'le ılgılı ılk fotograf Suudı Arabıstan ın fınanse ettıgı El Mecelle derglsının şubat ayındakı son sayısında çıktı. Bır silahlı eylem planı yaparken gorulen Musluman Kardeşler mılıtanlarının bu fotografının Ur öun'de çekildıği sanılıyor. ABD nin isteği: MUSLUMAN KARPEŞLER. Esrarengîz bir yeraltı orgütu • Hama, Halep gıbı sünnl merkezlerde daha guçlu olan Musluman Kardeş ler'ın kımlerden oluştugu ne ıstedıhlen tam bılın mıyor. Suriue Izlenimleri Şam'da ana caddelere bağlanan bütun sokak başları ellerınde sılahları yanyana duran askerlerce kesılmış, kaldırımlarda ellerınde telsızlerı Muhaberat (Suriye Istıhbarat Örgütü) mensupları dolaşıyor Ana caddelerde Hafız Esad'm fotografla TÜRKYUNAN GERJLİMİ SONA ERSIN AiSKARA (Cumhnriyet Burosu) Amerıka Bırleşık Devletien'nm Türkıye ile Yunanıstan arasındakl gerilımın dınmesı yolundaki arzusunu diplomatik kanallardan aynı anda Atına ve Ankara nezdınde duyurdugu oğrenildi. ABD'nin ilettığl bu görüşün daha onceden her ikl tarafa da anlattıgı genel (Arkası Ss. 11, Sü. 4'de) G&ZLEM UĞUR MUMCU Denizcier CengzCANDAR 2 rı, pankartlarla bütün bir Şam yüru yor Günlerden 7 mart. Baas Partı sı nın iktıdara gelişınm yıldonümünden bir gün once Bır ış günü olmasına rağmen okullar, daıreler boşalmış, dukkânlarm büyük çogunluğu (Arkası 9. Sayfada) Turk Iş Genel Başkanı îbrahım Denizcier «Kimse bana karşı adaylığım koyamaz. Rezil olur, gıderler» gıbısınden sozler soylemış Sayın ışçı lıde nnın sozlerı herhalde bıraz ayıp kaçrruştır Demok ratık yontemlerle yapılan seçımlerde kımse «rezıl» olmaz, spor yarışmalarında oldugu gıbı, seçımlerde de yenmek de yenılmek de şereftır Nıye «rezıl» olunsun' (Arkası Sa. 11. Stf. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog