Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Mümtaz Zeytinoğlu Ulusal Sanayi Ilglyle aranan fcâtap Tayma hazırlayan Prof Tahsın YÜCEL Ederr 100 lira Isteme adresı Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu tSTANBUL Istanbul da dört kisilik bir ailenin aylık mutfak masrafı İSTANBUL'DA DORT KIŞILIK AİLENİN AYLIK MUTFAK GIDERÎ Malın Cinsi Beyaz peynır Zeytın Yumurta Şeker Çay Ekmek Pınnç Makarna Un Patates Süt Yoğurt Et Baklıyat Sebze Meyva Soğan Margarin Ayçıçek Yağı Zeytınyağı Tereyağı Tüpgaz TOPLAM Miktarı Fiyatı 1 Ocak Ayhk 1200 4 ICılo 420 1,5 Kılo 1080 90 Adet 540 6 Kılo 400 800 Gram 900 60 Adet 440 4 Kılo 160 2 Kılo 180 3 Kılo 160 8 Kılo 1050 15 Kılo 15 Kılo 1800 7500 15 Kılo 495 4 5 Kılo 1600 30 Kılo 1600 30 Kılo 120 6 Kılo 350 2 Kılo 250 2 Kılo 190 1 Kılo 300 500 Gram 700 1 Adet 21435 Flyatı 1 Şubat 1280 420 1260 54U 400 900 480 160 225 200 1050 1800 8250 540 1900 1750 150 350 280 230 340 730 23235 Flyatı 1 Mart 1400 450 1260 540 400 1200 560 200 225 240 1050 2100 8250 585 2250 2100 180 350 310 230 340 730 24950 Cumhuriy 25 bin lira 58. Yıl; Sayı: 20681 Kurucusu : Yunus NADI «Abuzer hücre usulü çalışır. Bazen hucredekıler bırbırlerını tanımazlar » • ISTANBUL DA 2 ÇOCUKLU BIR AİLENİN 1 OCAKTA 21435 LİRA OLAN MUTFAK MASRAFI TOPLAM1 IKI AYDA YUZDE 16 4 ARTARAK 24 950 LIRAYA ULAŞTI • AİLENİN 4 FERD1 DE LE ÇALIŞSA ANCAK KARŞILAYAB1LECEK IÇIN AILENIh EL1NDE 7 400 LIRAL1K ASGARI UCRETBESLENME GEREKS1NMESINI TUM DICER HARCAMALAR SADECE 4 BİN LİRA KALACAK 20 TL. 2 Mart 1982 Salı Posta Kutusu 374 tstanbul Telefon 75 94 64 75 07 85 Fırmamz ıçın hazırlattığımız ozel 1982 tak vımını ısteymız «Abuzer'm yakm adamları: Nedım Dışkaya, Seyfi Dadaş, Kurt Azız, Selâhattın Güvensoy, Sarı Avnı, Hayrettın Yağcı, Smdırgı'lı Mustafa Aydemır, Oflu Ismaıl» riergün Aşura. üerYer Kerbelâ Ekonomi Servısl Istanbul da 2 çocuklu 4 kışilık bır aılenın 1 aylık mutfak masrafı 25 bın lırayı buldu Büyuk kentlerde yaşayan orta hallı aılelerın yaygın beslenme ahşkanlıkları dıkkate almarak hazırlanan lıste, saghklı ve dengelı beslenme sınırları ıçinde kalırken ınsanlarımızın pırmç makarna ve hamur işıne olan düşkunlugunu de bır olçude yansıtıyor Lıstenın, tum aıle bıreylerlnın üç oğün yemegı de evde yedıklerı varsayılarak hazırlandıgım belırtmek isterız Günlük yaşamda genellıkle annebabadan bırı, hatta bazı hallerde ikısı birden, en az blr ogun yemegı dışarda yedıklerınden çeşitli yıyecek maddelerınden mutfaklaıımıza belkı de tabloda yazılı mıktarlardan daha azı gırıyor Ancak ev dışında yenen yemege odenen para da, çoğu kez evde hazırlananın iuerınde oluyor Bundan boyle her ay başında yayınlayacağımız bu tabloya gore 1982 yılımn ilk gunü 21435 lira olan 4 kışılık bır aılenm mutfak gıderının şubatta 23 235 lıraya, maıtta da 24 950 lıraya yukseldıgi gorulüyor Bır başka deyışle yılbaşından bu yana geçen 2 ay ıçmde 4 kışilık bır aılenm mutfak masrafı 3515 lira yani %16 4 artmış bulunuyor Aylık artış oranları ise şubat içın %8 4, mart içinse %7,4 Yukarıdakl oranların, Ticaret Bakanlıgı Devlet Istatıstık Enstıtusu ve tstanbul Tıcaret Odası'nın her av hazırladıklan Ucretlıler Geçlnme Endeksındekı gıda maddeleri fıyat artış oranlarmın epeyce u?erınde olduğu da dıkkate alınması gereken ayrı bır nokta kuşkusuz Tablo hazırlanırken seçllen yıyecek maddeleri ve mıktarları, büyük kentlerde jaşayan orta halh aılelerın beslenme bıçımını yansıttıgından aylık et yumurta, sut tuketımı tabloda ypr alan rakamlarm çok uzennde olan ve buna ek olarak sucuk salam pastırma ka(Arkası Sa 11 , Su 7 de) «Sarı» Avnı Karadurmuş, kaçakçılık dunyasmın Sofya Varna Istanbul üçgenıne yerlesmıs çok onemlı bır uç noktasıdır. J Telemen'in mektubundan UĞUR MUMCU "Gümrük Müdürlerinin tayini için Bakanlığa 110 milyon ödendi» 2ibrahım Telemen ın bana gonderJığı mektubu ıvedı bır operasyon yapılacagı ıçın hemen lçı«lerı Bakanı Hasan Fehmı Guneş e ıletmıştım Gu neş ın Bakarhktan a\rılmasından son ra bu mektubun bır sı."etını ele gecırmek ıçın cok uğraştım Ancak bır sonuç alamadım Uzun cabalardan son ra mektubun bır suretı geçen aylarda elırrte ulaşmış oldu Istanöul Sıkı yonetım Komutanlıgı Askerı Savcılıgında 81/1285 sayı ıle kayıtlı dosyada bulunan bu mektubun bazı bolumlerını aktarıyorum Umarım, bu mektup bazı olaylara da ışık tutacaktır Telemen ın mektubu şoyle başlıyordu bırlıkte okumaya ve duşunmeye başlayalım «Sayın Mumcu Senı Yenı Ortam'dan beri hep okurum Uygar kişilığıne olan sevgl v« (Arkası Sa 11, Su 5 de) Tutuklamalara itiraz Barış Uerneği için itirazı Baro Yönetim Kurulu yapıyor BAROLAR BIRLIĞI .ISTANBUL BAROSU BAŞKAN1 ORHAN APAYD1N1N KAÇMA, YA DA 17 AY CEÇTIKTEN SONRA DELILLERI ETKILEME YA DA YOK ETME DURUMUNDA OLMASl DUŞUNULEMEYECEGI NE GORE TAHL1YES1 IÇIN GEREKL1 İTİRAZ D1LEK ÇES1N1N TURK1YE BAROLAR BIRLIG1 BAŞKANI AT1LLA SAV TARAFINDAN HAZIRLANARAK GE REKLI MAHKEMEYE VERILMES1 KARARLAŞTIRILDI» lstsnbul Haber Servisi îstanbuı Sıkıyonetim Komutan lığı 2 Numaralı Askerı Mahkemesı'nın 23 2 1982 tarıh ve 982422197 sayılı kararıyla hak larmda gıyabt tutuklama ka ran venlıp daha sonra vıcahıya çevrılen Istanbul Barosu Başkanı ve gazetemız avukatı Orhan Apaydın, Türk Tabibler Bırliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek, Gazetemız Yazarlanndan AU Sırmen ve İÎTİA, Sıvasal Bilımler Fakültesı Dekanı Prof. Melıh Tümer ıle eskı îstanbul Bejediye Başkanı Ahmat îsvan'ın esı Reha Isvan'ın tutukluluk durumlanna ıtıraz edildl. Mahkemenın bu kararlan «ulusal ve uluslararası hukuk normlanna açıkça aykırı» olarak nıtelendırıldı ve Orhan Apaydın hakkındakı ıtıraz dılekçesınde «muvekkılimizuı yasal ve meslekı gorevlerini yerine eetırmesınin engellenmesi, ger çekte demokrasinin kurulması ve ulkemizin geleceği açısından saıuldığııun aksine biçbır nlumlu sonııç doRurmayacaktır» dsnıldı Bu arada 28 Şubat gunu Ankara'da toplanan Turkıye Barolar Bırlığı Yonetım Kurulu toplantısında alınan kararda, «Orhan Apaydın'ın tutuklanmasından duyulan uzuntu» dıle getirıldı ve bu konudakı ıtıraz dılekcesmm, suresı ıçınde Barolar Bırliği Baş kanı Atılla Sav tarafından ha(Arkası 9 Sayfada) ¥ALMZ ADAM BAZABGAN lran'da muhalefet çok etkısız Parlamenter muhalefetin temsılcısı eskı Başbakan Mehdı Bazargan (solda) Meclıs'in yalnız adamı Kendısıyle Meclis kulıslerinde gorıışnıe olanagı bulduk .. DANIŞMA MECLİSİNDE ÖLÜM CEZALARI TARTISILDI ANKARA, (Cumhunyet Buro su) Danışma Meclısı'nın dunkü bırleşımınde ele alınan Mehmet Alı Agca hakkındakı ıdam cezasımn onaylanmasına ıhşkın yasa tasarısı hukümet temsılcısı gelmedığı ıçın goru şulemedı Danışma Meclısi merkez ujesı Ertugrul Alatlı' nın ıdam cezalarınm yaşam bo yu hapse donuşturulmesıne (Arkası 9 Soyfada) • Milletvekilleriyle dinleyiciler Meclis'te slogan atıyor.. Bazı mılletvekıllen oturumu koltuklarınm üzerınde bağdaş kuıarak ızlıyorlar Eski Dışışlerı Bakanı Yazdr Beni Sadr goruşlerınde samımiyse kaçmamahydı. 2Bır toplumun yapısını ve Içinde bulundugu ortamı en ıyl yansıtan yerlerden blrl o ülkenin parlamentosu olmalı îran Meclısi, Parı>çasıyla Meclısi Şurayı Islamı (IsUm Danış(Arkası Sa 11, Su 1 de) Komisyon, iki ölüm cezasını benimsedi ANKARA, (ANKA) Kamuoyunda «çuval cınayetı» olarak bılınen olayın faıllerınden sag goruşlu Fıkrı Arıkan ve Ke mal Ozdemır lıakkında verılen ıdam cezasımn yerıne getırılmesıne ıhşkın Başbakanlık ya zısı Danışma Meclısi Adalet Koı ıiw,unu nda kabul edıldı Arıkan ve Ozdemır ın olum kararına (Itşkın Başbakanlık teskeresı ve Adalet Komısyo fiıj roporunun Danışma Meclısi Oeneı Kurulu nun bu hafta yapjcrğı bırleşımlerde ele alına ,F sonuclandırılması bek (Arkası 9 Sayfada) Ecevit: INevsehir'de tıızağa düstük • beshedılen CHPnın Ceneı Başkanı hcevıt Abdı l pekçının olduıulme&ı ola yından sonra yuıt dışına kaçan ve Papa nın oldurülmesı gınşımınde bulunan teronstleıe Nevşe hır'de sahte pasapottlann venhşının ıse Emnıvet Mudurunun ay rılışından önce oldugunu sovledı ANKAK'V (Uımhuııyet Burosu) Feshedılen CHPnın Genel Başkanı Bulent Ecevıt'm, Nevşehır eskı Emnıyet Mudu IFADE VERDt Bulent Ecevıt'ın Nevşehir eskı Emnıyet rü Haydar Tek'e «Sen nasü Em Müdürune hakaret ettıgi savıyla açılan dava nedenıyle niyet Müdiırusiuı» dıyerek hakaret ettığı sıvıyla ıfadesı alınıfadesı alındı Ecevit «olaydan ikı yıl sonra saldırıya hedef dı. Ecevit ıfadesınde, «Olaydan olanların hesap verme durumunda kalmalarını çok yadır(Arkası Sa 11, Su 5 de) gadığımı belırtmek isterım» dedı. (Fotograf. THA) BEŞ YONCTICt Haklarında 1 ıle 6 a> hapis cezası ıstenen T1S ¥ o netını Kurulu uyelerı duıu^ma sırasında boldan sağa, Aziz Nesın, Demırtaş Ceyhun, ü.smaıı Arolat, Adnan Ozjalçıner, î>ukran Kurdakul (Fotoğraf. Ender ERKEK) Barıs Derneği yöneticilerinden Anadol da teslim oldu Haber Merkezi Barış Der neğı ıle ılgıh olarak dtm de 9 kışmın daha gıyabı tutuklama kararı vıcahıye çevrıldı Feshedılen CHP'nın Zonguldak eski mılletvekılı Kemal Anadoj dun Sehmıye'deki Sıkı yonetım Komutanlıgı Askeri Savcılıgına gelerek teslim oldu \e hakkındakı karar vicahıye çevrılerek cezae\ıne konuldu. 2 Numaralı Mahkemece tutuklama kararı vıcahiye çevri len dıger samklar ıse şunlar Nedim Tarhan fEskı milletvekılı), Genc3y Saylan (Og'etım üyesı), Aybars Ungan (E(Arkası Sa. 11., Su. 8 de) Yazarlar Sendikası yöneticileri yargıland1 Istanbul Haber Servısı Turkıye Yazarlar Sendikası (TYS) nın 1977 donemı yonetıcılerı hakkında 1979 yılında açılan davaya Istanbul 4 Aslıye Ceza Mahkemesı nde dun de vam edıldı TYS yonetıcılerının 1 ıle 6 ay arasında hapıs ce zasma çarptifilmalan ıstenı yor Turkıye Yazarlar Sendikası nın 1977 doneml yonetıcılerını oluşturan Azız Nesın, Şukran Kurdakul Demırtaş Ceyhun Adnan Ozyalçıner Alpay Koba calı Ataol Behromoglu Osman Saffet Arolat Kemal Suiker ve Altan Kucukyalçın hakkında, Dışışlerı Bakanlığından ızın almaksızın Bulgarıslan Ya zarlar Bırlığı ıle bır kultür an laşması ımzaladıkları boylece de Dernekler Yasası nın 38 maddesıne aykırı davrandıkları gerekçeslyle dava açılmıştı Dunku duruşmaya TYS Genel Başkanı Azız Nesın Şukran Kurdakul Demırtaş Ceyhun Adnan Oz/alçıner ve Os man Saffet Arolat katıldılar Ba araüa 1978 yılında yakalan dıgı mıde kanserınden kurtula(Arkası Sa. 11., Su 4 de) Bakanliklar yeniden düzenleniyor ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Bakanlıkların yeniden duzenlenmesıne ve calışma escslarının yeniden belırlen mesıne ılışkin yasa Resmı Gazete nın dunku mukerrer sayısında yayınlandı Yasaya gore musteşar ve musteşar yardımcılarının sayısı sınırlandı Bazı Genel Mu durlukler kaldırıldı Kanunda ayrıca Başbakanlık ıle dığer (Arkası Sa 11 , Su 4 de) otaytaroı ardmdalftf CEROEK Hukuk ve Yönetim Hukuh devletı, ınsanhgın çok zor ulaştıgı bır duzeyı sımgeler. Hukuhun ustunlugu ılkesının bır devlette geçerlı olabılmesı çagdaşlıgın kanıtıdır Insanhgın bu ortalz degerlerını korumak, toplumun her kesımıne duşen bır odevdır Hukuk guvencesi, çoğu za man sanıldıgı gıbı yalnız halk ıçın gerekh bır kavram degıldır. Yaşadığımız çagda öncelıkle yönetıcılerin hu kuk guvencesi altında bulun maları gerekıyor. Çunku ter sıne yaklaşımlar, toplumların kısa surede altust olmalanna, hıç beklenmedık zamanlarda yonetıcıler aleyhıne bır durum yaıatümasıra yolaçmaktadır Türkıye gıbı ıkı yuzyülık geçmışınde hukuk devetı aaına çok uğras venlmış ve çok acılar çs kümış bır toplumda, haza••• (Arkası Sa. 11., Su 4 de) Mernur tazminatlarını arttıran karar yürürlüğe girdi A\KARA, (Cumhuriyet Buro su) Devlet Memurlan ıle Türk Sılahlı Kuvvetlerı perso nehne odenmekts olan ışguç lugu ıs rıskı ve temınındekı guçluk zammı ıle malı sorum luluk tazmınatını artıran Ba(Arkası 9. Sayfada) Gelir Vergisi Jeyannamesi nasıl doldurulacak? Yakında GÖZLEN UĞUR MUMCU Uygarlık Cizgisi.. Giimhüriyet Adana Emnıyet Müdürü Cevat Yurdakul'un oldurülmesi olayı ile ılgill olarak aranan silahlı sağ eylemcı Abdullah Çatlı, Abdl tpekçi cmayetlnm sanıklarından Mehmet Şener ıle birlıkte îsvıçre'de yakalanıyor ve serbest bırakıhyor. Nedeni, Çatlı Ile ılgilı belgelenn İsvıçre pollsınln elme ulaşmamış olması' (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog